עלון 61749

עלון משנת יוסף - בנושא משנת יוסף

נושאי העלון: משנת יוסף, משחקים בשבת, כללי פסיקה, נר חשמלי, צביעה במשקין בשבת

תשרי, חשון

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בכללי הפסיקה I בדין מוקצה בנעלי עור ביוה"כ I בדין הדלקת נר שבת בנר חשמלי I בדין דבר גוש אי הוי ככלי ראשון או ככלי שני I בדין זמן חיוב מצוות לנולד בבין השמשות I האם משחקים הוי מוקצה I בענין פתיחת אריזות בשבת I בדין איסור בל תלין I ברכות כשהכלה אינה אוכלת לחם מטעמי בריאות I מצוות הכנת סעודות השבת I מדידת בגד שיש בו חשש שעטנז כשבכוונתו למוסרו לבדיקה I צביעה במשקין בשבת I לכלוך בעין אי הוי חציצה I ברכת המצה בימות השנה וצירופה ללחם משנה I ניחום אבלים שלא במקום יציאת נשמה, וניחום דרך הטלפון I בענין חזקת נישואין I ברכת הגומל בנסיעה מעיר לעיר I זכוכית מגדלת בהלכה I בעל שקיבל שבת מבעוד יום האם בני ביתו נמשכים אחריו I בדין העברת ירושה בין הבנים I אם חייב למנוע חבירו מברכה לבטלה במקום כבוד הבריות I לבצע הפלה בחודש השביעי שע"פ הרופאים אין לעובר חיות I בדין שליחות במצות מילה I בדין הטבלת כלי מסעדה וקיוסקים I תשלומין לברכת שהחיינו במצוות I בדין עירובי הערים I בדין מינוי גר לב"ד לגיור [עם הצטרפות מרן זיע"א] I הארות ע"ס שו"ת יחו"ד [האם יש בישול אחר אפיה בשבת, שימוש בספריי של מטהר אויר בשבת, האם מצות צריכות כוונה לדעת מרן] I יישוב דברי היבי"א בדין אסורה לבועל I מדבקות סימניה בשבת I בדין אמירה לנכרי בבית ישראל I בדין ניצוק חיבור בעירוי לענין בשר בחלב I היתר ממזרות [ובדין תרי רובי] I בדין העברת ירושה בין הבנים I בענין פסיק רישא במקום מצוה I בענין אנן סהדי בקידושין [בירור בדעת מרן היביע אומר זצוק"ל] I חיוב פיצויים לממתין לנסיעה זמן רב I בענין מידות ושיעורי תורה [יישוב הטענות על דברי מרן זיע"א] I האם הותר לברך ברכה אדעתא דנדבה [בדעת החוות דעת] I בדין שבע ברכות שלא בבית החתן I בדין גזל שינה לצורך מצוה I הפקעת גומיית שיער בשבת והסרתה I בדין רצועות התפילין המזוייפות I בדין השבת אבידה באייפון (ובדין לא תסור בזה"ז) I דין שלוח הקן בשבת I בדין להשמיע לאזנו במקום שיש רעשים I בענין צירוף דעת ר"ת לס"ס אחר זמן צאה"כ דהגאונים I בענין פיסול עדי הקידושין שלא בפניהם [מכתב להגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל] I בדין נישואי ערל I היתר ממזרות [ובענין נאמנות הסבתא לפסול] I היתר ממזרות [ובדין תרי רובי] I בדין ספק ממזר כשהרוב נוטה לאיסור I בענין נישואי קראים עם רבניים I נמצא עד הקידושין פסול והתגרשה - כשרותה לכהונה I היתר נישואין לכהן עם בת לאב שאינו יהודי I בענין גרושה לכהונה I בענין תשלומין בביטול שידוכין I בענין סידור חופה לקונסרבטיבים I בענין זמן החתימה על הכתובה I בענין ההצעה להעלות את גיל חיוב המזונות I כתיבת נוסח גיטין לספרדים בעיר שרובה אשכנזים I בדין כתבו ותנו כשאחד מהג' חותמים פסול I בענין כתיבת שם העיר מרסיל בגט I בענין סידור גיטין בצרפת I בדין יבום כשיש לנפטר בן גוי I בענין נישואין עם בחור ישיבה כשההורים מתנגדים I בענין גיל הנישואין לבחור ישיבה I בדין פרסום פסקי דין I בענין גיור שלא ע"י בתי הדין הרבניים I בענין רב המגייר בסיטונות I בענין בעיות הגיור בזמננו I בענין קבלת הפלאשים למוסדות הלימוד I בענין רשימות פסולי החיתון I בענין בחירת רב קהילה I בענין פיטורי רב ממשרתו I בענין דחיית בחירת דיינים