עלון 59961

עלון מעדני אשר - בנושא פרשת יתרו

נושאי העלון: פרשת יתרו, שמירת שבת, הקיא אחרי קידוש, מצות עונג שבת

יתרו, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מי שאינו אוכל בשבת משום תענית או משום רפואה האם יש לו חיוב לשמוע קידוש? I מי שעשה קידוש בשבת ואכל ואח''כ הקיא את האוכל האם נחשב קידוש במקום סעודה? I מי שאין לו יין או פת לקידוש האם צריך לעשות קידוש בפה אם כבר התפלל? I איך יש מציאות שהשומר שבת נותנין לו משאלות לבו הרי יש לו מנה רוצה מאתים? I האם לצורך מצוות עונג שבת מותר ליהנות מאיסורי הנאה דמצוות לאו ליהנות ניתנו? I מדוע אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו כשעבר עבירה הרי אתה ואביך חייבים במצוה?