עיון מראי מקומות תולדות תשפ"א

 

פרשת תולדות

(קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה  [לפי סדר א' ב']

 אוסף גליונות - מבית 'צוף'

אוצר פניני החסידות

אורות הגבעה

אז נדברו

איש לרעהו

אספקלריא

אשיחה בחוקיך

אשכול יוסף

באר הפרשה

בארה של תורה

בינת המשפט

בית מדרש - ישיבת מיר

במחשבה תחילה

במשנת הפרשה

דברי אמת

דברי יושר

דברי ישרים

דברי שי"ח

דרישה וחקירה

דרכים בתורה

האיחוד בחידוד

היא שיחתי

המצוות בפרשה

וישמע משה

וכל מאמינים

זרע ברך

זרע שמשון

יחי ראובן

יסודות החינוך

יקרא דאורייתא

יתרון דעת

כאיל תערוג

לאור הנר

להתעדן באהבתך

לקראת שבת מלכתא

מאור השבת

מאורות הפרשה

מגישי מנחה

מדי שבת בשבתו

מדשן ביתך

מחמדי התורה

מים זכים

מלאכת מחשבת

משנתה של תורה

מנחת אשר

מעדני אשר

מעינות בני יששכר

נוה ההיכל

נועם אליעזר

נחלתנו

נשיח בחוקיך

נר יששכר

נר לשולחן שבת

סיפורים להלכה שלמה

סיפורי צדיקים

עולמות

עומקא דפרשה

עיון הפרשה

פאר מקדושים

פניני אי"ש

פניני דעת

פניני הסופר

פנינים משולחן רבינו

פרי ביכורים

קב ונקי

קובץ גליונות

קול יעקב

שבילי פנחס

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

שלמים מציון

שמעתא עמיקתא

שפת אמת

תורה והוראה

 

 

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים  [לפי סדר א' ב']

 

 

דרכי החיזוק

דפי עיון

מכתלי בית הדין

משא ומתן

עומק הפשט

עין יצחק

 

 

 

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

[לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא]

 

תאומים

בר מצוה

קטן שהגדיל

שקר ורמיה   

מכירת הבכורה מעשו ליעקב

מחילת עוונות חתן

הסומא והלכותיו

בישולי עכו"ם ומומר

 

שאר עניני הפרשה...

 

מעניני דיומא: אכילת פירות חורף

 

נושאים אקטואליים:

 

 

נושא בפרשה: תאומים

 

האם רבקה היתה מופתעת בלידת התאומים?   אספקלריא, תשע"ט (עמ' לב)

ירושה בתאומים (והנה תומים בבטנה)  [כה, כב]   אשר ליהודה, תשע"ד

בכור בתאומים  [בכור ללידה או ליצירה]  [כה, כב]   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  נועם אליעזר, תשע"ט  עומקא דפרשה, תשע"ז   אשר ליהודה, תשע"ד   שיעורי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

בכור ליצירה ובכור ללידה  אספקלריא, תשע"ח (עמ' סז)

האם יש בכורה של "ראשית אונו" בלבד? [דברי הגאון מוילנא, ודיון בדבריו] מלאכת מחשבת, תשע"ט

עניני תאומים [ברכת ברית מילה בתאומים, סדר המילה בתאומים, שהחיינו במילת תאומים, יעקב ועשו כתאומים, תאומים זהים, בכור בתאומים, איש בן פרצי, ראשון ללידה או ליצירה, התאומים והצעיף] (והנה תומים בבטנה)  [כה, כב]   עומקא דפרשה, תשע"ז

תאומי סיאם בהלכה  [תאומים הנולדים כשהם מחוברים בחלקי גוף שונים [חיצוניים ופנימיים], האם נחשבים כגוף אחד או כשני גופים, אדם עם שני ראשים היכן יניח תפילין,  בכמה סלעים יפדו בכור שנולד עם שני ראשים, שאלות בדינים שונים: מצות פריה ורביה • חליצה • מלקות • גירות • דיני ירושה, האם תאומי סיאם זכרים רשאים לישא נשים, האם למותר לקדש אחת משתי תאומות סיאם, הפרדת תאומות שהיו מחוברות בבית החזה, לאחת היה לב תקין ולשניה חצי לב [מערכת העצבים ושאר חלקי הגוף היו נפרדים] והורה הגר"מ פיינשטיין להשאיר בחיים רק את בעלת הלב הבריא, דיון בדבריו, מדין רודף בעלת חצי הלב נחשבת כ"רודף" לתינוקת בעלת הלב הבריא, או כי השניה "טריפה" ועל כן מותר להמיתה, או כי שניהם גוף אחד, ומותר לחתוך אבר אחד כדי להחיות את כל הגוף. להפריד תאומי סיאם, כאשר לא נשקפת להם סכנת חיים מיידית, ומטרת ההפרדה כדי לשפר את איכות חייהם בלבד, הפסקת הריון של תאומי סיאם באמצעות הפלה  או להמתין עד הלידה ואז לנסות להציל את חיי התאומים על ידי הפרדתם זה מזה]   עולמות, רלא

שירה בבר מצוה [ובת מצוה, אבילות החורבן] קונטרס איך נשיר, תשע"ח (ק"פ עמ')

בר מצוה וברית מילה לתאומים - אין עושים מצוות חבילות חבילות [סעודת מצוה] פניני הלכה מראשי ורבני חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' לד)

אחים תאומים שנולדו בב' אדרים - מי נחשב הגדול?   אספקלריא, תשע"ט (עמ' כח)

תאומים שאחד נולד בסוף כ"ט אדר א' ואחיו בתחילת א' אדר ב' ושנת העיבור אינה מעוברת [השני יהיה בר מצוה חודש לפני הראשון, האם הוא גם נחשב 'אחיו הגדול', כיבוד אח גדול, מי הוא פטר רחם לפדיון, מצב הלכתי או מצב גופני, אמת עובדתית ואמת הלכתית] פניני הלכה [ראשי חבורות בישיבת מיר]- אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' לב)

הטיפול בתינוק בשבת  [מגבונים לחים, מתז ניקוי, מגבוני נייר, סחיטה, גידולי קרקע, כבוד הבריות, נוחות הבריות] עומק הפשט, תש"פ (ח"א)   (ח"ב)  (ח"ג)

'יעקב ועשיו' - 'שבת וששת ימי המעשה'  אספקלריא, תש"פ (עמ' מא) 

נושא בפרשה: בר מצוה 

 

האם יתכן גדול שחוזר ונעשה קטן? [גיל חיוב מצוות בבני נח, בן נח שהתגייר כקטן שנולד, בגוי הבא להתגייר בשעת הטבילה יש עליו חציצה במיעוט המקפיד שבדיני ישראל אינה חציצה ואצל גוי לכאורה הוי חציצה, כיצד נדון את טבילתו, גר קטן] עשר עטרות, תשפ"א

האם עשינו די כדי למנוע מילד נוסף להפוך ל"עשו" הבא? (ויגדלו הנערים ויהי עשו אי יודע ציד איש שדה) [כה, כז]  בארה של תורה, תשע"ט

נטיותיו הטבעיות של עשו לא שללו ממנו את הבחירה (ויגדלו הנערים ויהי עשו אי יודע ציד איש שדה) [כה, כז]  דברי אמת, תשע"ט

בר מצוה [מתנה לבר מצוה הדעת, יצר הטוב, גדלות בבן נח, מקצת היום ככולו מאימתי נעשה בר מצוה, טעמי השמחה בבר מצוה, גדול המצווה ועושה, קיבל יצר טוב, מצטרף למניין, נוסף ערב לכלל ישראל, נשלמה מצוות החינוך של האב, קבלת עול מצוות בשמחה, ברכת ברוך שפטרני לאב או לבן, ברכת שהחיינו לבן, ברכת שהחיינו על תפילין חדשות] (ויגדלו הנערים, ברש"י) [כה, כז]  עומקא דפרשה, תשע"ו

שהחיינו על קיום מצוה בפעם הראשונה [תפילין לבר מצוה, נישואין, טבילת מצוה, מילה ופדיון הבן, כיסוי הדם] עולמות, תע

לאפשר לחתן בר מצוה שהתכונן לכך, לדרוש  דברי שי"ח, תשע"ט

חולה המסופק אם יצא יד"ח ק"ש האם נער בר מצוה יכול לקרא עבורו שוב? [ספק וודאי, טומטום, ספק ספיקא בתרתי דסתרי] פניני הלכה חידושי הלכה מראשי ישיבת מיר, תשפ"א

ההורים ורבותיו מגיעים לכל שמחת מצוה ובכלל זה בר המצוה אפילו מגן העדן נר לשולחן השבת, תשפ"א

הכנה לבר מצוה [אמירת הברכות עם שם ה']  (לא תשא את שם ה')  [כ, ז]  אספקלריא, תשע"ח (עמ' ע(   מעדני אשר, תשע"ט

עליית קטן למפטיר בפרשת שקלים ובשבת ראש חודש [בר מצוה]  פניני אי"ש, תשע"ט

חתן בר מצוה שאין ידוע אם הביא סימני גדלות מדאורייתא, האם יכול להניח תפילין שכתבם אחד שכמותו? [חזקה דרבא, בדאורייתא לא סמכינן, האם הוא דין דרבנן או דאורייתא] עשר עטרות, תשע"ט

מצוות כתיבת ספר תורה בזמן הזה [מגיל בר מצוה, שיטת הרא"ש, ספר תורה בשותפות]   שיעורי ליל שבת, תשע"ז

המחויב בברכת התורה האם יכול לצאת בברכת אהבת עולם מהמתפלל שחרית [בר מצוה שכיוון בברכת אהבת עולם של ערבית לצאת גם כברכת התורה ושכח ללמוד מיד אחר התפילה ונזכר אחר זמן מרובה]  עשר עטרות, תשע"ח

האם חתן בר מצוה ישראל חייב לוותר על המפטיר לטובת כהן?  פניני חישוקי חמד-קובץ גליונות, תשע"ט (עמ' ה)

האם לוי שנהיה בר מצוה יוכל לעשות עבודת הלויים לכשיבנה בית המקדש? [האם ימתין עד גיל שלושים, האם ראוי שילמד מוסיקה כדי להיות משורר בבית המקדש, גיל שליח ציבור לימים נוראים] שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח

קריינא דאיגרתא - בחיים האמיתיים תהיה 'שחקן' ולא 'אוהד' [ברכה לבר מצוה] (וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן) [כה, ז] בארה של תורה, תשע"ח

האם קריאת שמע היא המצווה הראשונה שמתחייב בר מצוה? [או ברכת התורה] הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

המחויב בברכת התורה האם יכול לצאת בברכת אהבת עולם מהמתפלל שחרית?  [בר מצוה שכיוון בברכת אהבת עולם של ערבית לצאת גם כברכת התורה ושכח ללמוד מיד אחר התפילה ונזכר אחר זמן מרובה]  עשר עטרות, תשע"ח

האם יש איסור לקיים מצוות בחפצי מצווה [תפילין לבר מצוה או ארבעת המינים לסוכות] שנתקבלו חינם? [לבקש הנחה, להרבות במחיר, לשלם, עליה לתורה] מעדני אשר, תשע"ט

הערות בהלכות תפילין [רצועות שחורות דו צדדי, צביעה או הספגה, מקום הנחת תפילין של יד לנערי בר מצוה שאינם גבוהים]  אספקלריא, תשע"ט (עמ' עה)

ברכת שהחיינו על תפילין חדשות [בבר מצוה] עומקא דפרשה, תשע"ו

סעודת בר מצוה בבית כנסת  נשיח בחוקיך, תשע"ח

עליה לתורה לחתן בר מצוה בפרשת זכור [בעודו קטן] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כט)

נער בר מצוה האם מתחייב בקריאת פרשת זכור מיד? [ע"פ סברת החתם סופר בשנה מעוברת]  שיעורי ליל שבת, תשע"ז

בר מצווה, גדלות הגוף או הדעת [בן י"ג למצוות, איש, אשה, גוי, סימנים, הולדת בנים, בדינים שונים]   תורה והוראה, תשע"ג

האם ניתן לחייב נער בר מצוה במצוות אמונה בה'? [האם ניתן לצוות להאמין, כיצד ניתן לדרוש זאת מבר מצוה, כיצד ניתן לדרוש זאת מבן נח, תירוץ הגר"א וסרמן]  אספקלריא, תשע"ח (עמ' מז)

ברכת 'ברוך שפטרני' [מי מברך, מתי, עד מתי, על בת, המקור לברכה בשם ומלכות, על מי מוטל לברך את הברכה, מתי מברכים את הברכה, האם ניתן לברך ברכה זו ביחידות, ועד מתי אפשר לברכה, כשהאב אינו נמצא עם בנו בשעה שהבן נהיה בן י"ג, המגדל את בן אשתו - מי מברך 'ברוך שפטרני', האם סב מברך על נכדו היתום ברכת 'ברוך שפטרני', ברכת ברוך שפטרני בבת מצוה, מסיבת 'בת מצוה', האם ניתן לעשותה בבית כנסת] (ויגדלו הנערים, ברש"י) עולמות, לא    שבילי פנחס, תשע"ז   מחמדי התורה, תשע"ז   תשע"ח    עיון הפרשה, תשע"ד (עמ' נ)   תורה והוראה, תשע"ח    זרע ברך, תשע"ט

בדיני ברכת 'ברוך שפטרני'  ירחון האוצר (יט), תשע"ח (עמ' עו)

המצווה הראשונה שמתחייב בר מצוה [קריאת שמע או ברכת התורה]  הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

גדלות בשנים ובסימנים [לגבי מה העיקר בשנים, ולגבי מה סימנים]  הגר"א עוזר, תשע"ג    תשע"ו

עניני בר מצוה - מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל [קבלות לבר מצוה, חזרה על הלימוד, דיבור אמת, סעודת בר מצוה, השתתפות בסעודת בר מצוה ריבוי שלום בין אדם לחברו]  כאיל תערוג, תשע"ז

מאיזה גיל ניתן להיות שליח ציבור? [בר מצוה, חיתוך מילים כראוי, שליח ציבור, שליח ציבור קבוע, תעניות וימים נוראים, לא נמלא זקנו, מחילת הציבור, אין אחר]  אספקלריא, תשע"ט (עמ' כז)

מאיזה גיל ניתן למנות גבאי לבית כנסת? [בר מצוה, לשפר לילד את דימויו העצמי, אם כבר מינו, כבוד האדם, כבוד הקהילה] פניני חשוקי חמד, תשע"ט

האם ניתן לשלוח קטן לטבול כלים [נאמנות קטן באיסור דאורייתא, באיסור דרבנן, כשהקטן מרתת מלשקר, שלח קטן שיבקש מגדול שיעשה עבורו, נאמנות של נער בן י"ג שנה] שמעתא עמיקתא, תשע"ז

מתי בר המצוה למי שנולד פג? [תינוק שנולד קודם זמנו, בעבר, כיום, שהיה באינקובטור, מתי נהיה בר מצוה, ברית מילה, פדיון הבן, חילול שבת]  עומק הפשט, תשע"ח

האם בר מצוה רשאי לסיים מסכת בליל בר המצוה? [אין מערבין שמחה בשמחה]  מעדני אשר, תשע"ח

ברכת שהחיינו על תפילין חדשות [בבר מצוה] עומקא דפרשה, תשע"ו

בר מצוה לאחר פסח - מתי יתחיל להניח תפילין?  פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' נג)

 

נושא בפרשה: קטן שהגדיל 

 

שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני? [קטן שהגדיל, גדר מצוות שעשה בקטנותו]  מאור השבת, תשע"ד   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   עולמות, ג

קטן שהגדיל [שנת הי"ג, הפסד מצות חינוך של האב, מצווה ראשונה ביום בר מצווה, חזקה דרבא, עשה מצוה בקטנותו, הגדיל בשבת וקידש בזמן תוספת שבת, ביום כיפור, בימי הספירה, באמצע סעודתו, חיובו ברכת התורה, חיובו במתנות עניים]  (איש כי יפליא) [כז, ב]  אוצרות אוריייתא, תשע"ז

גר קטן שהגדיל ומחה ובטלה גירותו, האם יתחייב מיתה על אכילת אבר מן החי כדין בן נח?  (ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור) [ב, ה]  הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

האם מצוות חינוך מתמשכת בקטן שהגדיל בימי ספירת העומר?  אספקלריא, תשע"ח (עמ' מד)

קטן שהגדיל בספירת העומר [ובעניינים נוספים ובהגדרת "מעשה" של קטן, האם ה"ספירה" שספר כקטן מועילה לזמן שנעשה גדול: הן ביחס למעשה המצוה של הקטן, והן ביחס למעשה הספירה של הקטן, גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו, והאם מועיל מה שעשה בהיותו קטן לכשיגדיל [אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור ולאכול כשנשתפה - אם כן הדין גם אצל קטן], מעשה קטן מוגדר כ"מתעסק" • גדר "קיום" למצוה שקטן עושה • "מחשבה" של קטן, שכר מצוה של קטן - כ"מצווה ועושה" או "כמי שאינו מצווה ועושה', קטן ששחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני, קטן שאכל לפני השקיעה ובירך ברכת המזון, וכשהגדיל נתעכל המזון במעיו, האם צריך לחזור ולברך ברכת המזון, קטן שהגדיל האם צריך לשוב ולברך ברכת התורה בליל היותו בן י"ג, קטן שהגדיל: ביום השני של ראש השנה, באמצע חול המועד סוכות, או באמצע ימי חנוכה - האם צריך לברך שהחיינו, סברות האחרונים בנדון קטן שהגדיל בספירת העומר: הקטן "מסתמא" ספר לשם מצוה • לא מסתבר שלאחר שנתחייב לספור בקטנותו [מדין חינוך] יגרע חלקו להיפטר מהחיוב לספור כשיגדל • החיוב לספור מדין חינוך נמשך לאחר שנהיה גדול, ביחס למעשה הספירה של הקטן, יש לדון האם הספירה נחשבת "תמימה" מאחר ולמעשה ספר את כל הזמן שהיה מחוייב בספירה, סברת מהר"ש ענגיל לחייב קטן שהגדיל לספור בברכה אפילו אם לא ספר בקטנותו, סיכום דעות הפוסקים להלכה בנדון קטן שהגדיל בספירת העומר]  עולמות, תנה   מאור השבת, תשע"ד   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   עולמות, ג

קטן שהגדיל בספירה [לספור בעצמו, להוציא גדול ידי חובה, האם קטן שהגדיל יהיה חייב להמשיך לספור בברכה מדין חינוך, ספק ספיקא - תרי דרבנן האם מוציא חד דרבנן, חייב מדרבנן האם יכול להוציא חייב מדאורייתא] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

קטן שהגדיל [הגיע לחינוך, דילג יום, קטן להוציא גדול, בשעת הדחק, הגדיל באמצע ימי הספירה, קטן שהגדיל להוציא גדול, שיבנה בית המקדש] [הרב מרדכי יעקב מאיר]  עיטורי מרדכי, תשע"ז (עמ' 70(

ברכת המזון לקטן שהגדיל [האם האכילה והשביעה הן שני דברים המחייבים בשוה, או שמא עיקר המחייב הוא האכילה ואילו השביעה אינה אלא תנאי ושיעור באכילה המחייבת, כלומר רק אכילה כזאת שיש בה כשיעור שביעה מחייבת בברכה דאורייתא, או דלמא לאידך גיסא: עיקר המחייב בברכה הוא השביעה, אלא שאותה שביעה צריכה לבוא ע"י אכילה דוקא, גוי שאכל ונתגייר ועדיין הוא שבע מאכילתו, קטן שהגדיל ועדיין הוא שבע, האם שיעור שביעה הוא באדם ספציפי או האדם ממוצע, נקטינן שהאכילה היא המחייבת ברכת המזון, מה גדר תקנת חכמים בברכת המזון מדרבנן הרחבת החיוב מדאורייתא למקרים בהם אין חיוב או יצירת חיוב חדש מדברי חכמים, מי שאינו מחויב בדבר האם יכול להוציא בתקיעת שופר ובברכת המזון, המחוייב מדרבנן אם יכול להוציא את המחוייב מדאורייתא, חינוך במצוות מוטל על האב או על הקטן, מצוות אותן אי אפשר לקטן לקיים כהלכתן ולכן אינן הרחבת החיוב מדאורייתא אלא מצוות 'חנוך לנער' - מצוות ראיה, תפילין, קריאת שמע, מצה ומזוזה] הגר"א עוזר, תשע"ח

ברכת הגומל בקטן שהגדיל תוך ג' ימים [וברכת המזון בקטן שהגדיל תוך שיעור עיכול] זרע ברך, תשע"ח

קטן שהגדיל במוצאי תשעה באב שחל בשבת [הגר"י זילברשטיין שליט"א] בנתיבות ההלכה - אבלות המקדש (עמ'  קא)

קטן שהגדיל בעשירי באב שחל בשבת   פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כא)

קטן שהגדיל בי' באב האם חייב לצום? הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   מעדני אשר,  תשע"ב

קטן שנעשה בר מצוה במוצאי יום כיפור האם אסור לו לאכול מן התורה בזמן תוספת יוהכ''פ תורת המעדנים, תשע"ט

נער שנעשה בר מצוה ביום א' י"ח תמוז [צום נדחה] האם חייב לצום? [כאשר בשבת עדיין היה קטן] הלכה במעגל השנה לקראת שבת מלכתא [דרשו], תשע"ט (עמ' יט)

"י"ז בתמוז שנדחה ליום ראשון" [שהחיינו בשבת, נעשה בר מצוה בי"ח תמוז, ברית מילה וחולה, קטנים, כדורים בשבת להקלת הצום, קידושא רבה וסעודה שלישית]  אספקלריא, תשע"ט (עמ' כב)

