עלון

עלון מעדני אשר - בנושא צדקה

נושאי העלון: צדקה, מצוה הבאה בעבירה, פרשת תרומה, כליא עורב, צדקה לעני, עני, עצי שיטים, כסף גזול, הארון

תרומה, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מדוע היה צריך לעשות כליא עורב בבית המקדש כדי שלא יבאו עופות הרי נשרפו מהקדושה?, מדוע היה צריך לעשות כליא עורב בבית המקדש ולא סמכינן אנס שלא יבואו עופות שם?, האם מותר לתת צדקה לעני ע''י שדוחף לו מעות ברגלו?, מדוע לא היו יכולים לקנות מהגוים עצי שיטים?, האם כשנותן כסף גזול לצדקה אין מקיים מצות צדקה דהויא מצוה הבאה בעבירה?, האם הארון לא היו צריכים לבנות דרך גדולתן של העצים?, האם עיקר החיוב לשאת את הארון זה לכהנים ולא ללוים?