עיון מראי מקומות יום הכיפורים תשפ"ב


 

 

יום הכיפורים (קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה [לפי סדר א' ב']אוסף גליונות - מבית 'צוף'

אוצר פניני החסידות

אורות הגבעה

אז נדברו

איש לרעהו

אספקלריא

אשיחה בחוקיך

אשכול יוסף

באר הפרשה

בארה של תורה

בינת המשפט

בית מדרש - ישיבת מיר

במחשבה תחילה

במשנת הפרשה

דברי אמת

דברי יושר

דברי ישרים

דברי שי"ח

דרישה וחקירה

דרכים בתורה

האיחוד בחידוד

היא שיחתי

המצוות בפרשה

וישמע משה

וכל מאמינים

זרע ברך

זרע שמשון

יחי ראובן

יסודות החינוך

יקרא דאורייתא

יתרון דעת

כאיל תערוג

לאור הנר

להתעדן באהבתך

לקראת שבת מלכתא

מאור השבת

מאורות הפרשה

מגישי מנחה

מדי שבת בשבתו

מדשן ביתך

מחמדי התורה

מים זכים

מלאכת מחשבת

משנתה של תורה

מנחת אשר

מעדני אשר

מעינות בני יששכר

נוה ההיכל

נועם אליעזר

נחלתנו

נשיח בחוקיך

נר יששכר

נר לשולחן שבת

סיפורים להלכה שלמה

סיפורי צדיקים

עולמות

עומקא דפרשה

עיון הפרשה

פאר מקדושים

פניני אי"ש

פניני דעת

פניני הסופר

פנינים משולחן רבינו

פרי ביכורים

קב ונקי

קובץ גליונות

קול יעקב

שבילי פנחס

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

שלמים מציון

שמעתא עמיקתא

שפת אמת

תורה והוראה </p />
<p>

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים [לפי סדר א' ב']

 

 

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

[לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא]

ערב יום הכיפורים:

מנהג כפרות:

כל נדרי:

וידוי:

בין אדם לחברו:

בין אדם למקום:

הלכות קורונה ביום הכיפורים:

מצוות אכילה בערב יום הכיפורים:

איסור אכילה ביום הכיפורים:

ועיניתם את נפשותיכם:

חולה ביום הכיפורים:

נעילת הסנדל:

נשים ביום הכיפורים:

תפילות יום הכיפורים:

תפילת נעילה:

ביאורים בנוסח התפילה:

סדר עבודת יום הכיפורים:

ספר יונה:

שאר עניני יום הכיפורים:

 

 

 

ערב יום הכיפורים:

 

עשרת ימי תשובה - שבת שובה אשיחה בחקיך, תש"פ (כח עמ')

הלכות עשרת ימי תשובה וערב יום הכיפורים אשיחה בחקיך, תש"פ (לב עמ') תשפ"ב

ההכנה ליום הכיפורים - שבעת ימים קודם באר הפרשה, תשע"ט (עמ' כ)

מצוות תשובה ביום הכיפורים [הגר"י סלנטר זצ"ל] [התחיל בתשובה, תוס' 'כלם' גבי בלעם] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים (עמ' לח)

תשובה כפרה וטהרה ביום הכיפורים ובפורים [הרב מרדכי נויגרשל שליט"א] אוסף גיליונות, תשפ"א (עמ' סט)

מצוות על כל צעד ושעל [בכל דרכך דעהו] דרכי החיזוק, תשע"ח

עניני תשובה [האם יש פטור 'אונס' על תשובה, בין אונס על מעשה העברה לבין אונס על הימנעות מתשובה, נדר לתת כסף לחברו רק אם הוא צדיק, המקדש אשה על מנת שהוא צדיק, האם חוששים שעשה תשובה בהרהור ללא מעשה, החזרת גזלת אביו אחר מותו שמא עשה תשובה] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק, תש"פ