חיוב תענית לקטן שהגדיל בתענית נדחית  פניני הלכה-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' מג)

עליה לתורה בתענית נדחית לקטן שהגדיל בו ביום [נתינת עליה לתורה למי שאין חיוב ודאי להתענות, חולה, חתן]  פניני הלכה-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' מד)

תשעה באב בשבת [תשלומין או עיקר התקנה להתענות ביום עשירי, נפק"מ לקטן שהגדיל במוצ"ש, אם יבוא משיח במוצאי שבת האם ישאר דין תענית] [הגרא"ב פינקל זצ"ל] בנתיבות ההלכה - אבלות המקדש (עמ' לד)

קטן שהגדיל בחנוכה, האם ידליק שוב בצאת הכוכבים?  מאור השבת, חנוכה תשע"ג    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

הימים בהם לכל הדעות יש להתפלל ערבית בצאת הכוכבים [כשהתפללו מנחה קודם פלג המנחה, ליל הסדר כדי שלא ישכחו קריאת שמע, רופא בחדר מיון מחמת טרדתו, ליל שבועות כי אין קר"ש על המיטה, נער בר מצוה לחייבו מדין ודאי] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' ו)

 

נושא בפרשה: שקר ורמיה  

 

מידת האמת  מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' 27)

איסור שקר ורמיה [איסור לשקר בבי"ד, הרחבת האיסור בהליך השיפוטי,  איסור שקר בחיי היום יום, איסור שקר לתלמיד חכם, איסור שקר והרחקה מן השקר, לשנות מפני השלום, לשקר בבי"ד כדי לקבל זכות ביושר, עד כשר המעיד עם עד רשע] (בא אחיך במרמה) [כז, לה]   מנחת אשר, תשע"ו   המצוות בפרשה, תשע"ז

אמירת שקר לתועלת  תורה והוראה, תשע"ד

אמירת שקר בכדי להינצל מעבירה או לזכות במצווה [לשנות בערך חפץ קדוש כשאין לו חשיבות אצל הזולת, השינוים לתלמי המלך, להכריז על תרומה גבוהה לעודד אחרים, למנוע הלבנת פנים, בהליך שיפוטי] אוצרות אורייתא, תשע"ח (עמ' מו)

מתי מותר להתנהג ברמאות  אספקלריא, תשע"ט (עמ' מ)

האם מותר לגבאי בגמ"ח לומר דבר דו משמעי? [לשקר ולומר ללוה בעייתי 'אין לי', כשכוונתו, לך אין לי, לשנות מפני השלום, מותר או מצווה, לומר שאינו בבית, להשתדל להימנע]  עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' לב)

לשנות מפני השלום [גבולות השקר, כשהתשובה תגרום לביושו, לומר דבר דו משמעי, לומר דבר שאינו נכון כשאין ברירה] אספקלריא, תשע"ח (עמ' כו)

מדבר שקר תרחק [בבי"ד ומחוץ לבי"ד, מדאורייתא או מדרבנן, לשנות מפני השלום, לשבח את הכלה, שקר לקיים מצוות או להימנע מעבירות, שקר בכתיבת מאמר בשם בדוי, כתיבת תוארים מופלגים, השתמטות מהלוואה, אוסף כסף לעני המותר לו לומר שאוסף להכנסת כלה]  עולמות, נה   המצוות בפרשה, תשע"ו

לשקר בכדי לקבל את המגיע לו [עביד איניש דינא לנפשיה, בבי"ד ומחוץ לבי"ד] עיון הפרשה, תש"ע (עמ' 42מב)

לשקר כדי להציל חברו מאיסור [למונעו משחיטת מומר] שלמים מציון, תשע"ו

שקר לתועלת [שקר בבית דין ומחוצה לו, עם תועלת כספית ובלעדיו]   תורה והוראה, תשע"ד

גדרי אמת ושקר [מפני השלום, לצורך מצוה, שינוי המותר לת"ח]  מאור השבת, תשע"ה

שקר עצמי [מדוע ביקש השקר להיכנס לתיבת נח]  ממשנתה של תורה, תשע"ו

 

נושא בפרשה: מכירת הבכורה מעשו ליעקב

 

כיצד ניתן למכור בכורה, התלויה במציאות? [מי שיצא ראשון, ההבדל בין בכורה שלא ניתנת להעברה לזכות מלכות הניתנת להעברה] (וימכור את בכורתו  ליעקב) [כו, לג]  מלאכת מחשבת, תשע"ו

גרירה בקניינים [האם אגב קנין ראוי נקנה גם את שאינו ראוי, קנין שבטל מקצתו בטל כולו] מנחת אשר, תשפ"א

מכירה בדבר שלא בא לעולם   שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לד)   שיעורי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א (י' תירוצים)

עסקת יעקב עם לבן - דבר שלא בא לעולם [דקל לפירותיו, קנין, וולדות] שיעורי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

מדוע לא הלעיט יעקב את עשו בנזיד, אלא הניח האוכל לפניו? [אכילה בלא נטילת ידים, אכילה מחמת רעב מבטלת שיקול דעת, כמסירת מודעה] (הלעיטני נא...נתן לעשו) [כה, ל-לד]  במשנת הפרשה, תשע"ו  מחמדי התורה, תשע"ח

יעקב נשאר בשמו גם אחר הוספת שם ישראל, להזכיר את מכירת הבכורה  זרע שמשון, תש"פ

מדוע לא רצה יעקב שעשו יהיה בכור? וידבר משה, תשפ"א  נועם אליעזר, תשפ"א

קנין אורח על מאכלו  [של מי היה הנזיד במכירת הבכורה]  [כה, ל]   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

טענת עשו על הברכות שברך יצחק את יעקב  אספקלריא, תשע"ז (עמ' לג)

מדוע נתן יעקב לעשו לחם ונזיד, הלא עשו ביקש רק נזיד? [לביטול טענת משטה אני בך מחמת אונס הרעב, הגנת ה'צורך'] (ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים) [כה, לד]  אשכול יוסף, תשע"ז    במשנת הפרשה, תשע"ו    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   אספקלריא, תשע"ח (עמ' ס) יב תירוצים   מנחת אשר, תש"פ  

 מדוע נתן יעקב לעשו לחם ונזיד, הלא עשו ביקש רק נזיד? [הלחם עם הנזיד היה לפטור בעיית ברכת השלקות בתוך הסעודה] דברי שי"ח, תשפ"א

ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים  [כח ההטעיה שבאדם] אספקלריא, תש"פ (עמ' ק) 

יעקב נתן לעשיו מצה כשירה לפסח קב ונקי, תשפ"א

האם ומדוע היה מלח במה שנתן יעקב לעשו לאכול? [הקשר בין אי הכרת טובה של המן לשאול שלא הרג את אגג, ויעקב שהאכיל את עשו מלח]  (ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים) [כה, לד]  הרב יעקב ישראל סטל - סגולה (08), תש"פ

מי חתם על שטר מכירת הבכורה? [שטר מכירה על מערת המכפלה, על הבכורה או על בעלות על ארץ ישראל, נפתלי איילה שלוחה]  קב ונקי, תשפ"א

כוחו של יעקב אבינו כנגד עשו [יעקב אדם באמת, עשו מתדמה לאדם] הגר"ד כהן שליט"א - אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' ח)

