עלון

עלון כליל תפארת - מאסף תורני - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, מכירת חמץ, מגיפה

ניסן, פסח

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין חיוב שמחה בבשר ובשאר מיני שמחה I למה לא תיקנו חז"ל לברך על שתיית ד' כוסות שהיא מצוה דרבנן I על שם מה נקרא שבת הגדול ומדוע הוקבע זכרון הנס לשבת ולא בי' ניסן I מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות I בירורי הלכות בעניני מכירת חמץ I בענין לסמוך על סגולת המצוה בשעת הסכנה I דין שמחה בארבע כוסות I במנהג לכתוב סימן ע"ג המצה לידע סדרן לענין מחיקה והמסתעף I האם מותר לעשות שליסל חלה בשב"ק שאחר הפסח I בענין תענית בכורים I פרשת הקטורת וסגולתה לעצור מגיפה I בדין הזכרה מוריד הטל בפסח ומוריד הגשם בשמ"ע I בענין תשלומים לגן ילדים בזמן המגיפה I מנהג חטיפת האפיקומן מקורו וטעמו I ההתחדשות ואי ההשלמה עם המציאות זהו כח הגאולה I ביאור בדיני מזוזה I דברי הימים: הספר המזויף - מקור תורת הגאולה המזוייפת I ספור עלילת הדם בדמשק - אדר - אלול ת"ר I ירושלים של מעלה בצל המגיפות