עיון מראי מקומות סוכות תש''פ
חג הסוכות, שמחת תורה,

פרשת וזאת הברכה  (קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה  [לפי סדר א' ב']אוסף גליונות - מבית 'צוף'

אוצר פניני החסידות

אורות הגבעה

אז נדברו

איש לרעהו

אספקלריא

אשיחה בחוקיך

אשכול יוסף

באר הפרשה

בארה של תורה

בינת המשפט

בית מדרש - ישיבת מיר

במחשבה תחילה

במשנת הפרשה

דברי אמת

דברי יושר

דברי ישרים

דברי שי"ח

דרכים בתורה

האיחוד בחידוד

היא שיחתי

המצוות בפרשה

וישמע משה

וכל מאמינים

זרע ברך

זרע שמשון

יחי ראובן

יסודות החינוך

יקרא דאורייתא

יתרון דעת

כאיל תערוג

לאור הנר

להתעדן באהבתך

לקראת שבת מלכתא

מאור השבת

מאורות הפרשה

מגישי מנחה

מדי שבת בשבתו

מדשן ביתך

מחמדי התורה

מים זכים

מלאכת מחשבת

משנתה של תורה

מנחת אשר

מעדני אשר

מעינות בני יששכר

נוה ההיכל

נועם אליעזר

נחלתנו

נשיח בחוקיך

נר יששכר

נר לשולחן שבת

סברי מרנן

סיפורים להלכה שלמה

סיפורי צדיקים

עולמות

עומקא דפרשה

עיון הפרשה

פאר מקדושים

פניני אי"ש

פניני דעת

פניני הסופר

פנינים משולחן רבינו

פרי ביכורים

קב ונקי

קובץ גליונות

קול יעקב

שבילי פנחס

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

שלמים מציון

שמעתא עמיקתא

שפת אמת

תורה והוראה 

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים  [לפי סדר א' ב']

 

 

 

תוכן עניינים של נושאי החג:

[לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא]

 

חג הסוכות

 

הלכות הסוכה

מצוות ישיבת הסוכה

פטור "מצטער" בישיבת הסוכה

שאלות ב"חושן המשפט" בבניית הסוכה

ברכת "לישב בסוכה"

ארבעת המינים

שאלות ב"חושן המשפט" בארבעת המינים

שמחת יום טוב

שמחה בחג הסוכות

הלכות יום טוב

במחשבת החג

הקבלת פני רבו ברגל

 

שמחת תורה

 

פרשת וזאת הברכה

 

 

 

הלכות הסוכה

 

בניית סוכה בערב שבת [מקורות לחקירה אם יש מצוה בעשיית הסוכה, זמן בניית הסוכה בשנה שהשבת מפסקת בין יו''כ לסוכות, תליא בחקירה הנ''ל, אם יש להתיר בניית סוכה בער''ש מדין מצוה בו יותר מבשלוחו] גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' יד)

דיני חג הסוכות [הלכות החג]  אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' כז) 

זמן התחלת בניית סוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' יא)

שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח" - מציאות של דופן לפי התורה   פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' יא)

כוונה במצוה קיומית בסוכה ומ"ע שהזמן גרמא [מצוה שבדיבור, כיון למצוה דרבנן,    הגר"ע מדלוב שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כ)

שלישית אפילו טפח - והידור מצוה  גל עיני-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' מב)

סוכה שיש לה מדרגה שהיא חלק מדופן הסוכה    חידושי הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' נג)

נוכרי בנה סוכה ביום טוב, האם רשאי ישראל להשתמש בה? פניני חשוקי חמד-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' כא)

אסיר שקיבל חופשה אם צריך לבנות סוכה כשישהה בכלא בסוכות גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' כח)

סוכה שאינה ראויה לשבעת ימי החג  הגר"א עוזר, תשע"א    תשע"ז

הלכות בניית הסוכה  יגדיל תורה בעלזא, תשע"ו   תשע"ז

נפלה סוכתו באמצע החג [האם רשאי לאכול חוץ לסוכה, נפסקה טליתו, כבוד הבריות] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

שאלות מעשיות בבניית סוכה [חיוב בניית מעקה, כשבנייתה כרוכה בנזקי שכנים, היזק ראיה, האפלת אורה, הפרעה לשימוש המשותף, עמידות הסכך בסוכה הבנויה בגג בית גבוה, שימוש במעקה מרפסת כדופן הסוכה, ישיבה בסוכה כשהגג נסגר, או פרסו ניילון על הסכך] שיעורי הגר"י זנגר, תשע"ח

מדוע לא אסרו מלאכה בערב סוכות? מחמדי התורה, תשע"ט

מצוות מעקה בגג שמשתמשים בו רק בסוכות  עולמות, ע

הלכות עשיית הסוכה (3) יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז

פירוק סוכה בחוה"מ [כשבפירוק הסוכה יש הנאה למפרק, חייל מילואים] רץ כצבי, תשע"א

'אי עביד לא מהני' בסוכה [עלה לסוכה ביו"ט למרות האיסור, יצא] מחמדי התורה, תשע"ד

שהחיינו בזמן בניית הסוכה הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

בניית סוכה או התעסקות בארבעת המינים, מה קודם? [האם בניית הסוכה היא מצוה או רק הכשר מצוה, וכן לגבי ארבעת המינים] רץ כצבי, תשע"ד  כאיל תערוג, תשע"ז

עמידות סוכה ברוח מצויה, בעיר מסוימת או בממוצע ארצי [הקמת ספינה בים, רוח מצויה דים מול רוח מצויה דיבשה, הבדל בין בנין רב קומות בסוכה הנבנית בחצר לבין סוכה בראש הגג] דפי עיון, תשע"ט

מחוסר בית אם חייב בסוכה [מחוסר בית בנר חנוכה, שומר גינה, מצטער] גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' ל)

שו"ת בעניני חג הסוכות ומצוותיו  משנת המועדים - סוכות, תשע"ט (52 עמ')

בניית סוכה או קניית ארבעת המינים, במה יבחר? [סוכה המתחילה בלילה, או ארבעת המינים משום פרסומי ניסא] פניני חשוקי חמד, תשע"ט (עמ' טז)

כמה חייב להוציא כדי לקיים מצוות סוכה? הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

'לבוד' בסוכה  הגר"א עוזר, תשע"א

ערב חג הסוכות [מהות החג, מצוות עשיית הסוכה, זמן עשיית הסוכה, דיני הסוכה, ערב חג, דיני הדלקת נרות יו"ט]   מנחת שאול, תש"פ

הלכות סוכה וישיבתה  אשיחה בחוקיך, תש"פ

דיני מזוזה בסוכה  שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תש"פ

 

תעשה ולא מן העשוי

 

תעשה ולא מן העשוי [בסוכה, ציצית, מזוזה ולולב, כאשר סיכך פחות משיעור סוכה במחובר, ולאחר מכן קצץ והשלים את הסכך לשיעור סוכה בכשרות, סוכה בבית או תחת גגון. סיכך בתוך ביתו קודם שהסיר את הגג וכעת הסוכה פסולה - האם גם לאחר שהגג יפתח, הסוכה עדיין פסולה.  חילוקו של הב"ח בין המסכך בתוך ביתו ולאחר מכן מסיר הרעפים, לבין מסכך בצריף ואחר כך סילק הגג. נענוע הסכך • כאשר מסכך תחת רעפים • גגון שעשוי לפתיחה על ידי ברגים. סכך קודם לדפנות. הניח סכך קודם לדפנות הסוכה, כשהסוכה בבית והדפנות הם החלונות או דלתות, האם צריך להקפיד לסגור את החלונות קודם הסיכוך. חוטט בגדיש סוכה שהמבנה שלה מורכב ממסגרת שאליה מצמידים דפנות עץ או בד, ועל גבה מניחים את הסכך • סוכה שהדפנות הנצרכות להכשרה הם תריסי ההזזה. פסול "תעשה ולא העשוי" - כאשר נעשה הדבר בכשרות. פתח את גג חדרו בסוכות, ועתה נפטר החדר ממזוזה, וכשמחזיר הגג המזוזה כבר קבועה שם.  סוכה שדפנותיה הם חלונות הבית, האם מותר לפתוח את החלונות בחג הסוכות לאחר שכבר בנה את הסוכה כהלכה. כנף ציצית שנחתכה, האם מותר להחזירה לאותו הבגד. המכשיר סוכתו על ידי דופן עקומה כיצד יניח הסכך] עולמות, תקיב

סוכת גנב"ך ותעשה ולא מן העשוי  ירחון האוצר (ח), תשע"ח (עמ' קיא)

דפנות קודמות לסכך [תעשה ולא מן העשוי] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

תעשה ולא מן העשוי בבניית סוכה  עומקא דפרשה, תשע"ה

סוכת נוכרים [כיצד נדע אם נעשתה כדין, ולא תעשה ולא מן העשוי]  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

מיקום הסוכה

 

האם מותר לבנות סוכה לחג הסוכות בבית המקדש?  זרע ברך, תשע"ג

סוכה שתחת האילן [דעת רש"י ורמב"ם] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' עט)

קציצת ענפי עץ פרי הנוטים על הסוכה    שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תש"פ

בניית סוכה בגינה שנשתלו בה עצים בשמיטה גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' לו)

סוכה על מכונית וכניסה אליה בשבת  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' לט)

פסל היוצא חוץ לסוכה ורוחבו קטן מרוחב הסוכה [סוכה בעלת שלוש דפנות הבנויה בצורת ריבוע שאחת מפינותיו נמצאת מתחת לעץ, ובאותה פינה לא שמים סכך. כאשר מחסירים מהריבוע את אותה פינה, נותרת סוכה בצורת האות ר'. האם ניתן להכשיר את כל הר', או שיש להכשיר רק את הקו הפנימי (גג הר') ולא את ההמשך שכנגד הפינה שמתחת לעץ (רגל הר')] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' צט)

 

דפנות

 

פתיחת וסגירת תריסים בשבת ויו"ט כשהם דפנות הסוכה [האם יש חשש של סכך קודם למחיצות בסגירת התריסים]   שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

"ד' דפנות בסוכה" - האם יש ענין שיהיו לסוכה ד' דפנות?  אספקלריא סוכות, תשע"ט  (עמ' יב) 

אם מותר לפתוח בשבת תריס או דלת המשמשים כדופן שלישית  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' נד)

מיקום הדופן השלישית [סוכה שצורתה כצורת ה"א, שתי דפנות סמוכות והשלישית יש בה שיעור ז' טפחים אך היא רחוקה משתי הדפנות, האם צריך חיבור 'צורת הפתח' ביניהן] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' צא)

תשובת הגר"ש דבליצקי זצ"ל בענין דופן עקומה  ירחון האוצר (יט), תשע"ט (עמ' ה)

שינוי מיקום דפנות הסוכה  מעדני אשר, תשע"ד    שלמים מציון, תשע"ו   נוה ההיכל, תשע"ג   מחמדי התורה, תשע"ה     עולמות, שלו    מעדני אשר, תשע"ו

סוכה למעלה מעשרים אמה [קרקע במדרון, חקק באמצע הסוכה, ביטול לקרקע, ביטול זמני או ביטול קבע, ביטול עולמי]  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

צירוף המעקה לשיעור ז' טפחים להכשיר את הסוכה [דין קרקע בסוכה] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

סוכה שמחיצותיה עשויות שתי בלי ערב קהילת בני תורה, תשע"ו

'תרי הלכתא בהדי הדדי' [דופן עקומה ולבוד] [הגר"מ אליפנט זצ"ל]  עלון ישיבת זהב מרדכי-איתרי, תש"פ (עמ' א)

מחיצות [דפנות] קודמות לסכך [דין דופן בסוכה מלבד שהוא מחיצה הוא גם לעשות את הסוכה לאהל כדי שהסכך יסכך על אהל, נפלו הדפנות והסכך נשאר במקומו בתיקון הדפנות כשר אף שהסכך כבר קדם לדפנות המתוקנות, תעשה ולא מהעשוי בעשיית הסוכה, סוכה תחת הבית והאילן ואח"כ הסיר את הבית או האילן, עשה הדפנות והסכך בבת אחת, סוכות שנעשו ע"י אנשים שאינם בקיאים בהלכה בדפנות קודמות לסכך, בדיעבד, קשירת דפנות העשויות מבד היטב קודם הנחת הסכך] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' קב, קי)

דפנות הסוכה [האם יש דין נוי סוכה בדפנות]  מסביב לשולחן, תשע"ט (עמ' פט)

דין 'דופן עקומה' 'גוד אסיק' ו'לבוד' [שתי דפנות דעריבן ושלישית טפח לבוד וצורת הפתח,  דופן עקומה הלכה למשה מסיני,  האם אמרינן דופן עקומה בדופן העשויה מצורת הפתח  דופן עקומה באיצטבא והביאור בזה,  ראיה לביאור בדופן עקומה, מפסול אויר בג' טפחים,  דופן עקומה בדפנות שאינן מגיעות לסכך, ביאור הר"ן בדין לבוד באמצע, ביאור רעק"א, ב' אופנים בר"ן, דופן עקומה וגוד אסיק, דעת הטור, הוכחה מהר"ן לדין דופן עקומה ולבוד בדופן גוד אסיק ולבוד, גוד אסיק על שפת הגג, דעת הבכורי יעקב, דופן עקומה בסוכה שדפנותיה תריסים, חבוט רמי ודופן עקומה, חידוש גדול במג"א, דינים העולים] ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח, סי' ח (עמ' נ)

דין שיעור סוכה ודין 'פסל' היוצא מן הסוכה [מחלוקת רבי יהודה ורבנן בסוכה למעלה מעשרים, ראיית רבי יהודה מהילני המלכה,  מחלוקת רש"י ותוס' בראייה הנ"ל,  דעת המג"א בשיעור סוכה  מרובעין ממש או כדי לרבע בסוכה ובמזוזה,  חידוש המג"א בקרן הנמשך מהסוכה,  דעות האחרונים בקרן הנמשך, פסל היוצא מן הסוכה, המתחדש בתוס' בדין פסל דינים העולים]  ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח, סי' ט (עמ' נט)

 

סכך

 

כיצד למנוע "נגיעות" [חרקים] בסכך? הרב משה ויא, תשע"ח

מניעת חרקים בסכך [כתבו האחרונים שיש ליזהר מפני חשש תולעים שנופלים מן הסכך, יש שהסתפקו האם בסוכה שנופלים חרקים מן הסכך האם הסוכה נפסלת. ודעת הגר"נ קרליץ שאין זה נחשב כסוכה פסולה לאכילה כיון שיכול לכסות את האוכל. עוד כתבו שאם לא יכול לאכול מחמת החרקים יכול לאכול בבית. יש שהתירו לפרוס ניילון תחת הסכך כאשר יש חשש שיפלו חרקים מהסכך, ויש שכתבו שבזמן הזה יש לחשוש, דכיון שלא נהגו לסכך תחת הסכך ליופי בסדינים, הלוא ניכר ומוכח שלא נעשה לנאותו רק למטרה אחרת]  עומק הפשט, תש"פ

סכך הבולט מסוכה בקומה עליונה על הסוכה בקומה תחתונה שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

סכך פסול בארבע טפחים, ואויר פוסל בשלושה טפחים, האם מותר לישון תחתיהם בפחות משיעורים אלו? אספקלריא סוכות, תשע"ט  (עמ' צה) 

כיצד למנוע נגיעות בסכך? [סכך ירוק, סכך יבש, פסוקאים והמלצות לאיחסון הסכך אחר סוכות]  מאורות הכשרות, תש"פ   נתיבים לכשרות, תש"פ

סוכה תחת חבלי כביסה [או תחת סורגים] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

הערות בהלכות בניית הסוכה - סוכה תחת גג זכוכית בחלקו או בכולו, סוכה תחת הגג והוסר הגג, סוכה שתחת האילן, סוכה שרובה סכך פסול, סוכה בתוך הבור מנחת דבר, תשע"ט (עמ' יג)

דיני סכך בגגון נפתח [סוגי הכיסויים] [הגר"ש רוזנברג שליט"א] שיעורים בדיני סוכה, תשע"ט (עמ' כז)

קניית סכך מהחשוד על השביעית  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' מד)

סוכה שמעליה מתוחים חבלי כביסה או סורגים [האם ניתן לעכב את השכן לבנות סורגים, או לחייבו להסיר חבלי הכביסה לימי הסוכות] גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' מט)

הנחת סכך על סוכות ממתכת [סוכות לנצח] המצויות כיום  חידושי הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר -אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' נ)

הנחת סכך על מסגרות עץ המשמשות כל השנה להחזקת התקרה [מרפסות סגורות בגג אלומיניום, מסגרת המחזיקה קורה ע"י לחץ אויר האם נקראת כלי קיבול]     חידושי הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' נא)

'מעמיד' בדבר הפסול לסכך בו  [מעמיד דמעמיד, חיזוק הסכך]  קהילת בני תורה, תשע"ג

כשרות מיני סכך שונים [וצורת קשירתם לסוכה] קהילת בני תורה, תשנ"ז

סוכת פרגולה ודיניה  אזמרה לשמך, תשע"ט

סוכת פרגולה    אספקלריה, תש"פ (עמ' טו)

פרגולת העתיד  אספקלריה, תש"פ (עמ' יג)

סוכה בפרגולה עם תאורה מובנית, האם כשרה לסכך? פניני הלכה ישיבת מיר, תשע"ט (עמ' לז)

סיכוך ב'פלפונים' ובתבן או בקש נועם אליעזר, תשע"ט

הוסיף סכך על הסכך הכשר לצורך פרטיות מהשכנים למעלה הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

סוכה שחמתה וצלתה הן בשווה [מחצה על מחצה, מחצה או רוב, רוב הנראה לעיניים, בהלכות טריפה, בהלכות עירובין] ירחון האוצר (ח), תשע"ח (עמ' פב)

"מעמיד" בסוכה [מעמיד בדבר המקבל טומאה, הסומך סוכתו בכרעי המיטה, איסור מעיקר הדין או משום גזירה, הכרעת השו"ע  - האם מותר להעמיד את הסכך בדבר המקבל טומאה - לכאורה סותרים זה את זה. רבותינו האחרונים ישבו על המדוכה לבאר את שיטתו, ולהכריע כיצד יש לנהוג למעשה, מעמיד בפסולים מדרבנן, קשירת וחיזוק הסכך - ללא חשש פסול "מעמיד" בדבר מקבל טומאה בדברי המשנה ברורה מבואר שאף קשירת הסכך לסוכה נחשבת כ"מעמיד", ולפי זה יש לדון כיצד מותר לקשור ולחזק את הסכך באופן הכשר והראוי לכתחילה, קשירה בחוטי צמר, פשתן וגומי מעמיד על גבי הסכך, הדבקת סכך בדבק, סיכוך במחצלת קשורה בחוטים המקבלים טומאה, העמדת סכך על כותל אבנים וקירות מגבס, "מעמיד דמעמיד", העושה סוכתו בראש האילן, כשרה, דברי פוסקי הדור האחרון בנדון חומרת החזון איש בדין "מעמיד דמעמיד", סיכוך על מסגרת מתכת המחוברת לקיר, אם הניחו עליה כלונסאות כשרים שמעליהם הסכך, שיטת החזון איש להחמיר בדין "מעמיד דמעמיד"] עולמות, תסו

'מעמיד' דסכך [הסומך סוכתו בכרעי המטה מח' חכמים ור"י ובדעת ר"י מח' אמוראים,  מחלוקת הרי"ף והרז"ה כמי הלכה,  קושית הראב"ד מהעושה סוכתו בראש האילן דאין חסרון של מעמיד, ביאור השגת הרז"ה ע"פ קושיא זו,  טעם פסול מעמיד לדעת הרז"ה, דחיית הראב"ד לטעמי הרז"ה (קושיא א'), הראב"ד חידש דין בדיני סוכה ולא בדיני מחיצות, ישוב הראב"ד לקושיא ב, תמיהת הראשונים מהדלה עליה את הגפן, הראב"ד ביאר טעמו בהדיא וצ"ע מה תמהו הראשונים, קושית המג"א מהמקרה סוכתו בשיפודין או בארוכות המטה, תירוץ המג"א  קושיא על תירוצו, תירוצי הראשונים על קושיית הראב"ד, תי' הרמב"ן  ב' דרכים בביאור התי' דמעשה קרקע בעלמא קא עביד, ב' אופנים ברמב"ן, מהו עושה סוכתו בראש האילן, מסכך על לט"ש צ"ע אי שייכא בזה גזירת מעמיד,  סתירה בדעת השו"ע כיצד להכריע לדינא במח' חכמים ור"י ובדין מעמיד, טעם השו"ע לחבר כלונסאות הסוכה במסמרות הינו משום מעמיד דמעמיד (מג"א וגר"א), תמיהת החזו"א על האחרונים דאין כאן מעמיד דמעמיד, תמיהה נוספת אי יש דין מעמיד גם בפסול דרבנן אין מקום כלל לדברי האחרונים,  ההיתר לסכך על הכתלים וטעמו, ונפק"מ בכותל מחומר אחר, מעמיד הסכך בלבנים] ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח, סי' ז (עמ' מג)

סוכה שעליה רשת מתכת [על גבי הסכך, מתחתיו, בנפרד מן הסוכה] ירחון האוצר (ח), תשע"ח (עמ' סו)

מריחת לכה על קורות סכך  אספקלריה, תש"פ (עמ' יד)

הנחת הסכך על מסגרת אלומיניום  אספקלריה, תש"פ (עמ' יד)

קונסטרוקציית מרפסת לסוכה    אספקלריה, תש"פ (עמ' טז)

 

נוי סוכה

 

האם ישיבת נשים בסוכה של אחרים מקצה אותה לשבעת ימי החג?  שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

נוי סוכה ד' טפחים  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

זמן חלות קדושת הסוכה ודין נוי סוכה שנפל לאחר זמן ביהשמ"ש אם מוקצה כל ז'  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' פה)

תליית נוי סוכה חשמלי בסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' פח)

המנהג לתלות בקבוקי שמן זית בסוכה לנוי ולהשתמש בהם לנרות חנוכה אשכול יוסף, תשע"ה

ניגוב הידיים בסדינים שנתלו על דפנות הסוכה [תליית וילון שעטנז בסוכה, ניקוי משקפיים בטלית קטן או גדול]  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' פ)

תליית תמונות רבנים בסוכה וקריאת הכתב שתחתיהן בשבת ויו"ט  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' צ)

פרי שתלוהו לנוי סוכה ונתבשל עם פירות אחרים  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קה)

טלטול קטניות בשבת אחר פסח - ונוי סוכה בשבת שאחרי סוכות  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קח)

 

 

מצוות ישיבת הסוכה

 

אכילה בערב סוכות בסוכה ללא היכר  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' נח)

מדוע בימי נחמיה עשו סוכה ולא עשו כן מימות יהושע?   אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' פג) 

נשים בישיבת הסוכה ובברכתה [חיוב אכילה בסוכה בליל יו"ט, שכח 'יעלה ויבוא' בברכת המזון בליל יו"ט, האם נשים חייבות בסוכה, האם נשים רשאות לברך 'לישב בסוכה', האם פוסקים הלכה על פי חלום, עניית אמן בקידוש, זמן חיוב האכילה בליל יו"ט]   אספקלריא סוכות, תשע"ט(עמ' קמב)  עין יצחק, תשע"ט

נשים במצוות עשה שהזמן גרמא - ברכת הסוכה [הגר"י ברטלר שליט"א]   עלון ישיבת זהב מרדכי-איתרי, תש"פ (עמ' ח)

שיטת הגר״א בענין אכילה בסוכה [הגר"י אליאך שליט"א]  עלון ישיבת זהב מרדכי-איתרי, תש"פ (עמ' לב)

האם צריך לאכול את ה'כביצה' בסוכה בכדי אכילת פרס? פניני הלכה ישיבת מיר, תשע"ט (עמ' לו)

השארת השולחן בסוכה בשעת השינה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קיג)  אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' עא) 

היוצא מביהכ"נ אם מותר לפסוע פסיעה גסה כדי למהר כניסתו לסוכה [איסור פסיעה גסה מפני הרואים או מחמת עצמו, ונפק"מ ברץ לדבר מצוה, היצוא ממצוה למצוה]  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קיח)

מעבר מסוכה שבמרפסת לסוכה על הגג - האם נחשב שינוי מקום?  אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' כה) 

אם להשתמט מללוות חתן בשבת קודם החתונה כדי לשבת בסוכה גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קכד)

מאי עדיף להתפלל ברוב עם בביהכ"נ או במנין מצומצם בסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קלא)

ישיבה בסוכה או להיות מהעשרה ראשונים בביהכ"נ  מה עדיף?  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קלט)

כהן אם רשאי לעזוב ביהכ"נ הקבוע לו כדי להתפלל בסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קמב)

מצות לאו ליהנות ניתנו - צל הסוכה אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' נד)  

דברי חול ושחוק בסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קמה)

קפנדריא ונישוק ילדיו בסוכה [חליצת מנעל קודם כניסה לסוכה, כניסת נוכרי לסוכה]  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קמט)

היכן עדיף לקיים ברית מילה בחג הסוכות, בבית-הכנסת או בסוכה? [המנהג לעשות ברית מילה בבית הכנסת, בבית התינוק, טעמי המנהג, מילה בסוכה כמילה בבית הכנסת, היתרון במילה בסוכה על פני מילה בבית כנסת, ברכת האיכלה פוטרת את השינה ושאר שימושי הסוכה, ישב בסוכה ולא אכל האם יברך 'לישב בסוכה', אכילת פת הבאה בכיסנין, עצות לצאת ידי ספק: יצא ידי חובה מאדם אחר המברך, לאכול סעודת פת קודם שנתו, יכוין בדעתו את נוסח ברכת לישב בסוכה מדין הרהור כדיבור, ישמע ברכה אחרת מחברו בא"ה ואחר כך ימשיך לישב בסוכה, שומע כעונה לחצאין] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' קכט)

אם כן היית נוהג לא קיימת מצוות סוכה מימיך [ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, צורת ההנהגה במקרים בהם יש מחלוקת בהלכה, לתוס': כאשר לצד אחד יש להעמיד את דין התורה על כנו ולצד השני יש לגזור גזירה אם עשה כצד הראשון, לפי הצד השני לא קיים אפילו את הדאורייתא. לתוספות הרא"ש: אפילו כשהצד השני מחמיר, כיוון שאם הוא מתרגל לחומרא הוא עלול לתפוס זאת בטעות בתור עיקר הדין ולהמנע מהמצווה כליל כאשר לא תהיה לו אפשרות להחמיר. ולכן אין להחמיר כדעה שלא פוסקים כמותה. לפי הרי"ד: אפילו כאשר הצד השני מחמיר, כיוון שאם אדם מתרגל להחמיר כשיטה השניה, הוא עלול להתבלבל ולחשוב שנפסקה הלכה כמותם ויעשה על פיהם גם כשדעתם היא קולא. לפני יהושע: משנפסקה הלכה כב"ה, לא רק שאין להקל כב"ש, אלא אפילו כשב"ש מחמירים אין מעלה או הידור להחמיר כמותם. הצעה: הכרעה כיצד על בית שמאי לנהוג לאחר שנפסקה ההלכה כבית הלל, תלמידי ב"ש נחלקו בדבר והכריעה הגמרא שעליהם לפסוק כב"ה גם לקולא] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' קלט)

הכנסת מחשב לסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קנו)

גלגלת להורדת אוכל מהבית לסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קנח)

למה לא גזרו חז"ל על אכילת עראי חוץ לסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קעא)

שתיית מים קודם ברכת המזון מחוץ לסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קעב)

שתיית מיץ ענבים חוץ לסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קעד)

אכל כזית בליל א' כששולחנו תוך הבית אם יצא ידי חובתו  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קעו)

חיוב אכילת מיני תרגימא בסוכה  ירחון האוצר (יט), תשע"ט (עמ' קצא)

היאך אכלו הכהנים שיורי מנחת ללא סוכה?  ירחון האוצר (יט), תשע"ט (עמ' רא)

האם גשמים בחול המועד סוכות הם גשמי ברכה או לא?  ירחון האוצר (יט), תשע"ט (עמ' רח)

מעשה דרבן גמליאל והתנאים בספינה  ירחון האוצר (יט), תשע"ט (עמ' רכח)

ריבוי בשיעורין  ירחון האוצר (יט), תשע"ט (עמ' רצ)

לאדם שתי סוכות, גובה העליונה 90 ס"מ והתחתונה בגובה 2 מ'. היכן ישב? דפי עיון, תשע"ד

לאכול בסוכה על שלחן שמקצתו בתוך הסוכה וחלקו בתוך הבית [שמא ימשך] וישמע משה, תשע"ה

חיוב מזוזה בסוכה שבפתח הבית [המעבר לתוך הדירה דרך הסוכה] ירחון האוצר (ח), תשע"ח (עמ' קכו)

המטייל בסוכות ורואה סוכה, האם יש לחשוש שנבנתה בפסול? [סכך קודם הדפנות]  ירחון האוצר, תשע"ח (עמ' קיא)

עבר ונסע בספינה ביום טוב כדי לקיים מצוות סוכה [מצוה הבאה בעבירה שאינה בגוף החפץ] נועם אליעזר, תשע"ט

דיני מצוות ישיבת הסוכה [לדור כמו בביתו, כלי אכילה בסוכה, שינה בסוכה, אכילה ושתיה בסוכה, כזית בליל ראשון] דברי הלכה, תשע"ז

בליל א' דסוכות כשאין לו סוכה האם מחויב לאכול פחות משיעור חיוב בסוכה?  עשר עטרות, תשע"ח

דיני הסוכה [רוח מצויה, קשירת הסכך, מזוזה בסוכה שלפני הבית, החזרת סכך בשבת ויום טוב, שימוש בזוי בסוכה, לישון בבית מפני רעש שבסוכה, מי שאין לו בית האם חייב בסוכה] מים חיים, תשע"ו

אדם המהווה "דופן" לסוכה, האם מותר לו לאכול בה? [הוא עצמו יושב בסוכה חסרת דופן] מעדני אשר, תשע"ח

הערות בעניני סוכה [קידוש בליל ראשון בעמידה או בישיבה, שהחיינו בקידוש בליל ראשון למי שאינו בסוכתו, האם יש מצוות אכילת פת בכל ימי הסוכות] רוממות, תשע"ז

שהחיינו בקידוש בסוכה בעמידה או בישיבה? מחמדי התורה, תשע"ט

שהחיינו פעמים [על סוכה כשרה מדאורייתא ופסולה מדרבנן, ואח"כ נזדמנה לו סוכה כשרה גם מדרבנן] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

ברכת שהחיינו לשיטת הר"י מיגאש [ברכת שהחיינו בימים טובים מדאורייתא] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' רכח)

הוצאת אדם ישן מהסוכה [חיוב ישן במצוות]  קהילת בני תורה, תשע"ה

אדם נרדם מחוץ לסוכה, וניתן להכניסו לסוכה כך, או להקיצו ויכנס לסוכה בעצמו, מה עדיף? הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

מחוסר בית, האם חייב בסוכה? ירחון האוצר, תשע"ח (עמ' קכ)

כזית ראשון או שני כזיתים בלילה הראשון  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

טיולים בחג הסוכות [אכילה ולינה ללא סוכה, בשעת הטיול ובשעת המנוחה, "הולכי הדרכים" "לדבר מצוה" או "לדבר רשות" הפטורים ממצות הישיבה בסוכה, מתי הותר לצאת לדרך בימי הסוכות, ומדוע אין בכך "הפקעה" ממצות סוכה, האם מותר לצאת לטיולים בסוכות ל"תענוג בעלמא", בשעת הליכתם - כשיכולים למצוא סוכה, האם פטורים אפילו מלחפש סוכה, או שחייבים לחפש סוכה, אך פטורים מלבנותה במידה ולא מצאו, בשעת חנייתם - כשהגיעו למקום שאין סוכה ויכולים לבנותה בעצמם. האם פטורים מבנייתה [וחייבים רק לחפש אם היא בנמצא], או שחייבים לטרוח ולבנותה, האם "הולכי דרכים" פטורים ממצות סוכה ["הותרה"], או שמחוייבים אלא שמפאת חוסר היכולת לקיים המצוה נדחה החיוב ["דחויה"], כיצד נגדיר "דרך" האם הדבר תלוי בשיעור אורך הדרך או במספר שעות הימצאותו בה, הולכי דרכים המתביישים לבקש אכסניה במקום שיש סוכה, האם מותר לצאת לנסיעה כשיודע בעצמו שמן הסתם יֵרדם בשעת הנסיעה, היודע שבשעה שהולך לשמוע שיעור בבית המדרש עלול להירדם - האם צריך להימנע מכך, ההולך ללמוד בבית מדרש ודרכו בכל השנה כשהוא עייף להניח ראשו ביני עמודי - האם גם בסוכות מותר לנהוג כמנהגו, ההולך לבקר את הוריו בסוכות ואין שם סוכה, טיסה בימי חול המועד סוכות [לצורכי פרנסה • לביקורים משפחתיים • לטיולים וחופשות], להימנע מאכילת קבע בטיסה]  תורה והוראה, תשע"ה   תשע"ג    עולמות, רעד

דברים האסורים להכניס ולעשות בסוכה [דברים המותרים והאסורים לעשות ולהכניס לסוכה משום תשבו כעין תדורו ומשום מאיסותא]   ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח, סי' י (עמ' סו)

גזירת שמא ימשך [בדברי המג"א אי סגי שיהיה שלחנו בתוך הבית וטפח ממנו בסוכה, דברי המג"א על היושב כולו בבית אי גזרינן שמא ימשך, חידושו של המ"ב שיש דין שיהיה תמיד שלחן בסוכה]  ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח, סי' יא (עמ' עא)

כיצד יקיים הקטן מצוות ארבע מינים ביום הראשון בלולב שאינו שלו? הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

לשבת עם הצאן במרעה ולהיפטר מן הסוכה  מעדני אשר, תשע"ד

האם יש להשאיר את השולחן בסוכה בשעת השינה? מעדני אשר, תשע"ד

ברכת שהחיינו במצוות סוכה ולולב  ירחון האוצר (ח), תשע"ח (עמ' קלא)

האם מותר לצאת מהסוכה כשאוכל או שתיה בפיו? מעדני אשר, תשע"ד

כשלפי תחזית מזג האויר ירד גשם, האם מותר לישון חוץ לסוכה?  מעדני אשר, תשע"ד

מצוות ישיבת סוכה המצוות בפרשה, תשע"ז

האם מותר לצאת לטיול למקום שאין בו סוכה? [הולכי דרכים, מפקיע עצמו מסוכה, עידנא דריתחא]  שמעתתא עמיקתא, תשע"ז

ספיה בידיים לקטן במצוות ישיבת סוכה [האם מותר להאכיל קטן חוץ לסוכה, והאם מותר להשכיב קטן לישון חוץ לסוכה]  בירור הלכה-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' ס)

דיני שינת קטן בסוכה  שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תש"פ

מצוות ישיבת הסוכה [סדר הישיבה בסוכה וברכתה, החייבים והפטורים ממצוות ישיבה בסוכה, חיוב אכילה בסוכה, חיוב שינה בסוכה, קדושת הסוכה]  מנחת שאול, תש"פ                     

האוכל בסוכה בלי כוונה לקיים מצוה  שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תש"פ

 

ישיבה בסוכה בשבת ובחג

 

אכילת ארעי בשבת וביום טוב מחוץ לסוכה  מחמדי התורה, תשע"ד     מחמדי התורה, תשע"ט 

אכילה פחות מכזית בשבת חוץ לסוכה  אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' כ) 

הדלקת נר שבת בסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' סג)

הדלק"נ בסוכה על דעת להוציאם אחר הדלקתן  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' סט)

הדלק"נ בסוכה בפמוטות כשיצטרך לטלטלן לאחר שיכבו  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' עא)

הכנסת שולחן מחשב לסוכה בשבת ויו"ט גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קסז)

השימוש במכשיר "בייבי סיטר" בשבת ובחג לאפשר להורי התינוק לשבת בסוכה נר יששכר, תשע"ד

 

פטור "מצטער" בישיבת הסוכה

 

מצטער בסוכה מזבובים ויתושים  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קפב)

הגדרת מצטער פטור מן הסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קפו)

בדין מצטער פטור מן הסוכה בשינה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קצט)

כשרות הסוכות בישובים הסמוכים לכפרים ערבים  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רה)

חיוב שינה בסוכה כשאשתו בחודש תשיעי  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רז)

המשועבד להאכיל תינוק אם פטור משינה בסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רט)

שינה בסוכה כאשר בנו בוכה בלילות כשאינו רואהו  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' ריב)

מתבייש לישב או לישן בסוכה אם מיקרי מצטער  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רטו)

השוהה ליד מחוסר הכרה בטיפול נמרץ אם פטור מן הסוכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' ריז)

זקן שסוכתו נמצאת בגג והעליה לגג קשה לו  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' ריח)

סוכה שלא נעים לישון בה במשך היום מפני העוברים ושבים [האם רשאי להיכנס לביתו כדין מצטער, או חייב לבנות סוכה שיוכל להיות בה בנחת] ממשנתה של תורה, תשע"ה

אכילה ושינה בסוכה שאינה ראויה לשינה [סוכה בכותל המערבי, סוכה ליד מקום רועש] קהילת בני תורה, תשע"א

"מצטער" בישיבת הסוכה [מי נחשב מצטער, מצטער מחמת סיבה אחרת, המצטער בשינה בסוכה דינו לגבי אכילה, מצטער מחמת צפיפות בסוכה, האם חייב להוציא הוצאות כדי שלא יהיה מצטער, מי שאין לו סוכה האם חייב ללכת לסוכת חבירו]   עולמות, קכד   הגר"א עוזר, תשע"ג   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

גדר חיוב חינוך שבנו הקטן ישן בסוכה הנמצאת בחצר [שינת בנו הקטן או לימוד האב בסוכה מה קודם] שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט

מבוגר שסוכתו בקומה גבוהה ומתקשה בעליה אליה, האם הוא "מצטער"? כאיל תערוג, תשע"ז

פטור 'מצטער' הוא רק משינה או גם מאכילה  אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' עד) 

מצטער המוכרח לשהות בסוכה [הכנסת אורח] האם מברך לישב בסוכה?  חידושי הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' נג)

כשלאב יש צער וחשש שבנו הישן בסוכה יצטנן, האם הבן פטור משינה בסוכה? מעדני אשר, תשע"ח

מדוע רק במצוות ישיבת הסוכה יש פטור "מצטער"? אשכול יוסף, תשע"ז   תשע"ח

בעניין המצטער בסוכה [המצער, הנוחר בשינה ומפריע לאחרים, יחד נדחה מפני המרובים, חטא כדי שיזכה חברך, גזל שינה, השמן והרזה בסוכה]  עיון הפרשה, תשע"ז (גמ' רמג)

כשיודע שאם ישן בסוכה יחלה לאחר סוכות, האם דינו כמצטער עכשיו? הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

 תשבו כעין תדורו [מצטער פטור רק מסוכה, וכשבא אליו אורח חייב בסוכה, האם יכול לברך על אכילה כזאת בסוכה]  הגר"א גניחובסקי, תש"פ

 

שאלות ב"חושן המשפט" בבניית הסוכה

 

שכר אדם שיבנה סוכתו והתברר שחלק מהסכך גזול [מצוה הבאה בעברה, תקנת מריש] משא ומתן, תשע"ז

סוכה גזולה [גזולה, שאולה, המסכך ברשות הרבים, קרקע אינה נגזלת, מצוה הבאה בעבירה, גזל שימוש,  בנה ביציאת חירום או במקום אחר הנאסר ע"י הרשויות, נזק לשכנים כתוצאה מסוכתו] עולמות, קכב

העמדת עמודי ברזל לצורך סוכה בחצר משותפת [המכערים את חזות הבנין, אין לפגוע ברכוש המשותף ללא הסכמת השכנים, אין חובה על השכנים להסכים, זכות תרעומת קיימת רק בדינים שחז"ל קבעו] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' נא)

בניית סוכה שיש בה משום נזקי שכנים [הוצאת מרפסת על עמודים, האפלת דירת שכנו, היזק ראיה, האם שכן יכול להתנגד לבניית סוכה, האם ניתן לברך על סוכה שנבנתה על מדרכה ומאלצת הולכי רגל לצעוד בכביש] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

סוכה שמעליה מתוחים חבלי כביסה או סורגים [האם ניתן לעכב את השכן לבנות סורגים, או לחייבו להסיר חבלי הכביסה לימי הסוכות] גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' מט)

חזקה על מקום בניית הסוכה [חזקת תשמישין ללא טענה]  שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

ניזק מסוכתו של חברו [האם דומה לנזק מנר חנוכה, רשות מצוה] דפי עיון, תשע"ט

קיום מצוות בחפצי הזולת ללא רשותו ]נטילת קרשים לסוכה ללא ידיעת חברו, ישיבה בסוכת חברו ללא רשות, נטילת ד' מינים, בחג הראשון, ובשאר הימים]   עולמות, שט

טעה וסיכך בסכך שאינו שלו הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

על מה סומכים לבנות סוכה ברשות הרבים? מעינות בני יששכר, תשע"ט

מצות סוכה הבאה בעבירה דרבנן  עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' רמו) יח תירוצים

האם מותר להרעיש בבניית הסוכה בלילה? [האם דומה לקול תלמוד תורה שא"א למנוע]  אשכול יוסף, תשע"ז

שאלות בחו"מ בעניני סוכה [חזקה בבניית סוכה, חזקה בבניית סוכה משותפת במקום מסויים, שימוש בסוכה ללא רשות] משפט שלום, תשע"ח

סוכה גזולה  הגר"א גניחובסקי, תש"פ

 

ברכת "לישב בסוכה"

 

ברכת לישב בסוכה לאשה שאוכלת בסוכה והשולחן בבית  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קעח)

ברכת שהחיינו לקטן שנעשה בר מצוה בחוה"מ  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' קפ)

ברכת 'לישב בסוכה' שלא על סעודת פת [ברכת האיכלה פוטרת את השינה ושאר שימושי הסוכה, ישב בסוכה ולא אכל האם יברך 'לישב בסוכה', אכילת פת הבאה בכיסנין, עצות לצאת ידי ספק: יצא ידי חובה מאדם אחר המברך, לאכול סעודת פת קודם שנתו, יכוין בדעתו את נוסח ברכת לישב בסוכה מדין הרהור כדיבור, ישמע ברכה אחרת מחברו בא"ה ואחר כך ימשיך לישב בסוכה, שומע כעונה לחצאין] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' קטו)

ברכת "לישב בסוכה" בכל כניסה לסוכה, או רק בשעת אכילה [בכל פעם שנכנס לסוכה ואפילו מאה פעמים ביום, או רק בשעת אכילה, לכאורה חייב לקבוע כל דירתו בסוכה [ושינה חמורה יותר מאכילה, כי נאסרה גם בארעי], ומדוע אינו מברך על כך, שיעור אכילת פת ומזונות המותרת מחוץ לסוכה, ועל איזו אכילה מברך 'לישב בסוכה' אכילת פירות וירקות, בשר ודגים מחוץ לסוכה, האם הולך לסוכת חברו לבקרו, צריך לברך על עצם השהות בסוכה, או שמברך רק כשטועם מזונות או שותה מעט יין בסוכה [הנכנס לבקר את רבו • לגבות חובו • ליטול דבר מהסוכה, ההולך מסוכה לסוכה, והיתה דעתו לכך בשעת הברכה בסוכה הראשונה, גדר היציאה מהסוכה המחייבת לברך ברכת 'לישב בסוכה' פעם נוספת כשיחזור לסוכה [יצא ללמוד או להתפלל • כשדעתו היתה לשוב לסוכה לאלתר, היוצא מהסוכה באמצע סעודתו, הנכנס לסוכה לישן בה, האם מברך 'לישב בסוכה' גם ללא אכילה, נזכר תוך כדי סעודתו או לאחר ברכת המזון שלא בירך 'לישב בסוכה', מה יעשה, נסתפק אם בירך 'לישב בסוכה'] קהילת בני תורה, תשנ"ה   עולמות רכד

ברכת "לישב בסוכה" [בכל כניסה, בכל אכילה, לשינה, ישיבת ארעי, אכילת ארעי] מאור החג, תשע"ה

מסופק אם בירך "לישב בסוכה" האם יברך שוב? מעדני אשר, תשע"ה

בירך "לישב בסוכה" והתברר לו שהגג היה מכוסה, האם צריך לברך שוב? [בשעת הברכה היה הגג פתוח ואח"כ נסגר, האם יברך שוב] הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

ברכת המצוות "לישב סוכה" בכל ימי החג, בשונה מברכת "על אכילת מצה" רק בלילה ראשון של פסח [פסקי רבי אברהם ב"ר משה ממונייטו] הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ח

בירך "לישב בסוכה" בזמן תוספת יום טוב  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

סדר האושפיזין במשנת הבני יששכר  מעיינות מהרצ"א, תשע"ז

'אושפיזין עילאין' מדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל  פניני דעת, תשע"ז

נוסח "אושפיזין" להדפסה וברכת הלולב   

 

ארבעת המינים

כללי

 

דיני ארבעת המינים - פרטי הלכות ופסקי דינים בצרוף הוראות מעשיות  הגר"י גואלמן שליט"א-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' כו)

נטילת לולב בברכה לפני ברכת התורה שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

הנוטל לולב בלילה האם עובר ב'בל תוסיף' [ברית מילה בלילה] מגישי מנחה, תשע"ט

הנהגת ארבעת המינים של הגר"ח קנייבסקי שליט"א קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' ד)

כשהלולב תקוע בתוך זר פרחים והאתרוג בתוך סלסלת פרות ונוטלם יחד פניני חשוקי חמד-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' כב)

חציצה בנטילת ד׳ המינים [הגר"א עוזר שליט"א]  [מצוות שצורתם בנגיעת האדם בחפץ, ואם אינו נוגע בחפץ עצמו, חסר בעיקר צורת המעשה המבוקש אף בלא דיני 'חציצה', הלכך אפילו חצץ בינו ובין החפץ בדבר העשוי לנוי או במינו – לא יצא ידי חובתו. ואולם חציצה חלקית, אינה מהוה חסרון בצורת המעשה. כן הוא דין שופר שציפה את פיו זהב (לרש"י ורמב"ן], או הנופח בשופר ללא נגיעת פיו. וכן בכור שאינו נוגע כלל בכתלי הרחם, יתכן שאינו מתקדש. משא"כ כשנוגע במקצת. ולכן מעוברת שטבלה לגרותה - אין הטבילה מועילה לעובר, מפני שאינו נוגע במים כלל (הגרי"ז). נוטל לולב כשהוא כרוך בסודר, לרמב"ם חסר בעיקר מעשה הלקיחה. ונחלקו אמוראים האם לקיחה ע"י דבר אחר שמה 'לקיחה', וקיי"ל שמה לקיחה. נגע בלולב ויש דבר החוצץ במקצת מהנגיעה, אם הוא דבר העשוי לנוי, אם הוא מין במינו וכד', יש הלכות בהן הוא מהוה חציצה לפסול, כגון לבישת בגדי כהונה על גוף רטוב (למשל"מ) ותפלין (ברכי-יוסף), שאין זו דרך לבישה על בשרו. ואילו בכהן המשרת במקדש ודבר לח חוצץ בין רגליו לרצפה, או נטילת ד' מינים כשהם רטובים. וכל דבר נידון כפי דרכו וצביונו. חציצת 'מין במינו', הגם דבעלמא אינו חוצץ, יש דברים שחסר בצורת הדבר ובצביונו, כגון כהן שהכניס ידו לתוך חיקו – אין זו דרך הלבישה הראויה; כהן העובד במקדש כשהוא עומד ע“ג רגל חברו; רצועת התפלין החוצצת בין הבית לגוף (ללבושי-שרד) אע"פ  שדין חציצה בין הכהן לרצפה נלמדת מחציצה בבגדי כהונה אין שפרטי דיניהם שווים] עלון ישיבת זהב מרדכי-איתרי, תש"פ (עמ' ח)

מדוע אין יוצאין ידי חובת נטילת לולב ע"י שליח [פסקי רבי אברהם ב"ר משה ממונייטו] הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ח

נטילת לולב בירושלים בזמן הזה [ביכורי יעקב לדעת הרמב"ם]     חידושי הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' נב)

נטילת ארבעת המינים בידו והנחתם מידו [בימין או בשמאל, לולב תחילה או אתרוג וכן בהנחה, מנהג פולין ומנהג ליטא, כאשר רוצה לזכות את הרבים יסדר את המעונינים לפי תור אחד הנוהג מנהג ליטא ואחד מנהג פולין] האיחוד בחידוד, תשע"ז

הדרך המובחרת באחיזת ארבעת המינים בשעת הברכה [ליטול את ד' המינים ולאחר מכן לברך, למינקט כדעת רוב הראשונים, דס"ל שהעיקר הוא לאחר הנטילה, וכן נקט הגר"א מעיקר הדין, וכמו שהביא המ"ב בשעה"צ אות ל'. ולרווחא דמילתא יכול להגביה את הלולב והאתרוג ולהצמידם ולברך ולעשות בלבו תנאי שאם העיקר כדעת התוס' והרא"ש וסיעתם אינו רוצה לצאת יד"ח עד לאחר הברכה, ואם העיקר כדעת הרמב"ן וסיעתו רוצה לצאת קודם הברכה ולברך על שיירי המצוה, וזו הדרך מוציאתו מכל ספק .איטר יד יאחז הלולב בשמאל כל אדם שהוא ימינו, ואת האתרוג בימין כל אדם שהוא שמאלו, וכן גבי כוס של ברכה] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' קמג)

הלכות ארבעת המינים [הגר"ש רוזנברג שליט"א] שיעורים בדיני סוכה, תשע"ט (עמ' כט)

ברכת נטילת הלולב ומיניו הגר"א עוזר, תשע"ב

מה יטול קודם את הלולב או את האתרוג? מחמדי התורה, תשע"ט

נטילת לולב ביום טוב ראשון שחל בשבת בבית הכנסת  [פסקי רבי אברהם ב"ר משה ממונייטו] הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ח

הידור מצוה הגר"א עוזר, תשע"ד

האם צריך ללוות כסף כדי לקיים מצוות ארבעת המינים? מעינות בני יששכר, תשע"ט  תשע"ז

כמה יש להוציא לקניית ארבעת המינים? [המבזבז אל יבזבז יותר מחומש] רץ כצבי, תשע"ב     

נענועי הלולב בהלל [נטל לולב ושכח לברך, לא להפסיק בין הברכה להלל, דברי האר"י לברך על נטילת לולב בסוכה קודם התפילה, הפסק]  שלמים מציון, תשע"ו    תשע"ט

נטילת ארבעת המינים במחובר  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

לבקש תשלום עבור הקנאת ארבעת המינים ב'מתנה על מנת להחזיר'? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' י)

כשיכול להדר רק באחד מארבעת המינים באיזה יבחר? הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    אספקלריא סוכות, תשע"ט   (עמ' צט) 

לולב - בגימטריא - חיים  פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' י)

ההשקעה בארבעת המינים חביבות המצוה [השקעה בכלים סניטרים בחדר הפטור מן המזוזה] גל עיני-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' מה)

סדר הנענועים [כסכוס, טירוף, הולכה, הבאה, סדר הרוחות] עומק הפשט, תשע"ט

מדריך הלכתי לארבעת המינים [כשר לברכה, ומהודר] אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' קמו-קנא) 

ברך על ארבעת המינים ושם לב שאחז את האתרוג הפוך [ד' מינים מעכבים זה את זה, ברכה עובר לעשייתן, הפסק בדיבור לפני הפיכת האתרוג, הפסק באמירת הלל] שמעתתא עמיקתא, תשע"ז

האם ארבעת המינים צריכים הכשר? [גמר מלאכה בידי יהודי, הפרשת תרומות ומעשרות, ערלה, סורים, גזל, שמירת שבת, הדבקת תיומת בלולב]  נתיבים לכשרות, תש"פ

זהירות ובעיות שכיחות בקנייני ארבעת המינים  נתיבים לכשרות, תש"פ

ארבעת המינים אחרי סוכות [תשמישי מצוה, לעשות בהם מצוה נוספת שריפת חמץ ואפיית מצות]  עומק הפשט, תשע"ט

לקנות ארבעת המינים מהודרים ממעות מעשר כספים נר יששכר, תשע"ח

המקיים מצוה דרבנן שהוא פטור מלעשותה מספק האם ראוי לבקש מחבירו להוציאו בברכה? [מי שיש לו ספק בנט"י או בציצית בבגד המחויב מדרבנן, שמע הברכה מחבירו ואח"כ נפשט לו הספק האם יחזור ויברך, אב ובנו שנטלו ד' מינים ואח"כ נודע שאחד מהאתרוגים היה פסול, קבע מזוזה בפתח שאין בו דלת ואח"כ קבע בה דלת, אם אפשר לברך על ספק פדיון הבן כשיש רוב לחיובא, בגדר דין המע"ה אם הוי דין הכרעה על הספק כחזקה דמעיקרא באיסורים, נולד לו בכור והוא במקום רחוק ואינו יודע אם הוא חי האם יכול לפדותו בברכה, לברך על טלית שאולה להדעות דנשים מברכות על מ"ע שהז"ג]  פניני הלכה-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' לו)

ענינים שונים [מקצת דיני ארבעת המינים, הושענא רבה, השתתפות האבל בהקפות ובסעודת שמחת תורה, מעניני התפילה וקריאת התורה, דיני קריאת שנים מקרא ואחד תרגום]  מנחת שאול, תש"פ

 

אתרוג 

 

אתרוג שאינו עומד לאכילה לזמן אם כשר למצוה ודין אתרוג שריססוהו בחומרים רעילים, או שיחדוהו לנוי סוכה אם כשר למצוה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רלז)

אתרוג שנתייבשה פיטמתו  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רמג)

מה עדיף טפי אתרוג נקי או גידול יפה?  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רמד)

הידור מצוה ללולב או לאתרוג מה עדיף?  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רמז)

אם יש הידור מצוה באתרוג גדול ביותר  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רמט)

בחירת אתרוג מהודר עומק הפשט, תשע"ט

האתרוג בראי ההלכה והדורות  נוה ההיכל, תשע"ג

חפץ להחליף לאתרוג מהודר יותר לאחר הברכה פניני הלכה ישיבת מיר, תשע"ט (עמ' מ)

אתרוג הנראה כחסר, וע"י זכוכית מגדלת נראה שאינו חסר  [מוקף גויל בספר תורה, בראיית העין או זכוכית מגדלת]  פניני הלכה ישיבת מיר, תשע"ט (עמ' מב)

אתרוג של חו"ל האם חייב במעשר? הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט

פסולי אתרוג [חסר, שיעור החסרון שפוסל, ניטל עוקצו ופטמתו, אתרוג שתחילת יצירתו בלא פיטם, מה נחשב לתחילת יצירתו בלא פיטם, נקלף, נקלף הקליפה הירוקה ולא נחסר מהלבן, ספק נקלף מהקליפה הירוקה, חזזית ומראה פסול, אהינא סומקא, מראה אדום וחום, מנומר ממראות כשרים, מנומר במראה ירוק וצהוב, סתירה בהכרעת המשנ"ב בדין מנומר ממראות כשרים, דין מנומר ממראות כשרות בבלעטלך, מנומר במראה כשר בחוטמו במקום אחד, מנומר במיעוט אתרוג, מנומר במושב האתרוג, מנומר במיעוטו ביותר מג' מקומות, מה נכלל בחוטמו של אתרוג, קביעת מקום החוטם, נקודות שחורות שאינן נראות לעין, נקודות המשתנות בראיה דרך זכוכית מגדלת, אופן קניית אתרוג, אופן בדיקת אתרוג, זהירות בהצהבת האתרוג, אתרוג עם גידול יפה או נקי]  ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח, סי' ה (עמ' כו)

האם באתרוג צריך להדר יותר משליש?  מעינות בני יששכר, תשע"ט

היתר ריבוי בלולב או באתרוג הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ט

קנה אתרוג כשר, וקיבל מתנה אתרוג מהודר, על איזה יברך? [מעלת הוצאת כסף על מצווה] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' ז)

לצאת ידי חובה באתרוג מהודר של גדול הדור, או באתרוג הפשוט שלו? [מעלת הוצאת כסף על מצווה] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' ט)

אתרוג הדור בגידולו ואתרוג נקי איזהו עדיף [במשנת הירושלמי] אספקלריא סוכות, תשע"ט  (עמ' כב)  

קנה אתרוג לו ולאביו, האם חייב לתת לאביו את המהודר   אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' עג) 

מאיזה זנים מומלץ לקחת אתרוג למצוה?  נתיבים לכשרות, תש"פ

אתרוג הקטן כאגוז אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' עט) 

איסור בורר, הפרדה בין אתרוג כשר ואתרוג פסול   הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

עט הדר המועיל להוריד נקודות מהאתרוג  נתיבים לכשרות, תש"פ

דין חיבור ע"י קיסם בלחם משנה ובאתרוג   אספקלריא, תשע"ט  (עמ' קמו)

אתרוג השווה פרוטה רק מחמת המצוה, האם ניתן לקדש בו אשה? [המקיימת מצוות עשה שהזמן גרמא, האם לגביה אומרים מצוות לאו ליהנות נתנו, האם כלל זה נאמר רק במצוה חיובית] עשר עטרות, תשע"ט

מראה חום נידון כשחור - באתרוג ובדינים נוספים [נוטה לאדום, בקיאות בצבעים כיום]  שמעתא עמיקתא, תשע"ט

 

לולב

 

לולב שבראשה קמטים כשלשלת [זיגזג]  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' ריט)

לולב שנתעקם אם מותר לחזור ולפשטו ביו"ט  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רכא)

נחלק התיומת במשהו וניכר רק ע"י זכוכית מגדלת  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רכז)

בדיקת הלולב קודם הברכה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רנב)

הנחת לולב בשבת תחת המטה לרפואה  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רנד)

טלטול לולב פסול בשבת ויו"ט כשנתייחד למשחק ע"י קטן גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רנז)

בחירת לולב מהודר עומק הפשט, תשע"ט

נטל לולב בטעות עם חציצה, האם יטול שוב ויברך שהחיינו ירחון האוצר, תשע"ח (עמ' קלא)

פסולי לולב [עלה אמצעי, נחלקה התיומת, שיעור נחלקה התיומת בעלה אמצעי, נחלקה התיומת במיעוטו, נסדק כהימנק, מהו נסדק כהימנק, ביאור המג"א דנסדק קאי על העלין שאצל התיומת, ביאור השעה"צ בכוונת המג"א בדין נסדק כהימנק, הימנק בלא נסדק, שיעור נסדק כהימנק, קטם ראשו, נקטם כל שהוא, עשו ראשו של לולב כחוטמו של אתרוג, סתירה בין דין נקטם כל שהוא לכפוף כל שהוא, נחלקה התיומת כל שהוא אין זה כשאר פסולי לולב הפוסלים בכל שהוא, אחיזת העלה האמצעי בשעת בדיקת הלולב]  ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח, סי' ו (עמ' לז)

לולב - בגימטריא - חיים  פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' י)

 

הדס

 

היתר ריבוי בהדסים ובערבות [והמעבר מהדסים לערבות]  הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ט

נקטם ראש ההדס וניכר רק ע"י זכוכית מגדלת  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רלא)

בחירת הדס מהודר עומק הפשט, תשע"ט

נטילת הדס אחד או שניים למצוות לולב [מנהג אשכנז צרפת ואיטליה דהלכה כר"ע] הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ח

הדס משולש והדס שוטה  אספקלריא סוכות, תשע"ט  (עמ' יט)

גדרי הדס משולש [הגדרת ענף עץ עבות, שיטות הראשונים, בבלי וירושלמי, חמש דעות בראשונים בדין הדס שלא כולו משולש, הכרעת השו"ע, הכרעת הרמ"א,  הדרך המובחרת באחיזת ארבעת המינים בשעת הברכה [ליטול את ד' המינים ולאחר מכן לברך, למינקט כדעת רוב הראשונים, דס"ל שהעיקר הוא לאחר הנטילה, וכן נקט הגר"א מעיקר הדין, וכמו שהביא המ"ב בשעה"צ אות ל'.  ולרווחא דמילתא יכול להגביה את הלולב והאתרוג ולהצמידם ולברך ולעשות בלבו תנאי שאם העיקר כדעת התוס' והרא"ש וסיעתם אינו רוצה לצאת יד"ח עד לאחר הברכה, ואם העיקר כדעת הרמב"ן וסיעתו רוצה לצאת קודם הברכה ולברך על שיירי המצוה, וזו הדרך מוציאתו מכל ספק .איטר יד יאחז הלולב בשמאל כל אדם שהוא ימינו, ואת האתרוג בימין כל אדם שהוא שמאלו, וכן גבי כוס של ברכה] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' קנ)

 

 

 

 

ערבה

 

נטילת ערבות מעץ שגזם בשביעית כדי שיצמחו הענפים טוב יותר  גם אני אודך - בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז (עמ' רלד)

דיני ערבות ללולב  עומק הפשט, תשע"ט

האם ערבה השווה פחות משווה פרוטה נקראת "לכם"?  אורות הגבעה, תשע"ה  אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' מו) 

 

איגוד הלולב [קוישקעל]

 

איגוד הלולב ע"י קשר גמור [או בקוישקעל]  שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

איגוד הלולב בטפח העליון   שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

מצות איגוד הלולב עומק הפשט, תשע"ט

מנהג הקוישקעל [אגד הלולב במיניו] ירחון האוצר, תשע"ח (עמ' קמח)

חציצה בארבעת המינים הגר"א עוזר, תשע"ג  

האם באיגוד הלולב יש חשש "מעמר"  הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

מעלת ארבעת המינים ושלושת האגדים שבילי פנחס, תשע"ה

 

שאלות ב"חושן המשפט" בארבעת המינים

 

קנה אתרוג, והמוכר אמר לו שאת המחיר יקבע בעה"ב, ונפגשו רק בחוה"מ  פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' ו)

שומר אתרוגים שהחזירם אחר סוכות  מכותלי בית הדין, תשע"ז

אתרוג שנפסל בזמן שנלקח לבדיקת הרב [לוקח שנאנס, מאימתי חל הקנין, הלוקח כמה אתרוגים לבדיקה האם דינו כ"לוקח", זבינא חריפא] מכותלי בית הדין, תשע"ז   עולמות, תלג

סחר באתרוגים בניגוד לדעת הבעלים [החזרת אתרוג אחר הסוכות, מטבע שפסלתה מלכות]   מכותלי בית הדין, תשע"ז

שליח שלא מסר את האתרוגים  מכותלי בית הדין, תשע"ז

שכח לשלם את התמורה על האתרוג, הזיק לאתרוג בשעת בדיקה משא ומתן, תשע"ה

קנה חמשה לולבים והגיע לביתו ומצא ששה, ולא מוצא את המוכר, האם יכול לברך ביום הראשון ובשאר הימים?  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

קנין דרבנן בארבעת המינים הגר"א עוזר, תשע"ג

קדימה ואונאה במכירת אתרוגים דבר חוק ומשפט, תשע"ו

גזל אתרוג ובירך, ומחל לו, האם ברך לבטלה? [מחילה למפרע]  נוה ההיכל, תשע"ג

מתנה על מנת להחזיר בד' מינים הגר"א עוזר, תשע"ב

לולב הגזול, מצוה הבאה בעבירה הגר"א עוזר, תשע"ד

גדרי מצוה הבאה בעבירה בארבעת המינים רץ כצבי, תשע"ג

האם מותר לקטום ענף מעץ אתרוג ללא רשות, בכדי לטעת עץ אתרוג בחצרו? [תקנת יהושע בן נון, באיזה עצים ובאיזה אופן התיר יהושע, פרשנות התקנה, בארץ ישראל או גם בחו"ל, האם מותר להזיק ענפי חברו כדי להציל את ממונו, נחיל דבורים, הצלת עצמו בממון חברו, בתשלום לאחר מכן, כשכוונת הנוטל למסחר] בינת המשפט, תשע"ט

 

שמחת יום טוב

 

משמעות שם יום טוב, מחמת איסור מלאכה או על שם השמחה? זרע ברך, תשע"ד

מצוות שמחה ביום טוב [שמחה בלב או באכילה, ברכה על מצוות השמחה, זמן קיום המצווה, חציו לכם, שמחת התורה]  עיון הפרשה, תשע"ד (עמ' לא)

שמחת יום טוב - רשות או חובה  המאור, תשע"ט (עמ' נא)

אין שמחה אלא בבשר ויין  אספקלריה, תש"פ

סיום מסכת ביום טוב  [אין מערבין שמחה בשמחה] מעדני אשר, תשע"ח

אין מערבין שמחה בשמחה [נישואין בחג] עומקא דפרשה, תשע"ז

שמחת יום טוב - האם יש דין תשלומין למי שלא שימח את אשתו ביום טוב? [הגר"י זילברשטיין שליט"א] בנתיבות ההלכה - שבועות, תשע"ח (עמ' צט)    פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' יז)

מתי יחדש בגדים - לכבוד החג או לכבוד חתונה הסמוכה אחר החג? [הגר"י זילברשטיין שליט"א] בנתיבות ההלכה - שבועות, תשע"ח (עמ' ק)     וישמע משה, תשע"ח

שמחת יום טוב ]שמחת גברים ביין ונשים בבגדים, בזמן הבית בבשר וביין, בזמן הזה האם היא מדאורייתא או מדרבנן,  שני דינים להיות שמח ולעשות מעשי שמחה, ג' דרגות בשמחה, דין ליל יום טוב ראשון, האם אשה חייבת בשמחה, והאם יכולה למחול לבעלה, בגד חדש שלא לובשים בחג, תיקון תכשיט שבור ,קניית כלים לבית, קניית פרחים לאשה, ספר לילד, אכילת בשר עוף, שתיית יין או מיץ ענבים, שיתוף רוחניות וגשמיות, המצוה לשמח עניים ובני תורה[ עולמות, רצט

שמחת יום טוב [האם חייב ללוות כסף כדי לקנות בגדים ותכשיטים לאשתו - האם יכול לשמחה בדברים אחרים, האם מותר לקנות בגד חדש לאשתו שהיא אבלה ל"ע]  שעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

האם יוצא מצות שמחת יו"ט, כאשר שוכר או שואל בגד לאשתו? ]בגד יד שניה, בגד משופץ[  פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יז(

האם בעל שנתן לאשתו מתנה ימים אחדים לפני יו״ט לצורך אחר, כגון מתנת חתן לכלה, יצא ידי חובת שמחת אשתו ברגל? האיחוד בחידוד, תשע"ח

 

שמחה בחג הסוכות

 

מאמרי שמחת החג - זמן שמחתנו  דרכי החיזוק, תשע"ט

ההקפות ואמירת ההושענות בסוכות ובהושענא רבה רץ כצבי, תשע"ז

"סוכות זכר לענני כבוד" - גילוי לפני אומות העולם על גודל חיבת השם יתברך לעם בחירו פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' י)

חג הסוכות - שמירת הטהרה של יוהכ"פ       הגר"נ שילר שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כב)

שמחת המועדות [הגרי"י אדלשטיין שליט"א]  ממגד גרש ירחים-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' יב)

מדוע רק חכמי ישראל רקדו בשמחת בית השואבה? אשכול יוסף, תשע"ג

הלכות מצויות לחג הסוכות ושמחת תורה שמעתא עמיקתא, תשע"ט

עבדו את ה' בשמחה  מדי שבת, תשע"ז   נפשו גחלים תלהט, תשע"ה

ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים [הגר"ש פישר שליט"א]  עלון ישיבת זהב מרדכי-איתרי, תש"פ (עמ' ז)

שמחת בית השואבה - מים תחתונים ומים עליונים שבילי פנחס, תשע"ו

שמחת השלימות   היא שיחתי, תש"פ

מדוע בשמחת בית השואבה, גדולי ישראל רקדו והמון העם באו לראות ולשמוע? קולמוס יוסף, תשע"ח   מעדני אשר, תשע"ח

נמנום מחוץ לסוכה, בזמן שמחת בית השואבה [ישן מחוץ לסוכה, שנת ארעי] מעדני אשר, תשע"ח

שמחה של מצוה - שמחה של תורה  דרכי החיזוק, תשע"ז   מדי שבת בשבתו, תשע"ח

שמחתנו בחג הסוכות [סוכות ממש או ענני כבוד, שמחה יתירה בחג הסוכות, השראת השכינה אחר חטא העגל, גמר סדר הימים הנוראים, תוכנו הרוחני של חג האסיף, הקשר בין ארבעת המינים לשמחה בחג] (ושמחת בחגך)  עולמות, קעה

מצות שמחת יו''ט והפעולות שעל ידם מקיימים המצוה  נתיבים לכשרות, תש"פ

עבודת המקדש בחג הסוכות [ושאבתם מים בששון, חובת הקרבנות ביו"ט, נטילת ערבה במקדש, נטילת לולב במקדש בזה"ז, נטילת לולב בירושלים בזה"ז, מצות ניסוך המים, ניסוך המים לספלים, מצות עליה לרגל, מצות עליה לרגל - ברגל, עליה לרגל בזה"ז, שאלת גשמים בזמן עליה לרגל, לויים בשיר בית השואבה, שירת הלויים בט"ו מעלות, צורת שמחת בית השואבה] עומקא דפרשה, תשע"ה

עניני הושענות [הקפת הבימה ע"י ישראל, הושענות במקדש ובזה"ז, הוצאת ס"ת להושענות,  ההקפות באמירת הושענות, ביאורים בהושענות, יום דין בהוש"ר, טעם שם הוש"ר, ת"ת בליל הוש"ר, התרת אגד הלולב, ערבי נחל להושענות, חביטת ערבה, ברכה על מנהג, שהחיינו על הערבה, בגדי הושענא רבה, כפרת אוה"ע בסוכות, אתרוג של תרומה, פסול לולב היבש, עשיית מלאכה בהוש"ר, סתירת הסוכה בהוש"ר, קרה"ת בשמחת תורה, השמחה בשמחת תורה, צילא דמהימנותא] עומקא דפרשה, תשע"ד

קונטרס בענין שמחת בית השואבה אשכול יוסף, תשע"ו

זמן שמחתנו [סוכת עורו של לויתן, שמחת המועד כהלכתה, כתיבת ס"ת בחוה"מ, השמחה בבשר שלמים, במצות ושמחת בחגך, שמחה בלילות הרגל, שמחת הרגל בזה"ז, שלמי שמחה, חיוב שתיית יין במועד, ברכה על שמחת יו"ט, ושמחתם לפני ה', ישמח ישראל בעושיו, שמחת חג הסוכות, מצות שמחת יו"ט, שמחת חול המועד, שמחת ישיבת סוכה, אשרי ילדותנו, שורש שמחת ביה"ש, מה"ת או מדרבנן, שמחת תורה, איחור תפילת מוסף, משתה חתן תורה ובראשית, השירה הזאת, עמידה בהקפות, השמחה בשמיני עצרת, חציו לכם בשמחת תורה, סדר קרה"ת בש"ת, שבע מצוות שבחג, שמחת המועד, זמן שמחתנו, שמחת תורה] עומקא דפרשה, תשע"ג    דרכי החיזוק, תשע"ד

שמחה נצחית   היא שיחתי, תש"פ

אוסף מדברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א [הנהגות החזו"א בהלכות סוכה, פנינים בעניני חג הסוכות, שו"ת בעניני אכילה בסוכה וחוץ לסוכה, שו"ת בהלכות ד' מינים, בענין יום שמחת תורה, מעשים והנהגות מרבינו שליט"א בעניני חג הסוכות, פסקי הלכות ד' מינים, מעשים והנהגות מהרבנית ע"ה, מעשיו של רבינו שליט"א] דברי שי"ח, תשע"ד   תשע"ז

לקט מהנהגות גדולי ירושלים לחג הסוכות רוממות, תשע"ז

לקט פנינים הלכה מהגרי"ש אלישיב זצ"ל לחג הסוכות רוממות, תשע"ז

הנהגות ועובדות לחג הסוכות מהגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל  פניני דעת, תשע"ו

שו"ת מהגר"נ קרליץ שליט"א  נשיח בחוקיך, תשע"ו

מקצת ההלכות הנוהגות בסוכות  מאור החג, תשע"ד

 

הלכות יום טוב

 

רחיצה ביו"ט, ודין 'שווה לכל נפש' [האם מותר לרחוץ כל גופו במים חמים ביום טוב. בפרט כאשר יש יו"ט סמוך לשבת, ועוד יותר כאשר יש יומיים יו"ט (ר"ה או בחו"ל) ומיד אח"כ שבת. לאנשים הרגילים להתרחץ כל יום, בפרט בר"ה שהתפילות ארוכות ומתאמצים בהם מאוד, ולא בכל המקומות המיזוג מספיק. נושא ראשון: האם מותר לחמם מים לרחוץ את כל גופו ביו"ט, האם זה נחשב אוכל נפש,  'שווה לכל נפש'. רחיצת כל הגוף כיום האם מוגדרת כשווה לכל נפש. נושא שני: גזירת חז"ל לא להשתמש במים שהוחמו ביו"ט, האם להשתמש רק במים שנשארו בדוד מערב יו"ט. נושא שלישי: אף אם נתיר את המים היוצאים מהדוד, מה שינם של המים הנכנסים לדוד ומתחממים שם, ובהם אינו משתמש, היתר אוכל נפש מתיר למלאכה בדבר שלא משתמש בו, "מלאכה המתלווה"]  ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' קעא)

עישון ונטילת חומרים פסיכואקטיביים ביום טוב [הדלקת נר ביום טוב, מתוך שהורתה לצורך, איסור משום 'מכבה', פירושי הראשונים, הבערה באינו שווה לכל נפש, בעיות נלוות לעישון. טחינת הטבק, הכנסה לנרגילה, הדבקת סיגריה, מחיקת אותיות, קטימת הסיגריה, קטימת האפר, הרכבת הנרגילה והמקטרת, נקיבת הנייר, סמים] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' קצז)

כיבוי להבת הגז ביום טוב על ידי נתינת חייץ כסכין וכף, בין עגולת כירת הגז להתקן הבטיחות שבצדה [גרם כיבוי, גרמא ומעשה ישיר, כשהמעשה פועל מיידית והתוצאה נראית לאחר זמן, מעשה ישיר, ומעשה כלאחר יד, ביטול שדה אלקטרו מגנטי ביום טוב, ניתוק מכשיר חשמלי, האם לשורר שיר ביום שמחת תורה המתייחס לישמעאל ולגנותם] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' ריד)

כיבוי והפעלת הגז ביו"ט באופן המותר  נתיבים לכשרות, תש"פ

רפואה ועישון ביום טוב [שחיקת סמנים, מתוך שהותרה לצורך, אוכל השווה לכל נפש, מי שיש לו מיחוש בעלמא והוא מתחזק והולך כבריא, אסור לעשות לו שום רפואה בשבת, ואפילו על ידי אינו יהודי, גזירה משום שחיקת סממנים, ולא הזכירו כלל את דיני הרפואה ביום טוב וצ"ע האם יש לחלק בין דין רפואה בשבת לרפואה ביום טוב, דיוק המג"א מדברי השו"ע שהתיר רפואה בחול המועד - שביום טוב אסור לשתות דבר שהוא משום רפואה 'גזירה משום שחיקת סממנים', וצ"ע מדוע יש לגזור משום שחיקת סממנים ביום טוב, והרי טחינה אסורה ביום טוב מדרבנן, ואם כן זוהי 'גזירה לגזירה', עוד יש לדון להתיר רפואה ביום טוב מדין דיכת תבלינים המותרת ביו"ט, 'מתוך שהותרה הבערה לצורך [יום טוב], הותרה נמי שלא לצורך' ולפי זה גם אם שחיקת סממנים אינה נחשבת 'אוכל נפש' שמותר ביו"ט - הרי יש לומר 'מתוך' שהותרה שחיקת תבלין לצורך, הותרה גם שלא לצורך, היתר מלאכה ביום טוב לצורך אוכל נפש - רק ב'אוכל השוה בכל נפש'  ויש לדון האם רפואה נחשב 'אוכל השוה בכל נפש', דברי הפוסקים בדין עישון ביום טוב - האם נחשב ל'אוכל השוה בכל נפש', ומה הדין בזמנינו שמוסכם כי העישון מזיק לבריאות, 'גזירה משום שחיקת סממנים' כיום שמרבית הרפואות מוכנות בבית המרקחת, שקונים בבתי המרקחת, ולא מכינים ע"י שחיקת סממנים]  עולמות, נ

מטבע בקשות בנין ביהמ"ק במוסף ג' רגלים [הקרבת קרבנות בזמן הזה]  ירחון האוצר (כט), תשע"ט (עמ' מז)

עניני יום טוב [בישל בשבת למומר, שמחת יום טוב, בפת בבשר ביין, נשמה יתירה ביום טוב, קידוש ביום טוב?] (מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם) [כג, ב]  עומקא דפרשה, תשע"ד

רחיצה ביום טוב [קרים וחמים] אזמרה לשמך, תשע"ט

החזרת מחזורים הביתה ביו"ט מחשש גניבה [התירו סופו משום תחילתו, כשיגיע הביתה במוצאי יו"ט, הוצאת מטפחת כיס בבין השמשות] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

צביעת מאכלים ביו"ט  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

קידוש במקום סעודה ביו"ט [עוגת גבינה שברכתה שהכל]  שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

מלאכה ביו"ט לצורך תוספת יו"ט  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