טענת "משטה אני בך" במכירת הבכורה  אספקלריא, תשע"ט (עמ' צד)   יאיר נזרו, תשפ"א

חזרה מהסכם שנעשה 'תחת לחץ' [אדם התבקש לשלם סכום מופקע לנסיעה בערב שבת, והסכים, וכעת טוען שהסכמתו היתה מחוסר ברירה ולא שקפה רצון אמיתי, שכר המעבורת בברוח מבית האסורים, משטה אני בך, האם ההסכם כולל פעולת הצלה שהמציל מחויב בה, ביטול מכירת הבכורה מטעם זה, ביטול מכירת הבכורה מיעקב לעשו מדין אונאה המבטלת את המקח, מקח טעות, נתינת הלחם מיעקב לעשו כדי להשיב נפשו ולגרום למכירה גמורה, האם הלחם ניתן אחר המכירה או לפניה] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק, תשע"ט

כיצד ניתן לקנות בכורה, כשם שלא ניתן לקנות כהונה? משנת מהר"ל, תשע"ט

כוח רוקו של בכור לרפואת עינים [האם לענין זה היה יעקב בכור או עשו, הבדיקה בניסיון ריפוי עיני יצחק] בארה של תורה, תש"פ

קנין בדבר שלא בא לעולם  אספקלריא, תשע"ט (עמ' קכה)   אספקלריא, תש"פ (עמ' קמג) 

איך שייך למכור קדושת הבכורה? [בכור ללידה או ליצירה דברי הגר"א בכי תצא] אספקלריא, תש"פ (עמ' קט) 

קדושת ישראל וקדושת עם ישראל [וממה הפקיע עצמו עשו] יאיר נזרו, תשפ"א

מכירת הבכורה  אספקלריא, תש"פ (עמ' קמא) 

המחלוקת בין עשו ליעקב בטעמי מנהג האכלת האבל דבר עגול [סעודת הבראה, כפירה בתחיית המתים] (ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשו מן השדה והוא עייף) [כה, כט]  האיחוד בחידוד, תשע"ג

מדוע ביקש יעקב לקנות את הבכורה "כיום"? [דבר שלא בא לעולם, בשל האבל על יצחק היה בעלים על הניד, קודם מתן תורה, מחיר הוגן בשל הצורך של עשו, עשו נפסל מעבודה בשל הרציחה] (מכרה כיום את בכורתך) [כה, לא] מחמדי התורה, תשע"ח

השבעת עשו במכירת הבכורה [למרות שהוא 'חשוד' על גזל ועריות] [כה, לג]   אשכול יוסף, תשע"ו  תשע"ז

מכירת דבר שלא בא לעולם [מכירת הבכורה, מכירת זכויות עתידיות, חוסר גמירות דעת, השלמת החיסרון ע"י שבועה, 'הסתלקות' מירושה]  [כו, לא]   עולמות, קפ    אורות הגבעה, תשע"ד    הגר"א עוזר, תשע"ד    פרי ביכורים, תשע"ז   שלמים מציון, תשע"ז    תורה והוראה, תשע"ו    מחמדי התורה, תשע"ז  מנחת אשר, תשע"ז   עמק הפרשה, תשע"ח   אספקלריא, תשע"ח (עמ' לב, סב)  נועם אליעזר, תשפ"א

מכירת הבכורה וסילוק מירושה [כשיש תביעת חוב בשטר נגד העזבון, האם יכול יורש רגיל ויורש בכור להסתלק מהעזבון קודם חלוקתו, בחיי האב ואחר פטירתו, האם בטענת הסילוק מרויח הבכור, תועלת אגבית כשעדי השטר קרובים ליורש שאינו בכור ורחוקים מן הבכור, עדות שבטלה מקצתה, גביה חלקית, סילוק מירושה מול יורשים אחרים שקשה לגבות מהם, האם מותר לחייב לגרום שחובו לא ישולם כי שאר החייבים אלימים, קנוניה, לפני עיור בהכשלת שאר היורשים באי פרעון החוב, האם החייב המשלם את החוב חוזר וגובהו משאר החייבים, שעבוד, שטר, אחריות] הגר"א גניחובסקי, תש"פ

ירושת בן יחידי [האם הוא גם 'בכור', או כשאין אחים נוספים אין בכור, העברת נחלת הבכור לאחר, טומטום שנקרע, שטר חצי זכר, בכור שמת והניח שני בנים] הגר"א גניחובסקי, תש"פ

מכירת 'עבירות' [מכירת שכר ועונש, האם ניתן להשוות בין "מכירת עבירות", ל"מכירת המצוות" בהסכם השותפות שבין כספו של זבולון ותורתו של יששכר, אדם נתבע רק על מעשיו, מאידך נראה כי אדם נענש על עוון אשר לא חטא בו, כדברי רבקה אמנו "עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי", וכמאמר חז"ל כי יצחק אבינו היה מוכן לוותר על חלק משנות חייו כדי שהקב"ה לא יעניש את ישראל, כמו כן יש לדון בתוקפה של מכירת עבירות בהלכות מקח וממכר, באיזה מעשה קנין ניתן למכור "עבירה", היאך חל קנין "עבירה", והרי אי אפשר לקנות ולמכור "דבר שאינו מסוים". האם חל הקניין בקניית עבירה ידועה, מחיוב כבוד אביו, לומר לאחר פטירתו [במשך י"ב חודש] "הריני כפרת משכבו", ופירש רש"י: "עלי יבוא כל רע הראוי לבוא על נפשו", דברי חובות הלבבות כי המספֵּר לשון הרע על חברו "מעביר" את זכויותיו למי שסיפר בגנותו, ו"מתחייב" בעבירות שעשה מי שסיפר בגנותו, חידושו של מהרש"ם שהקונה הופך להיות "ערֵב" עבור חטאי המוכר, וכידוע רשאי ה"מלווה" לגבות "חובו" גם מהערֵב, פסק ההלכה למעשה במכירת עבירות - האם הקניין חל ומה דינם של המוכר והקונה] [כו, לא]  עולמות, רפד

האם מועיל לקיים מצוות לעילוי נשמות יקיריו? [יששכר וזבולון, קיום מצוות בעתיד או בעבר, עברות, העברה לזכות הנפטר] שמעתא עמיקתא, תשע"ט

מכירת 'מצוות' [זכות עשיית מצוה עתידית, או שכר מצוה שכבר קוימה] [כו, לא]  פרי ביכורים, תשע"ז   תשע"ח

קנין סיטומתא [מנהג הסוחרים, האם כך נמכרה הבכורה, מנהג הסוחרים לבצע קנין והעברת בעלות באמצעות רישום על חביות או תקיעת כף וכדומה, החל בתנאים מסויימים גם על פי ההלכה,  'סיטומתא' הוא מהתורה או מדרבנן [ונפקא מינה לענין קידושי אשה, מכירת בכור לגוי או מכירת חמץ], 'סיטומתא' בדברים שהם 'אסמכתא', דבר שלא בא לעולם, או דבר שאינו ברשותו, 'סיטומתא' על קרקע או על מטבע, 'סיטומתא' בדיבור [כגון: אמירת 'מזל וברכה', כנהוג בענף היהלומים], בצוואות שאינן מועילות על פי דין תורה אך תקפות בערכאות - האם יש לקיימן משום קנין 'סיטומתא', שכך הוא מנהג המקום, מתן תוקף הלכתי לקנס כספי גבוה המוטל במקרה של הפרת חוזה, אימתי חל הקנין בסחר ומכר באמצעות כרטיסי אשראי ואינטרנט, ונפק"מ לאפשרויות ביטול העיסקה] [כו, לג]   עולמות, פא

