עלון

עלון הרהורי דברים - ציונים הערות ובאורי סוגיות - הרב דניאל אסחייק - בנושא מסכת בבא בתרא

נושאי העלון: מסכת בבא בתרא

חשון

תשפ"ב