עלון

עלון קב ונקי - בנושא לא תעשה

נושאי העלון: לא תעשה, קידוש לבנה, פרשת נצבים וילך, חיי אדם, ובחרת בחיים, הגרא מוילנא, חשוכי בנים

אלול, ניצבים-וילך

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מה הסיבה שכינו את אחד מהראשונים "בעל החוטם"? מדוע לוקין על כל לא תעשה הרי הוא ניתק לעשה של תשובה? מדוע היו אנשים שלא סמכו על פסקיו של ה"חיי אדם" ומה השיב להם? באיזה אופן מקיימים מצות עשה של "ובחרת בחיים"? מדוע הגר"א מוילנא זצ"ל חזר בו מכוונתו לעלות לא"י? האם יש ענין לעשות "קידוש לבנה" במוצאי ז' אדר? מדוע יש ילדים שמתים בעודם תינוקים? על איזה דינים אמר ר' יהושע "כך שמעתי" בלי לפרש את דבריו? מהי הסגולה שכתב הגר"ח פלאג'י זצ"ל לחשוכי בנים?