תשובות הגר"ח קנייבסקי שליט"א דרישה וחקירה, תשפ"ב

ליקוטים חשובים ויקרים מרבותינו ז"ל בעניני תשובה מבוא לתשובה-מכון אסיפת זקנים, תשפ"א (יב עמ')

חזר בתשובה על עברה ושוב נכשל בה הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשע"ט

חזרה בתשובה במבואות מטונפים [בבית הכסא] מן הבאר, תשפ"ב

עצות כדי לזכות בחתימת הדין ביום כיפור אשכול יוסף, תשע"ד (י"ד)

יום הכיפורים - מאמרי חיזוק והשקפה מהגר"ד יפה זצ"ל דברי אמת, תשע"ט

איש התשובה - בריה חדשה מדי שבת בשבתו, תשע"ח דברי אמת, תשע"ט

השב בתשובה שלימה מאהבה האם צריך את ארבעת חילוקי הכפרה? פניני אור החיים, תשע"ח

בקשת מחילה מחברו בערב יום הכיפורים בנתיבות ההלכה, ימים נוראים, תשע"ח (עמ' ריט)

מעלת ועבודת עשרת ימי תשובה כאיל תערוג, תשע"ו

עניני יום הכיפורים כאיל תערוג, תשע"ח

הרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות מעיינות מהרצ"א, תשע"ד

הלכות מצויות ליום הכיפורים שמעתא עמיקתא, תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב

ליקוטים חשובים ויקרים בעניני יום הכיפורים מחכמינו ורבותינו ז"ל [הכנות ליום הכיפורים, ערב יום כיפור: הנהגות כלליות, מצות אכילה בערב יום כיפור, סעודה ראשונה, טבילה במקוה, תפילת מנחה בערב יום כיפור, סעודה מפסקת, ברכת הבנים, תפילה זכה, תוספת יו"ט -קבלת יוהכ"פ, יום כיפור: יום דין, יום סליחה וכפרה, הנהגות כלליות, המצוה להתענות ושאר העינויים, מצות תשובה ביום הכפורים, עניני וידוי, תפילות יום הכיפורים: כללי, הביאה לבית הכנסת - אמירת "כל נדרי", תפילת ערבית - ליל יוהכ"פ, הנהגות הלילה, תפילת שחרית, קריאת התורה, תפילת מוסף, תפילת מנחה, נעילה תפילת, קידוש לבנה - מוצאי יוהכ"פ, ערבית, וידוי הגדול של חיד"א ז"ל] יומא רבה-מכון אסיפת זקנים, תשפ"א (קיג, עמ')

מתי נקבע יום הכיפורים כיום סליחה וכפרה? דרישה וחקירה תשפ"א

פסקי הלכות יום הכיפורים אזמרה לשמך, תשע"ט תשפ"א

הלכות יום הכיפורים מאור השבת, תשע"ט

תמצית הלכות יום הכיפורים ע"פ פסקי המשנה ברורה כף החיים וגדולי הפוסקים [ערב יום הכיפורים • אכילה בתשיעי • טבילה • תשעה קבין ע"י מקלחת • מלקות • כל נדרי • טעם אמירת התרת נדרים וכל נדרי • וידוי • וידוי בכניסת היום • עמידה בוידוי • הכאה על הלב • אמירת הוידוי לאחר יהיו לרצון • יום הכיפורים • הדלקת נר בליל יום הכפורים • ברכת שהחיינו • סדר העבודה • עמידה בסדר העבודה • כריעה ע"ג ריצפת אבנים • כריעה לנשים • ברכה על הטלית אחר הפסקת צהרים • מאה ברכות • כניסה לביהכ"ס בקיטל • נעילה • סוף זמן נעילה • תחילת זמן נעילה • נשיאת כפים • ערבית במוציו"כ • חמשת העינויים • נעילת הסנדל • מנעל של עץ • נעלים נוחות • נעלים שהרגילות לצאת בהם • הליכה יחף • עמידה על כרים מעור • נעילת הסנדל לקטן • שטיפת הפה • לקיחת תרופה • אכילה לקטן • רחיצה • נט"י ביוה"כ • הנכנס לביהכ"ס קבוע • נגע במקומות המכוסים • סיכה • הרחקות • מוצאי יום כיפור • נר הבדלה • הזכיר במוצאי יו"כ ההוספות של עשי"ת] [הרב אברהם מגנוז שליט"א] קובץ הלכות המועדים, תשפ"א (עמ' טו-כט)

