עלון

עלון הליכות שדה - המכון לחקר החקלאות על פי התורה - בנושא מעשר עני

נושאי העלון: מעשר עני, כלאים, מעשר עני בשווקים

כסלו

תשע"א
גדרי עני לקבלת מעשר עני וצדקה I נתינת מעשר עני בשווקים I רשימת עצים המורכבים כלאים I מושגים בהלכות זרעים: כלאים