עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא מכה עבדו

נושאי העלון: מכה עבדו, ניסים, פרשת משפטים, שמירה בהקדש, חיוב שומר

משפטים, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בדין שהמפקיד צריך לומר לשומר שישמור I חיוב ארבעה וחמשה כשהפקיר ואיבדה ובהוצאה מרשותו I מכה עבדו כדי להמית I בטעם דאין דין שמירה בהקדש I בהא דמכשיל התובע את הנתבע בשבועת שקר I בענין חיובי שומרים I ההסתכלות על הניסים צריך שתהיה בהשקפת התורה במסירות הנפש