הערות בעניני תשובה [רשע שהרהר תשובה על עבירות חמורות, האומר אחטא ואשוב, מחטיא הרבים, מדוע ממעטים לשאול שאלות בהלכות תשובה] מעדני אשר, תשע"ג

האומר אחטא ואשוב אספקלריה, תש"פ (עמ' כג)

טבילת ערב יום הכיפורים [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' צט)

טבילה בערב יום כיפור [חובה או מנהג, הזמן הראוי לטבילה, אמירת הוידוי במקוה] עין יצחק, תשע"ט

ברכת הטלית בערב יום כיפור, כמה זמן לפני השקיעה? שלמים מציון, תשע"ו

ברכת הדלקת הנר ביו"ט וביו"כ [ברכה על מנהג] ירחון האוצר (כ), תשע"ט (עמ' קמח) מלאכת מחשבת, תשפ"ב

הדלקת נרות בערב יום כיפור [חובת הדלקה, ברה על הדלקה, חליצת נעלי עור לפני הדלקת נרות, טעות בנוסח הברכה, הדלקת נרות לבחורי ישיבה שאינם בביתם, במקום שאכלו סעודה מפסקת, אין קונסים אשה ששכחה להדליק נר בערב יום כיפור, הדלקת נר הבריא, לאדם נשוי, נר נשמה לעילוי נשמות ההורים, נר ששבת לצורך הבדלה, ברכת בורא מאורי האש במוצאי יום כיפור על נר שלא שבת] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב

אשה שאינה יכולה להירדם עם נר דלוק בחדרה, האם תדליק נרות ביום כיפור? פניני חשוקי חמד, תשפ"א

ברכת הבנים בערב יום כיפור [ביד אחת או בשתי ידיים]? דרישה וחקירה, תשפ"ב

ברכת שהחיינו לקטן המגדיל ביו"כ ירחון האוצר (כ), תשע"ט (עמ' קפו)

פסקי הלכות יום הכיפורים אזמרה לשמך, תש"פ

 

מנהג כפרות:

 

מצות תשובה הלכות כפרות וכיסוי הדם יתרון דעת, יגדיל תורה בעלזא, תשע"ה

זה כפרתי - מנהג כפרות באר הפרשה, תשע"ט (עמ' כא)

תשובות הגר"ח קנייבסקי שליט"א בעניני כפרות [תרנגולות שהתערבבו, כפרה שנמצאה טריפה, כפרה למעוברת, תרנגולת לזכר, לעשות שוב כפרה על אותה תרנגולת, בבת אחת למאה איש, כפרות בש'ק, כפרות בפחות משווה פרוטה] דרישה וחקירה, תשפ"ב

כפרות וכיסוי הדם במנהגו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל [נוסח ברכת כיסוי הדם] פניני אי"ש, תשע"ט תשפ"א תשפ"ב

הזיק תרנגול 'כפרות' כמה משלם? [ביצע כפרות בדוכן לעשיית כפרות והחזירו בטעות לאזור בו התרנגולים שעדיין לא עשו בהם 'כפרות', פסל את כל השאר, אין דין ביטול ברוב, היזק שאינו ניכר כמדמע, מחיר שוק של תרנגול, מול מחיר שוק של תרנגול כפרות] שיעורי הגר"נ נבנצאל שליטא, תשפ"ב

