עלון

עלון שפת אמת - בנושא לך לך מארצך

נושאי העלון: לך לך מארצך, אברהם אבינו, יצר הרע, מילה, מצות מילה, פרשת לך לך, עיקרי אמונה

חשון, לך לך

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מהות הנסיון דלך לך מארצך, הטעם שלא הראה הקב"ה לאברהם את הארץ מיד, כל הנבראים משתוקקים בטבעם לשוב לשרשם, ביד האדם לעשות את היצר הרע שיהיה עבדו, מהות הציווי לך לך מארצך, האם המילה היא חסרון או השלמה?, עיקרי האמונה, מצות מילה מגלה את הפנימיות של הגוף