 

נושא בפרשה: מחילת עוונות חתן

 

מחילת עוונות החתן ביום חופתו [עבירות שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום, עם תשובה או בלעדיה, סיבת המחילה, בנישואין בזיווג שני, עוונות שעונשם מפורש בתורה, האם גם לכלה, לעדים, לשושבינים] (וילך עשו... ויקח את מחלת בת ישמעאל... לו לאשה) [כח, ט]  פרי ביכורים, תשע"ז    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   שלמים מציון, תשע"ח

מחילת עוונות לחתן לגר לעולה לגדולה [עם תשובה, או ללא] שיעורי ליל שישי - ברכת יצחק, תשע"ו   ממגד גרש ירחים, תשפ"א    תורה והוראה, תשפ"א

מחילת עוונות חתן  מסביב לשולחן, קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' טו)

האם מענישים חתן [וגר] בבי"ד של מעלה רק אחר עשרים שנה לנישואין? [מחילת עוונות, כקטן שנולד] מעדני אשר, תשע"ח

מחילת עוונות לחתן - על ידי הנישואין נעשה לבריה חדשה  משנת מהר"ל, תשע"ט

מחילת עוונות לחתן [מחילה וכפרה] אספקלריא, תשע"ח (עמ' יב)

תענית חתן ביום חופתו [השלמת התענית]  זרע ברך, תשע"ד   מלאכת מחשבת, תש"פ

תענית חתן וכלה ביום החופה  אספקלריא, תש"פ (עמ' נא) 

מדוע מוחלין לחתן על עוונותיו? מעדני אשר, תשע"ח

האם מחילת עוונות חתן היא רק בשמים או גם בין אדם לחברו? מעדני אשר, תש"פ

האם מחילת עוונות היא גם לכל הנוכחים בחתונה? [שילח קידושין, שושבינים, אליעזר עבד אברהם, המשתתף בסעודת חתן]  מעדני אשר, תש"פ

האם חתן יכול ללקות בצרעת [הבאה על עבירות, וחתן נמחלו לו]  מעדני אשר, תשע"ח

 

נושא בפרשה: הסומא והלכותיו

 

כיצד לא חשש יעקב שאביו יזהה אותו על פי טביעות עינא דקלא? [זיהוי קולי] מעדני אשר, תשע"ט

מעמד הסומא בהלכה [חיוב עיוור במצוות? עיוור כדיין בבית הדין, עליה לתורה לעיוור בבית הכנסת,  הכנסת כלב נחיה לבית הכנסת, העיוור כש"ץ] תורה והוראה, תשע"ד  

סומא בברכת הראיה [ברכה על מלך]  הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

סומא שבעבר היה רואה, האם יברך ברכת המאורות? ברכת השבח? הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

מילת סומא [את בנו שאינו סומא, את עצמו, כשהאב אינו סומא והבן סומא] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  נוה ההיכל, תשע"ד

ברכת סומא בהבדלה ובנרות חנוכה הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   עיון הפרשה, תשס"ט (עמ' נ)

תפילה לראיה טובה לבדיקת אתרוג ללא זכוכית מגדלת [תפילת יקום פורקן שחיבר רבי יהודאי שהיה סגי נהור, נהורא מעליא] קב ונקי, תשפ"א

האם יצחק אבינו כסומא, היה מוזהר שלא לאכול נבלות? עשר עטרות דזיקוב, תשע"ח

מדוע כהו עיניו של יצחק?   אספקלריא, תשע"ט (עמ' יב)                   

ספקו של רב יוסף [סתירה בסוגיות הש"ס, האם סומא חייב או פטור, מדאורייתא או מדרבנן, חיוב סומא בלאוין, ןבעשה שהוקש ללאו] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

ספר שכתוב בכתב ברייל אם טעון גניזה [סומא]  אספקלריא, תש"פ (עמ' צג)

יכול לתת טלית קטן לסומא או לפיקח, למי יתן? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' יד)

פטור סומא ממצוות ציצית [וראיתם אותו]  הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

עדות שמיעה וזיהוי קולי בהלכה - כיצד חי סומא עם אשתו? [טביעות עינא דקלא, זיהוי קולי, חיי סומא עם אשתו, בנפשות, בממונות, בעיגון, עדות סומא, הכמנה במסית לעבודה זרה, כתיבת גט ע"פ שמיעת קול הבעל, הודאה מוקלטת, זיהוי קולי הסותר זיהוי חזותי]  עולמות, שנ   מעדני אשר, תשע"ז   אספקלריא, תשע"ט (עמ' לה)

מי שאינו יכול לדבר באופן זמני או סומא האם חייב לשמוע שנים מקרא מאחר? שיעורי ליל שבת הרב זילברברג, תשע"ח

השימוש בכלב נחיה לסומא בשבת ובחול והכניסה עמו לבית הכנסת  עולמות, תמז   תורה והוראה, תשע"ד  

האם סומא פטור מהנחת תפילין של ראש, אע"ג שחייב בכל מצוות התורה? (וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך)  תורת המעדנים, תשע"ח

מדוע ביקש משה משה קודם פטירתו לסמא אחת מעיניו? [לסמא עצמו כדי שיהא עיוור ויפטר ממצוה, לטמא עצמו כדי להינצל מעבירה] פקודיך דרשתי, תשע"ט

חיוב השבת אבדה בסומא [שאינו רואה את האבדה]  נוה ההיכל, תשע"ג

סומא שגזל האם חייב להחזיר הגזילה? [לר' יהודה דסומא פטור מכל המצוות, עיוור]  עשר עטרות, תשע"ט

האם סומא חייב במצוות הקהל? הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

טובת העין של הכהן [ההבדל בין כהן סומא לכהן שוטה/קטן] שיעורי הרב רוזנבלום, מצורע תשע"ג

חיוב סומא במילת בנו וחיוב מילת סומא   נוה ההיכל, תשע"ד

האם חייב סומא לקום בפני חכם?   זרע ברך, תשע"ה

פטור סומא ממצוות שאף הוא היה באותו הנס  עשר עטרות, תשע"ט

חיוב סומא בקריעה על ראיית מקום המקדש בנתיבות ההלכה - אבלות המקדש (עמ' תנ"ט)    בנתיבות ההלכה - אבלות המקדש (עמ' תצ"ז)  בנתיבות ההלכה - אבלות המקדש (עמ' עה)   קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' כ)

האם מועילה 'עצימת עינים' לעובר ליד מקום המקדש, לפוטרו מחיוב קריעת בגדיו? [חיוב קריעה תלוי בראיית העין ולא בידיעה, פטור סומא מקריעה, השתמטות מכניסה לחיוב מצוות, עצימת עינים קודם מעבר תלמיד חכם, הכנסת תבואה לביתו עם המוץ כדי להפטר מהפרשת תרומות ומעשרות, השתמטות כהנים מנשיאת כפים לצאת קודם קריאת הש"ץ 'כהנים', להשתמט מלבישת בגד עם ארבע כנפות, פטור ממצוות ציצית אך חוטא בעבירה של חוסר יראת שמים, עשיית פרוזבול]  האיחוד בחידוד, תשע"ח   שיעורי ליל שבת - הגרב"מ זילברברג, תשע"ח

