הרב נתן בן סניור

בס"ד

רוב השעורים נמסרים בק"ק בנין ציון תכב"ץ, רח' בן זומא 29, שכונת אור החיים, בני ברק

במקום מתקיימת גם ישיבה לבחורים וכולל אברכים בראשות הרב שליט"א

טל': 050-4123458 ,03-6160453 פקס: 972-3-6185157+

 

כמו כן ישנו בית הוראה במקום בראשות הרב שליט"א

טל' בית הוראה: 03-6197471  בין השעות 1:45 עד 2:45 אחה"צ

לשאלות דחופות וענייני הקהילה : הרב חיים, נייד:050-4123451

 

Binyan Tzion - Torah institutions, education, community

Rabay Natan Ben Sinyor

 Ben Zoma 29 st. Benei-Brak. Israel 51546

Email: [email protected]

Mail: 5 Noam Elimelech st. Beney-Brak Israel 51546

Phone: +972-50-4123451/8

Fax: +972-3-6185157

 

For donations, perpetuations etc. : Bank Poalei Agudat Israel - account number :105-385352

Branch 188

 

 

סקירה על מוסדות התורה בנין ציון בראשות ראש הישיבה הגאון הרב נתן בן סניור שליט"א

 

ישיבה הגדולה בנין ציון

הישיבה נוסדה לפני כמה שנים בברכתם ובנשיאותם של גדולי ישראל ובראשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א והרה"צ רבי דוד חי אבוחצירא שליט"א. בכל שנה נוספים בחורים חדשים החובשים את ספסלי בית המדרש, וזאת שהם יודעים את התוכן הרוחני והעמוק אשר עליו הוטבעו יסודות וקוי הישיבה. ראש הישיבה הגאון הרב נתן בן סניור שליט"א קיבל ומעביר את יסודותיו של מורינו ורבינו ראש הישיבה הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצוקללה"ה את עומק העיון בסוגיות הש"ס, והידע המקיף במצוות התורה הלכותיהם וטעמיהם עם כל שיטות הראשונים והאחרונים. דבר נוסף המאפיין את בחורי הישיבה אשר ראש הישיבה משריש, בן תורה ניכר מבחוץ גם את תוכנו הרוחני. והעיקר שיהיה יראתו קודמת לתורתו, שהרי בלי יראת שמים קשה לזכות לתורה.

כולל או"ח- יו"ד

כולל אברכים זה יחודי שבו יושבים בו עשרות אברכים אשר יודעים שמטרתם להשלים את עצמם בהלכות המצויות באורח חיים וביורה דעה בעיון, ובבקיאות. להעמיק בסוגיות ולידע שיטות הראשונים והאחרונים דבר דבר על אופניו. עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא. עמלים הם משעות המוקדמות של הבוקר ועד השעות המאוחרות בערב. בשילוב סדר מוסר, שיחות, ובתפילות ביני עמודי.

כולל אברכים חושן משפט

כולל מיוחד זה אשר עמלים בו אברכים יראי שמים בתכלית אשר מקפידים קלה כבחמורה. ויושבים על מדין למצות הדין מהסוגיא שבגמרא והראשונים והאחרונים עד להלכה למעשה עם דעות גדולי הפוסקים. וכמו שראש הכולל הגאון הרב נתן בן סניור שליט"א קיבל ממו"ר הגאון הרב בן ציון שאול אבא זצוקללה"ה את דרכי הלימוד ובפרט בחושן משפט, אשר היה מאחרוני מקבלי הפסק מרבו הגאון חכם עזרא עטיה זצוקללה"ה בכללי המיגו והקים לי ועוד. אברכי הכולל יש בהם משפחות ברוכות ילדים אשר בקושי יש להם למחית ביתם. והם הולכים ודורשי ה' בבית מדרשינו ומשליכים על השי"ת יהבם, והוא מכלכלם. ע"י הרבה שלוחים למקום, אשר באים לעזרת ה' בגבורים.

כולל בוקר

כרום זלות לבנ"א דרשו חז"ל דברים שעומדים ברומו של עולם, בנ"א מזלזלים בהם, והוא תפילה. ונתקבצו אברכים אשר יראת ה' נוגעת לליבם ובאים קודם התפילה בבית מדרש בנין ציון והוגים בתורה ובכך מתכוננים לתפילה כראוי לאדם הבא לדבר עם מלך מלכי המלכים הקב"ה.

