עלון

עלון משנת יוסף - בנושא ספירת העומר

נושאי העלון: ספירת העומר, תערובת חמץ, קטן בלבישת טלית, ציציות משי, ציציות בחוץ, בניה על בית כנסת, שינה בליל שבועות, סלייסר, עובדין דחול, רבית מאוחרת

תמוז, סיון

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חינוך קטנים בלבישת טלית קטן (ומעלת מצות ציצית) I טויה ושזירה לשמה בציצית (ציציות המשי) I ציציות בחוץ לאשכנזים (ניצול ימי הבחרות) I תשובות בהלכות ספירת העומר [א. ספיה"ע בהרהור, ב. ספר מנין ב' ימים בלילה אחד, ג. העונה לחבירו מנין העומר על דעת שיספור אח"כ בברכה ולבסוף שכח לספור, ד. מי שיש לו אפשרות לברך רק ברכה א' ומאכל לפניו האם יכול לאוכלו בלא ברכה בכדי לספור את העומר בברכה] I בדין מעוברת ומינקת חבירו במתגיירת I בענין בניית מגרש כדורגל על גג ביהכנ"ס I סוף זמן ברכת אשר יצר I נשיאת כפים לכהן שהרג את הנפש וחזר בתשובה I הרחבת ביתו מר"ח אב עד התענית ע"י ישראל וע"י גוי I בענין עניית ברכו השני של ערבית קודם מנחה של ערש"ק I שכח ואמר ברך עלינו ונזכר באלוקי נצור I גדרי מוקצה מחמת חסרון כיס (והדין בפלאפון, תמונה יקרה, ועוד) I מציאות החיים אינה משתקפת אלא לפי מבט התורה I מי שנרדם בליל שבועות אם צריך להעירו I שימוש ב"סלייסר" [קוצץ ירקות] בשבת (ובגדר עובדין דחול) I בענין רבית מאוחרת במתנה מועטת I בענין תערובת חמץ שנפסלה מאכילת אדם