חולה בבידוד [קורונה] שמנהגו לעשות כל שנה כפרות על תרנגול [יעשה על מעות, האם צריך התרת נדרים על אי קיום חד פעמי באונס] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב

עשה 'כפרות' למעוברת ונולדה בת האם מתכפרת בכפרת האם? [עובר ירך אימו, אחר שנולדה, הדינים החלים על העובר קודם לידתו האם ממשיכים גם אחר הלידה] שיעורי הגר"נ נבנצאל שליטא, תשפ"ב

תמצית ההלכות הנחוצות במצוות כיסוי הדם [למנהג כפרות בערב יום הכיפורים, מקור הדין, בעלי חיים החייבים בכיסוי, על מי חל חיוב המצוה, כיסוי על ידי אשה, קטן, הנחת עפר מלמטה, זמן חיוב הכיסוי, במה כשר לכסות, שיעור הדם המחויב בכיסוי, סדר מצות כיסוי הדם וברכתה, ברכת שהחיינו במקיים מצות כיסוי הדם לראשונה, השוחט הרבה עופות, כסהו ונתגלה, נתערב דם השחיטה במים או שאר משקים, עבר ולא כיסה, הידור מצוה לכסות בזהב שחוק, חשש בל תשחית בזהב שחוק, הרוצה לכבד את אביו במצוה ואביו לא הגיע, האם יש להדר לכסות את הדם דווקא בערב יום כיפור, כיסוי הדם בנסרת עץ מעורבת במים, כשיש כמה שחיטות בזה אחר זה] [הרב נתן דוד ויינבערג שליט"א] בדמייך חיי, תש"פ (נה עמ')

כפרות "רב פעמיות" ע"י מוסדות [הגר"מ ברנסדופער שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' פ)

מנהג כפרות [הגר"ע אויערבאך שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' רטו)

קיום מנהג כפרות על כמה בני אדם מאותו עוף נתיבים לכשרות, תש"פ

תמצית ההלכות הנחוצות במצוות כיסוי הדם [למנהג כפרות בערב יום כיפור] בדמיך חיי, תשע"ט (מ' עמ')

 

כל נדרי:

 

מדוע מוציאים ספרי תורה לפני תפילת יום כיפור? מעדני אשר, תשע"ח

האם להוציא ספרי תורה רבים לקראת כל נדרי כשיש צורך בנוכרי לסייע בהחזקת הספרים? פניני חשוקי חמד, תשע"ט (עמ' ח)

'כל נדרי' שמועה טובה, תשע"ט (עמ' כא-כג)

'כל נדרי' – תמצית עבודת יום הכיפורים מתוקים מדבש, תשפ"ב

העניין הגדול בהתרת נדרים בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים עינינו גל-אוסף גיליונות, תשפ"א (עמ' נה)

'כל נדרי' בערב יוכ"פ, והיתר נדרים בערב ר"ה [מסירת מודעה מדין 'נדרי טעות', מדין 'התרת נדרים', או מדין 'אתי דיבור ומבטל דיבור', אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה, היתר נדרים בערב ר"ה, מדין 'פתח' או 'חרטה', האם המתירים הם 'בית דין', האם ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או 'בית דין שקול', 'כל נדרי' לשעבר או להבא, אמירתו ג' פעמים, זמן אמירתו, אמירת "ונסלח" לאחריו] עולמות, קכא

הלכות נדרים והתרתם במשך השנה ובערב ראש השנה יגדיל תורה, תשע"ד

קבלת מנהגים כנדרים ודרכי התרתם [אימתי נעשה מנהג כנדר, מדאורייתא או מדרבנן, תוקף המנהג על הדורות הבאים, מנהג בטעות, חומרה, כל נדרי] עולמות, קסג

מסירת 'מודעה' בביטול נדרים [נדר טעות, ביטול מראש, זכר המודעה או לא] אורות הגבעה, תשע"ג

