נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים