עיון מראי מקומות ניצבים תשפ"ב


 

 

 

פרשת ניצבים (קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה [לפי סדר א' ב']

 אוסף גליונות - מבית 'צוף'

אוצר פניני החסידות

אורות הגבעה

אז נדברו

איש לרעהו

אספקלריא

אשיחה בחוקיך

אשכול יוסף

באר הפרשה

בארה של תורה

בינת המשפט

בית מדרש - ישיבת מיר

במחשבה תחילה

במשנת הפרשה

דברי אמת

דברי יושר

דברי ישרים

דברי שי"ח

דרישה וחקירה

דרכים בתורה

האיחוד בחידוד

היא שיחתי

המצוות בפרשה

וישמע משה

וכל מאמינים

זרע ברך

זרע שמשון

יחי ראובן

יסודות החינוך

יקרא דאורייתא

יתרון דעת

כאיל תערוג

לאור הנר

להתעדן באהבתך

לקראת שבת מלכתא

מאור השבת

מאורות הפרשה

מגישי מנחה

מדי שבת בשבתו

מדשן ביתך

מחמדי התורה

מים זכים

מלאכת מחשבת

משנתה של תורה

מנחת אשר

מעדני אשר

מעינות בני יששכר

נוה ההיכל

נועם אליעזר

נחלתנו

נשיח בחוקיך

נר יששכר

נר לשולחן שבת

סיפורים להלכה שלמה

סיפורי צדיקים

עולמות

עומקא דפרשה

עיון הפרשה

פאר מקדושים

פניני אי"ש

פניני דעת

פניני הסופר

פנינים משולחן רבינו

פרי ביכורים

קב ונקי

קובץ גליונות

קול יעקב

שבילי פנחס

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

שיעורי הגר"י זנגר שליט"א

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

שלמים מציון

שמעתא עמיקתא

שפת אמת

תורה והוראה 

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים [לפי סדר א' ב']

 

 

 

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

[לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא]

 

נושא בפרשה: מצות תשובה

נושא בפרשה: ערבות במצוות

נושא בפרשה: לא בשמים היא - טורח ומאמץ בקיום המצוות

נושא בפרשה: לא בשמים היא - הכרעה ע"פ חכמי ישראל

נושא בפרשה: לא בשמים היא - קיום מצוות בקטבים ובחלל

נושא בפרשה: לא בשמים היא - הלכות הקשורות לטיסה

 

שאר עניני הפרשה...

 

בין פרשת ניצבים לראש השנה

 

נושאים אקטואליים:

 

לבית ולמשפחה

 

 

נושא בפרשה: מצות תשובה

 

דרך תשובה - לנשים ונערות [הקבלה לעתיד עפ"י הגר"י סלנטר, דרך קבלת "הבחינות הקלות" של הגרי"ס, הדרכה מעשית, הקבלה משנה את האדם] מאמר דרך תשובה, תשע"ט

מעשה התשובה [בהירות במעשה התשובה, הטעויות המצויות בקבלה, הטעויות בחרטה, התשובה למעשה, תשובת המזיד, תשובת השוגג, שב בתשובה אך חזר וחטא, בין חרטה ליגון] מהדורה מתוקנת, אלול תשע"ט (סט עמ')

קיצור לספר שערי תשובה [לרבנו יונה החסיד] מהדורה חשובה מרחבת ומנוקדת, תשע"ה (קכא עמ')

תשובה גמורה ותשובה שאינה גמורה המאור (תצז), תשפ"א (עמ' י)

הרהור בתשובה בבית הכסא [הרהור בדברי תורה במקומות מטונפים מדרבנן, לאפרושי מאיסורא, הרהור במציאות הבורא, מדוע דוד המלך במרחץ א הרהר במציאות הבורא, האם מותר לקיים מצוה בלא הרהור במקום מטונף, מצוות צריכות כוונה ביזיון מצוה, שחיטה במקום מטונף, תקיעת שופר במקום מטונף] אספקלריא, תש"פ (עמ' צו)

מצוות תשובה - דין וחשבון המאור (תצז), תשפ"א (עמ' טז)

האם מותר לעורר לתשובה בשבת כשזה יגרום עצבות? [תשובה האי פקוח נפש] מעדני אשר, תש"פ

מדוע מתוודים בלשון רבים על העבירות הרי כל אחד צריך לעשות תשובה על עבירות שעשה? מעדני אשר, תש"פ

האם עדיף שליח ציבור בעל תשובה כיון דבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד? מעדני אשר, תש"פ

אדם שעשה תשובה על מקצת עבירות ועדיין עושה שאר עבירות האם אינו נמחל לו אף על מה ששב? מעדני אשר, תש"פ

מדוע כל אחד צריך לעשות תשובה הרי כשאחד חוזר בתשובה מוחלין לכל העולם כולו? מעדני אשר, תש"פ

תשובת האדם מועילה גם לזרעו [ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך] אספקלריא, תש"פ (עמ' ט)

מהות ארבעים יום בתשובה מר"ח אלול ועשרת ימי תשובה בסופם [אני לדודי ודודי לי, ס"ת ד' יודים, גימטריא מ, חטא האדם מרוח שטות, חסרון הדעת, תשובה תיקון פגם הדעת, ארבעת חושי הדעת, טעם ריח ראיה שכל, סדרם בפני האדם מהקל לכבד, סדר ברכות ההבדלה, מהקרוב לרחוק, עשרה ימי תיקון לכל דרגה, אין תוקעין בעשרת ימי תשובה, כי התיקון הוא כבר בדעת הגבוהה] אספקלריא, תש"פ (עמ' ט)

מצוות תשובה [חטא העגל, לתת פתחון פה לבעלי תשובה, גילוי מידת הרחמים, חידוש בתשובה מיראה, תקוה לגאולה העתידה, כוח התשובה ב'ציבור', מעלת הציבור כשרוצה שיהיה כבוד שמים ע"י כלל הציבור] וידבר משה - קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' לא)

מי הוא בן עליה וכיצד זוכים לכך? - ומל ה' אלוקיך את לבבך עומק דעת, תש"פ

סדר קיום מצוות עשה 'תשובה' המבואר אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ס)

כמה נפק"מ בגדרי עקירת החטא למפרע ע"י התשובה? פניני הלכה - אוסף גיליונות, תשע"ח (עמ' לב)

מאמר 'דרכי התשובה' - מכתבי הגה"צ ר' הלל ויטקינד זצ"ל מנורה בדרום (יד), תש"פ (עמ' כג)

תשובה [כוחה של תשובה, תשובה שאינה שלימה סיוע עליון לשב בתשובה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, האוצר מצוי תחת הגשר, בין ביטחון לשאננות פסולה, בתוך עמי אנוכי יושבת] אשיחה בחקיך, תש"פ

עניני תשובה [סגולת ימי הסליחות, הצדקה כחלק מן התשובה, יסוד התשובה, תמצית עיקרי התשובה לרבינו יונה, הלכות חודש אלול ומנהגיו, מצוות התשובה במאמרי חז"ל] נתיבות חכמה, תשע"ז (24 עמ')

"בנים" לה' - שורש קנין התורה ויסוד לדרכי התשובה [הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר, תשע"ג

התשובה ע"י האדם או הקב"ה [על עצמו או על צאצאיו]? (ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך) [ל, ו] עיון הפרשה, תשע"ט (עמ' עב) לג תירוצים

רישא דתשובה - הבושה בחטא , ההכרה שלא זו הדרך [הסתירה הגדולה בין מעלתו העליונה של האדם מצד נשמתו לבין שפלותו מצד חומריותו, הדרך הנכונה עמל התורה] עומק דעת, תש"פ

ראשית תשובה לתקן הדיבור אספקלריא, תש"פ (עמ' קיט)

הרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות מעיינות מהרצ"א, תשע"ד

הערות בעניני תשובה [רשע שהרהר תשובה על עבירות חמורות, האומר אחטא ואשוב, מחטיא הרבים, מדוע ממעטים לשאול שאלות בהלכות תשובה] מעדני אשר, תשע"ג

סדר התשובה [וידוי וקבלה בלב מה קודם] (כי המצוה הזאת... בפיך ובלבבך לעשותו) [ל, יא-יד] עיון הפרשה, תשסו (עמ' סו) ט תירוצים

תשובה וחודש אלול - חדש ימינו כקדם [פרשיות מחוברות, מזמורי תהילים מחוברים, פרשת התשובה-ניצבים וכן מזמור התשובה בתהילים-נא, הושע נא, החלת דף חדש, יציאה משער החמישים ע"י הקב"ה] אספקלריה, תש"פ

הקשר הנפלא בין פרשיות נצבים-וילך - הנחמה הנפלאה של משה רבינו פרשת התשובה המפסקת בין הקללות לראש השנה [תכלה שנה וקללותיה, לעסוק בפרשת קללות-כאילו נענש בהן] שבילי פנחס, תש"פ

מקורות דברי רבנו יונה בשערי תשובה מתוך פסוקי התנ"ך אספקלריא, תש"פ (עמ' קי)

האם אכן קל לשוב בתשובה? [הרי יש עוונות שלא מועילה בהן תשובה] מעדני אשר, תשע"ט

האם אכן קל לשוב בתשובה? [עד שיעיד עליו יודע תעלומות] מעדני אשר, תשע"ט

האומר אחטא ואשוב פעם אחת, האם מספיקין בידו לשוב בתשובה? מעדני אשר, תשע"ט

העושה תשובה מאהבה, כאילו קיים ממש מצוות וכל ביטול התורה נחשב למצווה? מעדני אשר, תשע"ט

תשובה בשמחה? [בכל השנה ובראש השנה] מעדני אשר, תש"פ

כל לאו הרי הוא ניתק לעשה של מצוות תשובה, ומדוע לוקים עליו? מעדני אשר, תשע"ט

בקשת מחילה לעבירות שבין אדם לחבירו [על אלו חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם ביקש מחילה וחברו מחל, האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם צריך לפרט את החטא? מה הדין כשאי אפשר להשיג את הנפגע? האם יש חיוב לרצות ולפייס גם אם השלים את הנזק או השיב את הגזלה, האם יש חובת ווידוי על העוון, האם הווידוי מדין תיקון העוול או מהלכות תשובה בין אדם למקום, האם יש חיוב פיוס מיוחד בערב יום כיפור, שלא יהיה המוחל אכזרי, האם חייב המוחל למחול בפה, כמה פעמים צריך לבקש מחילה, פיוס ע"י שליח, כשאינו נמצא בעיר, כשהנפגע נפטר] (ושבת עד ה') [ל, ב] עיון הפרשה, תשע"ד (עמ' נג) תורה והוראה, תשע"ו תורה והוראה, תשע"ד עולמות, קכג

תשובה על עבירות בשוגג או באונס [סמך על עד אחד באיסורין וטעה, לפני עור במכשיל חברו באונס, הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד] אורות הגבעה, תשע"ד

כלל ישראל בשל מעלתם, חוזרים בתשובה ע"י כתישה ויסורים משנת מהר"ל, תשע"ט

סייעתא דשמיא לבעלי תשובה [דברי רבנו יונה - יעזור ה' לשבים כאשר אין יד טבעם משגת] ממגד גרש ירחים, תש"פ

עניני תשובה לקראת יום הדין [ארבעה חילוקי כפרה, בשר 'כשר' ובשר 'חלק' תקנת הראשל"צ הרב אלישר זצ"ל בירושלים, ספרדי שאכל 'כשר' צריך לעשות תשובה, דרכי התושה למי שנכשל בזה, ספק ספיקא, ברך על תפילין ונמצאו פסולות, תשובה מאהבה ותשובה מיראה] ותתענג בדשן, תש"פ

מצות תשובה ווידוי [תשובה על החטא, תשובה לפני הקב"ה, תשובה ותפילה, תשובה ווידוי, תשובה מאהבה ומיראה, תשובת הגויים, וידוי על הקרבן והרוגי בי"ד, וידוי יום הכיפורים] (כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, ברמב"ן) הגר"א עוזר, תשע"ו תשע"ז שלמים מציון, תשע"ז אספקלריא, תשע"ח (עמ' יב, עט, פט)

מצוות תשובה - דעות הראשונים נועם אליעזר, תשע"ח

תשובת ראש השנה אספקלריא, תשע"ח (עמ' קא, קד)

ידיעות מחכימות בעניני תשובה אספקלריא, תשע"ח (עמ' קמח)

תשובה תשוב-ה' אספקלריא, תשע"ח (עמ' לח)

מדוע אין מברכים על מצוות תשובה? [ט' תירוצים] קולמוס יוסף, תשע"ז

מצות עשה 'תשובה' דוחה לאו שבתורה אספקלריא, תשע"ח (עמ' מה)

השתתפות אברכי הכולל באירגון "לב לאחים" לקירוב רחוקים אספקלריא, תשע"ח (עמ' נא)

מצות תשובה (כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, ברמב"ן) נוה ההיכל, תשע"ג המצוות בפרשה, תשע"ז

יסוד התשובה - יעשה עצמו כאילו בו ביום נולד (כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצוך היום) שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ

ביקש סליחה מחברו על פגיעה במזיד, האם יבקש גם על פגיעה בשוגג? (ושבת עד ה') [ל, ב] עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' סה)

האם חייב למחול לחברו כדי לא לעבור על לאו ד'לא תיטור'? שמעתתא עמיקתא, תשע"ג

תשובה מדי שבת, תשע"ו

העבודה לקראת יום הדין דובב שפתיים, תשע"ז

הגישה המעשית לעבודת ימי האלול נפשו גחלים תלהט, תשע"ח

תשובה פנימית ע"י עמל וקבלת עול מלכות שמים במידת הדין [הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר, תשע"א

הרגשת החיסרון והריחוק מעבודת ה' - השורש והראשית לכל עבודת התשובה נר יששכר, תשע"ח

היפך מידת הדין למידת הרחמים בכוח התשובה [הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר, תשע"א

התעלות תמידית [לא רק באלול, ע"י ביקורת עצמית לימוד המוסר וחיזוק האמונה] דרכי החיזוק, תשע"ה

החכם עיניו בראשו - יקדים תשובתו בימי הרחמים והסליחות באר הפרשה, תשע"ח (עמ' ט)

הרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות מעיינות מהרצ"א, תשע"ד

בקשת תוכחה - נחפשה דרכנו ונחקורה, גדולי כולם שכרו לעצמם מוכיח דברי אמת, תשע"ח

היראה הטבעית, ראשית הדרך לבאים בשערי התשובה [הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר, תשע"ה

עניני תשובה לחודש אלול במשנת החסידות במשנת הפרשה, תשע"ד

האם תשובה פוטרת מעונשי בית דין? [הדין הפלילי] אספקלריא, תש"פ (עמ' לא)

צדקה ותשובה בחודש אלול רץ כצבי, תשע"ז

מחשב מסלול מחדש [ג'י פי אס, הבא לטהר מסייעים בידו, כל ההתחלות קשות] היא שיחתי, תשע"ט

במקום שבעלי תשובה עומדים - רום מעלת בעלי התשובה [בתשובה מאהבה או גם מיראה] שמעתא עמיקתא, תשע"ט

החיזוק בימי אלול - מדברי הגרי"ג אדלשטיין שליט"א דרכי החיזוק, תשע"ז

מפני מה אין מרגישים בזמנינו אימת הדין? ז' תירוצים אשכול יוסף, תשע"ו דרכי החיזוק, תש"פ

ימי רצון וחרדת הדין דרכי החיזוק, תשע"ז

השפעת האלול - לאחר השתדלות האדם דרכי החיזוק, תשע"ח

המשגיח הגר"א גינזבורג זצ"ל בענין עבודת אלול כמסמרות נטועים, קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' לג)

הכנה ליום הדין: חיזוק בשקידת התורה - ושמירת סדריה דברי אמת, תשע"ח

החזק במוסר אל תרף משנתה של תורה, תשע"ח

את פניך ה' אבקש משנתה של תורה, תשע"ח

כאיל תערוג על אפיקי מים משנתה של תורה, תשע"ח

מיתה מתוך תשובה נועם אליעזר, תשע"ט

האם חייב לבקש מחילה מחברו כשיודע שחברו כבר מחל? נר יששכר, תשע"ג

כשעושה אדם תשובה נעקר החטא לגמרי כלא היה אספקלריא, תשע"ח (עמ' כו)

מדרגות התשובה במעגל השנה אספקלריא, תשע"ח (עמ' כח)

שובה ישראל עד ה' אלוקיך [חלקי המזיד שבכל שוגג] מאור השבת, תשע"ו

לשוב בתשובה ולהתמיד בה דרכי החיזוק, תשע"ו

היראה הטבעית, ראשית הדרך לבאים בשערי התשובה [הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר, תשע"ה

מאמר הדרכה מעשית לעבודת התשובה נפשו גחלים תלהט, תשע"ה

מעלת התשובה מאהבה שפת אמת, תרל"ד

תשובה על עבירות בשוגג או באונס [סמך על עד אחד באיסורין וטעה, לפני עור במכשיל חברו באונס, הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד] אורות הגבעה, תשע"ד

המקור למצוות תשובה [שובה ישראל עד ה' אלוקיך, או ושבת עד ה' אלוקיך] עיון הפרשה, תש"פ (עמ' סו) ג' תירוצים

עניני מצוות תשובה [חילוקי תשובה מוידוי, גדולה תשובה, תשובה תולה ויוה"כ מכפר, כי קרוב אליך הדבר, דרך התשובה, תשובה שלמה, וידוי - מכה בפטיש, הכרת החטא, המצוה לשיטת הרמב"ם, תשובה על ביטול מ"ע, הכרעת מצות התשובה, תשובת גזלן להכשירו, גדר מצות התשובה, פיוס חברו בעיוה"כ, המרבה להתודות, ארבעת חלקי התשובה, חילוקי משפט התשובה] עומקא דפרשה, תשע"ג

מצוות התשובה [עשה דוחה לא תעשה, איסור 'מחזיר גרושתו משנשאת לאחר' ביחס לבעל עבירה, איסור החזרת אשה שזינתה, ועדיפות מצוות עשה של תשובה על איסור זה, עשה דוחה לא תעשה כאשר הוא רק אצל אחד הצדדים] מלאכת מחשבת, תש"פ

תשובה [תשובה עוקרת את החטא למפרע, אל תזכור לנו עוונות ראשונים, זדונות נעשות כזכויות] שיעורי הגר"נ נבנצאל, תש"פ

מצות תשובה ["וְשׁוּב יוֹם אֶחָד לִפְנֵי מִיתָתָךְ", נמצא כל ימיו בתשובה, מה שורש החיוב שלא להתמהמה רגע אחד מלחזור בתשובה, האם יש מצות עשה בעשיית התשובה [וביטול מ"ע אם אינו שב בתשובה], או שהמצווה היא וידוי, מצות התשובה "חיובית" או "קיומית" [וביאור חיוב התשובה ביום הכיפורים], וידוי האם הוא חרטה על העבר וקבלה על העתיד, וצריך שיאמר בפיו גם את החרטה וגם את הקבלה. או שווידוי הוא בקשת סליחה ומחילה על עוונות שחטא, רס"ג מנה ארבעה עיקרים לתשובה: עזיבת החטא, חרטה, בקשת כפרה וקבלה לעתיד. דעת רמב"ם. מחלוקת הראשונים בביאור הכתוב "כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לֹא נִפְלֵאת הִוא מִמְּךָ וְלֹא רְחֹקָה הִוא" - האם "המצוה הזאת" היא מצות התשובה, ה"מום" בנפש האדם הנגרם ממעשה עבירה, וענין "עֲבֵרָה גוֹרֶרֶת עֲבֵרָה", כסיבה המחייבת למהר בעשיית התשובה, דברי הרמב"ן שהמתנה הגדולה שנתן הקב"ה - התשובה, היא חסד גדול מצד אחד, אך מצד שני, אם מתנה זו לא מנוצלת כראוי, נהפך הדבר לרועץ והיא עונש גדול, חיוב התשובה המיוחד המוטל על יושבי ארץ ישראל] נוה ההיכל, תשע"ג עולמות, קעג אוצרות אורייתא, תשע"ז

תשובה בבני נח בארה של תורה, תשע"ו

כי המצוה הזאת - מצוות לימוד תורה או מצוות תשובה? מלאכת מחשבת, תשע"ט

כי המצוה הזאת - מצוות לימוד תורה או מצוות תשובה? [רש"י ורמב"ן, לימוד תורה בכתב ובעל פה בהבנה וללא הבנה, בפיך ובלבבך, ארבעת חלקי התשובה בפיך ובלבבך] נחל אליהו - אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כד) נחל אליהו, תשפ"א כלי יקר, תשע"ט

נתחייב מיתה בבי"ד אם צריך להמית את עצמו [אם יפטר ממיתה ע"י תשובה, האם תשובה היא קיום המצוה או פטור, זריזין מקדימין, המתה קודם עשית תשובה] (ובערת הרע מקרבך) [יז, ז] אספקלריא, תשע"ט (עמ' קי)

 

נושא בפרשה: ערבות במצוות

 

ערבות במצוות, ודין ערבות בעוסק במצווה [יצא מוציא, עוסק במצווה ופטור שקיים מצווה האם יצא, האם מברך עליה] (וכשלו איש באחיו) [כו, לז] שלמים מציון, תשע"ו

חיוב ערבות מחמת אחדות כלל ישראל ומי שאינו מוחה נתפס בעונשו משנת מהר"ל, תשע"ט

ערבות במצוות דרבנן [ערבות במצוות מול ערבות בממונות, העדר מסוימות וידיעה בשעת קבלת הערבות, ערבות על לאוין] זרע ברך, תשע"ד

ערבין זה לזה [גדר הדין, ביעור חמץ עבור הזולת, ערבות בנשים, ערבות בעונשים, ערבות כשחברו פשע, חיוב אפרושי מאיסורא מדין ערבות וכן מדין חובת תוכחה, החיבור לבית המדרש ולקהילה וחשיבותו, תקעו בשופרות רבים בראש השנה ונמצא פסול באחד מהם, ערבות במצוות היא ערבות רגילה או ערב קבלן, מכח ערבות כל אחד נחשב כמקיים את כל התורה כולה] מסביב לשולחן, תש"פ

כח ואחריות היחיד לתקן או לקלקל לכלל [פן יש בכם איש או אשה, כל העולם מחצה על מחצה] מלאכת מחשבת, תש"פ

ערבות במצוות [כל שאינו מחוייב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן, שהרי כל ישראל ערֵבים זה בזה במצוות. האם גדרו שהמוציא נחשב כאילו לא יצא ידי חובה והוא כמחויב בדבר, או שזהו דין חדש שרשאי להוציא אף שאינו מחויב, ועוד צ"ב בגדר דין ערבוּת במצוות, האם זו מצוה בפני עצמה [וכמו שיש מצות תוכחה כן יש מצות ערבוּת] או שזהו ענף וסניף לכל מצוה ומצוה, אינו בר חיובא בכל המצוות, אינו בר חיובא רק במצוה זו שבא להוציא אחרים, ובר חיובא בשאר המצוות, גם באותה מצוה הוא בדרך כלל בר חיובא, אלא שעתה אינו בר חיובא במצוה זו, קידוש בשבת: האם בעל שהתפלל מעריב בליל שבת, יכול להוציא את אשתו ידי חובה בקידוש לפני שהתפללה מעריב. קריאת מגילה: בן כרך הקורא לבן עיר בי"ד, ובן עיר הקורא לבן כרך בט"ו. ספירת העומר: שכח לספור ספירת העומר יום אחד, האם רשאי לברך כדי להוציא ידי חובה מי שחייב בספירה. ערבוּת בברכת הנהנין: בסוגיא במסכת ראש השנה מבואר שאין דין ערבוּת בברכת הנהנין "שאינו חובה על האדם". וצ"ע שהרי אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, ואם כן ודאי שיש חיוב לברך לפני האכילה, ומדוע ליתא דין ערבוּת. חידושו של החתם סופר שאין דין ערבוּת בברכת שהחיינו. מחלוקת האחרונים בהבנת דברי הרא"ש שכתב שאין דין ערבוּת בנשים. קטן שיצא ידי חובה - האם יכול לברך להוציא ידי חובה גדולים או קטנים. בברית בערבות מואב לא היו גֵרים, האם נוכל לומר לפי זה שאין דין ערבוּת בגֵרים] (וכשלו איש באחיו) [כו, לז] עולמות, שנה

ערבות הדדית [היחיד אינו ממלא יעודו אם היה נאמן לחובתו רק בחייו הפרטיים אם לא פעל למען קיום התורה בקרב הציבור הרחב, נצחיות ברית העם, לא לקפוץ ראשונים למשימת קנאות, קריאת השופר לשיפור הריכוז] הפרשה המחנכת - קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' לא)

כריתת ברית עם דור המדבר ועם הדורות הבאים [שלא בנוכחותם] אור החיים, תשע"ט

ערבות במצוות דרבנן (וכשלו איש באחיו) [כו, לז] מעדני אשר, תשע"ג

אפרושי מאיסורא מדין ערבות [משגיח בישיבה שבר מכשיר טלפון לא כשר שתפס אצל תלמיד, האם היה רשאי לעשות זאת על פי ההלכה, והאם חייב לשלם עבור הנזק בפעולה שנועדה "לאפרושי מאיסורא". מחלוקת הרמב"ם והרא"ש האם יש חיוב אפרושי מאיסור דאורייתא בשוגג, ומה הדין אם כשלא יפרישנו יעבור על האיסור תמיד [דין 'האומר מותר' הנחשב שוגג. קטן - האם דינו כשוגג]. הכאה כדי לאפרושי מאיסורא [הכאת תלמידים כדי לחנכם], חיוב לאפרושי מאיסור שאינו מפורש בתורה. במקום שיש חילול ה'. נכשל באשת איש וחזר בתשובה האם צריך להודיע לבעל [כדי להפרישו מאיסור בשוגג]. השחתת חפצים הגורמים נזק רוחני, ספרים ועיתונים אסורים, שלטי חוצות עם תמונות תועבה, מכשיר שאינם כשרים, מוכר רכב שהחנהו לפני שבת ליד בית הכנסת] (וכשלו איש באחיו) [כו, לז] עולמות, שכח

מדוע נתחייבו בערבות הדדית רק משנכנסו לארץ ישראל? משנת מהר"ל, תשע"ט

מעלת הערבות ההדדית כלי יקר, תשע"ט

הלעיטהו לרשע - מול חובת הערבות? (וכשלו איש באחיו) [כו, לז] מעדני אשר, תשע"ח

ניחא ליה לאיניש - מדין ערבות - באשה [להתפלל בסידור של אשה בלא רשותה, אשה הרוצה לברך על לולב של אחר בלא רשותו - מצוות עשה שהזמן גרמא והיא פטורה] (וכשלו איש באחיו) [כו, לז] מעדני אשר, תשע"ח

גדר ערבות הר סיני וערבות ערבות מואב (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) [כט, כח] מגישי מנחה, תשע"ד האיחוד בחידוד, תשע"ד מלאכת מחשבת, תשע"ז

ערבות הדדית על הנסתרות והנגלות [חובת ערבות, חובת תוכחה, על יחידים או על הציבור] (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) [כט, כח] עיון הפרשה, תש"ע (עמ' פד) ז' תירוצים

ערבות בנשים (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) [כט, כח] הגר"א גניחובסקי, תשע"ג מלאכת מחשבת, תשע"ו

ערבות במצוות [יצא מוציא, נשים גרים, כדין ערב רגיל או כערב קבלן, ערבות העונשין וערבות החיוב] הגר"א עוזר, תשע"ו

בין 'ערבות' דסיני לבין 'לפני עיוור' ירחון האוצר (טז), סיון תשע"ח )עמ' סט)

ערבות במעמד הר סיני [ממשיכה בעולם האמת] בנתיבות ההלכה - שבועות, תשע"ח )עמ' רצא(

דין ערבות בתקיעות שופר לנשים בברכות ובתקיעות שלמים מציון, תשע"ה

אשה שיצאה ידי חובת תקיעת שופר האם יכולה לתקוע והוציא אשה אחרת? [ערבות לאשה, אם יצא מוציא לאיש התוקע לאשה שאינה חייבת, תקיעת שופר מצוה קיומית] עשר עטרות, תשע"ט

שכח לספור באחד מהימים אם יכול לברך לחברו מדין "ערבות" [ודין ש"ץ ששכח] שלמים מציון, תשע"ז

בדיקת חמץ בבית אדם אחר מדין ערבות עיון הפרשה, תשע"ה (עמ' קצג)

אחריות האדם על עצמו ועל כלל ישראל (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) [כט, כח] ממשנתה של תורה, תשע"ד

האם חייב להשאיל שופר כדי שחברו ישמע תקיעה? [להשאיל ממונו וחפציו לצורך קיום מצווה של הזולת, ניחא ליה לאיניש, נר חנוכה הידור שלו מול מצוה של חברו] שיעורי ליל שישי - ברכת יצחק, תשע"ז

ערבות לגר [נוסח תפילת גר ביחיד או בציבור, אלוקי אבותינו] אספקלריא, תש"פ (עמ' לו)

החיוב להפריש את חברו מעבירה [אפרושי מאיסורא, מדין ערבות] [החרמת וניפוץ טלפון שאינו כשר של תלמיד, האם חייב לשלם, בשוגג, אומר מותר האם הוא כשוגג, קטן האם הוא כשוגג, אפרושי מאיסורא בדבר שאינו מפורש בתורה, במקום שיש חילול ה', בא על אשת איש וחזר בתשובה, האם יודיע לבעלה] (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) [כט, כח] עולמות, שכח

שומע כעונה [בתפילה וברכת כהנים, קריאת התורה ומגילה, סיפור יציאת מצרים וספירת העומר] (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) [כט, כח] עולמות, רא

שימוש בחפצי הזולת ללא רשות, לצורך מצווה, מדין ערבות שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ז

מכירת עבירות [מכירת שכר ועונש, האם ניתן להשוות בין "מכירת עבירות", ל"מכירת המצוות" בהסכם השותפות שבין כספו של זבולון ותורתו של יששכר, אדם נתבע רק על מעשיו, מאידך נראה כי אדם נענש על עוון אשר לא חטא בו, כדברי רבקה אמנו "עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי", וכמאמר חז"ל כי יצחק אבינו היה מוכן לוותר על חלק משנות חייו כדי שהקב"ה לא יעניש את ישראל, כמו כן יש לדון בתוקפה של מכירת עבירות בהלכות מקח וממכר, באיזה מעשה קנין ניתן למכור "עבירה", היאך חל קנין "עבירה", והרי אי אפשר לקנות ולמכור "דבר שאינו מסוים". האם חל הקניין בקניית עבירה ידועה, מחיוב כבוד אביו, לומר לאחר פטירתו [במשך י"ב חודש] "הריני כפרת משכבו", ופירש רש"י: "עלי יבוא כל רע הראוי לבוא על נפשו", דברי חובות הלבבות כי המספֵּר לשון הרע על חברו "מעביר" את זכויותיו למי שסיפר בגנותו, ו"מתחייב" בעבירות שעשה מי שסיפר בגנותו, חידושו של מהרש"ם שהקונה הופך להיות "ערֵב" עבור חטאי המוכר, וכידוע רשאי ה"מלווה" לגבות "חובו" גם מהערֵב, פסק ההלכה למעשה במכירת עבירות - האם הקניין חל ומה דינם של המוכר והקונה] (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) [כט, כח] עולמות, רפד