כולל ערב

כתב הרמב"ם בהלכות ת"ת פ"ג אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן... אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה עכ"ל. בכולל ערב מתאספים אברכים אשר כל שאיפותיהם לעלות ולתעלות בתורה ויראה ובאים וקובעים את לימודם בבקיאות במסכתות הש"ס או בסיכומי ההלכה לידע כל דבר על אופניו. ולכן מרגישים עליהם זוך מיוחד וכמ"ש הר"ם במז"ל בהמשך וכל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד נמשך עליו ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי.

 

 

מקדשי שביעי

ידוע הקדמת המ"ב בשם היערות דבש מ"ש שמי שלא חוזר ולומד הלכות שבת, יהיה נכשל. וכמה יראים אשר יושבים ושונים עוזבים חשבונות רבים ובעת דוחק בימי שישי ושבת. ומתקבצים למקום בו יוכלו לתת לדעת להבין מה הוא האסור ומה המותר ומה רק מדברי סופרים ומה חומרא וכו', ובשבת אחים יושבים בלילות חורף הארוכים ושעות אחה"צ בקיץ לברר את ההלכות המתבררים בכל שבוע. וכן לידע להשיב לכל שואליהם בהלכות שבת כיצד יעשו, ואת הדרך אשר ילכון.

ליל המשמרה

מנהג קדמון הוא להיות ערים בליל שישי ובליל שבת. זמן זה מסוגל יותר משאר לילות וכמו שכתבו בספרים הקדושים ולכן בלילות אלו נערכים תיקונים לרפו"ש ולזש"ק ולעילו נשמות וכדו'. באים בחורים ואברכים ולומדים בתענית דיבור עד עלות השחר בהתמדה רבה, ורבים נושעים. ויש אשר מעונינים לעשות סדר הלימוד כמ"ש בלשון חכמים ע"י אמירת ספר תהילים ולעשות תיקון כרת ולימוד משניות דברי צומות וזעקתם וכו'.

מענק חגים

מענק חגים הוא פרויקט מיוחד שבו משתדלים לתת תוספת מיוחדת לעמלי התורה, משפחות ברוכות ילדים, ומעוטי יכולת לקראת החגים כדי שגם בחגים יוכלו לשמוח ולקנות את מצרכיהם בנקל. אם בפסח יינות מצות בשר וכו' ואם בסוכות ארבעת המינים עניני הסוכה וסעודות החג בבשר ויין. וכדי להחליף אוירה כדי לאגור כח לזמן המגיע.

ישיבת בין הזמנים

מה נהדר הוא מראה ישיבת בין הזמנים בשעה שיש המדלגים על ההרים ומקפצים על הגבעות, יושבים בחורי חמד מישיבות קטנות וגדולות, ואברכים צעירים לצד סבים לנכדים, ועוסקים בליבונה של הלכה, בהבנת דברי אביי ודברי התוס' וכו' בבית המדרש בנין ציון מלא וגדוש באוירה טובה ובריתחא דאורייתא, ארון ספרים רחב ידיים אשר משתדל לתת מענה לכל ספר אשר יחפצון עומד לשרת את הלומדים בבית המדרש.

קרן עזרה וסיוע

קרן עזרה וסיוע בנין ציון עומד תחת פיקוחו של הגאון הרב נתן בן סניור שליט"א ונותן בסתר ובצורה מכובדת ביותר למשפחות מעוטי יכולת אשר רעבים כמעט לפת לחם, ובדרך עקיפה נותנים להם להתפרנס ולסיים את החודש בצורה נאותה. משפחות רבות פונות לסיוע ואין תמיד את האפשרות לסייע בעדן. הכל תלוי באותו אשר דבק במידותיו של הקב"ה מה הוא רחום אף אתה רחום ומסייע.

אבות ובנים

אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל תינוקות של בית רבן. ילדים שלומדים ועוד עם הוריהם הרי זה זכיה כפולה לאב ולבנו. וכדי למשוך הילדים צריך לענין אותם ולדאוג להם ולקחת אותם, והכל תלוי בכם.

מכון להוצאת ספרים

המכון בפעילות רבה כל ימי השנה סביב השעון. ימים ולילות יושבים צוות תלמידי חכמים רבני בית הדין בנין ציון ורמי"ם ואנשי צוות ובראשם מרן הגאון הרב נתן בן סניור שליט"א אשר יושבים ודנים בעומקה של הלכה, כיצד לנסח הלכה זו כיצד יקצרו בכל האפשר ולא יבואו לטעות. בכל חג וכל עת ההלכות הנחוצות והמצויות להוציא ניפוי אחר ניפוי סולת בלולה.