עיון מראי מקומות שלח תשפ"ב


 

 

פרשת שלח (קישורים להורדה חינם)

 

לעילוי נשמת

הגאון

רבי יצחק יעקב אבלסון זצ"ל

ראש מדרשיית "איילת השחר" וישיבת "נר חיים"

ורבה של קהילת יוצאי דרום אמריקה בארץ הקודש

מסר נפשו וגופו לקירוב רחוקים חיזקם והעמידם בקרן אורה

בן הגאון רבי חיים אבלסון זצ"ל

תלמיד ישיבת מיר בשנחאי ורב אב"ד פטרסון

תנצב"ה

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה [לפי סדר א' ב']

 

 אוסף גליונות - מבית 'צוף'

אוצר פניני החסידות

אורות הגבעה

אז נדברו

איש לרעהו

אספקלריא

אשיחה בחוקיך

אשכול יוסף

באר הפרשה

בארה של תורה

בינת המשפט

בית מדרש - ישיבת מיר

במחשבה תחילה

במשנת הפרשה

דברי אמת

דברי יושר

דברי ישרים

דברי שי"ח

דרישה וחקירה

דרכים בתורה

האיחוד בחידוד

היא שיחתי

המצוות בפרשה

וישמע משה

וכל מאמינים

זרע ברך

זרע שמשון

יחי ראובן

יסודות החינוך

יקרא דאורייתא

יתרון דעת

כאיל תערוג

לאור הנר

להתעדן באהבתך

לקראת שבת מלכתא

מאור השבת

מאורות הפרשה

מגישי מנחה

מדי שבת בשבתו

מדשן ביתך

מחמדי התורה

מים זכים

מלאכת מחשבת

משנתה של תורה

מנחת אשר

מעדני אשר

מעינות בני יששכר

נוה ההיכל

נועם אליעזר

נחלתנו

נשיח בחוקיך

נר יששכר

נר לשולחן שבת

סיפורים להלכה שלמה

סיפורי צדיקים

עולמות

עומקא דפרשה

עיון הפרשה

פאר מקדושים

פניני אי"ש

פניני דעת

פניני הסופר

פנינים משולחן רבינו

פרי ביכורים

קב ונקי

קובץ גליונות

קול יעקב

שבילי פנחס

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

שלמים מציון

שמעתא עמיקתא

שפת אמת

תורה והוראה 

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים [לפי סדר א' ב']

 

 

 

 

 

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

[לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא]

 

נושא בפרשה: ציצית

נושא בפרשה: מנין בעשרה ותפילה בציבור

נושא בפרשה: מנין בעשרה ותפילה בציבור בתקופת הקורונה

נושא בפרשה: שינוי שמו של הושע ליהושע

נושא בפרשה: חטא המרגלים

נושא בפרשה: הפרשת חלה

נושא בפרשה: חטאו של מקושש העצים

נושא בפרשה: שמירת העיניים

 

שאר עניני הפרשה:

 

נושא בפרשה: ציצית

 

עניני ציצית במשנתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל כאיל תערוג, תשע"ד

שו"ת בעניני ציצית מהגר"ח קניבסקי זצ"ל דברי שיח, תשע"ז

שו"ת בעניני ציצית מהגר"נ קרליץ זצ"ל נשיח בחוקיך, תשע"ז

הציצית כאמצעי לזכירת מצוות ה' דברי אמת, תשע"ח כלי יקר, תש"פ

כוונת מצות ציצית [כוונה מיוחדת, דברי הב"ח] מעינות מהרצ"א, תשע"ד

חידות נפלאות בהלכות ציצית פלאי התורה, תשפ"ב

מצות ציצית (ועשו להם ציצית) [טו, לח] שיעורים בהגדות חז"ל, תשע"ב

שכח לברך על ציצית עד זמן תוספת שבת [החליף טלית קטן אחר המקוה ושכח לברך עליו ונזכר רק אחר תוספת שבת, תרתי דסתרי, האם עכשיו 'לילה' אצלו, ישאר עם הטלית עליו ויברך למחרת והברכה תחול למפרע, ברכה בתחולה רטרואקטיבית, ברכה אחר נטילת לולב, ברכה על לבישת טלית בסליחות מבעוד יום, בשעת הברכה חשב לפשוט את הטלית ונמלך שלא לפושטו, לרמב"ם מקיים מצוה בתוספת שבת בלא ברכה] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב

מלביש לחברו כלאים בציצית [פיקוח נפש, אינו יודע שהוא ציצית, להלביש אם ישן] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב

גר העומד להתגייר האם חייב לדאוג כבר בגויותו שיהיו לו בגדים עם ציצית [גירות, אנוס, האם מדרבנן אסור לו להתגייר כשאין לו ציצית על בגדו, נכרי שעיבר נוכרית קיים האב פריה ורביה בבנו הנולד, אך אם התגייר האב קודם הלידה לא קיים פריה ורביה כי אין לו יחוס אחריו, האם עליו לעכב את גיורו כדי להרוויח מצוה זאת] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב

ציצית דגרדומין [האם ללבשם בשעת הדחק, או להקנותם לחברו וטלית שאולה פטורה מן הציצית, האם יקנה בכספו עשר מזוזות לעשרה פתחים שיש לו – מזוזות זולות שהן ספק פסולות – או רק חמש מזוזות ודאי כשרות, ההבדל בין מזוזה לציצית] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב

ציצית פסולים בשבת [בגד הפתוח מחצה על מחצה מספק אין יוצאים בו בשבת, מדוע אינו בטל לגבי הבגד] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב

כסות קטן שהגדיל – נעשה בר מצוה [גדול לובש ארעי כסות של קטן, ידעו שהקטן יגדל ויהפוך לבר מצוה] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב

שו"ת בעניין ברכת ציצית ולבישתה מהגר"ח קניבסקי זצ"ל [היוצא מבית הכסא יברך אשר יצר התדירה או מצות ציצית קודם, לבש טלית קטן ולא ברך עליו והלך למקוה, נתן לחברו טלית באמצע התפילה והקנה לו אותה כדי שיוכל לברך, כשמחזירה לבעליו ולובשה האם חייב לברך שוב, האם מברך על טלית מצמר בקיץ שאינו נהנה מלבישתה, הלובש טלית צמר ביום קר ונהנה מהחום האם מקיים מצוות ציצית, האם יכול אדם למחול בחייו שיוכלו לבוא ליד קברו בציצית ללא 'לועג לרש'] בדרכו אמונה, תשפ"א

שיעור בגד לטלית קטן [טלית קטן של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שיעור בגודל קבוע או ביחס לגוף הלובש, שיעורים באמה, שיעור הגר"ח נאה, שיעור חזו"א, שיעור אור לציון, צירוף בית הצוואר, צירוף חתך V, סגירה בכפתור] עומק הפשט, תשפ"א

דבר שאינו מתכווין בציצית [לבישה להראות לקונה, להבריח מכס] הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

אחיזת הציצית בקריאת שמע מלאכת מחשבת, תשפ"א אספקלריא, תשפ"א (עמ' נ)

מדוע שקולה ציצית כנגד כל המצוות? משנת מהר"ל, תשע"ח תורת המעדנים, תשע"ח

דינים בציצית הלכה למעשה מאור השבת, תשע"ה

מצוות ציצית מזככת חומרו של אדם משנת מהר"ל, תשפ"א

הלכות ציצית במשנתו של בעל ה"בני יששכר" [הקדמה לקונטרס 'מאורות בני יששכר' על הלכות ציצית, אזהרות בענין כשרות הציצית, הידורים ודקדוקים במצוות ציצית, סגולת הציצית לזכרון כל המצוות] מעינות מהרצ"א, תשע"ו

גדרי מצוות ציצית וטעמיה בדברי הראשונים המצוות בפרשה, תשע"ו תשע"ח תשפ"א הגר"א עוזר, תשע"ב

בגד המיוחד ללבושו של אדם מסוים הפטור מציצית [דעת רא"ש בכסות לילה, בגד הניוחד ללבישת אשה, קטן, בגד שאול, בגד של סומא, בגד המיוחד לתכריכי המת, נמלך והפך כסות לילה לכסות יום, תעשה ולא מן העשוי] שיעורי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

נפסקו כל חוטי הכנף ונשאר כדי עניבה [מחלוקת רש"י ור"י] שיעורי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

אינו מכוין בלבישת הבגד לשם מצוות ציצית [אינו מקיים מצוות ציצית, מבטל בידים מצוות ציצית] שיעורי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

מוקצה בשבת בטלית ללא חוטים [ראוי לשנים, לישן עליה, סיגריה ביום טוב למי שלא מעשן] שיעורי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

ציצית - פושט הטלית בשביל העולה לתורה או לדוכן [האם מחויב בכך, לולב וארבעת המינים, לצורך קיום המצוה ע"י יחיד או רבים, לצורך הידור מצוה, כשהוא אינו מפסיד מצוה] אספקלריא, תש"פ (עמ' קנב)

הסוף לכאבי השינים - מצוות ציצית ברוך שאמר-שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"א

עטיפת ישמעאלים - ציצית [כיסוי הראש בטלית, כיצד היא עטיפת ישמעאלים, התעטפות בטלית של בית הכנסת, טלית שאולה, טלית של הקדש, להתאמץ ברכישת טלית ותפילין משל עצמו, ברכה על עטיפת טלית שליח ציבור, שהחיינו בעטיפת טלית ראשונה, שיעור טלית] עומקא דפרשה, תשפ"א

מסובב במצוות ע"י מצוות ציצית פניני דעת, תשע"ה

חיוב ציצית בלבישת בגד עם ד' כנפות שאינו מתעטף בו מעדני אשר, תשע"ה

בגד ארבע כנפות שמגיע עד הרצפה האם חייב להניח בו ציצית? מעדני אשר, תשע"ג ישיבת מיר, תשע"ח

מה גרם לרופא רוסי להציל חייו של חייל הונגרי? [מצוות ציצית] פניני פרשת השבוע-אוסף גיליונות, תשפ"א (עמ' סו)

טלית של מצוה [חיוב שליח ציבור בעטיפת טלית בשחרית מנחה וערבית, כשלבוש מעיל עליון, משום כבוד שכינה או כבוד הציבור, טלית מיוחדת לשבת, נאה יותר, עטרה של כסף, התעטפות יחיד בטלית בזמן התפילה, מעלת התעטפות בטלית, אופן עטיפת הטלית, שהחיינו על טלית חדשה, כיסוי הראש בטלית, התעטפות בטלית בערב שבת] עומקא דפרשה, תשע"ו

לבישת טלית בערב שבת במנחה ובקבלת שבת [בעטיפת הראש ובלא עטיפה] מעיינות בני יששכר, תשע"ז

טלית מיוחדת לשבת [מנעלים לשבת, טעות המקושש] מעדני אשר, תשע"ז שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק, תשע"ז

הולך ברשות הרבים והציצית שלו נפסלה מדרבנן אך כשרה מדאורייתא, האם חייב לפשוט הבגד מייד? [מצוה הכשרה מדאורייתא, שופר סוכה או לולב אך פסולים מדרבנן, האם ישתמש בהם, ציצית ברשות הרבים בשבת, טבילה במקוה כשעליו מיעוט המקפיד הפוסל מדרבנן] עשר עטרות, תשפ"א

ללבוש את הטלית עם הציציות של ניפוץ לשמה, בשבת? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כה)

נשבע לא להתעטף בציצית [נשבע לבטל מצוה, מושבע ועומד, נשבע שלא ילבש ציצית] פניני מנחת חינוך, תשע"ו

הערות במצוות ציצית [נשים, מצוה קלה, מצות ראיית ציצית, ראיית ציצית חברו, הפרדת ציציות, קשירת ציצית בלילה, נשיקת הציצית, סגולה נגד כעס] פרי ביכורים, תשע"ו

הציצית - חותם עבדות לקב"ה [הגר"ד כהן שליט"א] אוסף גיליונות - ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' ח) מעדני כהן, תשפ"א

חיוב עבד במצוות עשה שהזמן גרמא [נשים ועבדים במצוות ציצית] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רכג)

האם יש חשש 'שכחה' בלבישת שתי טליתות יחד? אשכול יוסף, תשע"ח

לבישת כמה טליתות בזה על זה תורת המעדנים, תשע"ח

מצות ציצית [לשם מצוות ציצית ולשם מטרה אחרת, לבישת בגד עם ארבע כנפות כשאינו יכול להטיל ציצית, סתמן לשמה במצוות ציצית, בטוויה בהטלה החוטים ובקשירה, שתי המצוות בציצית, לבן ותכלת, בזכות אברהם או בזכות שם בן נח, תעשה ולא מן העשוי, טלית קטן בבית המרחץ, האם מותר להטיל ציצית לבגד בשבת, האם שייך לקשור ציצית בשבת מבלי לעבור על איסור שבת, האם מצוות ציצית נוהגת בשבת, ברכת להתעטף בציצית בשבת, ברכת שהחיינו בלובש ציצית או תפילין לראשונה בחייו, חתן] מסביב לשולחן, תש"פ

קיום מצות ציצית בטלית שאינה שלו [גזולה, הטלית גזולה, שאולה, מתנה על מנת להחזיר, בעלות על ארבעת המינים, ובעלות על הטלית והציציות, טלית קטן של קטנים] משא ומתן, תשע"ח

האם הפסק בחיוב המצוה מחייב בברכה נוספת? [ברך על טליתו קודם שחרית בשבועות ולבשה, ובא בחור ובקש שיקנה לו הטלית כדי שיברך עליה ויפטור טלית קטן, ואחר כך החזיר לגדול את טליתו, האם חייב הגדול לברך עליה שוב, כיון שבשלב שהיתה קנויה לבחור לא היתה שלו, הפסק בחיוב המצוה, טלית שאולה, חובת מזוזה על הבית כשיצא מביתו והשאיר בני בית] שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"ב

החליף טלית של חברו ולא נודע לו רק אחר זמן רב [טלית שאולה, ניחא ליה לאיניש, ברכה על טלית שאולה, ברכה לבטלה, האם הנגזל יכול לתת רשות כללית או ספציפית לאדם מסוים, האם די בכך שאינו מקפיד, להקנות למשתמש בקניין אודיתא, או בקניין סודר וכסף מדין עבד כנעני, קניין אגב, קניינים וקיום מצוות] הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"א

מי שאינו זהיר בציצית אין מועילה לו שמירת המזוזה [התולה קלא אילן בבגדו] זרע שמשון, תשע"ז

האם יש איסור בהימנעות ממצוה? [אי לבישת בגד שיש בו ארבע כנפות כדי לא להתחייב במצוות ציצית, בציצית ובשאר מצוות, יציאת כהן מבית כנסת לפני ברכת כהנים, עידנא דריתחא, השתמטות, הפקעה, בקש שלום ורדפהו, לקנות בכור כדי לתיתו לכהן, מכירת כלי לגוי לפוטרו מטבילת כלים, במקום שיש צער וטורח בקיום המצוה] מנחת אשר, תשפ"א

סמיכות פרשת קרח לפרשת ציצית שפת אמת, תרנ"ה

הקשר בין מצות ציצית ליציאת מצרים בארה של תורה, תשע"ג

מנשה מלך יהודה גילה את ישעיהו הנביא לפי ציציותיו שבלטו מן הארז שבילי פנחס, תשע"ז

האם יש "מחיר" לציצית של גדול הדור [האם יש מעלה לציצית כזאת, דינו של המזיק ציצית כזאת] אספקלריא, תשע"ח (עמ' סו)

האנוס ואינו יכול לקיים מצות 'ציצית' האם חייב להפקיע עצמו מחיוב המצוה בכדי לא לבטלה? [כהן שאינו יכול לעלות לדוכן לנשיאת כפים האם חייב לצאת מבית הכנסת, בליל א' דסוכות כשאין לו סוכה האם מחויב לאכול פחות משעיור חיוב בסוכה] עשר עטרות, תשע"ח

הסתכלות בציצית מביאה לידי חיי העולם הבא כלי יקר, תשע"ט

מי שאינו זהיר בציצית אין מועיל לו שמירת המזוזה זרע שמשון, תשע"ט

הלכות והליכות ציצית ממרן החזון איש זצ"ל קובץ גליונות, תשע"ט (עמ' לז)

הלכה ומנהג - עניני ציצית מהגראי"ל שטיינמן זצ"ל דחזיתיה-קובץ גליונות, תשע"ט (עמ' מז)

תשובת הקב"ה למשה שנתן לישראל מצות ציצית כדי להזכיר את קדושת השבת כשאין להם תפילין שבילי פנחס, תשפ"א

ציצית בתכריכין הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

סומא בציצית הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

ציצית שאינה מצמר מדאוריתא או מדרבנן [לכתחילה, בספק, כבוד הבריות, חיוב בדיקה, כוונה לצאת ידי חובה, פסול לעדות, מכת מרדות, טומטום, קטן להוציא] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

תכלית ארבע כנפות הציצית היא להשלים בעבודתנו את ארבע הכנפיים שנחסרו מהמלאכים בגלות שבילי פנחס, תשע"ט

מצוות ציצית - לבן ותכלת - יסודות האמונה אספקלריא, תשע"ט (עמ' פ)

הטעם שמענישים על ציצית בעידן ריתחא - ביאור המושג של "אין עושין רצונו של מקום"! אספקלריא, תשע"ט (עמ' ט)

בענין חיוב ציצית בסוודר עם ד' כנפות אספקלריא, תשע"ט (עמ' יט)

אדם שלבש ציצית ולא כיון לשם "מצות ציצית", האם ביטל את המצוה? אספקלריא, תשע"ט (עמ' מב)

הציצית - בגד של עבדי ה' אספקלריא, תשע"ט (עמ' נג)

הערות בהלכות ציצית [טלית ציבורית, טלית משפחתית שמשתמשים בה לפעמים קטנים ופעמים גדולים, לבישת ציצית בימים חמים, סוודר עם ארבע כנפות] אספקלריא, תשע"ט (עמ' נח) אספקלריא, תשפ"א (עמ' קה)

השימוש בטלית חברו שלא מדעתו תורה והוראה, תשע"ט

מצות ציצית דרכי תורה-הגר"א וייס שליט"א, תשע"ט

סומא שקורא קריאת שמע האם לא יעביר הציצית על עיניו שנראה כצחוק? מעדני אשר, תש"פ

האם בקריאת שמע צריך להוריד את המשקפים כשרוצה להניח את הציצית על העיניים? מעדני אשר, תש"פ

האם יש מעלה לקשור את הציציות בעצמו? [מצוה בו יותר מבשלוחו] מעדני אשר, תש"פ

ברכת שהחיינו על לבישת ציצית חדשה [בשעת הקשירה, הקנייה או הלבישה, כשנקנתה בלילה, קניית פראק לחתן לכבוד החתונה, מתי יברכו עליו שהחיינו, אינו ראוי ללבישה עד ליל החתונה, לחדש פראק לחתונה או לחג הקודם לה] מים זכים, תש"פ

תעשה ולא מן העשוי בטלית [שהיה בה שיעור ונחלקה, טלית שנחלקה ואין בה שיעור] נידונים ובאורים, תש"פ

ונטלית מן ארעא [נתעטף הקב"ה כשליח ציבור, עשו לפני כסדר הזה, מעלת השמלה בה כיסו שם ויפת את אביהם, להתנתק ולהתרומם טפחיים מן הקרקע החומרית] עינינו גל-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כח)

ציצית - לבישת ציצית קודם ברכת התורה [מצוות צריכות כוונה, ובציצית צריך לכוין לצאת ידי המצוה, או כוונת הב"ח, והאם כוונה זאת הוי הרהור בדברי תורה, החלפת ציצית בחדר פנימי בבית המרחץ ובכל מקום שאסור בדברי תורה] דבר טוב, תש"פ

ציצית בתוך הבגד או מחוצה לו? מעדני אשר, תשפ"א

האם מי שאין לי ציצית האם עדיף לו להפסיד תפילה בציבור ולהמתין עד שיביאו ציצית? מעדני אשר, תשפ"א

ציצית - בגדי בני ישראל גדלו עמם במדבר [בייבי גרו, תעשה ולא מן העשוי] דבר טוב, תש"פ

ציצית - מקור המנהג שהכלה מביאה לחתן מתנה [לא מתעטפים בטלית עד הנישואים, סגולת הטלית, פריסת הטלית בחופה, סגולה לפריה ורביה, הגנה מעין הרע, כפיית הר כגיגית] אשכול יוסף, תש"פ

צעיף שיש בו שיעור חיוב ציצית, ואי אפשר לעגלו, האם ניתן ללובשו בשבת? [כבוד הבריות, אנוס על אי הטלת ציציות, אנוס על אי הנחת עפר לכיסוי הדם ביום טוב, להקנות הציצית לחברו, הקנאת החפץ בשבת אינה צורך שבת עבור חברו, להפקיר את הצעיף] צבא הלוי, תש"פ

ציצית - גוי ששבת ויצא עם ציצית אם נחשב ששמר שבת? [ציצית לגוי היא משוי] דבר טוב, תש"פ

מצוות ציצית [לבן ותכלת בציצית בזמן הזה, נפסלה ציציתו בשבת, מאימתי חייב בציצית, משעת לבישה או המצוה היא מעיקרא, שיש ללבוש בגד ד' כנפות רק אם מוטלים בו חוטי ציצית, ציצית חובת גברא או חובת טלית, כסות יום כסות לילה, תכריכים] שיעורי בינה-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' טו)

הקשר בין זכירת יציאת מצרים לתפילה [סמיכת גאולה לתפילה, פרשת ציצית, הגומל חסדים טובים] תורת הביטחון, תשפ"א

 

כבוד הציצית

 

לתת טלית לכובס גוי [טלית קטן, טלית גדול, בהפרדת הציציות או במחובר] מעדני אשר, תשע"ז

תפילה בטלית קרועה פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כו)

השתמשות בחוטי הציצית שלמים מציון, תשע"ז

ניגוב המשקפים בטלית תורת המעדנים, תשע"ח

כבוד הציצית ושאר חפצי מצוה [ניגוב וניקוי בטלית או בחוטים, כניסה עם טלית לבית הכסא] הלכה יומית, תשע"ה

האם מותר להניח חוטי ציצית קרועים בתוך ספר? מעדני אשר, תשע"ט

כשאי אפשר לו להתעטף כי אם כשיגררו הציציות בארץ פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כד)

האם מותר לספוג דם של שחיטה בטלית של מצוה? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' יח)

בדיקת הציצית לפני עטיפתה [בכל יום] מנחת אשר, תש"פ

חולה בבי"ח הימסור טליתו המלוכלכת לנכרי שיכבסה? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כג)

פרטים בהלכות ציצית לחולה בבית חולים פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כג)

האם יש איסור להשתמש בחול עם טלית של שבת דמוריד אותו מקדושתו? מעדני אשר, תשע"ט

האם מותר להניח טלית תחת הראש כדי לישון על זה? מעדני אשר, תשע"ט

 

יצור הציצית

 

כאשר קושר ציצית האם כבר מחויב בציצית? [החיוב מתחיל רק כשרוצה ללבוש, תעשה ולא מן העשוי] תורת המעדנים, תשע"ח

קשר ציצית על בגד שלא היה ראוי ללבישה, ואח"כ הפך לראוי [תעשה ולא מן העשוי, כלאים והוסרו, כלי קופסא] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז אספקלריא, תשע"ח (עמ' כו)

קשר ציצית עליון מדאורייתא מקרא העדה, תש"פ (עמ' רמד)

בגד שרובו ממין חיוב [תפר לו חתיכה ממין אחר] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רמז)

ביטול ברוב בציצית שנתערבו חוטים בשעת הטויה אורות הגבעה, תשע"ג

לקשור ציצית לבגד בלילה תורת המעדנים, תשע"ח

האם מותר לקשור ציצית בבית הכסא? תורת המעדנים, תשע"ח

האם ניתן לתפור את הציציות לטלית או רק בקשירה? תורת המעדנים, תשע"ח

סגולת ראיית ציצית תלויה באופן קשירתם [הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה] אספקלריא, תשפ"א (עמ' קסה)

אופן תליית חוטי הציצית בטלית [שיטת בעל העיטור לתלות בשני נקבים] נוה ההיכל, תשע"ד

הידור מצווה בטלית, רק על חוטי הציצית או גם על הבגד רוממות, תשע"ו בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק, תשע"ז

האם מותר לתפור את הציצית לטלית? מעדני אשר, תשע"ז

דינים שונים בהלכות ציצית [תעשה ולא מן העשוי, ציצית מחוטים שאולים, שהחיינו בעשיית ציצית, טומטום שעשה ציצית, הכשר מצוה האם נאמר בה מצוה בו יותר מבשלוחו, עשיה לשמה, הקנאת ציצית לקטן] עומקא דפרשה, תשע"ה

חיוב ציצית בלבישת בגד עם ד' כנפות העשוי מניילון מעדני אשר, תשע"ה

ציצית שעשאה גוי [גוי שנתגייר אם נאמן להעיד על ציצית שעשה בגויותו, דין לשמה בציצית, נאמנות גוי שנתגייר על מה שהיה בעברו לגבי אחרים, נאמנות גוי שנתגייר לעדות על מה שהיה בעברו, עד אחד נאמן באיסורין על מה שהיה בעברו] שלמים מציון, תשע"ח

לשמה על ידי מכונה - בטוויית ציצית [בטויית ציצית, עיבוד הקלף והבית לתפילין ואפיית מצות, טויה לשמה בציצית, ועיבוד לשמה בעשיית הקלף והבתים לתפילין. כאשר פעולות אלו נעשות על ידי מכונה חשמלית, האם הציצית והתפילין כשרים לכתחילה, כשרות ציצית שטוו במכונה, האם צריך "כח גברא" בטויית ציצית, "לשמה" הנצרך בטווית ציצית, האם הוא כגדר "לשמה" בכתיבת גט או כתיבת ספר תורה וכדומה, השוחט במוכני [גלגל] של מים, שיש חילוק בין "כוח ראשון" [ששחיטתו כשרה], ל"כוח שני" [ששחיטתו פסולה]. האם פעולות הנעשות במכונה נחשבות "כח ראשון" או "כח שני", האם ע"י אמירת "לשמה" בעת הפעלת המכונה, נחשב כאילו אמר "לשמה" במשך כל זמן פעולת המכונה, דין "סתמא לשמה", ו"כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה", בציצית, תפילין ומצוות נוספות, האם אפיית מצות מכונה נחשבת אפיה "לשמה", עיבוד עורות לקלף סת"ם שנעשה על ידי גוי וישראל עומד על גביו, טויה הנמשכת זמן רב דומה לעיבוד קלף, ולא טויה הנמשכת רגעים אחדים [ועל פי זה יש לדון לענין טויה במכונה], טויה ושזירת ציצית על ידי מכונה חשמלית, לכתחילה ובשעת הדחק, הוראות להשגחה במפעל לטויית ציציות, דיני עשיית קלף "לשמה" על ידי מכונה , עשיית "ריבוע" בתי התפילין על ידי מכונה, כשרות רצועות תפילין שהושחרו על ידי מכונה] עולמות, קנח

'לשמה' בקדשים ובשאר דינים ממגד גרש ירחים, תשפ"ב

'לשמה בעשיית הציצית' [שלבי עשית הציצית: גזיזת הצמר, כיבוס וליבון, חבטת הצמר, הפרדת הסיבים, סירוק הסיבים, טווית החוטים, שזירת החוטים, תלית החוטים, קשירת הציצית. היכן מעכב 'לשמה': בגד הציצית לדעת כולם לא צריך 'לשמה'. גזיזת הצמר, כיבוס וליבון, לא צריך 'לשמה'. ויש מי שהחמיר. ניפוץ (הוצאת הקוצים אחר הכיבוס והכנה לטויה, ויש אומרים בשלב מוקדם יותר) לא צריך 'לשמה', ויש מחמירים, ולא מעכב בדיעבד. טויה חובה לעשות 'לשמה', טויה שלא לשמה פסולה. שזירה צריך לשמה, ומעכב בדיעבד, ואם עשאן בסתמא והוא עצמו היה הטווה יש להקל בדיעבד. תליית החוטים, וקשירת הציצית, צריך 'לשמה'. ובשעת הדחק כשאין לו טלית אחרת, רשאי ללבוש אפילו שנתלה ונקשר שלא לשמה, ומכל מקום לא יברך עליו. דרגות ההידור: א. 'טויה לשמה' עשוי מחוטי 'פורגאן' נחלקו הפוסקים האם דינו כניפוץ שאינו צריך לשמה, או כטויה שצריך לשמה. ב. 'לשונות הצמר לשמה' לא עשוי מחוטי 'פורגאן'. ג. 'ניפוץ לשמה' לחפצים להחמיר שצריך ניפוץ לשמה, ונחלקו פוסקי זמננו אם צריך להדר בזה. ד. 'גיזה חבטה וכיבוס לשמה' מצד הדין לא צריך, ונועד לחפצים להוסיף ולהדר, גיזה על פי רבי ישראל מסלנט, חבטה על פי הרמב''ם, כיבוס על פי האבני נזר. באופן העשייה: א. מכונה חשמלית הציציות שלא כתוב עליהם עבודת יד, ונחלקו הפוסקים האם נחשב לשמה לעשייה של ציצית מחמת שההפעלה נעשית על ידי אדם לשמה. ב. מכונת כוח גברא מופעלת ידנית על ידי אדם בכוח גברא, עבודת יד המצויות בכשרויות מהודרות. ג. עבודת יד ממש על ידי אדם ללא מכונה כלל, ניתן להשיג במחיר גבוה, במותגים מיוחדים. ראשית הגז: יש מהדרים לעשות ציצית מראשית הגז, הואיל ואיתעביד ביה חדא מצוה של נתינה לכהן, ליעבד ביה מצוה אחריתא של ציצית. ויש שכתבו שהמעלה היא רק לכהן שקיים בו מצוה להראות החביבות, ולא לאיש אחר. ציציות 'וולס קרשינסקי'] עומק הפשט, תשפ"א

קשירת ציצית בעצמו או ע"י שלוחו [מצוה בו יותר מבשלוחו, האם הטורח בעצמו בקיום מצוה, הוא מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין?] נוה ההיכל, תשע"ג הגר"א עוזר, תשע"ב הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

הוספת חוטים לציצית [בל תוסיף ובל תגרע, ע"י אדם פרטי, בהוראת בי"ד הגדול, באופן חד פעמי או כתקנה קבועה] הגר"א עוזר, תשע"ד הגר"א גניחובסקי, תשע"ד תורה והוראה, תשע"ג מדי שבת, תשע"ו

תעשה ולא מן העשוי [בציצית, ובמצוות אחרות, תיקון פסול] עומקא דפרשה, תשע"ה

גזל חוטי ציצית הטילם בבגדו, ואח"כ שילם דמיהם, האם חייב לקשור לקשור ציציותיו שוב? [תעשה ולא מן העשוי, טלית שאולה שהניח בה ציצית, הדיר עצמו הנאה מבגד שיש בו ציציות] מחמדי התורה, תשע"ט

גדרי מצוות ציצית [ברכתה מעומד או מיושב, חיובה בלבישה או גם כשמונחת בצד] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רנג)

חיוב ציצית בבגד שיש איסור בלבישתו [כלאים] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רנה)

לעשות עטרה לטלית מעטרת כסף של אם-אביו הנכריה פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' יט)

האם בהפצת טליתות מצוה יתקן גר פשעי אביו הגוי? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כ)

האם יסע הבן לישיבה, כשלא יהי' ציצית ותפילין לאביו? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כא)

כשלובש לפני ניתוח בגד כעין טלית קטן, האם חייב בציצית? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כא)

לקבור נפטר עם טליתו הישנה או החדשה? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כא)

לבטל תפילה בציבור כדי לזכות חולה בציצית ותפילין פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כב)

חולה לקראת ניתוח, מתי הזמן המוקדם ביותר ביום לקיים מצות ציצית? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כד)

חוטי ציצית שנסרקו שלא לשמה נוה ההיכל, תשע"ז נוה ההיכל, תשע"ט

 

צמר ופשתים [כלאים] בציצית

 

נתערבו לו שני בגדים החייבים בציצית עם בגד אחד הפטור מציצית, ולא ניתן לזהותם, האם יכול ללכת עם שלושתם בכלאים? הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

כלאים בציצית [בלילה כשאינו מצווה, בנשים, מדוע לא יעגל כנף הבגד] הגר"א עוזר, תשע"ד הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

טלית של צמר האם יטיל בה חוטי פשתן שנטוו לשמה, או חוטי צמר שספק נטוו לשמה? הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

ציצית בכלאים [מותר בגלל עשה דוחה לא תעשה, או בגלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו, האם בכדי לקיים מצוות ציצית צריך הנאת לבישה, המצווה רק בחוטים או גם בבגד, ברית אברהם ואבני נזר] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

מצא פשתן [שעטנז] בטליתו המצויצת, והסיר הפשתן האם צריך לקשור שוב ציצית [תעשה ולא מן העשוי] הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

חוטי לבן של צמר פוטרים בטלית של פשתים נר יששכר, תשע"א

ציצית שנמצא בה כלאיים [האם צריך להתיר את כל הציצית ולקושרה מחדש, תשעה ולא מן העשוי] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

בגד ארבע כנפות של כסות של אשה האם חייב בציצית והאם מותר גם כלאים? מעדני אשר, תשע"ט

 

זמן המצווה

 

זמן לבישת ציצית בארצות צפוניות [לילה לבן, מצוות התלויות בזמן, שמירת השבת ומועדי השנה, וכן קיומן של מצוות רבות, תלוי בזמני היום והלילה, הנקבעים לפי עלות השחר, הנץ החמה ושקיעתה, וצאת הכוכבים. והשאלה היא, כיצד יש לנהוג במקומות הסמוכים לקוטב הצפוני ולקוטב הדרומי, שבהם במשך חצי שנה השמש לא שוקעת, או שורר חושך מוחלט, וכן דנו הפוסקים כיצד יש לנהוג בארצות הצפוניות בחודשי הקיץ, כאשר השמש אינה שוקעת באופן מוחלט ואין צאת הכוכבים במשך הלילה, נפקא מינא, כאמור, לקביעת זמני כניסת ויציאת השבת ומועדי ישראל, לבישת ציצית והנחת תפילין, זמן קריאת שמע, שחרית, מנחה וערבית, ברכת כוהנים [שאינה נאמרת בלילה, הפסק טהרה, ברית מילה, הדלקת נרות חנוכה, ימי המבול שעברו גם כשלא היה ניכר היום והלילה, עמידת השמש בגבעון בימי יהושע בן נון, ואיחור שקיעת החמה ביום פטירת רבי, בארבעים יום ששהה משה רבנו במרום, ידע מתי יום ומתי לילה על פי מה שלמד עם הקב"ה [וזאת ללא זריחה ושקיעה, כמובן, התפלל שחרית, ולאחר מכן נסע במטוס במקומות הסמוכים לקוטב, ותוך י"ד שעות האיר היום שנית, האם צריך להתפלל עוד פעם שחרית] עולמות, קכד

קיום מצוות בחלל [בחודש אב תשכ"ט נחת אדם על הירח, ובחודש שבט תשס"ג יצא לחלל האסטרונאוט אילן רמון, מעבורת חלל מקיפה את כדור הארץ בכל שעה וחצי, חציה באור וחציה בחושך, כך שבמשך יממה מוקף כדור הארץ 16 פעם, כיצד יתקיימו המצוות התלויות בזמן: קריאת שמע, תפילה, ציצית, תפילין, שבת ומועד, האם ניתן להקיש מהדיון לגבי ארצות צפוניות, האם מותר לטוס במעבורת חלל, כאשר ידוע מראש שיצטרך לנסוע בשבת, ההמצאות בחלל, נטילת סלעים ודגימות קרקע מכוכבי הלכת, קידוש לבנה לעומד על הירח, קידוש על היין בחלל ללא כוס בשל העדר כח המשיכה] [א, ה] עולמות, קכה

בגדים וזמנים החייבים בציצית ודיני לבישתם [סוגי בדים, סוגי מלבושים] תורה והוראה, תשע"ב תורה והוראה, תשע"ה

קיום מצות ציצית בזמן השינה [האם ישן מקיים מצוות] הגר"א גניחובסקי, תשע"ד אורות הגבעה, תשע"ז

האם ראוי להלביש את הישן בציצית? [ראובן רואה את שמעון חברו ישן בצהרי היום בלא ציצית, האם ראוי להלבישו ציצית בשעת השינה, למ"ד מצות צריכות כוונה אין טעם להלבישו ציצית שהרי לא יקיים המצוה, האם רואי לעשות כן כדי שמייד בקומו יזכה לקיים המצוה, למ"ד מצות אין צריכות כוונה יתכן וראוי להלבישו בציצית, האם ישן בר חיובא במצוות, להלביש ציצית בלא ברכה, הלובש ציצית בלא כוונה למצוה האם נחשב כלובש בגד בלא ציצית] שיעורי ליל שישי-ישיבת ברכת יצחק, תשפ"א

חיוב לבישת ציצית בימות הקיץ שאינו נהנה מלבישת הציצית נר יששכר, תשע"ב

לבישת ציצית בליל שבת כשקיבל שבת בזמן תוספת שבת [האם הוי לילה ופטור, ומה הדין אם נשאר בה עד הבוקר] הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

האם כשנרות דולקים יש חיוב להלביש ציצית אף בלילה? תורת המעדנים, תשע"ח

 

מי חייב במצוות ציצית

 

חיוב ציצית לבני ישראל [ולא לגוים, או לגרים, או ליחידים] נועם אליעזר, תשפ"א

מדוע יש מיעוט מיוחד המפקיע גוי ממצוות ציצית? הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

יכול לתת טלית קטן לסומא או לפיקח, למי יתן? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' יד)

פטור סומא ממצוות ציצית [וראיתם אותו] הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

ציצית לנוכרים [לבישה באונס, האם רשאי בן נח לקיים מצוות שאינו מצווה בהן] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רמט)

חולה שיכול ללבוש ציצית בתפילה או אח"כ פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' יח)

האם מעיל כהן גדול היה חייב בציצית? [חוטי ציצית הנגררים על הארץ] מעדני אשר, תשע"ה הגר"א גניחובסקי, תשע"ד מחמדי התורה, תשע"ו מעדני אשר, תשע"ו

עטיפת טלית אחר הנישואין [חתן, ברכת להתעטף] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רלט)

האם בחוטי הציצית יש דין 'לכם'? [טלית שאולה] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רמ)

חיוב ציצית כשלובש הרבה בגדים של ארבע כנפות [האם חייב בכל בגד או רק בבגד אחד, טלית קטן וטלית גדול, טלית קטן בזמן התפילה כשמתעטף בטלית גדול] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח

 

 

 

ציצית לקטן

 

האם קטן שהגיע לחינוך יכול לקשור ציצית? מעדני אשר, תש"פ

מדוע יש חיוב לאב לקנות טלית לקטן שיודע להתעטף הרי אין חיוב להלביש ציצית רק למי שיש לו בגד ד' כנפות? מעדני אשר, תש"פ

קטן הלובש ציצית ואינו מכוין - האם יש בכך איסור 'ספיה בידים'? הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"א

קיום מצות ציצית בטלית שאינה שלו [גזולה, הטלית גזולה, שאולה, מתנה על מנת להחזיר, בעלות על ארבעת המינים, ובעלות על הטלית והציציות, טלית קטן של קטנים] משא ומתן, תשע"ח

טלית שאולה באחים קטנים המחליפים ציציותיהם הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"א

ילד קטן שנרדם בשבת עם בגדיו, האם מותר לשלוף ממנו את הטלית קטן כדי שיוכל מחר לברך עליה? [האם יש בכל איסור בורר, אוכל או פסולת, בורר בכלים] פרי עמלנו, תשע"ח

בדין תליית ציצית על ידי קטן, ופסול מתעסק במצות זרע ברך, תשע"ד זרע ברך, תשע"ו תשפ"א

ציצית שעשאה קטן [נאמנות קטן שהגדיל על ציצית שעשה בקטנותו] שלמים מציון, תשע"ח

ילד שאינו יכול לשלוט על רעבונו ואוכל כמויות גדולות אל יקשור ציציות פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כז)

מעלת לבישת טלית קטן גם לקטנים [הגר"ע יוסף זצ"ל] ירחון יתד המאיר (197), תשע"ט (עמ' 295)

חינוך קטן לציצית מאור השבת, תשע"ה

 

ברכת הציצית

 

התחיל ברכת ציצית ונסתפק אם כבר הגיע זמנה [לסיים בברכה אחרת, או לסיים את הברכה הראשונה, האם יענו אמן על ברכה כזאת] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשע"ז

ברכה על טלית קטן כשטובל במקוה קודם התפילה [ברכה על מצוה נמשכת, ברכה למפרע, שינוי מקום] [הרב שמואל דרזי שליט"א] פניני הלכה-חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א

עובד במפעל סטרילי המחליף כל חצי שעה את כל בגדיו כולל ציצית - האם יברך כל פעם ברכה או פעם אחת ביום? פניני חשוקי חמד-אוצר הפרשה, תשפ"א (עמ' יא)

הלובש כמה טליתות בבת אחת האם יש בכך איסור בל תוסיף? מעדני אשר, תשפ"א

פושט טליתו כשנכנס לאולם בשבת - האם חייב לברך כשלובשה שוב? מעדני אשר, תשפ"א

גזל ציצית ובירך, ומחל לו, האם ברך לבטלה? [מחילה למפרע] נוה ההיכל, תשע"ג תשע"ו

האם ניתן לברך על בגד שאין הנאה מלבישתו? מעדני אשר, תשע"ח

בגד ציצית - הנאה או מצוה? [לובש כמה טליתות, הגרח"פ שיינברג זצ"ל, לובש ציצית מצמר ביום חם] אספקלריא, תשפ"א (עמ' עא)

ברכת הציצית או 'אשר יצר' [תדיר ושאינו תדיר במצוות, כשיתבטל לגמרי האינו תדיר, תדיר בדיעבד מול שאינו תדיר לכתחילה] הגר"א גניחובסקי, תשע"ה הגר"א גניחובסקי, תשע"ד הגר"א עוזר, תשע"ד מעדני אשר, תשע"ג עומקא דפרשא, תשע"ג

ברכת ציצית כשלובש אותה בשעה שיוצא מהים [שיעור הזמן שהיה בלא ציצית, שינוי מקום בלבישה, לבש ציצית אחרת] שלמים מציון, תשע"ו

ברכת שהחיינו על ציצית חדשה [בשעת הקניה, או בשעת הלבישה הראשונה. שהחיינו על הבגד החדש או על המצוה שהתחדשה. הבדל בין טלית קטן לטלית גדול] עולמות, ט

ברכת שהחיינו על ציצית שנקנתה בלילה [טלית מוכנה עם הציציות, האם דינו לברך 'שהחיינו' מייד בשעת הקנייה, או להמתין מלברך שהחיינו, עד שעת העיטוף שיתעטף בה מחר, כיון שבשעת הקנייה בלילה, הטלית עדיין אינה ראוייה לשימוש] מים זכים, תשע"ט

לבישת טלית לפני טבילה במקוה בלא ברכה נוה ההיכל, תשע"ב תשע"ח

הסיר טלית קטן לשנת הצהרים, כיצד ינהג לגבי ברכה? הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

נוסח הברכה של מצות ציצית עשר עטרות, תשע"ט

 

פתיל תכלת

 

תכלת ולבן בציצית [האם מעכבים, ובזמן הזה] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רכו)

ציצית - הטלת תכלת בציצית בימינו [ספק דאורייתא לחומרא כשגם לאחר הקיום תישאר המצוה בספק] אספקלריא, תש"פ (עמ' קמז)

החילוק בין לבן דציצית לבין תכלת שפת אמת, תרנ"א

דינים שונים בהלכות תכלת ולבן בציצית [וראיתם אותו, עשיית קשר לסימן, ציצית בלי ברכה, לועג לרש בציצית, עשיית ציצית בלילה, לבישת ציצית ללא כוונה, זמן חיוב ברכת הציצית, ערבות במצות ציצית, זמן חיוב קטן בציצית, מצות ציצית בשבת, בדין כסותך, ט"ק של צמר, ט"ק הראוי לחינוך קטן, רמזי וטעמי מצות ציצית] עומקא דפרשה, תשע"ב

הפרדת הציצית ובדיקתן [להפריד בין הציציות או בין התכלת ללבן, ונפק"מ בזה"ז, הפרדה בשבת. בדיקת הציציות, מקום הבדיקה, וטעמה, ונפק"מ להלכה] אשר ליהודה, תשע"ד

תכלת בציצית בזמן הזה [החילזון, העלמותו, זיהויו כיום, ספיקא דאורייתא, ומסרו חז"ל סימנים כיצד לקיים את המצוה: "חלזון זהו גופו דומה לים, וברייתו דומה לדג, ועולה אחד לשבעים שנה, ובדמו צובעין תכלת", ומתי פסקה צביעת התכלת, ומדוע, "תכלת מעכב את לבן", בזמן הזה שאין תכלת, דברי חז"ל שהתכלת "נגנז" ויתגלה רק בביאת המשיח, וסימן החלזון "שעולה אחד לשבעים שנה". כמו כן יש לעיין בהגדרת ה'סימנים' האחרים שנתנו חז"ל לחלזון ממנו צובעים את התכלת, גילויו של האדמו"ר רבי גרשון חנוך ליינער מראדזין, ש'דג הדיו' הוא החלזון ממנו צבעו את התכלת, והראיות שהביא לדבריו, טענת האדמו"ר מראדזין שיש להטיל תכלת מהחלזון שמצא, מדין 'ספק דאורייתא לחומרא', שיטת הרב הרצוג שהחלזון הוא ה'ינטינה', ושיטת אנשי המדע שהוא ה'מורקס', האם ראוי לצבוע את הציצית בתכלת, גם כשאין ודאוות מוחלטת שאכן זהו החלזון שממנו צבעו בעבר את התכלת, דברי פוסקי דורינו בדין קיום מצות תכלת בציצית בזמן הזה] עולמות, נט פניני אי"ש, תשע"ח מאור השבת, תשע"ח

 

 

נושא בפרשה: מנין בעשרה ותפילה בציבור

 

השלמת מניין על-ידי יהודים שאינם שומרי מצוות [מחלל שבת בפרהסיה, תינוק שנשבה] (עד מתי לעדה הרעה הזאת) [יד, כז] תורה והוראה, תשע"ג מלאכת מחשבת, תשע"ו פניני אי"ש, תשע"ח

צירוף למנין של המחלל שבת בפרהסיא [שבת זכר למעשה בראשית, מחלל שבת באקראי, מתי דינו כמומר, בפני עשרה או במודעות של עשרה, מחלל שבת בפני מחללי שבת, מחלל שבת באיסור דרבנן, אם לא נתקבלה עדות על כך בבי"ד ובפני המחלל, תינוקות שנשבו, מסורתיים, האם התקשורת גורמת מרחיבה את תופעת תינוק שנשבה או מצמצמת] (וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת) [טו, לב] מנחת אשר, תשע"ז

צירוף רשע למנין [המרגלים] אספקלריא, תשפ"א (עמ' לב)

מנין עשרה בתפילה [דין 'רובו ככולו' במנין עשרה, האם די בששה מתוך עשרה הנמצאים בבית הכנסת שעומדים יחד בתפילה, האם יאמרו כך חזרת הש"ץ, כאשר בתוך העשרה יש ישנים או אינם מקשיבים לחזן, לצרף מי שעדיין מתפלל שמונה עשרה, או מי שעומד להתפלל כעת עם הש"ץ, כאשר רק ששה גמרו שמונה עשרה, האם בתפילת ערבית או בתפילת מנחה 'קצרה' [שאין חזרת הש"ץ] רשאי הש"ץ להתחיל לומר קדיש, תפילה שהתחילה במנין ויצאו מקצתם האם רשאי הש"ץ לסיים אמירת דברים שבקדושה שכשכבר התחיל שמו"ע, יחיד שלא התפלל או לא שמע קדושה האם רשאי לומר חזרת הש"ץ וקדושה, גדרי 'תפילה בציבור' המאפשרת חזרת הש"ץ] (עד מתי לעדה הרעה הזאת) [יד, כז] עולמות, קז

מסירות נפש בפני עשרה מישראל [האם צריכים להיות כולם גדולים ושומרי תורה ומצוות, צירוף אדם שנוצר ע"פ ספר יצירה] (עד מתי לעדה הרעה הזאת) [יד, כז] מגישי מנחה, תשע"ה

כיצד נלמד מהמרגלים דין עשרה לדבר שבקדושה, הרי מידה טובה מרובה על מידת פורענות? (עד מתי לעדה הרעה הזאת) [יד, כז] במשנת הפרשה, תשע"ה

מקום הראוי לתפילה (עד מתי לעדה הרעה הזאת) [יד, כז] הלכה יומית יגדיל תורה, תשע"ו

ברכת הגומל בפני עשרה [מדין דבר שבקדושה, או פרסומי מילתא] (עד מתי לעדה הרעה הזאת) [יד, כז] זרע ברך, תשע"ב זרע ברך, תשע"ג

תפילה במנין בבית פרטי או בבית כנסת? [מקום מגודר, מעלת בית כנסת, קביעות מקום, ברוב עם, 'זריזין' קודם ל'ברוב עם', מנין לזקן או חולה, מנין בזמן קורונה] דבר הלכה, תשפ"א אספקלריא, תשפ"א (עמ' מ)

תפילה בציבור [מעלת התפילה בציבור, אין הקב"ה מואס בתפילת רבים, האם יש חובה להתפלל בציבור או שזו זכות שהתפילה בציבור מקובלת יותר, 'ישתדל אדם להתפלל בבית כנסת עם הציבור', רבי אליעזר שחרר את עבדו כדי להשלים מנין, לעבור על איסור דרבנן לצורך תפילה בציבור, המהלך בדרך צריך ללכת לפניו ארבעה מיל לתפילה ולאחריו אפילו מיל אינו חוזר, האם הלכה זו נאמרה על חיוב תפילה בציבור, ארבעה מיל נמדדים במרחק או בזמן, תלמיד חכם שתורתו אומנותו יתפלל ביחיד במקום לימודו או יבטל מלימוד וילך לבית הכנסת להתפלל בציבור, לימוד מאוחר בלילה שיגרום תפילת שחרית ביחיד, לימוד קבוע בחברותא או מסירת שיעור לרבים על חשבון תפילה בציבור, המכוון יותר בתפילה ביחידות [התפילה בבית הכנסת מפריעה לריכוזו], תפילת ותיקין ביחידות או תפילה בציבור מאוחרת, תפילה קודם הנץ החמה בציבור או ביחיד לאחר מכן, ביטול תפילה בציבור מחמת הפסד ממון או כמניעת רווח, הוצאת ממון לצורך תפילה בציבור, נסיעה לחופשה למקום שאין מנין, נסיעת משגיחי כשרות או שליחים להפצת יהדות למקומות שלא מתקיימת תפילה בציבור, חולה שהורשה לצאת מביתו לזמן קצר יעדיף תפילה בציבור או קריאת התורה, הפטורים מתפילה בציבור] עולמות, תכז

השראת השכינה על ציבור של עשרה מישראל שבילי פנחס, תשע"ו

תפילה בציבור בלא תפילין, או הנחת תפילין ותפילה בהם ביחיד, מה עדיף? [ואם הוא עשירי למנין] הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

דבר שבקדושה בעשרה [צירוף מחללי שבת, ששה או שבעה, רובו ככולו לגבי תפילה בציבור, צירוף שוטה, רשעים, ברכת כהנים] מסביב לשולחן-קובץ גליונות, תשע"ט (עמ' לג)

 

מנין בעשרה ותפילה בציבור בתקופת הקורונה [דרוש וקבל שכר]

 

מחיצה שקופה בבית כנסת [בשל נגיף הקורונה] האם חולקת את המבנה לענין צירוף עשרה למנין? מעדני כהן, תש"פ

צירוף למנין תפילה בציבור וברכת כוהנים ב'בידוד' בקורונה [מנין מתפללים ברשות אחת או בצד אחד של מחיצה, האם העומדים בבית, ברשות אחרת, או בצד השני של המחיצה, מצטרפים למנין אחד ותפילתם תיחשב כתפילה בציבור. כאשר אין מנין מתפללים - בכל אחד מהמקומות, ורק אם נצרף את כל המתפללים הנמצאים ברשויות שונות יהיה מנין, האם ניתן לצרפם למנין מכיוון שהם רואים אלו את אלו. כהן הנמצא בבידוד, האם נחשב כחלק ממנין המתפללים, ורשאי לשאת כפים. הצטרפות למנין למי שעומד בעזרת הנשים. צירוף לזימון מול צירוף למנין עשרה. הבדל בין נמצא בחצר או ברחוב לנמצא בבית אחר. כשרואים זה את זה דרך סורגים או רשת. צירוף למנין בקבוצת בני אדם שאין דעתו נוחה מהם [התנתקות]. ברכת כהנים במקום שאי אפשר לעלות לדוכן [במרפסת ציון הרשב"י]] רץ כצבי, תש"פ

הוראות הגר"מ שטרנבוך שליט"א למניני מרפסות בשעת הדחק תש"פ

קריאת התורה במניני המרפסות [הרב רועי מושקוביץ שליט"א] מהלכים (15) תש"פ, ביטאון בית המדרש חברון פתח תקוה

צירוף למנין [הרב אריה ליב רביץ שליט"א] מהלכים (15) תש"פ, ביטאון בית המדרש חברון פתח תקוה

צירוף מנין [מנין בשעת הדחק, ורואים את שליח הציבור, צירוף העומדים בחצר עם אותן שבגגות או במרפסת, צירוף למנין מכמה בתים ורחוב מפסיק, צירוף למנין וסיום מסכת בטלפון] [רבי חיים יוסף דוד ווייס שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (יא), תש"פ (עמ' קג)

צירוף לדבר שבקדושה ע"י חבורות ויחידים הרואין זה את זה ומניני המרפסות [רבי משה מרדכי קארפ שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (יא), תש"פ (עמ' נח)

מניני המרפסות האם מצטרפים למנין? ירחון האוצר (מ), תש"פ (עמ' עג,עח,פד)

מניני מרפסות וחצרות [מנין דרך מרפסות, קריאת התורה וברכת כהנים במרפסות, תפילה בגינות וברחובות עיר] מנחת אשר, תש''פ (עמ' נו)

תפילה בחצר - האם מותר לאחוז מטריה בידו בתפילת שמונה עשרה? [רבי חיים יוסף דוד ווייס שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (יא), תש"פ (עמ' קח)

לעבור ברכב כנגד המתפלל ברשות הרבים הלכות נגיף הקורונה שערי יוסף, תש"פ (עמ' מה) (תכט עמ')

צירוף במניני מרפסות [צירוף מנינים בכמה רשויות, כשמתפללים בשביל, צירוף ע"י שליח ציבור, ברכת התורה כשקוראים בכמה רשויות, קריאת המפטיר, אמירת חצי קדיש] צבא הלוי, תש"פ

צירוף למנין בגזוזטראות של העומדים שם לתפילת השליח ציבור [כהן העולה לקברות אבותיו ועומד במרחק או בגובה משאר המנין האם יכול לומר קדיש] [רבי ירמיה מנחם כהן שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (י), תש"פ (עמ' תד)

המקום הראוי לצירוף למנין - צירוף למנין לשוהים בבידוד [הצורך להימצא במקום אחד בתפילה, להבחין בין עשרה הנמצאים בשני מקומות שצירופם יוצר מנין, לבין מנין קיים במקום אחד, ויחידים הנמצאים במקום אחר ומבקשים להצטרף אליו. צירוף העומדים במקומות שונים [כגון הנמצא בעזרת נשים] על ידי ראיה. האם דין זה נאמר רק כשעומד בחצר בית הכנסת או ברחוב בלבד או גם כשנמצא בבית הכנסת בחדר אחר. צירוף הנמצא ברשות אחת וציבור ברשות אחר [עזרת נשים] לכתחילה ובדיעבד. מחיצה שאינה מגיעה לתקרה - צירוף המתפללים משני צידיה למנין עשרה. מחיצה שרואים זה את זה דרך סורגים, רשת או זכוכית. תפילה בציבור עם מנין הנמצא ברשות אחרת או בצד אחד של מחיצה הנמצא ברשות אחרת - האם נחשב כמתפלל תפילה בציבור. צירוף למנין בשטח פתוח. קדיש בבית עלמין, לצרף אנשים העומדים במרחק • האם שביל או דרך מהווים הפסק בין העומדים בשטח פתוח לצירופם למנין. צירוף למנין תפילה בציבור וברכת כהנים ב 'בידוד' החילוק בין צירוף למנין בזימון לצירוף למנין עשרה בתפילה • צירוף חיילים ומתיישבים לתפילה בזמן התנתקות. נשיאת כפים בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון - כאשר הכהנים נמצאים מחוץ לציון . מתפללים הרואים אלו את אלו • תפילה בחדר הסמוך, פרוזדור או עזרת נשים, כאשר דלת או חלון פתוחים לבית הכנסת • תפילה על הבימה בבית הכנסת כשאין מנין בלעדיו • עניית דברים שבקדושה כאשר נמצא במקום אחר ממנין המתפללים ואינו רואה אותם] עולמות, תקכד

המקום הראוי לצירוף למנין [צירוף למנין לשוהים בבידוד, יש להבחין בין עשרה הנמצאים בשני מקומות שצירופם יוצר מנין, לבין מנין קיים במקום אחד, ויחידים הנמצאים במקום אחר ומבקשים להצטרף אליו. צירוף העומדים במקומות שונים [כגון הנמצא בעזרת נשים] על ידי ראיה, ההיתר לצרף למנין אשר "רואים אלו את אלו" • האם דין זה נאמר רק כשעומד בחצר בית הכנסת או ברחוב בלבד או גם כשנמצא בבית הכנסת בחדר אחר. • צירוף הנמצא ברשות אחת וציבור ברשות אחר [עזרת נשים] הלכה למעשה, לכתחילה ובדיעבד. מחיצה שאינה מגיעה לתקרה - צירוף המתפללים משני צדיה למנין עשרה. צירוף למנין במחיצה שרואים זה את זה דרך סורגים, רשת או זכוכית. הצטרפות לתפילה בציבור עם מנין הנמצא ברשות אחרת או בצד אחד של מחיצה. הנמצא ברשות אחרת - האם נחשב כמתפלל תפילה בציבור. צירוף למנין בשטח פתוח. קדיש בבית עלמין, היכול לצרף אנשים העומדים במרחק • האם שביל או דרך מהווים הפסק בין העומדים בשטח פתוח לצירופם למנין.. צירוף למנין תפילה בציבור וברכת כהנים ב'בידוד', החילוק בין צירוף למנין בזימון לצירוף למנין עשרה בתפילה • צירוף חיילים ומתיישבים לתפילה בזמן ה'התנתקות' • נשיאת כפים בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון - כאשר הכהנים נמצאים מחוץ לציון. דיני המקום הראוי לצירוף למנין צירוף המתפללים הרואים אלו את אלו • תפילה בחדר הסמוך, פרוזדור או עזרת נשים, כאשר דלת או חלון פתוחים לבית הכנסת • תפילה על הבימה בבית הכנסת כשאין מנין בלעדיו • עניית דברים שבקדושה כאשר נמצא במקום אחר ממנין המתפללים ואינו רואה אותם. תפילה ברכת כוהנים וקריאת התורה ב'מניני המרפסות', כאשר יש שביל המפסיק בין הבתים. האם יש הבדל בין הנמצא במרפסת הגבוהה למעלה מעשרה טפחים לבין העומדים על הקרקע. שביל הנמצא בין בנינים. בקריאת התורה, היכן יעמדו הקורא והעולה, מי מברך את הברגות, האם וכיצד יחלקו את העליות] עולמות, תקכד (מהדורה מעודכנת, תש"פ) מעדני כהן, תש"פ הרב ישראל דוב ויזל שליט"א, תש"פ הרב יצחק מרדכי הכהן רובין, קהילת בני תורה הגר"ש שטיצברג שליט"א, תש"פ צירוף ראיה, תש"פ מוקד העירוב, תש"פ

תפילה בשטח פתוח [בקעה, כותל המערבי, ביחיד או בציבור] בירורים בהלכה, תש"פ

צירוף מרפסות לתפילה בימי הקורונה [רבי יוחנן וואזנער שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (יא), תש"פ (עמ' נז)

צירוף מנין במרפסות [שעת הדחק, מהמרפסת, בחצרות, צרוף מרפסות, חדרי מדרגות] עומק הפשט, תש"פ מנורה בדרום (י), תש"פ (עמ' יא, כג) מנורה בדרום (יא), תש"פ (עמ' קכא)

מניני המרפסות [האם ניתן להשלים מנין עשרה אנשים דרך מרפסות הבתים, תפילה בשידור-חי דרך הטלפון, או בצירוף המרפסות, האם ניתן להצטרף למנין בחדרי מדרגות בבניני קומות] עין יצחק, תש"פ

צירוף מניני תפילה דרך המרפסות [וקריאת התורה] אספקלריא, תש"פ (עמ' מא, קיב) הגר"ש רוזנבלט שליט"א, תש"פ

צירוף מניני תפילה דרך המרפסות מאור ישראל, תש"פ שואלין ודורשין-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' יז) חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לז) לענין הלכה-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לז, סט) הרב ישראל דוב הלוי ויזל תש"פ

 

מנייני המרפסות ירחון האוצר (מא), תש"פ (עמ' שלח)

צירוף למנין מרפסות [תגובה] [הרב נתן קפלן שליט"א] מנורה בדרום (יא), תש"פ (עמ' קמט)

צירוף למנין בתקופת הקורונה [תגובה] [הרב הלל בן שלמה שליט"א] ירחון האוצר (מא), תש"פ (עמ' קצד)

תפילה ב"מניין המרפסות" - דעת מרן השו"ע [תגובות] ירחון האוצר (מא), תש"פ (עמ' קצו)

נושא בפרשה: שינוי שמו של הושע ליהושע

 

שינוי השם מועיל להציל האדם מיצר הרע (להושע בן נון יהושע) [יג, טז] אשכול יוסף, תשע"ה

כוחה של תפילה [תפילת משה על יהושע, ותפילת כלב על קברי האבות] (ויקרא משה להושע בן נון יהושע) [יג, טז] פניני דעת, תשע"ו

שתי הגישות של יהושע וכלב - ותפילת משה על יהושע (ויקרא משה להושע בן נון יהושע) [יג, טז] נאה דורש, תשפ"א

שינוי שמו של יהושע - כתיבת שם הושע בגט לאדם ששמו יהושע אספקלריא, תשע"ח (עמ' נט)

שינוי שמו של יהושע [ענוה כשרה וענוה פסולה] הפרשה המחכימה, תשפ"א

שינוי שמו של הושע ליהושע [הוספת יוד של שרי, יוד מהאיש משה עניו, שינוי השם לבן מ"ד שנים שרוב ימיו בצדקות] (ויקרא משה להושע בן נון יהושע) [יג, טז] האיחוד בחידוד, תשע"ז

י-ה יושיעך מעצת מרגלים [י-ה הוא שם של חיים, ענני במרחב י-ה, בי-ה ה' צור עולמים, החכמה המתגלית, כש'שרי' הופכת ל'שרה'] חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א

שינוי שמו של הושע ליהושע [אות י' של שרי, שאי אפשר לבטל אות מהתורה] (ויקרא משה להושע בן נון יהושע) [יג, טז] משנת מהר"ל, תשע"ח

שינוי שמו של הושע ליהושע [ממתי נקרא יהושע, מדוע התפלל רק עליו, תחיית המתים לפי סדר א' ב', בן השונמית א"צ הזאה כשחזר לתחייה] (ויקרא משה להושע בן נון יהושע) [יג, טז] נועם אליעזר, תשע"ח

מתי נשתנה הושע ליהושע כאן או כבר בספר שמות? אספקלריא, תשפ"א (עמ' נו)

משה רבינו הוסיף ליהושע את האות י' חכמה שממנה נמשכות עשר הקדושות בארץ ישראל שבילי פנחס, תשפ"ב

 

נושא בפרשה: חטא המרגלים

 

הקשר בין מעשה מרים לחטא המרגלים [לשון הרע על אדם ולשון הרע על דומם, אדם ענו מחשיב עצמו כעפר ואסור לדבר עליו לה"ר] (שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען) [יג, ב] האיחוד בחידוד, תשע"ב

המרגלים – כיצד הופכים 'תלונה' ל'משימה'? אז נדברו, תשפ"ב

חטא מרים וחטא המרגלים [סדר הארועים במדבר - מרים, מרגלים וקרח, מה בין חטא מרים לחטאו של קרח, מהי ה''רוח אחרת'' שנתלבשה על כלב עקב השתטחותו על קברי אבות, מדוע לא זכה כלב לירש את הארץ [''וזרעו יורישנה''], למה התכוון משה בשולחו את המרגלים ''לתור את הארץ'', ומה עשו בפועל המרגלים, כיצד ייתכן שמחד המרגלים היו צדיקים בעת שליחתם [''כולם אנשים''] ומאידך למדונו חז"ל שכבר בהליכתם היו בעצה רעה, איזה מידות [מתוך ה- י"ג] לא הזכיר משה בתפילתו לאחר חטא המרגלים ומדוע] עמל משה, תשנ"ח

ביאור דעת רמב"ן בחטא המרגלים נפלאות הרמב"ן, תשפ"א

ויבוא עד חברון [למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים, מדוע לא זכו העם שתתקבל תשובתם בחטא המרגלים, מדוע לא הלך יהושע להתפלל גם כן בקברי האבות, על מי נאמר ''ויבוא עד חברון', מהו השפע הנמשך בקברי הצדיקים, מהי ה''רוח אחרת'' שקיבל כלב בעת ביקורו בחברון, מדוע רכב אבישי על פרדתו של דוד כדי לחפש אחריו, מדוע בוצעו האותות ע"י המטה, מדוע נעזר ר' פנחס בן יאיר בסוסו כדי לחפש אחר רשב"י, מדוע אמר אלישע לגיחזי שייעזר במשענתו כדי להחיות את הנער] עמל משה, תשס"א

ותקרבון אלי כולכם - בערבוביא [כי תעביר ממשלת זדון, ירהבו נער בזקן, עקבתא דמשיחא] משנתה של תורה, תשפ"א

כל אחד מאיתנו יכול להיות 'נשיא' [הגדרת 'נשיא' כאן ובמקומות אחרים] מפיק מרגליות, תשפ"א

משימתם של המרגלים [ארץ ישראל, זבת חלב ודבש, גן עדן עלי אדמות, טוב העץ למאכל, לחזור לתחילה בראשית, טעם וצבע טיול אמוראים בבקעת גינוסר, שיעור כללי באכילת פירות, הקדשת זמן להתרגש מפירות גינוסר] תורת אביגדור-הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"א

כמה מרגלים היו? אספקלריא, תש"פ (עמ' לט)

המרגלים - קניין חזקה על ידי קטיפת הענבים [ואכילתם] אספקלריא, תש"פ (עמ' קמ)

חטא המרגלים [ההבדל בתפילת משה אחר חטא המרגלים ותפילתו אחר חטא העגל, ההבדל המהותי בין חטא העגל לחטא המרגלים, ההבדל בין עם ישראל לבין הערב רב] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב

בכיה של חינם - גלות לדורות משנת מהר"ל, תשפ"א

יום לשנה בעונש המרגלים מנחת אשר, תשפ"א

עומק כוונת המרגלים היתה לטובה משנת מהר"ל, תשפ"א

מחשבת המשלח פועלת בשליח משנת מהר"ל, תשפ"א

המרגלים - חובת הזהירות מראיה סלקטיבית אספקלריא, תש"פ (עמ' צו)

המרגלים – אנשי המלחמה מערכי תורה, תשפ"ב

מיקום מלכי כנען ומסלול המרגלים עיון הפרשה, תש"פ (עמ' לב)

ריגול מסחרי [בעלות על סודות מקצוע, זכויות יוצרים, גניבת פטנט, חרם הקדמונים, חרם דרבנו גרשום בקריאת מסמכי הזולת, מצא מסמך ברחוב או בגניזה, פתיחת מכתבים למניעת נזק, לטובת הכלל, חדירה למחשב הזולת, פתיחת מחשב או טלפון שאבד כדי לאפשר השבה] (שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען) [יג, ב] אוצרות אורייתא, תשע"ז תשע"ח

האם שבט לוי חטא בחטא המרגלים [ובעגל לא חטאו] (שלח לך אנשים...על פי ה') [יג, ב-ג] בארה של תורה, תשע"ז בארה של תורה, תשע"ט פניני זאת ליעקב-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' יד)

"שלח לך אנשים" - המבט הפנימי של גדולי הדורות (וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען) [יג, יז-יט] נר יששכר, תשע"ג

ההתבטלות לגדולי הדור - דרך העבודה שאחר החטא נר יששכר, תשע"ח פניני זאת ליעקב-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' יד)

'כשרים בהשקפה רעה' אספקלריא, תשע"ט (עמ' עז)

מה היה חטאם של ישראל בהאמינם למרגלים? [הרי המרגלים היו הרוב ובהלכה מכריעים על פי הרוב] עיון הפרשה, תשפ"א (עמ' מד) כה תירוצים דרישה וחקירה, תשפ"ב י' תירוצים

רחמנא אמר תקעו - לעשות ציווי ה' [חטא המרגלים] מפיק מרגליות, תשפ"א

סדר שמות המרגלים עיון הפרשה, תשע"ט (עמ' לט) נ תירוצים דרישה וחקירה, תש"פ צבא הלוי, תשפ"א ממגד גרש ירחים, תשפ"א

קידוש וחילול השם בפרהסיא [בפני עשרה מישראל, יהרג ואל יעבור, כפרה על חילול השם, גדר פרהסיא] עומקא דפרשה, תשע"ח

מה קדם למה, שילוח המרגלים או קורח ועדתו? בארה של תורה , תשע"ה

כיצד לא שמעו יהושע וכלב לציוויו של משה לקחת מפרי הארץ? אספקלריא, תשע"ט (עמ' לה)

צדקת יהושע וכלב יאיר נזרו, תשפ"א

עקב היתה רוח אחרת עמו - מעלת כלב בן יפונה אספקלריא, תשפ"א (עמ' פו)

נושאים שונים סביב חטא המרגלים [שבט לוי, חטאם, גזירת חטא המרגלים, כפרת העגל, לשה"ר על דומם, חומרת חטא המרגלים, כוונת המרגלים ועונשם] (וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען) [יג, יז-יט] עומקא דפרשה, תשע"ג

האם הלכו המרגלים גם בשבת? [תחום שבת מדאורייתא ומדרבנן, י' פרסאות ליום, נס קיצור הדרך, סכנת נפשות, טלטול המזון איתם, תכנון המסלול, כניסה לסכנה] מים זכים, תשפ"א תשפ"ב

טעות המרגלים קיימת גם בתוכנו שואלין ודורשין, תשפ"א

המרגלים אבדו כשרותם מיד שנעשו שלוחם של ישראל [דשלוחו של אדם כמותו, בתחילה היו 'אנשים' עצמאיים] משנת מהר"ל, תשע"ח

אנשים או נמלים היא שיחתי, תשע"ט

יושבי הארץ ראו את המרגלים כנמלים [לנמלה אין קצין שוטר ומושל, אנרכיה, ביטול המלכות, גזל מנמלה, נטילת ארץ כנען ללא רשות] (וכן היינו בעיניהם, ברש"י) [יג, לג] האיחוד בחידוד, תשע"ד

