Halachot Shabbat, אורחות שבת - קורע בשבת - חזרה

Rav Yisroel Ehrentroie
Halachot Shabbat, אורחות שבת - קורע בשבת - חזרה | תשע"ד
Share this