 

נושא בפרשה: לא בשמים היא - טורח ומאמץ בקיום המצוות

 

לא בשמים היא - זכרנו לחיים - המתכון לחיים טובים: תורה ברוך שאמר - שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ז

האם מותר וצריך להשתמש בכוחות על טבעיים לקיום התורה והמצוות? [לעלות לשמים ע"פ שמות קדושים, פעולות שלא בגדר הטבע, אי הצלת הגרף פוטוצקי הי"ד, פטור 'אנוס', אדם שעלה השמימה האם חייב לברך ברכת התורה - הפטור מן המצוה ומקיימה, ישב בסוכה בזמן גשמים] מים זכים, תשפ"א

מלאכה בשבת ע"י נס? [פטירת משה רבנו בשבת וכתיבת י"ג ספרי תורה בהשבעת קולמוס ע"י משה, השבעת קולמוס ואמירה לנוכרי, הקמת המשכן ע"י משה, בישול בשבת ע"י מחשבה בירידת המן, שאלה באורים ותומים בשבת, הקלדת אותיות במחשב בשבת, בריאת אדם בספר יצירה בשבת, הריגה ע"י שמות קדושים בשבת, על טבעי, קפיצת הדרך, הבדל בין אם הארץ קפצה אליו או הוא קפץ] אוצרות אורייתא, תשע"ח אוצרות אורייתא, תשע"ז תשע"ח

בניית המשכן בחומרים ניסיים [במשכן היתה תולעת השמיר "חי נושא את עצמו", נדבת המשכן ומעשה האומנים, מלאכות טבעיות ועל טבעיות] עומקא דפרשה, תשע"ד

צער וטורח בקיום מצוות [מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו, או שונאו, צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצות ארבע כוסות, מה שיעור הסבל כדי לקיים את מצות שתיית ארבע כוסות, והאם מחוייב כאשר הדבר יגרום שיפול למשכב, האם גם באכילת מרור צריך לדחוק עצמו לאוכלו אם עלול לחלות, השונא מרור, האם מחוייב לאוכלו, קיום מצות מילה כשיגרם נזק לתינוק, בשאר מצוות מה הם גדרי החיוב לקיים מצוות, אם כתוצאה מכך יצטער או יפול למשכב [ובכלל זה יש לדון האם "מצטער" הוא פטור בכל התורה, או בהלכות סוכה בלבד], האם יש הבדל בין קיום מצוה מדאורייתא או מצוה מדרבנן, ובין מ"ע שיש בה כרת למ"ע שאין בה כרת, וכן במצות עשה שבכל רגע ורגע עובר על ביטולה. טורח בקיום מצוות: מה מידת הטרחה שיש לטרוח בקיום מצוות עשה, האם צריך לעקור מביתו לילך לעיר אחרת לקיים מצוה, המרחק והטורח להשגת מים לנטילת ידים ולהתפלל בציבור] עולמות, קצט

כמה צריך אדם להוציא על קיום מצוות עשה? [המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, התורה חסה על ממונם של ישראל, האם יש הבדל בין מצוה למצוה, רמת ההוצאה ביחס לסבירותה, מצוה חד פעמית כמו פדיון הבן מול מצוה תדירה, התחשבות במצבו הכלכלי של האדם והכנסותיו הסבירות, מצות ברית מילה, מצות עליה לרגל, מצות נר חנוכה, כמה טורח על האדם לטרוח בכדי לקיים מצווה, נסיעה לעיר אחרת, השבת גזלה למקום רחוק, מאמץ בריאותי לקיום מצוה] מנחת אשר, תשע"ז

 

נושא בפרשה: לא בשמים היא - הכרעה על פי חכמי ישראל

 

הכרעה ע"פ חכמי ישראל ולא ע"פ אות ומופת (לא בשמים היא) [ל, יב] האיחוד בחידוד, תשע"ג

ועשית ככל אשר יורוך [חובת הציות לחכמי ישראל במשעולי החיים, הציות לבית דין הגדול בלבד [היושבים בלשכת הגזית] או לכל בית דין. שתי מצוות - עשה ולא תעשה. לאחר חורבן בית המקדש. החובה לשמוע בקול חכמים מחמת הציווי "לא תסור". ביסוד הברכה על מצוות שחיובן מדרבנן. אחרי רבים להטות, חובת ההתייעצות עם הסנהדרין לפני היציאה למלחמה. "דעת תורה" מעמדם של החכמים בהערכת המציאות - חלוקתם עם חזקיהו המלך בנושאי מדינה. דעות נוספות. בכל נושא בעשייתו או בהימנעות ממנו יש צד הלכתי. נאמנות גדולי התורה ויכולתם להתעלם מנגיעות אישיות • "סייעתא דשמיא". כל העוסק בתורה לשמה נהנים ממנו עצה ותושיה, מכח לימוד התורה לשמה. "הפוך בה והפוך בה דכולא בה" • דברי הגר"א כיצד יכול "לקחת עצה מהתורה". אמונת חכמים - אחד ממ"ח קנייני התורה, אמונת חכמים תלויה באמונת החכמה בכלל, אסיפות גדולי ישראל. אמונת חכמים בשטח ההלכה ולא בשטח הלימוד] עולמות, תצב

רוח הקודש בזמנינו [נסתלקה רוח הקודש מישראל, ברייתא דרבי פנחס בן יאיר, מסילת ישרים, נבואה לא נטלה מן החכמים, חכם עדיף מנביא, בין נבואה לרוח הקודש, העוסק בתורה לשמה, ספרי חכמים שנתחברו ברוח הקודש, טענת 'קים לי' נגד מרן, זיהוי כשרות בהמה או כוס טבולה, עם הארץ המביא חידושי תורה פלאיים, נטילת עצה מעם הארץ בעל 'כוחות' נסתרים] (לא בשמים היא) [ל, יב] עולמות, שפה

הכרעת ההלכה במחלוקת הפוסקים באיסור דרבנן [הקלות בשעת הדחק והמקום הפסד מרובה, המחלוקת בענין איסור 'חדש' בחו"ל, אחרי רבים להטות כשלא פגשו זה את זה, יחיד ורבים, קטן מול גדול, חכמה או מנין, קים לי, הוצאת ממון מספק] נועם אליעזר, תשע"ט

הויכוח בין החכם לטיפש אודות לימוד התורה אספקלריא, תש"פ (עמ' לו)

הכרעה על פי בת קול עיון הפרשה, תש"פ (עמ' נז)

קבלת התורה ע"י משה בהיותו בשמים ונבואת יונה במי הדגה בהיותו הים [לא בשמים היא ולא מעבר לים היא] אספקלריא, תש"פ (עמ' מו)

לא בשמים היא [האם סומכים על בת קול, הלכות ומנהגים שחזרו ויסדום על פי הדיבור, בהלכות שנוהגים על פי הקבלה, גילויים שנמסרו בקבלה מפי אליהו הנביא, בירור הספיקות בהלכה תיק"ו, דברי החת"ס בגילוי אליהו כשמתגלה בגופו ואז דינו דין, וכשמתגלה בנשמתו לצדיקים לא בשמים היא, גילויים שנמסרו לרשב"י ולהאריז"ל ברוח הקודש ששרתה בעת לימודם שונים מגילויים הנמסרים בנבואה, הסתמכות על שאלת חלום להלכה, שו"ת מן השמים לרבינו יעקב ממרויש שפסק הלכה על פי חלומותיו, והאם אנו מחוייבים לפסוק הלכה כפי שהשיבוהו בחלומותיו] עולמות, ד אספקלריא, תש"פ (עמ' כג)

לא בשמים היא [תורה ותשובה, שאלת דבר הלכה באורים ותומים, התרת איסור ע"י 'מופת' וע"י רוח הקודש, הכרעה ע"פ נביא, הלכה עפ"י חלום] עומקא דפרשה, תשע"ז אספקלריא, תשע"ח (עמ' כב)

בירור בעלות על פי רוח הקודש [הכרעה בדיני ממונות באמצעים על טבעיים, צדיק היודע לזהות מי הוא בעליו של לולב, תנורו של עכנאי, בירור כשרות המאכל ע"י הגשתו בפני צדיק, בהמתם של צדיקים, הכרעות שמימיות לגבי עונשי שמים, פיוטי אליהו הנביא במוצאי שבת] שיעורי ליל שישי - ברכת יצחק, תשע"ט

פסיקת דין והלכה על פי אליהו הנביא או על פי שו"ת מן השמים - לא בשמים היא [האם סומכים על בת קול, הלכות ומנהגים שחזרו ויסדום על פי הדיבור, בהלכות שנוהגים על פי הקבלה, גילויים שנמסרו בקבלה מפי אליהו הנביא, בירור הספיקות בהלכה תיק"ו, דברי החת"ס בגילוי אליהו כשמתגלה בגופו ואז דינו דין, וכשמתגלה בנשמתו לצדיקים לא בשמים היא, גילויים שנמסרו לרשב"י ולהאריז"ל ברוח הקודש ששרתה בעת לימודם שונים מגילויים הנמסרים בנבואה, הסתמכות על שאלת חלום להלכה, שו"ת מן השמים לרבינו יעקב ממרויש שפסק הלכה על פי חלומותיו, והאם אנו מחוייבים לפסוק הלכה כפי שהשיבוהו בחלומותיו נוה ההיכל, תשע"ד תשע"ח

האם ניתן היה לדון דיני תורה על סמך יחידות המן שירדו? [הכרעה על פי ראיות מחוץ לטבע, נאמנות נביא בעונשין בממונות ובאיסורים, בת קול, לא בשמים היא] מאור השבת, תשע"ח משנת יוסף, תשע"ה (עמ' קמז סי' כג)

בירור דין על פי המן [לא בשמים היא, איום על המשקר, קבלו עליהם, בירור הכתוב בתורה, דין המלך ע"פ אומדנא] (לא בשמים היא) [ל, יב] עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' ע) כו תירוצים

הכרעה בדיני ממונות על פי המן [הכרעת בעלות על עבד לפי יחידות המן, לא בשמים היא, הכרעת שלמה, הכרעה עפ"י אומדנא, תמונה] שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק, תשע"ז

 

נושא בפרשה: לא בשמים היא - קיום מצוות בקוטב ובחלל

 