'התרת' ו'הפרת' נדרים [בעל מול חכם, למפרע או מכאן ולהבא, נדר הוי דבר שיש לו מתירין, מכאן ולהבא למפרע] הגר"א עוזר, תשע"ב

אמירת סלחתי כדברך ג' פעמים - 'סלחתי כדברך' על חטא המרגלים או על חטא העגל? [אמירת ג' פעמים 'סלחתי כדברך' ביום כיפור] האיחוד בחידוד, תשע"ט

 

וידוי:

 

וידוי בערב יום כיפור [אמירת הוידוי במקוה, וידוי בתפילת מנחה, מצוות תוספת יום הכיפורים, הדלקת נרות בערב יום הכיפורים, נשים בברכת שהחיינו] עין יצחק, תשע"ט

וידוי דמנחה בערב יום הכיפורים [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קג)

מי שיודע שבודאי לא חטא בעבירות שאומרים בוידוי האם אסור לומר משום חשש שקר? מעדני אשר, תשפ"א

שכח לומר בשמ''ע וידוי ביום כיפור האם חייב לחזור ולהתפלל? מעדני אשר, תשפ"א

מדוע מתוודים בערב יום כיפור במנחה הרי עדיין לא יום כיפור? מעדני אשר, תשפ"א

גדר וטעם הוידוי ביום הכיפורים [חילוק נוסח הוידוי של יום הכיפורים משאר ימות השה, וטעם חיוב הוידוי ביום הכיפורים, וידוי שאר הקרבנות ווידוי פר כהן גדול, אמירת 'על חטא', ביום הכיפורים] שיעורי הגר"י איכנשטיין שליט"א, תשפ"ב

דרכם בעבודת התשובה [התשובה מצווה כוללת, תשובה ווידוי, תשובה מדבר אחד שבים מהריחוק] הגר"י איככנשטיין שליט"א-עומק דעת, תשפ"ב

תשובה - לא בשמים היא [תשובה שאינה שלימה מתקבלת, כל הרהור חרטה ממעט בחטא] טעמא דקרא, תשפ"ב

מדוע מתודים שהתוודנו בוידוי פה הרי החיוב להתוודות בפיו ואיזה עבירה הוא? מעדני אשר, תשפ"א

התוודה בישיבה האם צריך לחזור ולהתוודות? מעדני אשר, תשפ"א

החידוש של רבי עקיבא שאנחנו נטהרים לפני ה' פשיטא הרי רק הוא יכול לטהר אותנו? מעדני אשר, תשפ"א

הוידוי [מצות הוידוי נזכרת כחובה בהבאת הקרבנות, וכמו כן בסדר עבודת הכהן הגדול ביום כיפור. מפסוקי התורה למדו חז"ל במכילתא על מצות וידוי המוטלת על כל חטא. הסברא שתהא חובת וידוי רק בעת הבאת הקרבנות או רק בארץ ישראל, והרי וידוי הוא לכאורה "גמר התשובה", מצות וידוי בערב יום הכיפורים וביום הכיפורים. אימתי הזמן המדוייק של מצות הוידוי בערב יום הכיפורים. נוסח הוידוי כתב הרמב"ם בהלכות תשובה פ"א ה"א: "כיצד מתודה, אומר אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי", המקור לנוסח זה. האם צריך לפרט את החטאים, תפילה זכה - נהגו לומר בערב יום כיפור "תפילה זכה" כדי לצאת ידי חובת שיטת הרמב"ן שיש להתוודות לאחר אכילת סעודה מפסקת בערב יום הכיפורים, קודם כניסת היום הקדוש . ויש לדון היאך אמנם יוצאים ידי חובת מצות וידוי ב"תפילה זכה", זמן אמירת התפילה, גדר הוידוי בערב יום הכיפורים לעומת גדר הוידוי ביום הכיפורים עצמו, ב' דינים בגדר הוידוי - תשובה וכפרה וידוי הכהן הגדול ביום הכיפורים הוא "כפרת דברים", ויחד עם זאת הוידוי הוא מהלכות התשובה. וידוי הש"ץ ביום הכיפורים, בירורי הלכה, מנהגים ופירושים המקורות לנוסח הוידוי הנאמר בזמנינו, וידוי על סדר האל"ף בי"ת, נוסח הוידוי שבמחזור - האם אנו יוצאים בו ידי חובת וידוי ותשובה כהלכתה - לדעת הרמב"ם, פירוש הוידוי על פי החיי אדם] עולמות, תסה