דינו של סומא הרואה באמצעים אלקטרוניים [עיוור, חיוב סומא במצוות, ראיה באמצעות משקפיים כראיה בעין, שימוש במכשירי שמיעה ומכשירי ראיה - השווה והשונה, ברכת הסומא על הראיה כשחש בה באמצעות חושיו הנוספים, הבדל בין מצוות שיש בהם צורך ל'ראיה בעין' - ראיית נגעי צרעת, השקיית מי סוטה לאשת עיוור. למצוות שיש בהן צורך ב'ראיה' - ברכת פוקח עוורים, ברכת מאורי האש, ברכת הלבנה, עליה לתורה, שחיטה, פסול עדות, ברכת 'אשר יצר', חיוב גלות להורג בשגגה, בן סורר ומורה, קריעה על מקום המקדש, פסול כהן לעבודה בבית המקדש, רפואה] רץ כצבי, תשע"ט

 

נושא בפרשה: בישולי עכו"ם ומומר

 

שחיטת מומר [כיצד סמך יצחק על שחיטת עשו] [כז, ד]   אשכול יוסף, תשע"ד   תשע"ז   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    עיון הפרשה, תש"פ (עמ' פב) מ' תירוצים

אכילת בישולי מומר  [כיצד סמך יצחק על בישולי עשו]  [כז, ד]   שמעתא עמיקתא, תשע"ו

בישולי גוים באולמות ובבתי מלון [כז, ד]  עין יצחק, תשע"ח

נאמנות בכשרות למי שאינו שומר תורה [כז, ד]  [חשוד לאכול חשוד להאכיל]  מנחת אשר, תשע"ח

הגדרת מחללי שבת בזמננו - תינוק שנשבה  [בישולי עכו"ם] עולמות, ס

מאכלי נכרים, פת עכו"ם ובישול עכו"ם ודיניהם [חז"ל אסרו אכילת פת עכו"ם, וצ"ב אימתי נגזרה הגזירה, ומה היו טעמיה, פת נכרי שאינו עובד עבודה זרה, פת מומר ומחלל שבת.  האם נאסרה רק "פת בעל הבית" או גם "פת פלטר" [מה מוגדר "פת בעל הבית" ומה "פת פלטר"], פת נכרי במקומות שאין מצויה פת ישראל, כאשר פת נכרי משובחת יותר או זולה יותר מפת ישראל, שיעור המרחק לטרוח כדי להשיג פת ישראל. מהי ה"פת" שאסרו: פת מחמשת מיני דגן או מאורז • בייגל שעיסתו נתבשלה ולאחר מכן  נאפתה • פת שבלילתה רכה • סופגניות מטוגנות בשמן • מיני מזונות שקובעים עליהם סעודה ומברכים לאחר אכילתם ברכת המזון. מלאכות המתירות את הפת - בירור פרטי ההיתר על ידי השלכת קיסם לתנור או הגברת החום בתנור חשמלי. תנור שהוכשר על ידי הדלקת ישראל והמשיך לעמוד בהיסקו כמה ימים, עד מתי מותר לאכול פת שנאפתה בו. הכניס נכרי פת לתנור, עד מתי יכול ישראל לעשות מלאכה להתיר את הפת. אפה ישראל בתנור ולפתע פסק זרם החשמל בבית, והנכרי העלה את המפסק הראשי ועל ידי כך נאפתה הפת, האם נאסרה הפת באכילה. הפעלת התנור באמצעות 'שעון שבת', העמיד ישראל שעון שידליק את התנור לאחר זמן באופן אוטומטי, וכשנדלק התנור הכניס הנכרי את הפת לתוכה, מה דין הפת. זהירות מפת  "פלטר" בעשרת ימי תשובה • פת הנאכלת בשבת ויום טוב. בישולי נכרים. שני טעמים נאמרו לגזירה: חשש "חתנות" וחשש שמא יאכילנו הנכרי מאכלים אסורים, וצ"ב הנפק"מ בין הטעמים. בישולי מומר, בישולי עובדים נכרים המטפלים ביהודים בבית ישראל, האם יש איסור בבישול תעשייתי בבתי חרושת, בישול בכלי שני. הבישול שנאסר: צליה וטיגון • כבוש ומעושן • בישול במיקרוגל. שני תנאים נאמרו באיסור בישולי נכרים: המאכל אינו נאכל כמו שהוא חי - וצ"ב כיצד נקבע האם המאכל נאכל כמו שהוא חי • מאכל הנאכל כמו שהוא חי שנתערב במזון הנאכל מבושל  ביצה • המאכל עולה על שלחן מלכים - מאכל "פשוט" שנכבדים רגילים לאוכלו • שימורי בשר ודגים  • חטיפים שונים [צ'יפס העשוי מתפוחי אדמה] מיני פיצוחים. שתיית קפה שחור, קפה נמס, תה וקקאו [ללא חלב] שבושלו על ידי נכרי כשמתארח בבית נכרי • בבתי קפה • כאשר נמצא בדרכים [ברכבת או במטוס]. מלאכות המתירות בישולי נכרים: מחלוקת מרן השו"ע והרמ"א האם השלכת קיסם לאש מתירה בישולי נכרים • נכרי שהדליק אש מאש שהדליק ישראל או שהגביר אש שהדליק ישראל • לח שנצטנן וחזר נכרי לחממו. הונח התבשיל על האש על ידי נכרי והורד על ידי ישראל בטרם התבשל, ולאחר מכן הוחזר על ידי הישראל - האם התבשיל מותר באכילה. גרמא בבישולי נכרים: הדלקת אש מכוחו או בגרמא בחשמל לחיצה על מתג המניע את כל פס היצור הדלקה לשעה אחרת על ידי שעון אוטומטי. אכילת בשר שווארמה הנמצאת במתקן סביב אש, ונכרי חותך את השכבה החיצונית ועל ידי כך נצלית השכבה הפנימית שנתגלתה בפני האש. פרטים המצויים בבישולי נכרים לצורך ישראל או לצורך עצמם בבתי ישראל.  הן עם לבדד ישכון - שבח ההינזרות מבישולי עכו"ם • חומרא בדיני בישולי נכרים - הצלה מפני נישואי תערובת והתבוללות] עולמות, שז   

האם קפה צריך כשרות? [קפה טורקי, קפה נמס, קפה בקפסולות וקפה נטול קפאין, בישולי עכו"ם]  נתיבים לכשרות (1), תשע"ט

בישול עכו"ם [טעם האיסור, על איזה מאכלים, בישול גוי בבית ישראל, עולה על שולחן מלכים הגדרתו, דוגמאות מעשיות]  תורה והוראה, תשע"ה   

כשרות בתי מלון [הכשרת המטבח, בשר בחלב, בישול וחימום האוכל לשבת, בישול נוכרי, תולעים, צניעות, נטרול מנגנוני אוטומטיים בחדרים וסביבתם בשבת, מפתח שבת, חדר חכם]  נתיבים לכשרות (3), תשע"ט

בישול עכו"ם במתקן שווארמה [בישול בלא כוונה]  נר יששכר, תשע"ח

בישולי עכו"ם במשתה אחשוורוש  עיון הפרשה, תשס"ו (עמ' עד)  כו תירוצים

בישולי עכו"ם [במיקרוגל, בישול מחלל שבת או מומר במקום עם הכשר] פניני אי"ש, תשע"ט

בישולי עכו"ם באולמות [ברך על תבשיל ולפני שאכלו נודע לו שלא מקפידים על בישולי עכו"ם כשיטת מרן בשו"ע]   עין יצחק, תשע"ח