הוצאות שבת ויום טוב [לוו שבת ואני פורע, כבוד ועונג שבת: מצוה על האדם לכבד ולענג את השבת כפי יכלתו, וזוכה לנחלה בלי מצרים ויתברך בכפלי כפלים. שיעור: בכל ההוצאות לא יוציא יותר ממה שיש לו, שלא יחרוג ממה שקצבו לו מן השמים. אבל הוצאות שבת ויו''ט לא נכנס לחשבון, אם פחת פוחתים לו, ואם הוסיף מוסיפים לו. אם יכול להשיג הלוואה, ילוה והקב''ה יפרע, ולדעת העטרת זקנים לא ילוה אם לו מהיכן לפרוע, ומכריע השעה''צ והכל לפי הענין .תנאי ההבטחה: ההבטחה הוא, רק למאמין ובוטח בד'. ורק אם מכוון לכבוד שבת, ולפי מה שרגיל ממציאים לו, ולא יפריז בדרך גוזמא.  כפי יכלתו: ג' דרגות במצות עונג שבת. דרגה א' - אם יש לו כסף יקנה לכבוד שבת כפי יכלתו. וכל המרבה הרי זה משובח. ג' סעודות וכסא דהרסנא: דרגה ב' - יש לו ממון קצת, יקנה ג' סעודות וכסא דהרסנא, ויבטח בה שישיב לו את ההוצאות. ויצטמצם בימות החול, לכבד את השבת גם יותר ממאכל אחד. ולא יטול מן הצדקה, ורק אם בלאו הכי נוטל מן הצדקה, יתנו לו ג' סעודות וכסא דהרסנא, ובאדם נכבד לפי כבודו. שבתו חול: דרגה ג' - אם השעה דחוקה לו ביותר, ואין לו משכון ואינו יכול להשיג הלוואה בלי משכון, יעשה שבתו חול ולא יצטרך לבריות שלא יקח מן הצדקה] עומק הפשט, תשע"ט

הפעלת וכיבוי כיריים גז ביום טוב [הדלקת האש, שסתום בטיחות, כיבוי האש, סגירת בלון גז, ניטרול החיישן ע"י כפית, גז-מן, בישול באינדוקציה, בישול בכירה חשמלית]  אספקלריה, תש"פ (עמ' כ)

צירוף לזימון בבן חו"ל שאכל בסוכה בשמיני עצרת ובן א"י שאוכל בבית  אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כה)

יום טוב שני של מעליות [שימוש בארץ ישראל במעלית 'שבת' במצב 'חול', ע"י בן חו"ל ביום טוב שני של גלויות]  אספקלריה, תש"פ (עמ' כו)

קיצור הלכות חול המועד המצויות [כללי האסור והמותר בחול המועד, צרכי אוכל נפש, צורך המועד, דבר האבד, דיני סחורה, תספורת וכיבוס] מנחת איש תשע"ט (ק עמ')

מלאכת הדיוט בחוה"מ [תיקון מכונית במועד, נסיעה במכונית במועד למקום שיכול ללכת ברגליו, למלא במועד דלק יותר ממה שנצרך לו] בירור הלכה, תש"פ

 

במחשבת החג

 

משניות מסכת סוכה מבוארות שתי הלכות ביום, תשע"ט

מדוע לא קבעו את סוכות בתקופת הפסח, עת יצאו ממצרים וישבו בענני הכבוד? פנינים, תשע"ט

ענני כבוד או סוכות ממש מאור החג, תשע"ד

יום הושענא רבה ירחון האוצר, תשע"ח (עמ' קנה)

למען ידעו דורותיכם מאור החג, תשע"ד

מדוע נשארים ערים בליל הושענא רבה? אשכול יוסף, תשע"ד

מדוע כתובה סוכה בכל התורה בכתיב חסר (סכה) (ויהי בשלם סוכה) במשנת הפרשה, תשע"ז

הזכות לראות את האושפיזין בסוכה במשנת הפרשה, תשע"ז

ענין סוכה כנגד נישואין וגמר קנין הקידושין שפת אמת, תרל"ד

לעתיד לבוא מדוע ינסה הקב"ה את אומות העולם במצוות סוכה? אשכול יוסף, תשע"ג   קולמוס יוסף, תשע"ח

גדר תפילת המוספים בחג, ותוכנה  ירחון האוצר, תשע"ח (עמ' קעח)

חג הסוכות חירות מעין עולם הבא  נר יששכר, תשע"ג

סוכה דירת עראי - ההסתפקות במועט  מעינות בני יששכר, תשע"ט

מדוע חל סוכות בי"ד תשרי [ע"פ הגר"א] רוממות, תשע"ז  מלאכת מחשבת, תשע"ח  משנת המועדים- סוכות, תשע"ט (עמ' 2)   להתעדן באהבתך, תשע"ט

שיעורי החג של הגר"א עוזר  תש"ע  תשע"א  תשע"ב

אוסף עלונים לחג הסוכות מגדולי הדור  תשע"ז   תשע"ו  (12 עלונים)

שיחותיו של רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א (באר הפרשה)  סוכות, תשע"ז

דרשת הלכות ארבעת המינים בדרך המוסר והתוכחה לאחד מחכמי ספרד הקדמונים הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ז

מדוע סוכה כתובה בכל התורה בכתיב חסר? [אין השם שלם, לשכן שמו שם, זיווג יעלה יפה] במשנת הפרשה, תשע"ז

 

הקבלת פני רבו ברגל

 

הקבלת פני רבו ברגל  [חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, מדוע לא בשבת, המקור לחיוב הקבלת פני רבו מפסוק שכלל לא נזכר בו רגל, חיוב הקבלת פני רבו ברגל מהאשה השונמית, והרי לכאורה זו מצות עשה שהזמן גרמא, אשר נשים פטורות מקיומה, הרמב"ם הביא להלכה את החיוב להקביל פני רבו ברגל, ברם מרן השו"ע השמיט דין זה, ורק הזכירו אגב אורחא בדיני הוצאה בשבת, עירובין תחומין והלכות תשעה באב, הנודע ביהודה כתב שאין חיוב להקביל פני רבו בזמן הזה, ודברי הפוסקים שנחלקו עליו, האם לדעת הנודע ביהודה מקיים מצוה כשמקביל פני רבו בזמן הזה [נפקא מינה אי חשיב עוסק במצוה הפטור במצוה], להקביל פני רבו ברגל, האם החיוב מהלכות יום טוב, או מהלכות תלמוד תורה או מדיני כבוד רבו, דיני קבלת פני רבו: כאשר רבו מוחל, האם צריך ללמוד תורה מרבו או די בכך שמכבדו בזה שבא לבקרו, החיוב כאשר אינו יכול לחזור לביתו בו ביום, דברי הפוסקים בנדון עזיבת ביתו ברגל לצורך נסיעה לרבו, היאך הותר לבטלו מחיובו לשמח את אשתו ובני ביתו בחג, דין הקבלת פני רבו ברגל ביום טוב שני של גלויות, כשהרב או התלמיד הוא בן ארץ ישראל בחו"ל או בן חו"ל בארץ ישראל, סיכום דינים הקבלת פני רבו למעשה, הקבלת פני גדול הדור, כשיכול להקביל פני רבו כל יום או כל שבת] רוממות, תשע"ו   עולמות, ש

הקבלת פני רבו ברגל  אספקלריא סוכות, תשע"ט  (עמ' לח)  

הקבלת פני רבו ברגל  [פסקי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תמב)

הקבלת פני רבו ברגל ועליה לרגל - קיומם כאחד, האם הוי 'מצוות חבילות'?  ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' רכא)

שמחת תורה

 

יום הושענא רבה  ירחון האוצר (ח), תשע"ח (עמ' קנה)

שמחת בית השואבה - שמחה היתירה ושמחתם לפני ה'  הגר"ד כהן שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' יב)

 

קריאת התורה

 

קריאת התורה בליל שמחת תורה בברכה [ברכה על מנהג] אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כה)

האם ניתן למכור עליה לתורה שכבר נמכרה לאחר?  מכותלי בית הדין, תשע"ז

קנה עליות ביום הכיפורים וכיבדם לחבריו וכעת אין לו לשלם [מקח או צדקה, התרת נדרים] דבר חוק ומשפט, תשע"ו

הלכות קריאת התורה בכלל, וביום שמחת תורה מתיקות ההלכה, תשע"ח

גבאי מכר פתיחת ארון הקודש כולל "י"ג מידות" והמדובר היה בשבת שאין אומרים י"ג מידות האיחוד בחידוד, תשע"ד

 

שמיני עצרת ושמחת תורה

 

יושב בסוכה בשמיני עצרת [בל תוסיף, יושב בסוכה ושלחנו בתוך הבית, האם נאסרו עצי הסוכה בהנאה]  אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כד)

שמחת התורה - שמחתה של שותפים  לב אחד [הגר"ש גלאי שליט"א], תשע"ט (עמ' יט)

עמידה בהקפות למי שקשה לו [אנוס, כבוד הבריות, לא יבוא לבית הכנסת]  פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כד)

מוספי והזכרת חג הסוכות ושמיני עצרת  ירחון האוצר (ח), תשע"ח (עמ' קסח)

תפילת המוספים ותוכנה ירחון האוצר (ח), תשע"ח (עמ' קעח)

מדוע קבעו חז"ל את שמחת תורה בשמיני עצרת ולא בחג השבועות? קולמוס יוסף, תשע"ח

מנהגי שמיני עצרת ושמחת תורה - מתוך ספר המנהגים לרבי ברוך שליח ציבור מטרויש  יעקב ישראל סטל, תשע"ח

ריקוד בשבת וביום טוב [לכבוד התורה, לדבר מצוה, לדבר הרשות] מאור השבת, תשע"ז

ריקודים בשמחת תורה אחר הכנסת ספר תורה להיכל שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט

הזכיר בתפילה "חג הסוכות" [במקום שמיני עצרת] ירחון האוצר, תשע"ח (עמ' קסח)    שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט

ברכו בתרא בערבית לשמיני עצרת, מתי אומרים? שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט

זמן תפילת מוסף, וקיצור הקפות כדי להתפלל מוסף בזמן שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט

כוח השמחה בשמיני עצרת, וכוח התפילה בשמיני עצרת, וקיצור הקפות כדי להתפלל מוסף בזמן  שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט

פיקודי ה' ישרים משמחי לב   היא שיחתי, תש"פ

הנהגת בן א"י הנמצא בחו"ל בשמיני עצרת ובשמחת תורה [הקפות בשמיני עצרת, האם מהווים זלזול ביו"ט, עליה לתורה ביו"ט שני של גלויות, בעל קורא ביום טוב שני של גלויות]   שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט

בן חו"ל בארץ ישראל שמע כבר וזאת ברכה, האם ישמע למחרת שוב? פניני חשוקי חמד, תשע"ט (עמ' יז)

שאלות מצויות לקראת שמחת תורה מתיקות ההלכה, תשע"ח

ישיבה בזמן הקפות בשמחת תורה אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' קו) 

ישיבת זקן ת"ח בזמן ההפקות כשספר תורה בחיקו ['קולות' בשמחת תורה] האיחוד בחידוד, תשע"ו

סיום התורה בשמיני עצרת  אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' קח) 

חשש אוהל בפריסת טלית על גבי חתן תורה וחתן בראשית  אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' קיד)

לעבור על המצוות בשמחת תורה משום טרחא דציבורא  אספקלריא סוכות, תשע"ט (עמ' קטז)

פסוקי 'אתה הראת' לפני הקפות