קיום מצוות בקוטב ובסמוך לו [לילה לבן]

 

זמנים בארצות צפוניות [לילה לבן, שמירת השבת ומועדי השנה, וכן קיומן של מצוות רבות תלוי בזמני היום, והלילה הנקבעים לפי עלות השחר, הנץ החמה ושקיעתה, וצאת הכוכבים, כיצד לנהוג במקומות הסמוכים לקוטב הצפוני ולקוטב הדרומי שבהם במשך חצי שנה, השמש לא שוקעת, או שורר חושך מוחלט, בארצות הצפוניות בחודשי הקיץ כאשר השמש אינה שוקעת באופן מוחלט ואין צאת הכוכבים במשך הלילה, זמני כניסת ויציאת השבת ומועדי ישראל, לבישת ציצית והנחת תפילין, זמן קריאת שמע, שחרית מנחה וערבית, ברכת כהנים [שאינה נאמרת בלילה], הפסק טהרה, ברית מילה, הדלקת נרות חנוכה, הזמנים בתקופת המבול, עמידת השמש בגבעון בימי יהושע, איחור שקיעת החמה בפטירת רבי, האם נחשב עדיין כיום, כיצד ידע משה להבחין בין יום ללילה בארבעים יום בהם שהה במרום, התפלל שחרית וטס לאזור הקוטב הצפוני ושקעה לו חמה ותוך ארבע שעות זרחה שוב האם יתפלל שוב שחרית] [א, ה] עולמות, קכ"ד

היממה בקוטבי העולם [חושך 'בריאה' או 'העדר אור', היום והלילה והקשרם לאור וחושך, 'סימן' או 'סיבה', לילה לבן, סמוך לקטבים מספר חודשי אור, ומספר חודשי חושך, מתי מתחלף היום בקוטב עצמו, האם פטורים שם מקיום מצוות המיוחדת ליום או ללילה, ימי נוח בזמן המבול, יהושע, מתי תחילת היום או השבת, כל אחד במקומו או בתחילת המזרח, קו התאריך] [הרב זאב פרעס שליט"א] מנורה בדרום (יד), תש"פ (עמ' קכ)

אמירה לעכו"ם בשינוי אופק [שמירת שבת, אצל הישראל חול ואצל עכו"ם שבת, הפרשי שעות] [הרב לוי יצחק רפפורט שליט"א] פניני הלכה - מראשי חבורות ישיבת מיר, תש"פ

 

קיום מצוות בחלל

 

לו היתה התורה בשמים, כיצד היינו מקיימים אותה? (לא בשמים היא) [ל, יב] אשכול יוסף, תשע"ב

קיום מצוות על הירח [כניסה למצב אונס והפקעת המצוה, להשתמט ממצוה קודם זמן חיובה] (לא בשמים היא) [ל, יב] אוצרות אורייתא, תשע"ח

האם מותר לאדם לטוס לירח? [השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם, אין ברכה המתירה הנאה זאת, קודם ברכה אסורה הנאה, האם נתקנה ברכה על כל הנאה, ברכה על הנאת ריח, ברכת שהכל לפטור כל הנאות, תקנת ברכות בהנאה שכיחה, להשתמש בכלים הנעשים מאדמת הירח, הירח מקומו ברקיע השני ואיסור הנאה הוא רק ברקיע השביעי, לא בשמים היא, עליית משה השמימה, הצורך בעליה לשמים לקבל תורה אלמלי ניתנה בארץ, טיסה באויר, בניית גורדי שחקים, בזמן מתן תורה בטל איסור 'השמים שמים לה', טיסה לירח כדין טיסה לחו"ל רק לסחורה ללמוד תורה או לישא אשה, טיסה לצורך מחקר לפרנסתו] [הרב ערן כברה שליט"א] מנורה בדרום (יג), תש"פ (עמ' עה)

טיסה לירח [הרב יהוסף חבשוש שליט"א] מנורה בדרום (יד), תש"פ (עמ' קפח)

קיום מצוות בחלל [בחודש אב תשכ"ט נחת אדם על הירח, ובחודש שבט תשס"ג יצא לחלל האסטרונאוט אילן רמון, מעבורת חלל מקיפה את כדור הארץ בכל שעה וחצי, חציה באור וחציה בחושך, כך שבמשך יממה מוקף כדור הארץ 16 פעם, כיצד יתקיימו המצוות התלויות בזמן, קריאת שמע, תפילה, ציצית, תפילין, שבת ומועד, האם ניתן להקיש מהדיון לגבי ארצות צפוניות, האם מותר לטוס במעבורת חלל, כאשר ידוע מראש שיצטרך לנסוע בשבת, ההמצאות בחלל, נטילת סלעים ודגימות קרקע מכוכבי הלכת, קידוש לבנה לעומד על הירח, קידוש בחלל בלא כוס בשל העדר כח הכבידה] [א, ה] עולמות, קכה

כתיבת ספר תורה על מנת להניחו בירח [לכתוב את הספר לשם זה, ולא לשם קדושת ספר תורה, לכתוב ספר תורה או מזוזה על מנת למוסרו לגוי] פניני חשוקי חמד, תשע"ט

 

נושא בפרשה: לא בשמים היא - הלכות הקשורות לטיסה

 

אורח חיים

 

דיני "תפילה במקום פתוח" [שדה, בית עם חלונות, מטוס, רחוב, הולכי דרכים, בשעת הדחק כשסוף זמן תפילה מתקרב] אספקלריא, תשע"ט (עמ' כז)

האם מותר להתפלל בשדה תעופה [או בבית חולים] בחדר המיוחד לתפילת כל הדתות? וישמע משה, תשע"ח המשך רץ כצבי, תשע"ח

תפילה בשדה התעופה קודם הנץ החמה או במטוס לאחר הנה"ח קובץ קו ההלכה - "עיון ההלכה", תשע"ח (פב-קט)

קידוש ללא כוס [בחללית] כוס של ברכה חיוב על הגברא או מחמת הכוס? [קידוש על כוס בחללית בהעדר כח המשיכה, קידוש ללא כוס לאדם האסור בשתיית יין מטעמי בריאות, שתיית יין שבע ברכות קודם הבדלה] רץ כצבי, תשע"ט

ברכת המזון במטוס [ברכה מרובה 'בבית הזה' - כשלא נמצאים בבית] פניני חשוקי חמד - קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' יט)

טיסה בתענית, הפרשי זמן בסיום הצום [הטס מערבה, והסתיים הצום במקום מוצאו, אך לא ביעד, מה זמן סיום הצום לגביו, הטס מזרח והסתיים הצום מוקדם, האם רשאי לאכול או ימתין לסיום הצום במקום מוצאו, האם יש שיעור מינימום לתענית, דברי המנח"ח שהתענית נקבעה בחודש ולא ביום בחודש, סיים תעניתו והגיע למקום שעדיין מתענים, החוצה את קו התאריך בתענית, השלים תעניתו ועבר את קו התאריך למקום שמתחילים עתה להתענות] עולמות, רסד רץ כצבי, תשע"ז פניני אי"ש, תשע"ט

טיסה בתענית, הפרשי זמן בסיום הצום [הצום מסתיים לפי מקומו הנוכחי לחומרא ולקולא, כשבגובה המטוס עדיין יום ובקרקע תחתיו לילה הכלל הוא הקרקע תחתיו] פניני אי"ש, תשע"ט

ברכת הגומל לאחר טיסה פניני אי"ש, תשע"ח תורה והוראה, תשע"ח פרקי עיון מרבותינו לבית בריסק - קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' כג) עומקא דפרשא, תשע"ה עולמות, סז עין יצחק, תשע"ט

ברכת המפיל במטוס עולמות, רפ

הנוסעים במטוס לארץ ישראל, האם צריכים לשאת כפיהם? עולמות, קנו

תפילת הדרך במטוס [גדרי 'דרך', תפילה במטוס בעמידה או בישיבה, שיעור פרסה בכלי רכב] עיון הפרשה, תשע"ב (עמ' מד)

תפילת הדרך בטיסה המתחילה ביום אחד ומסתיימת ביום הבא פניני הלכה-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' ל)

 

שבת

 

האם מותר לעלות לטיסה בערב שבת? [מכניס עצמו לפיקוח נפש] עולמות, רעו

טיסה רצופה מערב שבת עד אחר מוצאי שבת [הפלגה בספינה בשבת, טיסה במטוס בשבת, טיסה בחללית בשבת] רץ כצבי, תשע"ט

לטוס במוצאי שבת במטוס שהוכן בשבת - הנאה ממעשה שבת עולמות, יז

הנסיעה בשבת ברכבת מטרו ומטוס ובאניה בהודו אספקלריא, תשע"ח עמ' עג

האם מתור לטוס בטיסה העלולה לנחות בשבת? [ספינות, רכבות, מטוסים, כשהטייס ישראל או עכו"ם] שמעתא עמיקתא, תשע"ט

קידוש לבנה במטוס שלמים מציון, תשע"ז אשכול יוסף, תשע"ט שמעתא עמיקתא, חנוכה תשע"ה

 

מועדים

 

הדלקת נר חנוכה במטוס - נר איש וביתו עולמות, פד

טס בפורים במטוס - דינו כבן כרך או כמוקף עיטורי מרדכי מהדורה חדשה (625 עמ' ) תשע"ט

טס לירושלים במטוס בכניסת פורים, ונחת אחר כניסת פורים [מבחן התושבות לגבי קריאת המגילה, והגדרת מיקומו באויר] פניני חשוקי חמד - קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' כה) פניני אי"ש, תשע"ט

סעודת קבע בטיסה בחול המועד סוכות [לצורכי פרנסה • לביקורים משפחתיים • לטיולים וחופשה, להימנע מאכילת קבע בטיסה] תורה והוראה, תשע"ה תשע"ג עולמות, רעד

ביקש מיהודי 'קנה לי ויסקי במטוס' [או בדיוטי פרי] וקנה לו בפסח, האם הבקבוק מותר בהנאה אחר הפסח? [שליח לדבר עברה, שליחות למומר, כשהתנו שהשליח אינו מקבל עליו כל אחריות] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' יז)

 

חושן המשפט

 

למי שייכות נקודות טיסה שנצברו בכרטיס אשראי [לעובד או למעסיקו] עולמות, שמז בינת המשפט, תשע"ח

למי מגיעים הפיצויים עבור עיכוב גדול בטיסה? [בן טס לארץ בכרטיס ששולם ע"י אביו, בטיסה היה איחוד ניכר והנוסעים פוצו, האם הפיצוי שייך לבן שטס או לאב ששילם את הכרטיס, פיצוי חלק מהכרטיס או תמורת הסבל] עיון הפרשה, תשע"ט (עמ' קיז)

