צום עשרה בטבת, ייחודו של חודש טבת

הרב אלחנן ז'ק
צום עשרה בטבת, ייחודו של חודש טבת | תשע"ד
Share this