הלכות שמיטה ויובל פרק ה' הלכה ו', השימוש המותר בפירות שביעית-לסיכה כיצד?

הרב יוסף רפפורט
הלכות שמיטה ויובל פרק ה' הלכה ו', השימוש המותר בפירות שביעית-לסיכה כיצד? | תשע"ד
Share this