השמירה שמסר משה רבינו למרגלים להינצל מהענקים נועם אליעזר, תשע"ח

האם ראו יושבי הארץ את המרגלים כנמלים או כחגבים? מעדני אשר, תשע"ח

"נגיעות" [כוחה של נגיעה, הכבוד מוציא את האדם מן העולם, הלימוד מחטא מרים] אספקלריא, תשע"ט (עמ' סב)

סכנת ה'נגיעה' - בפרשת המרגלים ובפרשת קורח [קורח היה אמור להיות 'לוי גדול'] להשיב נפש, תשפ"א

חכם אמיתי נקי מ'נגיעות' [שוחד סמוי, ראיית המציאות נקבעת לפי מאווי הלב, נגיעה אישית מעוורת את האדם] אריה שאג, תשפ"א

התייחסות הסביבה לאדם - כהתייחסותו לעצמו (וכן היינו בעיניהם, ברש"י) [יג, לג] פרי עמלנו, תשפ"א

לימוד מוסר אודות חטאי הלשון אספקלריא, תשע"ט (עמ' נו)

מטרת שליחת המרגלים מלאכת מחשבת, תשע"ח

וימאסו בארץ חמדה [רצו ארץ ונחלה, אך לא להילחם למען קדושתה] פניני אי"ש, תשע"ח

ארץ חמדה - חוסר אהבת ארץ ישראל של המרגלים ברוך שאמר-שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"א

חטא המרגלים [מדוע נענשו כלל ישראל, מה המשמעות של 'נתנה ראש', מדוע נסמכה פרשיות נסכים וחלה לחטא המרגלים, 'האשה כבתה אורו של עולם', הדמיון בין חטא העגל וחטא המרגלים] (נתנה ראש ונשובה מצרימה) [יד, ד] שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג אספקלריא, תשע"ח (עמ' ח)

אמונה חושית ואמונה שכלית עומק דעת-קובץ גליונות, תשע"ט (עמ' טו)

אמונה ואמונה שלמה - המסר מחטא המרגלים אריה שאג, תשפ"א

חשיבה חיובית היא שיחתי, תשע"ט

מי שהיו בני מצוה אך פחות מגיל עשרים, האם נענשו בחטא המרגלים? מלאכת מחשבת, תשע"ח

המשותף לחטא העגל והמרגלים [כיצד מצוות ציצית יכולה להצילנו מחטאים אלו, באור עניין המרגלים ע"פ החסידות] (נתנה ראש ונשובה מצרימה) [יד, ד] שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה

מדוע לא רצו בני ישראל להיכנס לארץ ישראל? [הנהגה טבעית] משנת מהר"ל, תשע"ח

טובה הארץ מאד מאד היא שיחתי, תשע"ט

המרגלים - ציווי ד' או רצון עם ישראל הארה מוסרית-קובץ גליונות, תשע"ט (עמ' יז)

בין מנהל למנהיג היא שיחתי, תשע"ט

מדוע הכריע העם כדעת עשרת המרגלים? [מדוע לא החשיבו את כל העשרה מול כלב ויהושע כשתי כיתות עדים המכחישות זו את זו, תרי כמאה, הלכות עדות, אוהב כשר לעדות, המרגלים היו דיינים] גאון יעקב-קובץ גליונות, תשע"ט (עמ' לט)

עצמאות יתר היא שיחתי, תשע"ט

'אל תאמין בעצמך' אספקלריא, תשע"ט (עמ' יב)

ונהי בעינינו כחגבים נפשו גחלים תלהט-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' יב)

שורש טעות המרגלים: ונהי בעינינו כחגבים - התבוננות על עצמם ולא בטחון בקב"ה עונש

בחירת דרך הרע וכנגדה השיעבוד להשי"ת [בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו] הגר"ד כהן-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' טז)

כל הגלויות הם עונש של חטא המרגלים נחל אליהו-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' כ)

חטא המרגלים - מהות החטא וחומר החטא [לשון הרע וחוסר אמונה] התבוננות בפרשיות התורה-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' כד)

שלושת הלשונות בשליחות מרגלים: ויתורו ויחפרו וירגלו [ויתורו לשון יתרון, ויחפרו לשון חרפה, וירגלו לשון רכיל] כלי יקר, תש"פ

'סלחתי כדברך' על חטא המרגלים או על חטא העגל? [אמירת ג' פעמים 'סלחתי כדברך' ביום כיפור] האיחוד בחידוד, תשע"ט

הערות בענין המרגלים [שליחותם היתה ליצור 'חזקה' בארץ ישראל, לא הלכו בתמימות אחר הקב"ה] מלאכת מחשבת, תש"פ

החורבן הגדול שקרה בחטא המרגלים - ניתוק ביאת הארץ מיציאת מצרים [חטא המרגלים ולשון הרע, במקום תורת ארץ ישראל קבלנו תורה שבעל פה] חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ו)

חטא המרגלים - ערעור מידת הבטחון של כלל ישראל נחל אליהו-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' טז)

החשק והחמדה לארץ ישראל [התינוק הגדל בראש ההר ואינו מודע לחשיבותו] עינינו גל-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ל)

מצוות ישוב ארץ ישראל [חיובית או קיומית, אזהרה למי שזכה להתנהג בהתאם] עינינו גל-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' מב)

מרגלים עשרה או עשרים? צבא הלוי, תש"פ

המרגלים - השאיפות הן המאפשרות את הוצאת הכוחות אל הפועל עומק דעת-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' יד) תשפ"א

חטא המרגלים - רדיפה אחר הכבוד אשיחה בחקיך, תש"פ תשפ"ב

יסוד התביעה בחטא המרגלים שואלין ודורשין, תש"פ

האם פחותים מגיל עשרים שהביאו סימני גדלות נענשו בעצת המרגלים? מלאכת מחשבת, תש"פ

 

נטילת פירות הארץ

 

אשכול הענבים - גילוי הטעם האמיתי לעומת תנו שיכר לאובד [כוס של ברכה מול כוס של פורענות] חשבתי דרכי-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' ח)

האם נטלו המרגלים פירות משדות הארץ או רכשום בשווקים ומדוע? [קניין חזקה בארץ בתלישת פירות שהגיעו לבישול] האיחוד בחידוד, תשפ"א

מדוע קרעו יהושע וכלב את בגדיהם? אשכול יוסף, תשפ"ב (ח' תירוצים)

כיצד לקחו מפרי הארץ ולא חששו לגזל עכו"ם? מחמדי התורה, תשע"ט מעדני אשר, תשפ"א

מדוע כלב ויהושע לא נטלו מפרי הארץ? [למרות הציווי, גזל עכו"ם] דרישה וחקירה, תש"פ [יג תירוצים]

 

נושא בפרשה: הפרשת חלה

 

'עיסה' ו'לחם' לחיוב חלה [עיסת הקדש, עיסת גוי, עיסות שהביאו בכניסתם לארץ] הגר"א עוזר, תשע"ח

הפרשת חלה בשבת ויום טוב על ידי קטן בן י"ב שנים [לכתחילה ובדיעבד, שכחו להפריש חלה ממאפיית מצות עד ליל הסדר, מופלא הסמוך לאיש, אין שליחות לקטן, ספיה לקטן באיסורים, האם מופלא הסמוך לאיש תרומתו תרומה] אספקלריא, תש"פ (עמ' מו)

חלה - שיעור עיסה החייבת בחלה אספקלריא, תש"פ (עמ' קכה) מבית לוי, תש"פ

כיצד ניתן להפריש חלה ולהתיר עיסה עתידית? דרישה וחקירה, תשפ"ב

חלה שלא הורמה עיסתה ונתבשלה [שני לוגין שאני עתיד להפריש, ברירה, בחלת ארץ ישראל ובחלת חו"ל, תחולה למפרע, ההבדל בין הפרשה במצב של 'עיסה' להפרשה במצב של 'פת'] מפיק מרגליות, תשפ"א

הפרשת חלה [כללי והלכות, בארץ ישראל, בחו"ל, בברכה ובלי ברכה, כאשר שכחו להפריש, צירוף עיסות] תורה והוראה, תשע"ח

הפרשת חלה מ'טעם עיסה' הבלוע בתבשיל [טעם כעיקר, קיום מצות מצה מדין 'טעם כעיקר', בהלכות טומאה וטהרה, ובאיסור הנאה, בל יראה ובל ימצא, מצוות הפרשת חלה ומצוות נתינת חלה, חלת חוץ לארץ] אספקלריא, תשפ"א (עמ' קעח)

גדר תנאי 'ביאת כולכם' לחיוב חלה ממגד גרש ירחים, תשפ"א

חצי חלה מארץ ישראל וחצי חלה מחוץ לארץ האם מצטרפות? (והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה') [טו, יט] הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

ההבדל בין תרומה גדולה לחלה ובשיעור הפרשת חלה בזמן הזה (והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה') [טו, יט] פניני מנחת חינוך, תשע"ו מקרא העדה, תש"פ (עמ' רב, רד)

שיעור נתינה בחלה ובתרומה (והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה') [טו, יט] זרע ברך, תשע"ו תשפ"א פניני אי"ש, תשע"ח

ברכת הפרשת חלה [על הפרת חלה מדרבנן, הברכה על ההפרשה או על הנתינה] מעדני כהן, תשפ"א

בדיני הפרשת חלה [לכתחילה, ואם שכח עד ליל הסדר] (והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה') [טו, יט] הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף

הפרשת חלה מקוגל איטריות [שיעור החיוב, אופן היצור, הפרשה במפעל, הערות מעשיות] מאור השבת, תשע"ו אספקלריא, תשפ"א (עמ' קכט, קנה)

שאלות בעניני הפרשת חלה [בכדי שעיסה תתחייב בחלה צריך שיהיה בה שיעור של חמשה רבעים קמח, מצוים הרבה עוגות שאין בקמח שבהן שיעור זה, כגון עוגות שמרים וטורט למיניהם, המלאים במילוי נוסף מלבד הקמח, ומשום כך אין מפרישים מהן חלה. אמנם יש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או כשמעבירים אותן יחדיו ברכב, מתחייבות הן בחלה משום צירוף סל. חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה מונחת על השולחן במקום מסויים ואבדה, ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה של הבצק, האם נאסר הבצק, 'שאלה על ההפרשה' כדרך התרת נדרים, אשה נשואה שהפרישה חלה ורוצה להישאל על ההפרשה האם תלך בעצמה לחכם או תשלח את בעלה, אשה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיה או שכניה האם מפרישה חלה בברכה, אשה האופה חלות בכמות המחוייבת בהפרשת חלה בברכה, אך מחלקת אפייתה חלק ביום אחד וחלק למחרתו, האם עליה להפריש חלה בברכה, אשה שמכינה בצק שמחלקו אופה חלות ומחלקו אופה עוגות, האם חייבת להפריש ממנו חלה, אשה ששכחה להפריש חלה לפני שבת האם יכולה להפריש בשבת, כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהופרשה למצוה, כיצד האופן לשרוף את חתיכת ההפרשה, האם אפשר לשרוף את חתיכת החלה שהופרשה למצוה בתנור האפיה, מה גודל החתיכה שיש לקחת להפרשת חלה, מתי ואיך עושים 'צירוף סל'] אזמרה לשמך, תשע"ח

הפרשת חלה כ'שחיטה המתרת' את הבהמה, או חיוב על הגברא? מנחת אשר, תשע"ח

הפרשת חלה והפרשת תרומה [מצוה חיובית על האדם או מצוה קיומית כשרוצה לאכול, ביעור מעשרות] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רז)

שריפת חלה ותרומה טמאה בזמן הזה מנחת אשר, תשע"ח

הפרשת חלה "תקון המאכל", או "הוצאת ממון כהן" מן העיסה אספקלריא, תשע"ח (עמ' כט)

תשלומי תרומה וביכורים [באכל בשוגג] מקרא העדה, תש"פ (עמ' ריא)

חלת חו"ל שאכלה קודם ההפרשה מקרא העדה, תש"פ (עמ' ריג)

השוכח להפריש חלה בערב שבת אספקלריא, תשע"ח (עמ' נא)

האם אפשר להפריש חלה מעיסה הקנויה בשוק על עיסה שלו? עשר עטרות, תשע"ט

האיסור להפקיע עצמו מחיוב מצוה [ללוש חלה פחות מכשיעור] אספקלריא, תשע"ט (עמ' מ)

האם צריך לעמוד בעת הפרשת חלה וברכתה? מעדני אשר, תשע"ט

ההבדל בין חלה לתרומה [שיעור הפרשה ושיעור נתינה, אמירה להדיא: הרי זאת חלה, הפרשת חלה במחשבה בערב פסח שחל בשבת] מקרא העדה, תש"פ (עמ' ריח)

מצה שנאפתה שלא לצורך אכילה רגיל [מצה שנאפתה לצורך הכנת מאכל לבעלי חיים, עיסת הכלבים, 'עריסותיכם', או 'לחם הארץ'] אספקלריא, תשפ"א (עמ' קכח)

חלה - הפרשת חלה שלא לצורך אכילה? [לש עיסה לשם סגולה בהפרשת חלה, לש עיסה לשם הפרשת חלה מעיסת ספק, עיסה שאינה עומדת לאכילה, עיסת הכלבים] דבר טוב, תש"פ

תכנון לפטורים מהפרשת חלה, מול תכנון לפטורים מתרומות ומעשרות בינת החכמה על משך חכמה, תש"פ

האם הפרשת תרומות ומעשרות היא מצוה חיובית או קיומית? נועם אליעזר, תשפ"א

האם מצות הפרשת חלה שייכת לאשה ואם הפריש הבעל חייב לשלם כסף לאשתו? [עשרה זהובים] מעדני אשר, תש"פ

הפרשת חלה אספקלריא, תשע"ט (עמ' סח)

 

להשאל על הפרשת חלה

 

הפריש חלה ונשאל על חלתו (והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה') [טו, יט] נוה ההיכל, תשע"ב

הפרישו חלה מעיסה כדין ובברכה, ובא אחר שלא ידע וחזר והפריש בברכה [האם ישאל הראשון על הפרשתו ויתקן מעשה השני, ברכת השני קודם לתחולת המצווה] (והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה') [טו, יט] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

התערבבו ההפרשות - להשאל על המעשרות [בחתונה עישרו את החלות, והניחו בצד לחמניות לתרומה גדולה ותרומת מעשר, המלצרים לקחו כל החלות כולל התרומות והניחום ליד כל צלחת, התרומה לא נתבטלה ברוב, ונאסר הכל, ניתן להשאל [התרת נדרים] על התרומה, ויעשרו שנית. ועדיף שישאל המפריש וגם המשלח, יש לדון האם המשתתפים בסעודה יכולים להיות בבית דיינים להתרת נדרים, אע"ג דפסול קרוב אין, פסול נוגע יש, והם נוגעים כי מעוניינים לאכול מהחלות, יפרט הנדר בפני אחד, והוא לא נוגע והשאר אינם פסולים כי אינם יודעים, גדרו של פסול נוגע] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

שאלות בעניני הפרשת חלה [בכדי שעיסה תתחייב בחלה צריך שיהיה בה שיעור של חמשה רבעים קמח, מצוים הרבה עוגות שאין בקמח שבהן שיעור זה, כגון עוגות שמרים וטורט למיניהם, המלאים במילוי נוסף מלבד הקמח, ומשום כך אין מפרישים מהן חלה. אמנם יש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או כשמעבירים אותן יחדיו ברכב, מתחייבות הן בחלה משום צירוף סל. חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה מונחת על השולחן במקום מסוים ואבדה, ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה של הבצק, האם נאסר הבצק, 'שאלה על ההפרשה' כדרך התרת נדרים, אשה נשואה שהפרישה חלה ורוצה להישאל על ההפרשה האם תלך בעצמה לחכם או תשלח את בעלה, אשה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיה או שכניה האם מפרישה חלה בברכה, אשה האופה חלות בכמות המחויבת בהפרשת חלה בברכה, אך מחלקת אפייתה חלק ביום אחד וחלק למחרתו, האם עליה להפריש חלה בברכה, אשה שמכינה בצק שמחלקו אופה חלות ומחלקו אופה עוגות, האם חייבת להפריש ממנו חלה, אשה ששכחה להפריש חלה לפני שבת האם יכולה להפריש בשבת, כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהופרשה למצוה, כיצד האופן לשרוף את חתיכת ההפרשה, האם אפשר לשרוף את חתיכת החלה שהופרשה למצוה בתנור האפיה, מה גודל החתיכה שיש לקחת להפרשת חלה, מתי ואיך עושים 'צירוף סל'] אזמרה לשמך, תשע"ח תשפ"א

חלה שנתערבה בעיסה ואמרה המפרישה: "אני נשאלת על החלה" שלא בפני בי"ד [וחזרה והפרישה חלה, ונודע הדבר בליל שבת, האם יועיל לקבל דבריה בשבת ולהתיר נדרה, וממילא תחול ההפרשה השניה, התרת נדרים בשבת לצורך השבת, נדר אחר נדר ושבועה אחר שבועה, כשמתירים הפרשה חלה אין אומרים מותר לך אלא התרומה בטלה, הבעל לא יוכל להצטרף להיות משלושת המתרים לאשתו] פניני הלכה-אוסף גיליונות, תשע"ח (עמ' לד)

הפרישה חלה ולא ברכה, האם יכולה להחזיר הבצק למקומו ולהפריש בברכה? וישמע משה, תשע"ח 1 תשע"ח 2 התשע"ח 3

להישאל על הפרשת חלה כדי לחזור ולהפריש בברכה [גרם ברכה שאינה צריכה] מנחת אשר, תשע"ח (עמ' ט) קובץ קו ההלכה - "עיון ההלכה", תשע"ח (271עמ' מב) עיון הפרשה, תש"פ (עמ' לח)

שמירת טהרת התרומה [מדאורייתא אסור לבטל תרומה ברוב מדין 'משמרת', האם מותר להישאל על התרומה] (משמרת תרומותי) [יח, ח] עיון הפרשה, תשע"ח (עמ' צב) ל תירוצים

להשאל על הפרשת חלה [כשאכל את החלה, כשאכל את כל העיסה, קטן שאכל, ספיה בידים, כשהאוכל הוא לא זה שהפריש - לפני עיוור] שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' כח)

