פסיק רישיה דלא ניחא ליה, ביסוד מחלוקת הערוך והראשונים