עלון

עלון משנת יוסף - בנושא גליון משנת יוסף תשרי חשון

נושאי העלון: גליון משנת יוסף תשרי חשון

תשרי, חשון

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות שביעית I קול קורא - לחקלאים I היתר מכירה לכתחילה I פירות נכרים כשמפקיעים שערים I להעדיף היתר מכירה על פני אוצר ב"ד I בענין קמא קמא בטיל בקהילות I קדושת חול המועד I בדין מוקצה במים הנוטפים מן המזגן בשבת I בדין ברכת הטוב והמטיב בלא סעודה I ספק ספיקא אם עדיף מרוב I אם הכנת שעון חשמל מציל מבישולי גויים I ביסוד מצות הוכח תוכיח I סחיטת בוסר לתוך קדירת מאכל בשבת I בגדר מלאכת כותב I קריעת נייר טואלט בשבת I בדין מקום טעימת כוס של מילה I היתר לאדם שהוחזק לכהן לגרושה [עם הצטרפות ותשובת מרן זיע"א] I חליצה במעוברת ואסורה לבועל בזקוקה ליבום I ברכת הים ובית קברות I בדין העתקת תוכנות וקלטות I הפסק בשומע שיוצא יד"ח מדין שומע כעונה I האם אפשר לפסוק דין ע"פ המן או ע"פ רוה׳׳ק I מלאכה הנעשית ממילא (ופתיחת תריסים לעציץ בשבת) I בדין ברכת פיצה I "לפני עיור" באיסור התלוי במנהגי העדות I "סעודת יו"ט כפנים חדשות" לברכת חתנים לבני ספרד I האם מותר או שצריך לדרוש ברופאים I מנהגי חו"ל בארץ ישראל I האם אפשר לסמוך על טבח האומר שאין טעם האיסור מורגש I האם מותר לנהוג על ציונו של פוסק בניגוד לדעתו בהלכה I האם מותר לדחות מילה שלא בזמנה I מתי ביד חכמי הדור לקיים מנהג שנתחדש דלא כפסק הש"ע I היוצא אחר הקידוש מביתו וחוזר מיד וסועד אי חוזר ומקדש I נולד בן זכר נתרפאה המשפחה I נאמן בכללי ספק ברכות I עירוי משקה על קרח בשבת I בענין בורר I בדין הכנסת מכשיר אלקטרוני שמוקלטים בו ד"ת לביה"כ I בדין חימום כבד צלוי לאחר ג' ימים I הארכת זמן ההדלקה בשעון שבת I בדיני קדימה בברכות I בעניין להתיישב לק''ש דערבית I בדין סחיטת הלימון בשבת I בדין הדבקת טיטולים בשבת I ביסוד שיטת מרן זיע"א בדיני הפסק וסב"ל בברכות I אורך השמלות I קבלת הוראות מרן בהלכות טהרה סימן I הכנת עוגת ביסקוויטים בשבת I איסור אכילה ושתייה קודם התפילה