ההבדל בין וידוי יום הכיפורים לוידוי של שאר ימות השנה [תשובה, תפילה] [הגר"י איכנשטיין שליט"א] עומק דעת, תשפ"א יעלת חן-אוסף גיליונות, תשפ"א (עמ' לט)

וידוי יום הכיפורים [יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחטוא לעולם, וידוי בסליחות, חרטה וקבלה, נושא עוון ומעיד על חטא, וידוי כהן גדול] עומקא דפרשה, תש"פ

וידוי יום הכיפורים [וידוי הכשר הקרבנות או מצוה בפני עצמה, התשובה והוידוי מעכבין את הכפרה, גזלן שהרהר בתשובה אך עדיין לא החזיר את הגזילה] המצוות בפרשה, תש"פ תשפ"ב

וידוי דיום הכיפורים [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קז)

וידוי יום הכיפורים [הוידוי והקרבן] [הגר"ש שיף שליט"א] עלון ישיבת זהב מרדכי - איתרי, תש"פ (עמ' ט)

גדרי הוידוי בדעת רמב"ם ורבנו יונה [הגר"י איכנשטיין שליט"א]-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' לה)

וידוי וי"ג מידות [מבואר בלשון קלה, לפי נוסח ע"מ] מהדורה תשיעית, תשע"ד

קבלה להבא בנוסח וידוי יום הכיפורים - במנהגו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל [יהי רצון מלפניך שלא אחטא עוד] פניני אי"ש, תשע"ט תשפ"א תשפ"ב

סדר הוידוי עם פירוש ע"פ החיי אדם תשע"ז

מצות תשובה ווידוי [תשובה על החטא, תשובה לפני הקב"ה, תשובה ותפילה, תשובה ווידוי, תשובה מאהבה ומיראה, תשובת הגויים, וידוי על הקרבן והרוגי בי"ד, וידוי יום הכיפורים] הגר"א עוזר, תשע"ו תורה והוראה, תשע"ז המצוות בפרשה, תשע"ז תשע"ט תורה והוראה, תשע"ד

גדרי וידוי [וידויו של עכן] ירחון האוצר (ח) תשע"ח (עמ' מג)

הוידוי - הודאה ומסירה לקב"ה משנת מהר"ל, תשע"ט

בין תשובה לרפואה - החזרה לתחילת יצירתו משנת מהר"ל, תש"פ

קרע רוע גזר דיננו - ד' דברים המשנים גזר דינו של אדם [צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה] משנת מהר"ל, תש"פ

ביום כיפור מתגלה עצם קדושת ישראל - הגוף שורש החטא [מיתת צדיקים מכפרת] משנת מהר"ל, תש"פ

אמירת י"ג מידות של רחמים ביחיד ירחון האוצר (כ), תשע"ט (עמ' עה)