נתן לבנו במתנה כרטיס טיסה, והטיסה התעכבה ונתקבל פיצוי, למי הוא מגיע? [לאב ששילם או לבן שטס והתעכב, תחולת כללי האיחוד האירופי, טיסה רגילה וטיסה זולה] וישמע משה, תשע"ט

ביטל כרטיס טיסה של חבירו, שלא יטוס לדון בערכאות [הפריש חברו מאיסור וגרם לו הפסד ממון, למכור בהמה בשביעית למי שחשוד לעבוד בה באיסור, לפני עיוור, מסייע לעוברי עבירה] בינת המשפט, תשע"ט

מניעת זכות מעבר מטוסים על קרקעו - "כופין על מידת סדום" קונה עולמו בשעה אחת, תשע"ו

חבל בחברו והצילו ממטוס שהתרסק [נזק שהפך להצלה - הצלה ישירה והצלה עקיפה] פניני חשוקי חמד, תשע"ט (עמ' ח)

 

יורה דעה

 

טיסת כהנים מעל בית קברות - בירורים בהלכות הכוהנים [אהל מאהיל, ואוהל חוצץ בפני הטומאה, אוהל המיטלטל אוהל זרוק, הדומה והשונה בין מטוס לספינה שבים וטלית המתנופפת ברוח, גודלו של המטוס, כלי הבא במידה, חומרים ממנו עשוי המטוס, מטוס הסגור בהמראתו האם נחשב כמו צמיד פתיל, כניסה לשקיות גדולות ואטומות, צרוף ספיקות נוספים בהלכות טומאת כוהנים, ספק טומאה ברה"ר טהור] עולמות, רסב תורה והוראה, תשע"ג אמור ואמרת, תשע"ח עומק הפשט, תשע"ז אמור ואמרת - תורת הטהרה, תשע"ח

טיסת כהן במטוס שיש בו ספק טומאה פניני אי"ש, תשע"ח

אבלות של אשת נוסע בטיסה שהתרסקה ועדיין לא נקבע סופית מותו ירחון האוצר (כח), תשע"ט (עמ' קפו)

הפלת מטוס שחוטפיו מתכוונים לפוצצו מעל מקום ישוב ['רודף' בשעת מלחמה ובימי שלום] עולמות, שכה

הניח אוכל תחת מושבו במטוס וישן? תורת המעדנים, תשע"ח

 

שאר עניני הפרשה:

 

שיחות ודרשות הגר"מ טורק זצ"ל לתשב"ר זכרו תורת משה, תשפ"א

וארטים לפרשת ניצבים הרב קולדצקי שליט"א, תשפ"א

פרשת ניצבים וילך - מחוברות [המנהג הקדום וסדר פרשיות התורה, ג"ן נעול, ניצבים וילך פרשת התשובה, הפרשה הנ"א, מזמור התובה בתהילים מזמור נ"א, יובל הוא 'עולם', חמישים, חמישים ואחת היא פתיחת דף חדש, הושע-נא, עד הושענא רבה גמר החתימה, לכן יום הכיפורים הוא 'ישעי', טמא-חמישים] אספקלריה, תש"פ

אבן מקיר תזעק (אתם ניצבים היום כולכם) [כט, ט] מדי שבת בשבתו, תשע"ז

כיצד להפוך את הקללות לברכות? (אתם ניצבים היום כולכם) [כט, ט] שבילי פנחס, תשע"ד

פרשת התשובה - יחיד שחטא תשובתו קשה [הרשע אינו ניצול בזכות הציבור, העצה לתשובה שלימה, אתם ניצבים היום 'כולכם', לימוד התורה ליבון והגעלה, סגולת הימים הנוראים בריה חדשה] (אתם ניצבים היום כולכם) [כט, ט] וידבר משה, תש"פ

מפני מה לא קיבל משה רבינו את הכנענים שבאו להתגייר? (טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך) [כט, י] מלאכת מחשבת, תשע"ז

האם לבטל את עזרת הנשים כדי לאפשר לגברים להתפלל בציבור בראש השנה? [נגיף הקורונה, מקום לאשה או מקום לבן קטן, טפכם נשיכם, קטן בגיל חינוך העתיד להיות מחויב האם קודם לאמו, חשיבות השתתפות בתפילה לנשים] (טפכם נשיכם) [כט, י] מים זכים, תש"פ תשפ"ב

מדוע צוינו בהכנסה לברית 'חוטבי העצים ושואבי המים'? [מעמדם של הגבעונים, וגיורם, גר תושב] (מחוטב עצך עד שואב מימיך) [כט, י] מלאכת מחשבת, תשע"ט

חוטבי העצים במדבר, תפקידם (מחוטב עצך עד שואב מימיך) [כט, י] פקודיך דרשתי, תשע"ח

האם מותר לגר תושב להיות בתוך ערי ישראל? (טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך) [כט, י] מלאכת מחשבת, תשע"ז

מילת גר במקום פיקוח נפש [האם מותר לגר להסתכן לצורך כך, קביעות עיתים לתורה] (וגרך אשר בקרב מחניך) [כט, י] הגר"א גניחובסקי, תשע"ג במשנת רש"י, תשע"ב

שבועה על דעת המקום (בברית ה' אלוקיך ובאלתו) [כט, יא] אשר ליהודה, תשע"ד

תוקף השבועה לדורות [אין איסור חל על איסור, מושבע ועומד] (בברית ה' אלוקיך ובאלתו) [כט, יא] האיחוד בחידוד, תשע"ב

כיצד בטלו ישראל את שבועתם הראשונה [בחטא העגל]? (בברית ה' אלוקיך ובאלתו) [כט, יא] דרישה וחקירה, תש"פ (ח' תירוצים)

ישראל בנים למקום, ומובטחים שלא יחליפם באומה אחרת (למען הקים אותך היום לעם והוא יהיה לך לאלוקים, כאשר נשבע לאבותיך) [כט, יב] משנת מהר"ל, תשע"ט

השבעת משה רבנו את בני ישראל על דעתו ועל דעת המקום (ולא אתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת) [כט, יג] נועם אליעזר, תשע"ח

קבלת חרם ושבועה של אבות לבנים [תוקף התחייבות, קבלת חומרות, מנהגים, מאבות לבנים, ולדורות הבאים, קבלה פרטית וקבלה של 'ציבור', שבועה בעל כרחו של המושבע, קבלת התורה ותרי"ג מצוות] (ולא אתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת) [כט, יג] מלאכת מחשבת, תשפ"א

שתי בחינות בבקשת חיים טובים ה"רווה" וה"צמאה" (ספות הרווה את הצמאה) [כט, יח] נר יששכר, תשע"ג

צירוף חטאי השוגג לחטאי המזיד (ספות הרווה את הצמאה, ברש"י) [כט, יח] מלאכת מחשבת, תשע"ט

המחזיר אבדה לכותי [כשיש קידוש השם, כשיש טובת הנאה לישראל, אחריות שמירה של ישראל, אבדת גוי המופקדת אצל ישראל, להציל ממון ישראל כשהממון הוא בעיקרו של גוי] (ספות הרווה את הצמאה) [כט, יח] אספקלריא, תשע"ח (עמ' כג) נועם אליעזר, תש"פ אספקלריא, תש"פ (עמ' קלח)

אין מקום למורים ולמלמדים לומר 'נסתר אני' (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) [כט, כח] משמרת הכשרות, תשע"ג

הדוגמא האישית בחינוך ובתוכחה - לתקן עולם במלכות [ההשקעה האישית בטובת הזולת, בכיו של משה אחר שניצל ע"י בת פרעה הוכיח שהוא מילדי העברים] (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) [כט, כח] עשר עטרות, תש"פ

אין לך אדם מישראל שאין לו גואל [לכל אחד יש יורשים] (ומחה ה' את שמו מתחת השמים) [כט, יט] צבא הלוי, תש"פ

אכל פרי והתברר שהיתה בו תולעת [מתעסק, שכן נהנה] (ושבת עד ה') [ל, ב] עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' סז)

וידוי החולה הנוטה למות (ושבת עד ה') [ל, ב] ובהם נהגה, תשע"ו

לעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי [שינוי בפסיקת ההלכה, זאת התורה לא תהא מוחלפת] (ושב ה' אלוקיך את שבותך) [ל, ג] שלמים מציון, תשע"ו

ישב במסעדת פיגול והתרו בו אל תאכל חזיר, האם ילקה כשיבא משיח? (ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, בעל הטורים) [ל, ו] פניני חשוקי חמד, תש"פ

צוה לקברו מעומד כדי שיהיה מוכן לקבל פני משיח, האם שומעים לו? [מצות קבורה] (ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, בעל הטורים) [ל, ו] פניני חשוקי חמד, תש"פ

לימוד התורה בכל מצב [קביעות עיתים לתורה] (לא בשמים היא) [ל, יא] שלמים מציון, תשע"ו

התורה גבוהה ורוחנית אך בהשגת האדם [כאשר הוא חש שהיא חייו] (לא בשמים היא) [ל, יא] פניני זאת ליעקב - אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' י)

אמירת "לשם יחוד" לפני קיום מצוה (בפיך ובלבבך לעשותו) [ל, יד] נוה ההיכל, תשע"ה

בכל דרכיך דעהו [להפוך את המעשים הגשמיים למצוות, ולעבודת ה' ולקבל עליהם שכר, עיסוק בצרכי הגשם לצרכי גופו כדי שיוכל לעסוק בתורה נחשב לו כעוסק בתורה, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, דין וחשבון, צדיק ורשע וההפרש ביניהם, בכל דרכיך דעהו, לשם מצוה ולשם אכילה גסה] (בפיך ובלבבך לעשותו) [ל, יד] הפרשה המחכימה - אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' פו) הפרשה המחכימה, תש"פ יחי ראובן, תש"פ

בכל דרכיך דעהו [שיהיו כל מעשיו לשם שמים] (בפיך ובלבבך לעשותו) [ל, יד] הגר"א גניחובסקי, תש"פ

ובחרת בחיים [מדוע צריך ציווי על דבר הגיוני] (הברכה והקללה ובחרת בחיים) [ל, טו-יט] עיון הפרשה, תשסו (עמ' עא) כו תירוצים

ובחרת בחיים [בחירה חופשית אצל פרעה, מצוות עשה או עצה טובה, נקודת הבחירה] (הברכה והקללה ובחרת בחיים) [ל, טו-יט] המצוות בפרשה, תשע"ז

