עלון

עלון קב ונקי - בנושא ציצית

נושאי העלון: ציצית, בל תשקצו, חטא העגל, גלגולי נשמות, מזוזה, פרשת עקב, גרירת ציצית על הרצפה

אב, עקב

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מה המקור לזהירות בגרירת הציציות על הרצפה? כיצד נשארו האמוראים בדרשתו של רב הונא כשהיו צריכים לנקביהם, הא יש איסור של "בל תשקצו" ו"לא יהיה בך עקר"? מי אמר למי: "על כל לעיסה ולעיסה הרהר בדברי תורה"? מה הקשר בין הפרי "רימון" לרבי שמעון בר יוחאי? איך משערים שיעור כזית לפי זית של ארץ ישראל הרי היה גדול מאוד? האם בארץ ישראל יש מחצבים של זהב? האם מברכים על ההרים הגבוהים שברומא - איטליא? איזה אות לא מופיעה בברכת המזון? איזה לאו הראו לסמ"ג בחלום שלא מנאו במנין הלאוין? מה מרמז מספר האותיות שבברכות לעולה לתורה? את מה שרף משה אחר חטא העגל חוץ מהעגל עצמו? מדוע היה אסור למשה רבינו להוריד את הלוחות השניות מההר – ביום קבלתם? האם לוי שמופלג בזקנה וחכמה קודם לכהן שפחות זקן וחכם ממנו? מה הביאור המושג "תחיית המתים" בברייתא דר' פנחס בן יאיר? האם יש גלגולי נשמות גם בגויים? האם בחוץ לארץ ג"כ מכריזין מ' יום קודם יצירת הולד בת פלוני לפלוני? האם יש חילוק בין שערי מדינות של ארץ ישראל לשערי מדינות של חוץ לארץ לגבי חיוב מזוזה? כשהותר לאכול בשר אסור כגון משום פיקוח נפש – האם צריך להכשיר את הבשר? מה רומזת צורת קביעת המזוזה באלכסון על פתח הבית? מהו עשב ה"בלאדור" שאכלוהו כמה תלמידי חכמים והשתפר להם כח הזיכרון?