י"ג מידות [נתעטף הקב"ה כשליח צבור, ברית כרותה לשלש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם, האם יחיד רשאי לומר י"ג מידות, האם יחיד רשאי לומר סליחות, השומע י"ג מידות מציבור [והוא אינו מתפלל עמהם] - האם חייב לאומרם כאשר נמצא באמצע אמירת פסוקי דזמרה או בברכות קריאת שמע, ומה הדין כשעסוק בלימודו, התחיל י"ג מידות עם הציבור והם ממהרים האם נחשב כאומר בציבור, ביחיד - כיצד, י"ג מידות בקריאת התורה בתענית, וב'יהי רצון' שלאחר אמירת תהלים, האם רשאי להפסיק באמצע פסוק [לאחר אמירת 'ונקה'] או שצריך לסיימו, הזמן הראוי לאמירת סליחות וי"ג מידות, לאומרם קודם חצות, י"ג מידות בציבור של נשים, הכוונות הנצרכות באמירת י"ג מידות, יישוב קושיית העולם, הלא רבים אומרים י"ג מידות ולא נענו, ואם כן, מה פשרה של ה'ברית כרותה' לשלש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם] עולמות, עב

אמירת י"ג מידות בהוצאת ספר תורה בימים נוראים [ג"פ י"ג מידות אמאי לא מיחזי כתלת רשויות, ברבים אין חוששין, ז"פ ה' הוא האלוקים בנעילה] מחמדי התורה, תשע"ח

מעלת י"ג מידות וחובת הכוונה באמירתם [הגר"י רפפורט שליט"א] קובץ גיליונות, תש"פ (נה)

וידוי יום הכיפורים [מדברי הראשונים, ולא שווה לנו, הארות בעניין על חטא, הוידוי ביחיד ובציבור] עומקא דפרשה, תשע"ד

חובת התשובה ביום הכיפורים נועם אליעזר, תש"פ

כפרת יום הכפורים עם התשובה וחילוקי הכפרה נועם אליעזר, תש"פ

חילוקי הכפרה בתשובה מאהבה נועם אליעזר, תש"פ

שכח המלך הקדוש וחוזר תפילת יום הכיפורים, האם יאמר וידוי שוב? [הגר"י ליברמן שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' עח)

 

בין אדם לחברו:

 

הצלה – ממה לפחד ביום כיפור? [המארב, העבירות שאינו חש בהן, עוון עקבי, הדחיינות, בפיך ובלבבך, שמירת הלשון, צער בלשון אף בלא לשון רעה, אונאת דברים, בפיך ובלבבך לעשותו, מילים טובות עדיפות על כסף, חטאו של אבימלך, לבריא נותנים אוכל, גדול המלבין שיניים לחבירו ממשקהו חלב, פנים חמוצות, תשומת לב למפגש עם המזוזה] [הרב אביגדור מילר זצ"ל] תורת אביגדור, תשפ"ב

אימת יום כיפור על האדם [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קמ)

הפירוד בין אדם לחברו מעכב את הכפרה [בין אדם לחברו ובין אדם למקום אינן שתי מערכות נפרדות, המסרב לקבל עליה בבית הכנסת שאינה מתאימה לכבודו, דברי חזון אי"ש באמונה וביטחון] [הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א] אהל מועד, תשפ"ב

מצוות פיוס ומחילה קונטרס הריני מוחל, תש"פ (לג עמ')

חובת פיוס חברו לפני יום כיפור [עברות בדברים, אונאה, ובממון, דרך הפיוס, דיבר לשון הרע על חברו, חברו מודע או אינו מודע לכך] בינת ההלכה, תשפ"ב

עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו [מידות רעות מעכבות את ביאת המשיח, עצה למי שאינו זוכר במי פגע, פיוס ובקשת מחילה, תפילה מועילה רק כשאין מפריעים אחרים, למחול ולהוציא הקפידא מלבו] דרכי החיזוק, תש"פ

בקשת מחילה בין אדם לחברו [על אלו חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם ביקש מחילה וחברו מחל, האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם צריך לפרט את החטא? מה הדין כשאי אפשר להשיג את הנפגע?] תורה והוראה, תשע"ו תורה והוראה, תשע"ד

שאלות בהלכות בקשת מחילה וקיומה נשיח בחוקיך, תשע"ז תורה והוראה, תשע"ו

ריצוי בעבירות שבין אדם לחברו [הרב אורי אהרן מור יוסף שליט"א] ירחון האוצר (מה), תשפ"א (עמ' קט)

