הלכות שמיטה ויובל פרק א' הלכה ח', משקה בית השלחין בשביעית

הרב שבח צבי רוזנבלט
הלכות שמיטה ויובל פרק א' הלכה ח', משקה בית השלחין בשביעית | תשע"ד
Share this