שבח המלאכה שאין בה ביטול תורה (ובחרת בחיים) [ל, יט] זרע ברך, תשע"ז

חומר האיסור לסרב לקבל עליה לתורה (כי הוא חייך ואורך ימיך) [ל, כ] ובהם נהגה, תשע"ז

 

בין פרשת ניצבים לראש השנה

 

המתכון לחיים טובים [לא בשמים היא] ברוך שאמר - הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ז

פרשת ניצבים מסך המבדיל בין התוכחה לבין ראש השנה (אתם ניצבים היום) [כט, ט] שבילי פנחס, תשע"ה

אתם ניצבים היום - ראש השנה [שנה טובה מתחילה בכיס, המלכת הקב"ה ע"י הציבור ומי יזכה לשרתו, ותשובה ותילה וצדקה, שערי דמעה, נותן צדקות רבות הופך ל'מלוה גדול' לקב"ה ורשאי לקבוע את הרכב הדיון, סדרי הדין, הדיון לא לפי המקום הנתבע אלא התובע 'עבד לווה לאיש מלוה', הדיון מ'ערבות' שם הכסא 'נורא' לרקיע ששמו 'מעון' ששם הכסא הוא של צדקה, השקיפה 'ממעון קודשך'] ברוך שאמר - שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ט

שופר - ר"ת שורש פורה ראש ולענה [מנקה את שורש הרע הגנוז באדם] שבילי פנחס, תש"פ

הלימוד מן השופר - אתם ניצבים היום כולכם כלי יקר, תשע"ט

בין 'ובחרת בחיים' לבין 'זכרנו לחיים' אור החיים, תשע"ט

תיקון ה'עולם' ע"י הכרת האדם [משל במשחק הרכבה] במחשבה תחילה, תשע"ט

כל יחיד נידון בתור עולם מלא - זו הברית של נצבים וזה הדין של ראש השנה [קריאת הברית של ניצבים קודם לראש השנה, תכלה שנה וקללותיה, היחיד והציבור, היחיד שהוא ציבור] (אתם ניצבים היום) [כט, ט] חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל - אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ו)

הקשר בין פרשת ניצבים לראש השנה [ניצבים - פשפוש המעשים קודם ראש השנה, כוח האחדות - אגודה של קנים, מחוטב עצך - מעלת 'יהודי פשוט'] הפרשה המחכימה, תשפ"א

הקשר בין פרשיות ניצבים וילך לראש השנה שבילי פנחס, תשע"ז

ברכת שבוע טוב או שנה טובה במוצאי שבת אחרונה של השנה [כפילת הברכה ע"י העונה, שנה טובה הזאת או הבאה, ברכת בו"ה ע"י הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ברכה רגילה או מקוצרת, ברכה בר"ת] מים זכים - אוסף גיליונות, תש"פ

שבת אחרונה של השנה שראש השנה הבא יחול בשבת [לקבל עליו להתחזק בלימוד ושמירת שבת] ברוך שאמר - שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ט

סגולת שבת אחרונה של השנה באר הפרשה, תש"פ (עמ' ו)

מוצאי שבת אחרונה של השנה - סעודת מלוה מלכה שיעורי רבי יהודה אייזנשטיין, תשפ"א

יום אחד בשנה - חשיבות ועבודת יום אחרון בשנה באר הפרשה, תש"פ (עמ' ז)

את ה' האמרת "היום" סגולתו של "יום אחד" [הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר, תשע"ב

 

לצפיה בשיעורים על נושא "אלול וימים נוראים" באתר בינינו (למעלה מ-300 שיעורים)

 

קורונה - הוספות:

 

האם יש חובה מדאורייתא להיכנס לסגר כדי למנוע התפשטות מחלה? [חובה להתרחק מסכנה, חובה להציל את חברו מסכנה, איסור לסכן אחרים, איסור גרימת מות לחברו, חובה לבצע בדיקת קורונה, חובת בידוד בשעת מגיפה, מניעת שגרת חיים על מנת לעצור את קצב ההדבקה, סמכות הרשויות-דינא דמלכותא דינא] שמעתא עמיקתא, תש"פ

האם מותר לעשות בדיקת קורונה בערב שבת? [איסור הפלגה בספינה קודם השבת] אספקלריא, תש"פ (עמ' מב)

מכירת מסיכה במחיר מוגזם ועי"ז מציל חבירו מלשלם קס [משטה הייתי בך, הסכמה תחת לחץ, עושק, תשלום עבור הוצאות ריפוי ושכר הרופא, תשלום מופרז, חיוב המוטל על היחיד וחיוב המוטל על הציבור, איסור לקחת שכר על המצוה, הבטחת תשלום על קיום מצות תלמוד תורה, כשהצדדים עשו 'קנין' על הסכמתם, אונאה בשכירות ואונאה במקח] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פ

מנהג הסליחות [הזמן הראוי לאמירת הסליחות, ביחידות, בשטחים פתוחים אשר עלולים לגרום רעש לשכנים] אספקלריא, תש"פ (עמ' נד)

תשובות בעניני קורונה [ברכת כוהנים עם מסכה, האם צריך היכר בזמן הקורונה להפריד בין אוכל חלבי לבשרי, פדיון הבן בהעברה בנקאית לנמצא בבידוד, השומע שוב ברכת כוהנים במניני החצרות האם חייב להפסיק בלימודו, אמירת 'יזכור' בחג במניני המרפסות כאשר הילדים מסתובבים, קריאת שם לבת שנולדה ללא אפשרות לעשות קידוש, שלום זכר לבן זכר ללא עשרה, יציאת חתן לרחוב לבד בלי מלווה כדי לשמור על ריחוק חברתי, האם בעל יכול לסייע לאשתו להסיר חציצה לפני טבילה, לדווח לרשויות בשבת על הפרת כללי הריחוק, לחם משנה בשבת משכן כאשר הוא נזהר לא לאכול ממנו, האם לתת לתינוק מגביע הברכה בברית מילה כנהוג] [הרב אברהם יפה שלזינגר שליט"א] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' צב)

נתינה בטעות ע"י אומדנא דמוכח [סב הלוקח את צאצאיו לחופשה כל שנה, אחד מהם קיבל הודעה שגויה שנדבק בקורונה, הוא נבדק אצל רופא והתברר שהוא בריא, משרד הבריאות טרם עודכן, הסב לא היה נוטל מצרף חולה קורונה מאומת לחופשה נגד הוראות משרד הבריאות, שימוש בממון חברו שלא ברשות, אנן סהדי] בינת המשפט, תש"פ

התחייב בטעות לקניית עליה לתורה [קנה עלית מפטיר בתשעה באב כסגולה בדמים מרובים, התברר לו שמחמת הקורונה אסור היה לו לצום ןממילא גם לא לקבל עליה זאת, האם חייב לשלם את מה שהתחייב לגבאי] בינת המשפט, תש"פ

אבל הנמצא בבידוד האם יכול לבקש מאחיו לומר קדיש בשמו? [האם חייב לבקש מאחר שאינו 'חיוב' לומר קדיש בשמו, כמה חייב בטורח גוף או ממון לאמירת קדיש, האם מועיל שליח או פועל למעלת קדיש או דווקא מצאצאי המנוח] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' צט)

כשרות עירוב עירוני - כשאחד מבני העיר חולה קורונה ואינו יכול להיכנס למקום הימצאות העירוב [איסור גישה כגון העירוב בבית הקברות והתושב כהן, חשש שיהיה בעבר, האם החולה יכול להיכנס מצידו למקום העירוב אך בעל המקום לא מאפשר, עירובין, אם חולה הקורונה נגע בפת העירוב קודם בין השמשות, עירובי חצרות במלונות הקורונה] עיון הפרשה, תש"פ (עמ' עט)

חיוב שמחת נשים בבגד או בתכשיט ביום טוב בזמן נגיף הקורונה [הרב מתתיהו גבאי שליט"א] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' קג)

האם מסכה חוצצת בשופר ולבגדי כהונה? [הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' צז)

 

נושאים אקטואליים:

 

קבלת עדות השמים והארץ [עדות המגדף, עדות בכתב, מפיהם ואל מפי כתבם, להעיד על מה שכתוב לפניו במסמך האם אינו 'גידוף', שבועה] (העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ) הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

דינים ובירורי הלכות בחומש סעודה וב'קידוש' לרגל שמחה [עניני ומנהגי בן חמש למקרא, ההכנות קודם השבת, ההכנות לשבת כשיום טוב חל ביום ה', ההכנות בשבת קודש, דיני קידוש הנוגעים לחומש סעודה, קידוש במקום סעודה הנוגע בחומ"ס, קידוש בחומש סעודה לנשים, אכילה קודם סעודת שבת, אכילה קודם קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, ברכות הנהנין, ברכת מיני המאפה, ברכת קוגל אטריות [לאקשן קוגל] והלכותיו, ברכת מלפפון חמוץ, ברכת מציה על הערינ'ג ושאר סלטים, ברכת הטשולנט, פתיחת בקבוקי שתיה בשבת, ברכת היין והמשקים, ברכת הענבים והפיצוחים והפופקורן, ברכת קוגל תפוחי אדמה [קארטופ'ל קוגל], הפסק בין הערינ'ג לגאל'ע, חיתוך ואכילת עוגה שיש עליה אותיות, הלכות למחלקים, יצא לחוץ באמצע וחזר למקומו, דרשת הילד ודיני הנשים הבאות לשמוע, דיני ברכה אחרונה באוכל כמה סוגי מאכלים, חלוקת מיני מתיקה ודיני האיגלו, שכח לברך ברכה אחרונה, סידור השולחן אחר 'החומש סעודה', עובר מ'חומש סעודה' ל'חומש סעודה' אחרת, דיני 'חומש סעודה' באמצע הסעודה, דיני סעודת שבת כשכבר טעם בחומש סעודה, דינים לאלו שנשארים לאכול סעודת שבת, אופן לימוד המקרא לבנו, תלמוד תורה מאב לבן, בעצמו, ע"י מלמד, זמני הלימוד] [הרב נחמן רוטנר שליט"א] קונטרס חומש סעודה כהלכה, תשפ"א (רנט עמ')

איסור ישיבה תוך ד' אמות של המתפלל [נלמד מתפילת חנה, עלי עמד בתפילתה, עלי שאל באורים ותומים 'כשרה' 'שכרה', ושאלה באורים ותומים מחייבת עמידה, שאלה באורים ותומים לצרכי המלך כהן גדול וצרכי ציבור או גם לשאלות פרטיות, הפטרת ראש השנה] צבא הלוי, תשפ"ב