 

נושא בפרשה: חטאו של מקושש העצים

 

אי שמירת השבת ה'שניה' ע"י כלל ישראל [משמרין שתי שבתות, שבת ראשונה ושבת שניה, שמור וזכור] אספקלריא, תשפ"א (עמ' כז) נוה ההיכל, תשפ"א

גדרה של מלאכת מעמר של המקושש [מאגד לולב למיניו בחג, מעמר שלא במקום גידולו, שם שני פירות בכיס אחד] (וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת) [טו, לב] הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

מקושש עצים - מלקט עצים להסקה [האם מעמר הוא דוקא במלקט אוכלין] (וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת) [טו, לב] פניני מנחת חינוך, תשע"ו

צמיחת העצים במדבר בזמן בני ישראל באופן נס, האם תולש מעץ כזה עבר איסור מדאורייתא? [חיוב במלאכת שבת על בריאה ניסית, בריאה ניסית שהפכה לטבע] אוצרות אורייתא, תש"פ

חיובו של המקושש מקרא העדה, תש"פ (עמ' רכב)

חטאו ועונשו של המקושש אספקלריא, תש"פ (עמ' טז)

מתי היה מעשה המקושש? אספקלריא, תש"פ (עמ' סו) צבא הלוי, תשפ"א אספקלריא, תשפ"א (עמ' סו)

האם דין 'סתם' מיתה בחנק שייך בפרשת מקושש? מלאכת מחשבת, תש"פ

מקושש לשם שמים [מלאכה שאינה צריכה לגופא] צבא הלוי, תשפ"א

דינו של המחלל שבת בצנעה? מלאכת מחשבת, תש"פ

מלאכה הצריכה לגופה כשכוונתו למטרה צדדית [מקושש לשם שמים נתכוין, דברים שבלב] המקושש נועם אליעזר, תש"פ

מדוע הורשע המקושש הרי עצים לחמם מים לברית מילה בשבת? [במדבר לא מלו כלל, מכשירי מילה] מעדני אשר, תשע"ח

חטאו של המקושש - בצנעא או בפרהסיא? אספקלריא, תשע"ח (עמ' נט)

המקושש תלש עצים מן הקרקע אספקלריא, תשע"ח (עמ' טו)

כיצד לומדים מחטאו של המקושש שדינו של מחלל שבת הוא בסקילה? וידבר משה, תשפ"א

אם המקושש כיון לשם שמים הרי צריך היה להיפטר מדין מלאכה שאין צריך לגופה [עושה מלאכה משום איבה, גוי האומר לישראל בשל לי בשבת ואם לא אהרגך, הגנת הצורך או הכורח] (וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת) [טו, לב] הגר"א גניחובסקי, תשע"ג הגר"א גניחובסקי, תשע"ח אספקלריא, תשע"ח (עמ' צו) גליון תורת רבותינו-קובץ גליונות, תשע"ט (עמ' יא)

היאך הניחו את המקושש במשמר והלא אין אוסרים אדם בבית הסוהר בשבת ?(וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת) [טו, לב] אשכול יוסף, תשע"ג תשע"ו תשפ"א [ההבדל בין מאסר עונשי לבין מעצר אזרחי שנועד למניעת העבירה] נשיח בחוקיך, תשע"ז

התראת המקושש והכנסתו למשמר [מאסר ביום השבת] עיון הפרשה, תשע"ח (עמ' ע) לג תירוצים נועם אליעזר, תשפ"א

מנצפ'ך - צופים אמרום [מ' - מקושש, כל הנושאים אותם העביר משה לקב"ה להכרעה] וידבר משה, תשפ"א

צלפחד המקושש שהתכוון לשם שמים נתגלגל ברבי יהודה בר אילעאי שקיבל את השבת מעוטף בציצית שבילי פנחס, תשע"ח

חטאו של המקושש בהעברת חפץ ד' אמות ברשות הרבים [מדבר כרשות הרבים, מדבר הוא כרמלית, בזמן שבנ"י היו במדבר, דין המדבר מחוץ למחנה ישראל, דין מחנה לויה] שלמים מציון, תשע"ז מחמדי התורה, תשע"ט

יחודו של המחלל שבת בפרהסיא [שבת זכר למעשה בראשית, מחלל שבת באקראי, מתי דינו כמומר, בפני עשרה או במודעות של עשרה, מחלל שבת בפני מחללי שבת, מחלל שבת באיסור דרבנן, אם לא נתקבלה עדות על כך בבי"ד ובפני המחלל, תינוקות שנשבו, מסורתיים, האם התקשורת גורמת מרחיבה את תופעת תינוק שנשבה או מצמצמת] (וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת) [טו, לב] מנחת אשר, תשע"ז

אין עצה ואין תבונה נגד ה' - איסור עבירה לשם שמים [מקושש עצים לשם שמים, שלמה המלך, שאול המלך, יעל אשת חבר הקיני, אסתר המלכה] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א

עונשו של המקושש [סתם מיתה בחנק, מחלל שבת בצינעא] מלאכת מחשבת, תשע"ח

המקושש וקדושת השבת אספקלריא, תשע"ט (עמ' פט)

המחלל שבת רק בעבודת קרקע, דינו כעכו"ם? (וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת) [טו, לב] זרע ברך, תשע"ו תשפ"א

המתינות בדין ובקשת האמת - הנלמדת מדינו של המקושש [ללמד הדיינים לומר איני יודע] משכיל לדוד, תשע"ח

בשיטת הרמב"ם המחודשת בענין רשות הרבים אספקלריא, תשע"ט (עמ' לב)

קושית רע"א על מעשה המקושש [מחלל שבת בפרהסיא כופר בעיקר ואולי לא נענש בשל חילול שבת] אספקלריא, תשע"ט (עמ' לז)

בגדר מלאכה שא"צ לגופה ובענין מקושש עצים אספקלריא, תשע"ט (עמ' קה)

 

נושא בפרשה: שמירת העיניים

 

שמירת העיניים בהלכה (ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם) [טו, לט] תורה והוראה, תשע"ד

האם איכא חיוב להמתין לאוטובוס 'מהדרין' משום שמירת העיניים? שמעתתא עמיקתא, תשע"ב

ולא תתורו [ראיה אסורה והמותרת, שמירת העינים ורום מעלתה, הרחק מאיסורי עריות, טיולים במקומות חסרי צניעות, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אחרי לבבכם בקריאת עיתונים, קטן הלומד אצל גוי, איסור הסתכלות בנשים] עומקא דפרשה, תש"פ

ולא תתורו - הלקח מן ה'תרים את הארץ' מתוקים מדבש, תשפ"א

ולא תתורו – הכפרה על עוון המרגלים [אל תתיר את הקשר שלך לקב"ה] מפיק מרגליות, תשפ"ב

שמירת עיניים [מדת חסידות או מעיקר הדין] מעינות מהרצ''א, תשע"ג

ראיה ישירה וראיה עקיפה ביבמה [ראית רוק היבמה ע"י משקפיים, צואה בעששית, ערוה בעששית, על הגברא או על החפצא, בין חטא המרגלים לחטא קורח – כולם נמוכים או כולם גבוהים] מפיק מרגליות, תשפ"ב

שמירת העיניים ושאר האיברים שלא לעשות בהם רק רצון השי"ת מעינות מהרצ''א, תשע"ו

שמירת העיניים [מלאך המוות מלא עיניים, דוקין שבעין נחשב מום אצלנו ואצל הגויים לא, יצר הרע דומה לזבוב, כלה שעיניה יפות, מדוע העיניים דומעות] להתעדן באהבתך, תשע"ו

העבר עיני מראות שווא פניני דעת, תשע"ו

עובדות והנהגות גדולי הדורות [שמירת עיניים] משמרת הכשרות, תשע"ג משמרת הכשרות, תשע"ב

השומע על אשה הטובעת בנהר ואינו מצילה למה קראוהו חסיד שוטה והלא הוא רשע ושופך דמים? תשפ"א

סכנת המכשירים הסלולריים - דברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל כאיל תערוג, תשע"ז

 

שאר עניני הפרשה:

 

שיחות ודרשות הגר"מ טורק זצ"ל על פרשת שלח לתלמידים זכרו תורת משה, תשפ"א

ביאור פרשיות התורה שלח, תשע"ט

אוצר החידות לפרשת שלח אוצר החידות והידיעות, תשפ"א

פלאי התורה לפרשת שלח פלאי התורה, תשפ"א

וארטים לפרשת שלח הרב קולודצקי שליט"א, תשפ"א

האם אכפת לקב"ה מה אני חושב עליו? אז נדברו, תש"פ

שליח ציבור המועל בתפקידו [אותה שעה כשרים היו, כוונת המשלח פועלת בשליח] (כולם אנשים, ברש"י) [יג, ג] מעדני אשר, תשע"ז

אותה שעה כשרים היו [לפני הבחירות ואחרי הבחירות] נאה דורש, תשפ"א

רוב העם ורוב הכנסת [בחירות, אפילו ריש גרגותא מן שמיא, ממשלה או שלטון שיתופי] עינינו גל, תשפ"א

אותה שעה כשרים היו [כנגד כל שעה ששהו בארץ נקנסו ט"ו יום במדבר, ושעה אחת לא נקנסו, ביאור חשבון] נאה דורש, תשפ"א

מעלת האיכות מול הכמות [בלימוד התורה, ובידיעת התורה] (המעט הוא אם רב) הפרשה המחכימה, תשפ"א

לשון הרע: כללי האיסור וההיתר (פרשת המרגלים) [יג, א] תורה והוראה, תשע"ה

להוציא שם רע על שכנה על פי בקשתה להציל את כספה [לפני עיוור בהכשלה בשמיעת לשון הרע] פניני חשוקי חמד, תשפ"א

האם מותר להאמין לסיפור לשון הרע בלי לקבל גנות על חברו? [הרב חיים הלפרט שליט"א] פניני הלכה-חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א

האיסור לדבר לשון הרע על ארץ ישראל אספקלריא, תשפ"א (עמ' לה, קסט)

לשון הרע על דומם צומח אספקלריא, תשפ"א (עמ' לז)

תפקיד טכנאי רנטגן ותפקיד המפענח [חטא המרגלים, עובדות מול המלצות, לא לטעות בסמכות ובהכשרת האדם] אספקלריא, תשפ"א (עמ' קצב)

פניות ונגיעות (שלח לך אנשים...על פי ה') [יג, ב-ג] מדי שבת, תשע"ו

פרנסה באמונה ובשמחה בדרך הטבע (שלח לך אנשים...על פי ה') [יג, ב-ג] זרע ברך, תשע"ב

המבט הרוחני - התנאי לישיבת ישראל על אדמתם (וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען) [יג, יז-יט] נר יששכר, תשע"ד

ארץ ישראל, קדושתה ומעלתה (ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא אם רעה) [יג, יט] נשיח בחוקיך, תשע"ו מאור השבת, תשע"ה מאור השבת, תשע"ו איש לרעהו, תשע"ו מדי שבת בשבתו, תשע"ז

אתרוג מהודר מחוץ לארץ או אתרוג כשר מארץ ישראל? [קדושת ארץ ישראל] פניני חשוקי חמד, תשפ"א

תפילה על קברי צדיקים [מערת המכפלה, קבר רחל, קברי צדיקים, דורש אל המתים] (ויעלו בנגב ויבא עד חברון) [יג, כב] נוה ההיכל, תשע"ז פניני אי"ש, תשע"ח עיון הפרשה, תשע"ח (עמ' סו)

אי הזכרת שם האדם הוא גנאי - שם האדם הוא כבודו (ויהס כלב, ברש"י) [יג, ל] אספקלריא, תש"פ (עמ' טז)

שם השם שורה על השותק - ויהס כלב [האם שתיקה היא רק העדר דיבור או מעבר לכך, יפה שתיקה לחכמים, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, וידום אהרן - ושתיק, שתיקה כהודאה, שכר על דרישה ועל פרישה, של"ה בשם רב האי גאון] אספקלריא, תשפ"א (עמ' צ)

נאמנות עובד [משרת] מול אדונו [נאמנות יהושע להעיד בפני משה] (ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים) [יד, י] מעדני אשר, תשע"ז

טענת הגויים על מעמד הקב"ה נגד בית דינו [תשש כוחו כנקבה, סמכות המשפט של דבורה, ההבדל בין ניסים במצרים לניסים על הים] (מבלתי יכולת ה') [יד, טז] נפלאות שמשון, תשע"ו

אין בי"ד של מעלה עונשין אלא מבן עשרים שנה (במדבר הזה יפלו פגריכם...מבן עשרים שנה ומעלה) [יד, כט] זרע ברך, תשע"ג תשע"ז

הוצאת דיבה [דין מוציא שם רע, איסור אונאת דברים ואיסור לשון הרע. דין "ביישו בדברים", שפטור. האם ניתן להלקות מוציא דיבה? תביעת פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבה. האם חיוב קנס על ביטול שידוך נובע מחמת תשלום דמי בושת. ההבדל בין בושת על מעשה בגופו לבושת הפוגעת בנפש האדם. כיצד עונשים את המחרף ומקלל את חברו. האם רשאי להשיב למחרפיו בהוצאת שם רע עליהם. תביעת פיצויים על הוצאת דיבה בכלי התקשורת. דיני בושת בלא כוונה] (ויוציאו דיבת הארץ) [יד, לב] עולמות, רס

לחגוג יום הולדת 60 על כך שניצל מ"כרת" (ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה, ברש"י) [יד, לג] ובהם נהגה, תשע"ז

הזמן הקובע מעשרים עד שישים בדור המדבר [מזמן חטא העגל, או מזמן חטא המרגלים, אופן קבלת התשובה בשנה האחרונה] (ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה, ברש"י) [יד, לג] האיחוד בחידוד, תשע"ו

דינם של אלו שהיו פחות מגיל עשרים אך הביאו שתי שערות (ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה, ברש"י) [יד, לג] מלאכת מחשבת, תשע"ו

היאך אמר רבי יוחנן על זכריה בן אבקולס שענוותנותו החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו, וכי אין זה לשון הרע ? (וימותו האנשים מוצאי דיבת הארץ רעה) [יד, לז] אשכול יוסף, תשע"ד תשע"ו תשפ"א

המעפילים והמתאבדים עמלקים (ויעפילו לעלות אל ראש ההר) [יד, מד] הגרמ"ד נויגרשל שליט"א-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' נב)

חטא המעפילים [תלו טעותם במה שאמר להם ה' ולא מעצמם] (ויעפילו לעלות אל ראש ההר) [יד, מד] הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א-אוהל מועד, תשפ"א

להעפיל או להאמין [ביאור שרש: עפל, אפל, חשך, עז, אמן, אמץ] אספקלריא, תשפ"א (עמ' קפב)

הקמת במה [לקרבן] בחו"ל בשעת היתר הבמות (כי תבואו אל ארץ מושבותיכם) [טו, ב] נועם אליעזר, תשע"ח

נסכים בקרבן תודה [טו, ד] אספקלריא, תשע"ט (עמ' טז) מקרא העדה, תש"פ (עמ' קצ)

נסכים באים רק מן החולין מקרא העדה, תש"פ (עמ' קצב)

נסכי קרבן נכרי מקרא העדה, תש"פ (עמ' קצה)

נסכי הגר [קרבנות גר ונסכיו] (חוקה אחת לכם ולגר הגר) [טו, טו] בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ט

גר - שווין הגר לפני המקום [להבאת נסכים, למרות אי שוויון לגבי כהונת דיין] [טו, טז] בינת החכמה על משך חכמה, תש"פ

כוונת האכילה שווה לכל נפש [במשנת הרבי ר' זושא ורבי צבי הירש מזידיטשוב] (והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה') [טו, יז] שבילי פנחס, תשע"ה

הסמיכות בין פרשיות נסכים וחלה לחטא המרגלים [מדוע את המלחמה ביריחו ניהלו בשבת בשונה מהנעשה בגבעון בו הועמדה השמש ע"מ שלא יילחמו בשבת, הדמיון בין מעמד הר סיני למעמד כיבוש יריחו] (ראשית עריסותיכם חלה תרימו) [טו, כ] שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט מאור השבת, תשע"ו

חשוד שנפסל לעדות רק מכאן ולהבא (למן היום אשר ציוה ה' והלאה לדורותיכם) [טו, כג] נועם אליעזר, תש"פ

מנין לגמרא שהקרבנות שהקריבו בזמן עזרא היו 'הוראת שעה'? (את כל אשר ציוה ה' אליכם ביד משה) [טו, כד] בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א

דעת הרמב"ם שאנו מחויבים היום במצוות רק מכח הציווי של משה [ברית מילה, דינים שנצטוו במרה] (את כל אשר ציוה ה' אליכם ביד משה) [טו, כד] אספקלריא, תשע"ט (עמ' צח)

דברי תורה מול ספק ערוה דאורייתא [האם יכול לצאת מדין שומע כעונה על תנאי, ספק ערוה בדרבנן, ספק אם היתה צואה במקום שעמד בו, צואה דבוקה בסנדלו, צואה על בשרו, צואה שנכסה מאליה בלא מלבוש, בין אצילי ידיו, שמיעת קול זמר בזמן ברכה רביעית בברכת המזון, והיה מחניך קדוש, התפלל כשהיה ריח מכוסה] (כי דבר ה' בזה) [טו, לא] הגר"א גניחובסקי, תש"פ

כרת בעבודה זרה [הטעם שכתוב עוונה בה. א: ללמד שהנפש עצמה אשמה בעון עבודה זרה ולא מישהו אחר, שכל החטאים הם מכח הנפש הבהמית המושכת את האדם לכל מיני תאוות, כגון תאות גשמיות או כעס או פחד קנאה נקמה וכו', וכל העבירות שבתורה שורשן בנפש הבהמית, והרבה פעמים מקבל אדם תאות הללו מהבית בו נולד, מהוריו או מהחיים הקשים שהיו לו, אבל לעבוד עבודה זרה, אין לזה שורש בטבע התולדה של הנפש הבהמית, אלא רק רוע השכל ושגיונו, ואין לזה משיכה טבעית בהמית שנמשכת לזה. ב: ללמד שבאמת העונש הוא על המחשבה, והמעשה הוא רק גילוי על המחשבה, לכן כתוב עוונה בה, היינו העון הוא המחשבה, ועליו באמת נענשים. מהטעם הנ"ל. לכן רק בעבודה זרה הקב"ה מעניש על המחשבה, כי המחשבה היא היא העבירה. אבל לא נענש אדם על משיכה בהמית שיש לו, שזו אינה אשמתו] (כי דבר ה' בזה) [טו, לא] בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב

כרת בעבודה זרה [הטעם שכתוב הכרת תכרת, עוונה בה, דבפסוק זה מרומז ג' עבירת חמורות, פורק עול ומגלה פנים שלא כתורה וברית בשר. ונחלקו בזה רבי ורבנן, לרבי כל העבירות שבתורה יום כיפור מכפר גם בלא תשובה, אבל ג' עבירות החמורות מתכפרות רק לאחר יום כיפור, ורק אם עשה גם תשובה, לכן כתוב כפל הלשון הכרת תכרת, ללמד שיכרת לפני יום כיפור וגם לאחר יום כיפור, דהיינו, שאין יום כיפור מכפר עליהם אם עונה בה, היינו שלא עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה, יום כיפור מכפר אפילו על ג' עבירות חמורות אלו, ומזה לומד רבי, ששאר עבירות מכפר יום כיפור אפילו לא עשה תשובה, דדוקא על עבירות אלו כתוב עונה בה. ולרבנן אין יום כיפור מכפר אפילו בשאר עבירות בלא תשובה, ותכרת, אין הכונה לאחר יום כיפור, דגם בשאר עבירות תכרת, אלא לאחר מיתה, שדוקא על ג' עבירות אלו תכרת אם לא עשה תשובה, ואין יום כיפור ומיתה מכפרת על ג' עבירות אלו אם עונה בה שלא עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה ויום כיפור ומיתה אז מתכפר, אבל בשאר מצוות אין צריך עונה בה, דיום כיפור ומיתה בלבד מכפרים, בלא תשובה. והא דלרבנן מיתה מכפרת בלא תשובה, היינו במיתת כרת, אבל מת מיתה טבעית אין מיתה מכפרת בלא תשובה, אלא לאחר שנידון ומתייסר בעולם הבא. אבל לרבי מיתה טבעית גם מכפרת כי הנשמה חוזרת להתחבר לשורש נשמות כל ישראל המחוברות לקב"ה, והרי זה כמו זריעת מים שמטהרת את המים. ועל פי זה יתבארו כמה ענינים נפלאים] (כי דבר ה' בזה) [טו, לא] בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב

כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק [יקרת הזמן, עבירה לא מודעת, הדומה למלבין פני חברו, המעצים עין עם יציאת הנפש הרי זה שופך דמים, התמדת הגרי"ש אלישיב זצ"ל] (כי דבר ה' בזה) [טו, לא] מתוקים מדבש-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כ) פרשה כהלכה-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' נח) זרע שמשון, תשפ"א

מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק (כי דבר ה' בזה) [טו, לא] זרע ברך, תשע"ג תשע"ו תשפ"א משנתה של תורה, תשע"ז עינינו גל-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' לח) עינינו גל, תשפ"א

מצוה גוררת מצוה [עשה מצוה ולא הכניס לעצמו גאוה שעשה מצוה, אלא מהרהר בלבו שלא יצא עוד ידי חובתו לבוראו, אז זוכה שמצוה גוררת מצוה. עשה עבירה ולא דואג על מה שעשה, אז עבירה גוררת עבירה, אבל אם ידאג על העבירה שעשה, אז העבירה לא גוררת עבירה] בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב

כיבוש יריחו [בהפטרה, שבועת המרגלים לרחב, איסור הנאה מיריחו, התפסת נדר ביריחו, שמיעת שם ה' מבית המקדש, קריאת המגילה ביריחו, שאילת שלום באבל] צבא הלוי, תשפ"א

 

נושא אקטואלי: חטיפת מצוה [ותשלום קנס עשרה זהובים]

 

לימד בן חברו פרשת יתרו, שבה זכירת מעמד הר סיני [האם 'חטף' מאביו את המצוה של הודעת מעמד הר סיני, מצוה שניתן לעשותה שוב] מאור השבת, תשע"ז

תשלום עשרה זהובים למונע מחברו ברכה, או לגורם לחברו ברכה קב ונקי, תשע"ח

חיוב עשרה זהובים על גונב ברכה [החוטף ספק מצות כיסוי הדם, ספק מילה בשבת] הגר"א גניחובסקי, תשע"ג תשע"ז

הדליק מדורת הציבור ללא רשות, ונגרם הפסד הכנסות מאי מכירת ההדלקה [נזק ממוני או נזק סנטימנטלי, גרמא, עשרה זהובים על חטיפת מצוה, הדלקה ע"י הוספת שמן במקדש ובל"ג בעומר, הבעלות על המדורה של בית הכנסת או אספוה ילדים מן ההפקר] וישמע משה, תשע"ח

חטף מצות שילוח הקן מחברו [החוטף מצוה או ברכה מחברו. עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה ממנו. חוטף מצוה שאין חיובה על הראשון. מצות שילוח הקן בחצרו. חוטף מצות שילוח הקן מחברו] בינת המשפט, תשע"ט

בעל שהדליק נרות שבת [האם חייב לשלם לאשתו עשרה זהובים, מי 'בעל' המצוה] עולמות, רט

בעל שהפריש חלה מהעיסה שאשתו הכינה ותובעת ממנו עשרה זהובים [האם האשה מפרישה מדין שליחות או משום שהמצוה היא שלה, האם אשה יכולה להפריש חלה כשבעלה מוחה בה, מחלוקת היעב"ץ והמחזיק ברכה אם הבעל צריך לשלם שכר עשרה זהובים לאשתו, האם אשה שהפרישה חלה יכולה להשאל על הפרשתה בידיעת בעלה] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח מעדני אשר, תש"פ

החוטף מחבירו לחם הפנים [בן חמצן, כינויו עד יום מותו ולאחר מותו, מיתה אינה מכפרת על עוון גזל אך על ממון כהנים כן] בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב

 

 

 

נושאים אקטואליים:

 

רחיצה בשבת [ב] [מים חמים או פושרים] בינת ההלכה, תשפ"ב

תשלום למלצרים שהוזמנו לשבת ומוצ"ש ונעלמו בסוף השבת [שכר שבת, מקדמה, מתנה, האם התופס שכר שבת הוי גזלן, האם יש חוב בשכר שבת, האם בשמיטת כספים פקע החוב, איסור שכר שבת על הנותן או על המקבל, שכר שבת אסור מדין איסור מלאכה או מדין ממצוא חפצך, שכר שבת ו'מחזי' כשכר שבת, הבלעה האם תלויה בהיתר חזרת פועל] [הרב חיים הלפרט שליט"א] פניני הלכה – חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

ביטול איסור ברוב היתר של חברו [הכניס בחשאי ביצים תחת תרנגולת חברו למי האפרוחים, המגדל יתום בביתו למי שכר הלימוד לאביו או למגדל, מוכר שהוסיף לשליח במקח למי התוספת לשליח או למשלח – שלח שהרוויח, ממון בממון לא בטל] ותתענג בדשן, תשפ"ב

היוצא מחברו בברכת התורה האם יענה אמן אחר 'לעסוק'? [עניית אמן על ספק ברכה, על ברכת נשים שהזמן גרמן, אמן על ברכה שנחלקו בה הרמ"א והמחבר] [הרב זאב פראנק שליט"א] פניני הלכה – חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

שינת עראי בתפילין אם יש בה משום היסח הדעת? [חיוב ישן במצוות, בין ישן לשוטה, ישן כ'מתעסק', האם שייך 'מתעסק' לאיסור הסחת דעת] [הרב אליסף פרלמן שליט"א] פניני הלכה – חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

האם מותר לאכול ג' מיני עוגות בסוף הסעודה בלא ברכה? [לאכול את שלוש השיטות של פת הבאה בכניסנין, או לאכול כל אחת מהן לחוד בסעודה נפרדת, פעולות בזה אחר זה שהן גם ממה נפשך, אכילת כל התערובת מדין ביטול ברוב, להתפלל אחר פלג המנחה ביום אחד ומעריב ביום אחר, ברכת הנהנין מצוה או איסור, בין ביטול ברוב לבין ספיקא דרבנן לקולא, תרתי דסתרי בספיקא דאורייתא לקולא] [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה – חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

צינורות משום צמיד פתיל [ה] מחובר לקרקע [צינורות שופכים האם מצילים מפני הטומאה מדין 'צמיד פתיל', לא תבקע מהם הטומאה] אהלי טהרות (קז), תשפ"ב

כלים העומדים זה על גבי זה מתי העליון חשיב אוהל אהלי טהרות (קז), תשפ"ב

גוד אסיק וחבוט רמי באהלים אהלי טהרות (קז), תשפ"ב

דין בית שנסדק ובית סתום שנסדק האם מטמא מדין קבר אהלי טהרות (קז), תשפ"ב

מתה מחמת מלאכה – בשואל [השאיל לחברו רכב וקרתה תאונה שלא באשמת השואל, השאיל ספר לחברו ונקרע דף, שאל בהמה ובדרך באו ליסטים וגנבוה, שאל רכב וזרקו עליו אבנים בדרך, שאל רכב ונגנב, השאיל לחברו כלי חשמלי ושבק חיים – האם הוא 'מתה כדרכה' או 'מחמת מלאכה', שאל בית ונשרף, אורח אם דינו כשואל לענין אונסים, ביקש משכן להניח בשר במקפיא והתקלקל המקפיא, שאלה מחברתה בגד לאירוע והתלכלך, שאל פטיש מחברו ונשבר בעת הדפיקות, שאל חפץ והיתה מכת מדינה, חושן המשפט] אבני משה, תשפ"ב

דיני פועל במהלך עבודתו [אכילת פועל ממלאכתו, טבחים ומלצרים, תשלום שכרו ביומו ואיסור הלנת שכר, תפילה וברכת המזון בעת עבודה, דיבור בטלפון ואכילה בעבודה, עובד בעציץ נקוב, עובד בשדה עם טרקטור, מנהל עבודה המשגיח על פועלים, קבלן שותף ואריס, עובד בפירות של חברה בע"מ, בל תלין בתשלום בצ'ק, באשראי, שכירי חודש שלנו, האם מנהל חנות ומנכ"ל עוברים על בל תלין, האם ראש כולל עובר על בל תלין, דיני עבודה, חושן המשפט] אבני משה, תשפ"ב

האם מותר להביא בקבוקים ריקים לבית כנסת בשבת לטובת קופת בית הכנסת? [מסחר בשבת, הקדישם בשבת או בערב שבת] פרי עמלנו, תשפ"ב

עניני בר מצוה – מדברי הגר"ח קניבסקי זצ"ל [תחנון ע"י החתן עצמו, קריעה על מקום המקדש, פרוף שפטרני בתאומים – ברכה אחת או שתיים, ברוך שפטרני שלא בפני הבן, בעשרה או ביחידות, בשם ומלכות, לכתוב בחול המועד מתנה לבר מצוה, בתשעה באב, תספורת לבר מצוה בימי בין המצרים, סעודת בר מצוה האם פוטרת מתענית בכורות] דרישה וחקירה, תשפ"ב

הוראות והדרכות לבר מצוה – הגראי"ל שטיינמן זצ"ל דרישה וחקירה, תשפ"ב

שאלות בהלכות בר מצוה [האם מותר לחתן בר מצוה להחליף ספרים כפולים, מכירת ספרי קודש, מפטיר שהובטח לנער אחר, האם נער כהן קודם לנער ישראל במפטיר לבר מצוה] [הגר"י זילברשטיין שליט"א] דרישה וחקירה, תשפ"ב

בניית בית כנסת במקום הגבוה בעיר – כבוד השכינה קדושת בתי מקדש מעט, תשפ"ב

האם מותר לדבר בשבת על טיול שתוכנן לאמצע השבוע [דיבר על דברים שאסור לעשותם בשבת, מדאורייתא או מדרבנן, דברים בטלים, מתענג בזה, מענג את חברו, אומר אעשה מחר דבר שיש בו צד היתר בשבת, דברים של מה בכך, לומר אעשה דבר מצוה, ודבר דבר] שמעתא עמיקתא, תשפ"ב

סיים לברך יחד עם חבירו האם יענה אמן? שמעתא עמיקתא, תשפ"ב

בן נפצע – למי מגיעים כספי הביטוח? [נזק, קטן, בן גדול, סמוך על שולחנו, שכר עבודת הילדים, פיצויים] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב

הבטיחו כסף ליבם כדי שיחלוץ - ולבסוף לא נתנו לו אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב

ברכת הצדיק דברי שי"ח, תשפ"ב

לבישת בגד הפוך – קשה לשכחא – הפוך בה והפוך בה [בתלמיד חכם או לכל, ע"פ נגלה או נסתר, כשעת הלבישה או כל זמן בו הוא לבוש, במלבוש פנימי או עליון, בטלית קטן] דברי שי"ח, תשפ"ב

הקשר בין סוף מסכת ביכורים לתחילת מסכת ברכות – דרך אמונה [אכילת תרומה לפסול יום אחר צאת הכוכבים קודם קריאת שמע, איירי באנדרוגינוס, שמחד הוא 'כהנים' ולא 'כהנות' אך מאידך אין לאסור עליו לאכול קודם קריאת שמע שכן האיסור הוא רק מדרבנן – וספיקו לקולא, שיטת רעק"א לגבי אכילה קודם מצוה, המוציא קודם הבדלה, יטעם רק כדי שלא תהיה ברכה לבטלה או ימשיך לאכול למ"ד הבדלה דרבנן, וספק דרבנן לקולא] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב

כלי הנשק למלחמה החזקה [קיום המצוות, עדות, האדם חי בכל ימיו מלחמה חזקה-מסילת ישרים, אימון צבאי בנשק, דעת המצוות, משמעותה של המזוזה אינה שגר ושכח, כל זמן שייכנס ויצא, בני זוג חמושים לקרב, עדותה של השבת – בריאת העולם, ירידת המן, פרנסה מן השמים, התפילין מעידות על יציאת מצרים, אכילת המצה בליל הפסח על שום מה, ישיבת הסוכה ומשמעותה, פנימיות התורה, אך לא רק הפנימיות, פילוסופיה של טעויות] תורת אביגדור-הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"ב

קשת מאבנים כצורת הפתח להלכות עירובין [משקוף, מעוגל] תיקוני עירובין, תשפ"ב

הלכות בניית מחיצה בשבת [תליית מוט הוילון בשבת, עשיית מחיצה בשבת, תליית וילון בסלון ובחדר האמבטיה, טעם איסור עשיית "מחיצה המתרת", האופן המותר לעשות "מחיצה המתרת" בסוכה, הרהור בדברי תורה בבית המרחץ, אם בתי הכיסא שבזמננו נחשבים ל"בית הכסא דפרסאי", ברכה וכוונות במקוואות בזמננו, היתר "צורת הפתח" בחדר אמבטיה, ליטול ידים ולברך אם דלת השירותים פתוחה, מי שרואה טינופת מהמכונית אם יכול להתפלל, ברכה במקום ריח רע וכנגד בהמות ועופות] הלכות מעשיות, תשפ"א

הלכות חופה וקידושין (א) [תענית בערב החופה. ברכת הטלית בחופה, סדר הקדימה בברכת הטלית ובברכת שהחיינו, שבועה בכתובה, חופה תחת כיפת השמים, חופה קודם השקיעה, כיצד מתקנים בכתובה, עדים המשחקים בקוביא] הלכות מעשיות, תשפ"א

שני המנהגים בתחנון [ואנחנו לא נדע, בעמידה ובישיבה] משנתה של תורה, תשפ"א

ניקוי בית כנסת בשבת [איסוף עטיפות ופסולת אחר 'אבות ובנים', גרף של רעי, טלטול מוקצה מן הצד] משנתה של תורה, תשפ"א

הפסיק ברכת המזון מחמת אונס, ואחר כך שכח ועסק בדברים אחרים, ונזכר קודם שעבר שיעור עיכול, להיכן חוזר ומברך? האיחוד בחידוד, תשפ"א

שטיפת עלי חסה בשבת [איסור בורר מחמת הזבובונים, איסור נטילת נשמה בהריגת הזבובונים, שימש במכשיר ידני ליבוש עלים, בורר בהפרדת המים, עובדין דחול] הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א-קהילת בני תורה הר נוף, תשפ"א

בישולי עכו"ם [הדלקת הפלאטה בשבת על ידי גוי כאשר התבשיל מבושל או לא מבושל כל צרכו ואפילו לא כמאכל בן דרוסאי. תנאי וטעמי איסור בישולי גויים והדין כאשר התבשיל כמעט ולא מבושל. דו קיום במשנת רבותינו נ"ע. טעמי האיסור לאכול מבישולי גויים. כאשר הגוי לא מתכוין לבשל . דין פת עכו"ם ואם בישול עכו"ם שווה לו. בישולי גויים בבישול על האש/בכבישה/מליחה/ עישון/מיקרוגל/אינדוקציה. טבילת כלי מתכות וזכוכית וכלי פלסטיק] באר יצחק, תשפ"א

העברת תינוק בעגלה בשבת ברחוב זבוטינסקי ע"י נכרי [אמירה לנכרי בשבת] אספקלריא, תשפ"א (עמ' פא)

תליית תיק אוכל ותליית תיק תפילין אספקלריא, תשפ"א (פולמוס - עמ' קצט)

ניגון בברכה אחריתא ובקריאת שמע [שהה כדי לגמור את כולה] אספקלריא, תשפ"א (עמ' פא)

תיקון ברכה תוך כדי דיבור [איתקל מילוליה, טעה] עיון הפרשה, תשפ"א (עמ' לט)

קונטרס תשובות הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בהלכות עריות [יחוד, לא ילבש] מה טובו אהליך יעקב (יד), תשפ"א (עמ' יג)