בישול עכו"ם במיקרוגל [חימום מזון באמצעות קרינה אלקטרו מגנטית, מהי 'אש', בליעה בדפנות, דין 'זיעה', כיסוי הכלי, שימוש במיקרוגל לבשרי וחלבי, חימום פרווה במיקרוגל בשרי או חלבי, הכשרת מיקרוגל, הכשרת כבד במיקרוגל, בישולי עכו"ם, מיקרוגל עם השחמה, בישול ב'קרני גמא'] עולמות, שצד

איסור פת עכו"ם [פת כותים, גדר האיסור, פת הבאה בכיסנין, פת פלטר, פת עכו"ם במאפיה בבעלות ישראל, בישולי נוכרים, מפעל אוטומטי לסופגניות, חברת החשמל בבעלות יהודית, פת מחלל שבת]  מסביב לשולחן-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' יז)

נאמנות משגיח כשרות [על מה צריך להשגיח, האם מוכר מזון צריך להיות מוחזק בכשרות, קנייה מאדם שאינו מוכר, תעודת כשרות, יראת שמים של המשגיח ומומחיותו בתהליכי היצור, קייטרינג, רכישת מזון ממי שאינו שומר מצוות, מחלל שבת, טבח חילוני האם בישולו בישול עכו"ם, אכילה אצל קרובי משפחה שאינם שומרי מצוות, משגיח כשרות נאמן אך מחלל שבת, אשה יראת שמים כמשגיחה, בדיקת תולעים ע"י אשה, אתחזק איסורא כשבעל המפעל הוא חילוני, נאמנות עד אחד מטעם עדות או נאמנות, השגחה באמצעות מצלמות] אוצרות אורייתא, תשע"ט

בישולי עכו"ם בעבד כנעני  מעדני אשר, תשע"ג

האם פיסטור חלב ע"י עכו"ם נחשב כבישול?  בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ג   בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ז  

שאר עניני הפרשה:

 

מוסרי הפרשה  אשיחה בחקיך, תש"פ

חידות לפרשת תולדות  אוצר החידות והידיעות לפרשת תולדות, תשפ"א

תולדותיהן של צדיקים [תיארוך קורות פרשת תולדות]  אספקלריא, תש"פ (עמ' קא)

מעשי אבות סימן לבנים - חלק ב  [יעקב אבינו - פרשת הגלות, שני גוים בבטנך - אלו אנטונינוס ורבי. הגאות והמלכות שיצאה מרבקה, הגאות בכך "שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת". אחר דרישת ה' ותמצא מנוח והשקט לנפשה, מעשי יעקב אבינו - סימן ורמז לבניו. מן הבאר ההוא ישקו העדרים - בירושלים ובבית המקדש • פרשת וישלח רמז לדורות מה שיארע לנו תמיד עם בני עשו. והיה המחנה הנשאר לפליטה רמז ל"אחינו שבגולה" • רווח תשימו בין עדר לעדר - בצרות המסים והארנוניות • עד אשר אבוא אל אדוני שעירה - בימות המשיח • ויחן את פני העיר  - לרמוז על כיבוש המקום תחילה מאבק יעקב עם המלאך - סימן לדורות הבאים. "פרשת הגלות" - להבין ממעשי יעקב כיצד לנהוג בגלות ביד עשו. הכבוד שנהג יעקב אבינו באחיו הגדול עשו - לשעה ולדורות. ירידת יעקב אבינו למצרים - "רמז" לדורות. ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין • רדת יעקב למצרים היא גלותינו היום ביד רומי הרשעה. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי - סימן לבניו. מעשה דינה והריגת אנשי שכם "רמז" לגאולת חנוכה מהיוונים. יוסף ואחיו - "רמז" לדורות למצב התורה בישראל ומצב ישראל בין העמים. ויתרוצצו הבנים - רמז בתחילת יצירתם למה שיהא ביניהם לבסוף] שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן [עולמות], ו

מעשי אבות סימן לבנים [אברהם יצחק ויעקב, שלוש תפילות שלוש גלויות ושלושה מקדשים] כלי יקר, תש"פ

מעשי אבות סימן לבנים [דברי חכמים בנחת נשמעים, פתיחת הדלת בליל הסדר] אספקלריא, תש"פ (עמ' סח)

כיצד הלעיזו ליצני הדור על יצחק? [כוח ההטעיה] (אברהם הוליד את יצחק, ברש"י) [כה, יט] מלאכת מחשבת, תשע"ח  תשפ"א

ערכו של יצחק [האם יצחק אבינו אהב את עשו משום שהביא לו ציד, כיצד התנחמה רבקה כאשר נאמר לה ''שני גויים בבטנך'', הנחמה כעת מצער ההריון בידיעה אודות רבי ואנטונינוס אחר דורות של רשעים יהיה גם אנטונינוס שיהיה צדיק, מדוע התפלל יצחק שכל בניו יהיו מרבקה, מדוע אין יצחק משנה את שם הבארות, מדוע הסתירה התורה את גיורי יצחק בשונה מגיורי אברהם ויעקב, מדוע תפילת יצחק היא דווקא בשעת המנחה באמצע היום, כיצד מכל האבות - דווקא יצחק בעל מידת הגבורה - מלמד סנגוריה על עם ישראל] עמל משה, תשנח

קלסתר פניו של יצחק [ליצני הדור] אספקלריא, תש"פ (עמ' נו) 

מתי קרה הנס שקלסתר פני יצחק היה כפני אברהם? [מיד בלידה או בסעודה] נועם אליעזר, תשפ"א

ליצנות - דמגוגיה זולה - ללא כל מחויבות לאמת  נחל אליהו-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כד)

סכנתה של הליצנות עטרת תפארת, תש"פ

האם ראוי לקבל את 'רבקה' לסמינר? [בימים ההם בזמן הזה] (בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי לו לאשה) [כה, כ] נאה דורש, תש"פ

יראה מתלמידי חכמים [את ה' לרבות תלמידי חכמים] (ותלך לדרוש את ה', ברש"י) [כה, כב] מעינות בני יששכר, תשע"ח    נר יששכר, תשע"ח

ותלך לדרוש את ה' - כרבי עקיבא שדרש 'את ה' אלוקיך תירא' לרבות תלמידי חכמים (ותלך לדרוש את ה', ברש"י) [כה, כב] אספקלריא, תשע"ט (עמ' מד)      

לימוד תורה לנשים [חלקי התורה השונים, לימוד מוסדי או לימוד אישי, תקופות שונות] (ותלך לדרוש את ה', ברש"י) [כה, כב] תורה והוראה, תש"פ

הבחירה החופשית (אלה תולדות יצחק, ברש"י) [כה, יט] מדי שבת, תשע"ז

התפילה מועילה לפי השגת המתפלל  ממגד גרש ירחים-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' ז)

מדוע מתאווה הקב"ה לתפילת הצדיקים? (ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו) [כה, כא] משנת מהר"ל, תשע"ט

תפילת הצדיקים [מדוע מתאווה ה' לתפילת הצדיק, מדוע על ים סוף אמר ה' למשה ''מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו'' ולא התאווה לתפילתו, וכך גם בתפילת ר' חייא ובניו, כיצד זכתה חנה לבן כשמואל, מדוע ''כל שאפשר לו לבקש רחמים ואינו מבקש נקרא חוטא'', כיצד מהפכת תפילת הצדיק את הגזירה, התפילה הנכונה על הגאולה]