דביקות בתורה [בקשת דוד המלך שיהיה נחשב עיסוק בתהילים כנגעים ואהלות, תשובה, נפש החיים, הפטרת ראש השנה, תפילת חנה] צבא הלוי, תשפ"ב

מצוות הנחת פאה בקציר השדה [אין שיעור לפאה מדאורייתא, מדרבנן, האם יש לה שיעור למטה, הגדרת 'פאת שדך', האם פאה הוא ממון עניים, האם יש השוואה בין שיעור בפאה לשיעור בתורה ובגמילות חסדים, זכות העניים ליטול פאה] שיעורי בינה - הגרי"ב שרייבר שליט"א, תשפ"א

אכילת עופות בזמנינו [כשרות עופות, תרנגולי פטם, תרנגול לשחיטה מזן קורניש-רוק, ההבדל בין עופות לשחיטה לתרנגולות המטילות ביצים מזן לנגהורן, והבדל בינם לבין תרנגול הודו, מסורת בעופות, תרנגול הקורניש תוצר של הכלאת תרנגול קרב מלאיי, שינויים מהותיים: עוף דורס, ביצים שבחלקם כד-כד, זיהוי גנטי] מהדורה שניה עם הוספות חשובות, תשפ"א (עב עמ')

הקדמת ימין לשמאל - הלכה למעשה [נטילת ידים, רחיצת הגוף, לבישת בגדים, רכיסת כפתורים, נעילת הנעליים, הנחת היד על העינים, צורת העמידה בשמונה עשרה, פתיחת פרוכת ארון הקודש, החזקת ספר תורה וספרי קודש, כוס של ברכה, טבעת ליד הכלה, נתינת צדקה, שילוב אצבעות, איטר] אספקלריא, תשפ"א (עמ' מד)

מחילה על חוב [בעל מלאכה שכעס על לקוח ואמר לו: 'אל תשלם' - האם יכול לתבוע את המגיע לו, האם אמירה זאת נחשבת כמחילת החוב, מחילה בדעה ברורה, מחילה בשחוק, מחילה תחת כעס, מחילת אשה על חיובי הכתובה של בעלה, ספק מחילה, המוציא מחברו עליו הראיה, כאשר בעל המלאכה היא אשה שמעשי ידיה לבעלה, אין מחילתה מחילה, האם מעשי ידי האשה בכל מקרה הם לבעלה, דיני עבודה] משא ומתן, תשפ"א

זמן פרעון הלוואה [הלוואה שלא נפרעה בזמנה ונעשה הסדר פריסת תשלומים לטווח גדול, האם יכול המלוה לבקש את תשלום החוב במועד המקורי, האם ניתן לחזור מהסדר פריסת תשלומים, האם הוא הסכם חדש, בעל פה, בכתב, בקניין, חוזים] משא ומתן, תשפ"א

האם ילד קטן נקרא 'שדכן'? [ילד בגן ילדים הציע לגננת שלו את השכן בבנין, ונוצר "שידוך", הגדרת המציע ועושה הפגישות שליש ושני שליש, תקנת ועד ארבע ארצות, הגדרת שדכן או מתווך מתי מקבל מציע השידוך שליש ומתי שכר מלא, שדכן מצד הכלה ושדכן מצד החתן] אורחות חיים במשפטי התורה - הרב צבי שפיץ שליט"א, תש"פ

טעות בצדקה - שני עניים בעלי שם זה [צדקה מקופה שכונתית שהייתה מיועדת לפלוני וניתנה לאחר בעל שם זהה, שהתברר גם הוא נצרך, האם הגבאי חייב לשלם מכיסו ולהעביר את הסכום גם לנצרך ראשון, האם צריך לעשות התרת נדרים במידה ולא יתנו לראשון, חיוב שמירה בכספי צדקה, גדרו של גבאי צדקה כיום, שיוני יעוד כספי צדקה ביד הגבאי, מדוע הבטחת הגבאי אינה יוצרת נדר] אורחות חיים במשפטי התורה - הרב צבי שפיץ שליט"א, תש"פ

תרתי דסתרי [תרתי דסתרי בשני בני אדם, עשה שתי ספיקות דסתרי אהדדי, ספק ספיקא דסתרי אהדדי, נטילת אתרוג לארבעת המינים] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ

מיתת דוד המלך בשבת [טלטול מת, מוקצה, בגדי מלך אסורים בהנאה, האם בגדי מלך מותרים למלך אחר] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ

האם טרמפיסט נחשב שומר? [טרמפיסט שנתבקש לשמור על רכב בזמן חניה קצרה כדי להימנע מקנסות, אך הטרמפיסט עזב את הרכב לרגע, והתקבל קנס, חיוב בדיני אדם, בדיני שמים, חיובי שמירה של הטרמפיסט במקרה של גניבת הרכב או ציוד מהרכב, מזיק בגרמא] אורחות חיים במשפטי התורה - הרב צבי שפיץ שליט"א, תש"פ

רצועות שחורות דו צדדיות לתפילין [שחור מצד אחד, שחור משני צדדים, רצועות חדשות הטבולות בדיו, שינוי ממנהג ישראל, הידור חשוב, איסור היפוך הרצועה, אם צבוע שחור משני צידיו האם נאמר איסור היפוך הרצועה] עומק הפשט, תש"פ

שני ימים טובים של גלויות [מדוע אין מבדילין בין יום טוב א' ליום טוב ב'] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' יח)

ברכת האילנות בשבת [בורר ניצוצות, ועשיית מלאכה ע"י לחש או סגולה בשבת, על טבעי] עיון הפרשה, תש"פ (עמ' סד)

מדוע סוכת גנב"ך כשירה ובתקיעת שופר של חש"ו אין יוצאין? המאור (תצז), תשפ"א (עמ' כ)

שאלות שנשאל הגר"ח קנייבסקי שליט"א במצוות שילוח הקן [האם מברך קודם המצוה, שילוח הקן בתוך ד' אמות של קבר, בימי הספירה, כמה פעמים אותו קן, קטן שהגיע לחינוך] מלח סדומית שבקטורת [פיטום הקטורת] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' מז)

שולחן של שבת קודש כתבנית שולחן לחם הפנים המאור (תצז), תשפ"א (עמ' נה)

השותה מים מחמת חום האם חייב לברך שהכל? המאור (תצז), תשפ"א (עמ' ס)

הגדרת איסורים הנאמרים אצל ממונו של אדם [גניבה גזילה, חובל בחבירו, לאו דחסימה, 'ניתק לעשה' מול 'ניתן לתשלומין', המחייב בגניבה מול המחייב בגזילה, ולו תהיה לאשה, בין אדם לחברו או בין אדם למקום, לאו שאין בו מעשה] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' פא)

ברכת כהנים פעם שניה באותו יום [נשיאת כפים, בבית כנסת אחר, בתפילה אחרת, בל תוסיף] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' עב)

האם לפי הלכה וחסידות יש לבדוק את האתרוג על ידי זכוכית מגדלת? [זכוכית מגדלת בהלכה, ראיית העין, הכנסת תנ"ך זעיר לבית הכיסא, אתרוג: אל תבואני רגל גאוה] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' כה)

תשובות הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל [אפה עוגה בתנור בשרי אם מותר לאכול עם חלב, בית אבות של ישראל האם מותר להאכיל הזקנים נבילות וטריפות, טבילת תבנית אלומיניום חד פעמית, טבילת כלים של בלנדר ידני המורכב משני חלקים] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' מב)

כשרות סוכה עגולה [כמה דפנות יש לעיגול] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' מ)

עניני ברכת כהנים [נשיאת כפים, האם הכהן גם בכלל המתברכים, נוסח ברכת אהרן הכהן, האם יש הידור שלכהן רווק תהיה טלית משלו לברכת כהנים, במקומות שמתפללים מנחה גדולה קודם ארוחת צהרים האם יעלו לדוכן, פסיעת כהן לאחוריו נגד המתפלל לצורך נשיאת כפים, נשיאת כפים ללא טלית, ש"ץ כהן מתי יאמר 'יהי רצון' לפני נשיאת כפים, האם מותר לכהן לעמוד בדוכן במקום הקבוע של אביו-כיבוד אב, עליה לדוכן בדרך קצרה וירידה ממנו בדרך ארוכה, עקירת רגליו לפני רצה] דרישה וחקירה, תש"פ

הלוואה ללא ריבית - גופים חברתיים [גמ"ח חברים, הדרך הנכונה להינצל מאיסור ריבית, הלואה תמורת הלואה, תרומה בהוראת קבע על מנת לקבל הלואה, האם לקופת צדקה מותר לקחת ריבית, נטילת דמי טרחה ע"י הנהלת הקופה, בעל תשובה שנטל הלוואה בריבית קצוצה כיצד ינהג, עצת הגר"י פישר זצ"ל] תורה והוראה, תש"פ

ההולכים נכוחה והנסוגים אחור: הערות על דרכי הילוכם של מלאכים, נשמות ושדים [הרב יעקב ישראל סטל שליט"א] סגולה (טו), תש"פ

הקבלת פני רבו ברגל [תשלומין אחר הרגל, בא לרבו ורבו ישן, ראה א רבו אך רבו לא ראה אותו, חצרות האדמורי"ם] המאור (תצז), תשפ"א (עמ' ח)

השפעת הרישום בטאבו על דיני התורה [מכירת נכס ללא רישום בטאבו, ויכוח בין שוכר למשכיר על תקופת השכירות, שנות חזקה, מיגו נגד אנן סהדי, חזקת מקומות בבית הכנסת, חזקת ג' שנים מול אי רישום בטאבו, קניין, חוזים] דפי עיון, תש"פ

 

 

 

לבית ולמשפחה

 

אגעדאנק תשפ"ב

אז נדברו תשפ"ב

בדרכו אמונה תשפ"ב

בינת זקנים תשפ"ב

דברי שי"ח תשפ"ב

וארטים לפרשת השבוע תשפ"ב

נר לשולחן שבת תשפ"ב

סיפורי צדיקים תשפ"ב

פניני הפרשה תשפ"ב

עמלנו תשפ"ב

תורת הביטחון תשפ"ב

 

 

עם תום השנה שגורה תודה מיוחדת לרבנים הנכבדים כותבי ועורכי העלונים

ולכל המסייעים והמסתייעים בהפצת תורה במאגר זה

ובפרט ובמיוחד לאלו הטורחים ומתקנים את הטעויות שנפלו במאגר

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מערכת מראי מקומות לפרשת השבוע

 

 

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת [email protected]

חדשות