ליקוט פסקי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בדיני שמחות מה טובו אהליך יעקב (יד), תשפ"א (עמ' לז)

הגבהת הפסח בליל הסדר לדעת הרמב"ם [הגרי"מ אהרנברג זצ"ל] מה טובו אהליך יעקב (יד), תשפ"א (עמ' נו)

פסקי הגר"ע עטיה זצ"ל מה טובו אהליך יעקב (יד), תשפ"א (עמ' סב)

לקט הנהגות הגר"א דושניצר זצ"ל מה טובו אהליך יעקב (יד), תשפ"א (עמ' סח)

אגרות פסקי דינים ומנהגים מהגר"ש דבליצקי זצ"ל מה טובו אהליך יעקב (יד), תשפ"א (עמ' עו)

שו"ת אבני ישפה בהלכות מצויות ביורה דעה מה טובו אהליך יעקב (יד), תשפ"א (עמ' פא)

שו"ת בברכת שהחיינו - הגר"ח קניבסקי זצ"ל [משקפיים, גט שהתעכב שנים, חיבור ספר, עולה לארץ ישראל, סומא על פרי חדש, פרי סחוט, פרי מבושל, פרי שנעבד בשביעית, פרי מורכב, שהחיינו בליל ראש השנה על שנת השמיטה, אפיית מצות, ברכת החמה, פרשת זכור, יום כיפור, שופר לראש השנה, חנוכיה חדשה, תחפושת לפורים, קיטל ליום כיפור, ראיית חבר בבין המצרים, מצוה פעם ראשונה בבין המצרים, מקרים שונים בבין המצרים] מה טובו אהליך יעקב (יד), תשפ"א (עמ' קלט)

שו"ת הגר"א נבנצאל שליט"א בהלכות שונות [יום טוב, חול המועד, בין המצרים, ימים נוראים, זכר לחורבן, חנוכה ופורים] מה טובו אהליך יעקב (יד), תשפ"א (עמ' קמז)

טעה בברכת התורה אחר עליה לתורה [הגר"י ליברמן שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (יד), תשפ"א (עמ' קס)

נעליים מהבהבות בשבת [האם מותר לצעוד בשבת בנעליים מדליקות-אור, ניצוצות אש שאינם נראים, איסור הוצאתם בשבת מהתורה או מדרבנן, בגד סינטטי שבלבישתו ופשיטתו יוצאים הימנו ניצוצות אש, האסור משום הבערה בשבת, האם יש איסור בישול בתחיבת כף לחה לתפוח-אדמה רותח, האם מותר להניח קדירה חמה על גבי שַיש רטוב, האם מותר להשתמש ב'מעלית-שבת'] עין יצחק, תשפ"א

עציצים בשבת [תלישה בשבת מעציץ נקוב ושאינו נקוב, הזזת עציץ, הגבהת עציץ מרצפה לשולחן, גרירת עציץ, עציץ שנפל, הזזת אגרטל פרחים ממקומו] לענין הלכה, תשפ"א

הערות וחידושים בטור ושלחן ערוך - הלכות מילה וגירות [הרב משה שמואל דיין שליט"א] חמדת משה, תשפ"א (פז עמ')

הנחת תפילין של יד [באיטר יד, משותק, קטוע יד, הנחה נוספת משום ספק, בדיקת איטר יד] אורות אילת השחר-דרישה וחקירה, תשפ"א (עמ' יג)

מתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת האם יכול להתנות שתהיה תפילת נדבה? שיעורי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

ברכת בורא נפשות רבות - בהשמטת מילת 'וחסרונם' שיעורי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

בגד יוקרתי שאול שניזק בשעת באוכל [תינוק שפך שמן על בגד והזיקו, אדם אחר שפך שמן והזיקו, מתי המזיק הוא 'אדם המזיק', מתי 'אש ברוח מצויה', מתי 'גרמא בנזיקין וחייב בדיני שמים', מתי 'פטור לגמרי' אף בדיני שמים, רשלנות, מתה מחמת מלאכה, שומת נזק בגד משומש] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א

מחיקת אותיות לצורך כתיבת אותיות בספר תורה [מחיקת שמות] שואלין ודורשין, תשפ"א

נר שהדליק גוי בשבת [אמירה לנוכרי, שליחות לחומרא בגוי] הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א

אכילת פסוק בתחילת לימוד האותיות [אותיות שם ה', מחיקת שמות] שואלין ודורשין, תשפ"א

מילוי אות ככתיבת אות בספר תורה שואלין ודורשין, תשפ"א

איסור כהן במת אהלי טהרות (סה), תשפ"א

טומאת נפלים (ב) אהלי טהרות (סה), תשפ"א

ברכת התורה ותלמוד תורה [ישן ביום, ברכה על לימוד באיסור, ברכה על לימוד מנהגים] דברי סופרים מבית מדרשו של החזון איש זצ"ל, תשפ"א (כא עמ')

הסרת מזוזות מפתחי בתים בעיר לוד בשעת הסכנה [מזוזה כשמירה, שמירה על המזוזה] אשכול יוסף, תשפ"א

השארת ספר פתוח [קשה לשכחה, קלקול הספר, כיסוי מחברת חידושי תורה, יציאה לזמן קצר, כיסוי הספר בספר אחר, הולך להביא ספר מארון הספרים, במקום ביטול תורה, תליית תמונות של תפילות 'בריך שמיה' 'מודים' בבי כנסת, כיסוי מקצת הספר, הנחת כובע על הספר, כיסוי שקוף, שומר, לסגור ספר של חברו, ספר הנמצא בתוך מגירה, כשמדבר באמצע הלימוד לצורך - האם יסגור את הספר, השארת מסך מחשב פתוח, ביזיון ספר קודש] באר ההלכה (ז), תשפ"א

ברכו שבע ברכות בסוף סעודת חתונה, וחלק מהקהל לא שמע, האם חייבים לברך ולומר שוב את שבע הברכות? [חיוב של הזוג או חיוב של הנוכחים, חיוב על כל יחיד או על כל עשרה] עשר עטרות, תשפ"א

שימוש בתוצר של מפעלים מחלל שבת [תרים מחללי שבת, קניית מוצרים שנעשו תוך כדי חילול שבת, יוצרו בשבת ודאי, לא ידוע מתי יוצרו, רוב היצור בחול, רוב לגבי היתר שימוש, כשאין השפעה על החברה המייצרת, שימוש בחשמל ביום חול כשנעשה בשבת באופן אסור, קניית מוצרים מגרמניה] לענין הלכה, תשפ"א

עקבתא דמשיחא [חוצפא יסגא, סימני הגאולה, החוצפה לעומת ההישענות על אבינו שבשמים] הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"א

חיוב שלוש סעודות בשבת [חובת סעודת שבת ממצוות 'עונג', 'אכלוהו היום', סעות שבת בפת דוקא, במיני תרגימא, ההבדל בין שתי סעודות ראשונות וסעודה שלישית, אכילת סעודה ראשונה בקבלת שבת מוקדמת מפלג המנחה או רק בלילה, אם אכל מיני תרגימא בסעודה שניה ולפנות ערב סעודה שלישית בפת, היפוך ארוחות, פת הבאה בכיסנין] עטרת השבת-הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"א

לחמניות 'מזונות' שנתערבבו בלחמניות 'המוציא' מה ברכתם? [מחצה על מחצה, רוב, ספק ברכות, ספק דרבנן לקולא, נטילת ידיים, פטור מנטילת ידיים מדין רוב, ביטול ברוב בשבועה, ביטול ברוב בברכות הנהנין, ביטול ברוב במבשל בשבת, ביטול ברוב על החפצא ולא על דיני הגברא, נטילת ידים היא מצוה או איסור, דבר שיש לו מתירין בנטלית ידים, דבר שיש לו מתירין כשהמתיר הוא הענין שדנים עליו] [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה-חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א

האם מותר לבצע פעולת הצלה המסכנת פצועים אחרים? [הצלת חייו או חיי חברו, חיי שעה שלו או חיי עולם של חברו, לוותר לחברו, רק אחד יכול להינצל, פעולת הצלתו הגורמת סכנה לחיי חברו, חיי שעה מפני ספק חיי עולם, סכנה ביולדת ועוברה, חברו מסכן את חייו, מסכן חייו מחמת אונס, מתעסק בהצלה, מאי חזית, פיקוח נפש] שמעתא עמיקתא, תשפ"א

האם מותר לומר תהילים בעל פה? [דברי שבכתב, דברים שהוזכרו בשולחן ארוך שמותר לאומרם בעל פה, רשימה סגורה] שמעתא עמיקתא, תשפ"א

הלכות בניית מחיצה בשבת [תליית מוט הוילון בשבת, עשיית מחיצה בשבת, תליית וילון בסלון ובחדר האמבטיה, טעם איסור עשיית "מחיצה המתרת", האופן המותר לעשות "מחיצה המתרת" בסוכה, הרהור בדברי תורה בבית המרחץ, אם בתי הכיסא שבזמננו נחשבים ל"בית הכסא דפרסאי", ברכה וכוונות במקוואות בזמננו, היתר "צורת הפתח" בחדר אמבטיה, ליטול ידים ולברך אם דלת השירותים פתוחה, מי שרואה טינופת מהמכונית אם יכול להתפלל, ברכה במקום ריח רע וכנגד בהמות ועופות] הלכות מעשיות, תשפ"א

כוונת קדיש יתום [האם ניתן לומר קדיש אחד על שם שני נפטרים] מנחת אשר, תש"פ

מצות ביקור חולים אשיחה בחקיך, תש"פ תשפ"ב

קרא לבנו בברית מילה ע"ש הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, אך טעה בסדר השמות [האם קרא לו שם אחד המורכב משלוש מילים, או שלושה שמות נפרדים, קריאת שמו של הגרמ"מ פרבשטיין ע"י הגר"י סרנא זצ"ל ע"ש הלבוש מרדכי בתוספת 'הרב', אומדנא דמוכח, סדר אינו מעכב] שיעורי ליל שישי-הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ

חיוב ברכה על לימוד תורה בהרהור ובכתיבה שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כב)

בקבוק או משקה "איגלו" קפוא האם מותר לרסק הקרח או להוסיף עליו מים להפשירו [מה הדין באופן שחלקו קפוא וחלקו נוזל, והאם מותר לרסק הקרח בפיו כשאוכל מיד, להניחו בשמש להפשירו, להוציאו לאויר הבית כדי שיפשיר, האם מותר להקפיא מים בשבת] בירור הלכה-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' נב)

קראו לו לעלות לתורה וחושש מהידבקות בקורונה, האם יכול להימנע מלעלות? שיעורי ליל שישי-הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ

האם יש לחבוש את המסכות קודם על אוזן ימין ואח"כ על אוזן שמאל? שיעורי ליל שישי-הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ

תפילת ליל שבת בחודשי הקיץ בפלג המנחה [ובחו"ל] שואלין ודורשין, תש"פ

המתארח בחו"ל אצל משפחה האוכל קודם השקיעה האם ינהג כמותם או יאכל קודם פלג המנחה ויתפלל רק אחר צאת הכוכבים? [קבלת שבת מוקדמת בקיץ] שואלין ודורשין, תש"פ

האם יחיד נגרר אחר הרוב בקבלת שבת מוקדמת שנעשית לא לכבוד שבת אלא לנוחות הסעודה וכדומה? שואלין ודורשין, תש"פ

ביטול הזמנת קייטרינג [בשל נגיף הקורונה, מכת מדינה, מקדמה, אולם וקייטרינג, צלם ותזמורת, שירות או מוצר] עומק הפשט, תש"פ

האם מנעול "בקבוק יין" מועיל כחותם מפני מגע עכו"ם? [יין עכו"ם וסתם יינם, מגע עכו"ם, חשש איחלופי, שומר יוצא ונכנס, חותם בתוך חותם, לבדוק את החותם, כשלא מזהה את החותם, מהו חותם, אותיות, מנעול, מנעול של זמננו] שמעתא עמיקתא, תש"פ

טעות בקריאת ר"ח שחל בשבת כשהבעל קורא עלה בכל העליות [קורונה] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ

ביטול איסור ברוב היתר של חבירו? [באיסורים ובממונות] ותתענג בדשן, תש"פ

ביטול איסור ברוב היתר של חבירו? [המשך, באיסורים ובממונות, הניח ללא רשות חמש ביצים תחת תרנגולת חברו ויצאו אפרוחים האם יקבל אותם או רק את דמי הביצים, נטע בחצר חברו שלא ברשות, טעות גוי] ותתענג בדשן, תש"פ

אנשי חברה קדישא שנתקעו עם רכבם בדרך במהלך הובלת נפטר, האם מותר לכהן להעלותם לרכבו? [קדושת כהונה, טומאת מת, חיוב קבורת מת מצוה שבגופו או בממונו, עשה לא דוחה לא תעשה כשאפשר לקיים שניהם, הוצאת ממון לא נחשבת אפשר לקיים שניהם, הוצאת ממון למצוות שבין אדם לחברו, הוצאת ממון כשהמצוה תתקיים ע"י אחר, כשעשה דוחה לא תעשה האם צריך להוציא כל ממונו כדי לא לעבור על הלא תעשה, לבשל לחולה בשבת כשיכול לתת לו את מנת המזון שלו המוכנה] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ

בגדרי קביעות סעודה בפת הבאה בכיסנין [קטן האוכל לחם שום או פיצה] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ

האם רשאי בן להניח לאביו לשמשו? [כיבוד אב ואם, מחילה, תלמיד חכם, כשהבן חולה ונזקק לסיוע] שמעתא עמיקתא, תש"פ

הלכות גביית מלוה [לא תהיה לו כנושה, כבוד האדם, המסתפק אם ללוה יש לפרוע, האם הלווה מחויב לפרוע את חובותיו, האם אפשר לסכם שלא יהיה איסור 'נגישה', חובות של שכר דירה, שכר מלאכה, הגדרת מי שאין לו לפרוע, גבאי גמ"ח, האם הלווה חייב להשכיר עצמו כדי פרוע חובותיו, האם הלווה חייב לפשוט יד בכדי להחזיר חוב, עיקול שכרו של הלווה הנצרך לפרנסת בני ביתו] אזמרה לשמך, תש"פ

הזיק ברכבו רכב חונה בערב שבת [תקל בחברו והוזק ממו, האם המזיק שלא במעשה חייב, ובאיזה אופים. הזיק את חבירו במעשה, שלא במתכון. שים שתקלו זה בזה והוזקו, או שים שהזיקו זה לזה בבת אחת. שים שהזיקו זה לזה, אחד לאחר השי, האם חייבין. האם מותר לרוץ ברשות הרבים. האם מותר לסוע במהירות מעל המותר בערב שבת לפי כיסת השבת. שי רכבים שתקלו זה בזה, והאחד סע מעל המותר, ויזוקו, האם חייבין. פגע ברכב חוה סמוך לשבת, האם חייב, מזיק ברשות, רץ, נסע במהירות גבוהה, תאונת דרכים] בינת המשפט, תש"פ

קבלת שבת בהדלקת נרות [אשה שברכה בטעות קודם הדלקת נרות, האם קיבלה שבת ולא יכולה להדליק את הנרות, תנאי, קבלה בטעות, הדליקה נרות ונכבו] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ

איסור רכילות בירורים בהלכה, תש"פ

עד מתי נשארים הכוהנים על הדוכן אחר ברכת כהנים? [עד מתי הכוהנים נשארים בדוכן אחר ברכת כהנים, עד אחר שים שלום, עד אחרי קדיש, שלא לבטל את הקהל מלענות אמן, באמירת יישר כוח כהנים, ברכת כהנים בארץ ישראל ובחו"ל, האם בארץ ישראל לא נהגו לומר יישר כוח אחר ברכת כהנים, מדוע חלק מהכוהנים נשארים על עומדם, חשש לא תתגודדו] מעדני כהן, תש"פ

נעילת מנעלי הכוהנים אחר ברכת כוהנים בזמן אמירת קדיש [הפסד כוונת אמן יש"ר, הנוגע במנעליו אחר ברכת כהנים האם חייב ליטול ידיו מדינא] מעדני כהן, תש"פ

קדירת חמין שהיתה מבושלת כל צרכה קודם יום טוב ונתן בה מים ביום טוב ערב שבת ואין זמן שיוכל להתבשל ביום טוב [האם צריך לשפוך את תכולתה, אין סברת שמא מיקלעו אורחים, המדליק לחולה שאין בו סכנה בשבת האם צריך לדקדק להדליק נר שלא ידלק יותר מכדי צורכו] מעדני כהן, תש"פ

'טאבו' בהלכה [הושלם קניין הדירה בחוזה ושולמה תמורתה אך לא נערך הרישום בטאבו, דינא דמלכותא, משמעות הרישום, התחייבות הקונה להעברה בטאבו בפני הקונה או בפני אחר, זכות חזרה מהמקח במידה והמוכר מסרב לביצוע הרישום, התחייבות חוזית, מסירת מפתח הדירה, מסירת החזקה בנכס, קלקול בדירה לפני מועד המסירה] אספקלריא, תש"פ (עמ' כז)

האם מותר להניח לשומרים [יהודי או גוי] בבתי חולים וכדומה שימדדו לו חום בשבת [מפני נגיף הקורונה]? אספקלריא, תש"פ (עמ' מט)

במלאת עשר שנים לפטירת הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל בדרכו אמונה, תשפ"א

 

 

לבית ולמשפחה

 

אז נדברו תשפ"ב

בארה של תורה תשפ"ב

בדרכו אמונה תשפ"ב

בינת זקנים תשפ"ב

דברי שי"ח תשפ"ב

וארטים לפרשת השבוע תשפ"ב

ושננתם לבניך תשפ"ב

חדוותא דאורייתא תשפ"ב

להתעדן באהבתך תשפ"ב

מאורות השבת תשפ"ב

נר לשולחן שבת תשפ"ב

סיפורי צדיקים תשפ"ב

פלאי התורה תשפ"ב

פניני הפרשה תשפ"ב

פרי עמלנו תשפ"ב

תורת הבטחון תשפ"ב

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת [email protected]

 

חדשות