עלון

עלון הרהורי דברים - ציונים הערות ובאורי סוגיות - הרב דניאל אסחייק - בנושא מסכת בבא מציעא

נושאי העלון: מסכת בבא מציעא

חשון

תשפ"ב