לצאת ידי שמים [תרעומת, מחוסר אמנה, כפיה ע"י בית דין, האם הניזק חייב למחול כשלא שילם, לא שילם בגלל 'קים לי' או 'איני יודע אם פרעתיך', כשרות לעדות מי שלא יצא ידי שמים] מכותלי בית הדין, תשע"ח

החוזר בתשובה ואינו יכול לתקן [פגע בבין אדם לחברו ואינו יודע במי פגע, הזיק לעיר שלמה, דיבר לשון הרע על חברו האם צריך לגלות לחברו, תשובת גזלן מפורסם בעשיית צרכי רבים] [הרב ישראל גולדברג שליט"א] מנורה בדרום (טו), תשפ"א (עמ' מ)

חיוב בדיני שמים [מזיק בגרמא, האם יש חיוב רק בי"ד אינם אוכפים, או שיש מצוה בעלמא לשלם או שזו מידת חסידות, מתי "חייב בידי שמים" ומתי "אם בא לצאת ידי שמים", בכל ספק ממון המוציא מחבירו עליו הראיה ומדוע כאן שונה, כשיש פטור תשלומין מדין קם ליה בדרבה מיניה האם חייב בדיני שמים, ואם תפס הניזק, חייב בדיני שמים ולא שילם כשר לעדות, מזיק בגרמא שלא בכוונה] עולמות, רעב

אומנות הפיוס היא שיחתי, תשע"ט

מדוע אין איסור בין אדם למקום כשמצער חברו? [לגבי חובת וידוי ביום הכיפורים] שיעורי ליל שבת, תשע"ז

האם חייב לבקש מחילה מחברו כשיודע שחברו כבר מחל? נר יששכר, תשע"ג

פגע בחברו וריצהו האם צריך גם תשובה לפני המקום? נר יששכר, תשע"ח

בקשת מחילה בגוזל את חברו [והחזיר] אורות הגבעה, תשע"ה מחמדי התורה, תשע"ח

תשובה ווידוי על עבירות שבין אדם לחבירו [האם יש חיוב לרצות ולפייס גם אם השלים את הנזק או השיב את הגזלה, האם יש חובת ווידוי על העוון, האם הווידוי מדין תיקון העוול או מהלכות תשובה בין אדם למקום, האם יש חיוב פיוס מיוחד בערב יום כיפור, שלא יהיה המוחל אכזרי, האם חייב המוחל למחול בפה, כמה פעמים צריך לבקש מחילה, פיוס ע"י שליח, כשאינו בעיר, כשהנפגע נפטר] עולמות, קכג

האם כפרת יום הכיפורים בין אדם למקום תלויה בכפרתו שבין אדם לחברו? עשר עטרות, תשע"ט

בקשת מחילה מאדם שאינו ידוע שלמים מציון, תשע"ו

האם חייב למחול לחברו כדי לא לעבור על לאו ד'לא תיטור'? שמעתתא עמיקתא, תשע"ג

מחילה בין אדם לחבירו [מחילה בפה ולא בלב, מהו הזמן לפייס את חבירו, גנב המבקש מחילה בעילום שמו, אופנים שונים בבקשת המחילה] דברי הלכה, תשע"ה תשע"ו

אימת הדין - לא על חשבון אחרים - מדברי הגרי"ג אדלשטיין שליט"א דרכי החיזוק, תשע"ו

 

בין אדם למקום:

 

יסוד התשובה - לזבוח יצרו על ידי התורה פניני אי"ש, תשע"ח

תשובה על עבירות בשוגג או באונס [סמך על עד אחד באיסורין וטעה, לפני עור במכשיל חברו באונס, הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד] אורות הגבעה, תשע"ד

מצוות התשובה ועשרת ימי תשובה ירחון האוצר (כ), תשע"ט (עמ' צג)

הערות בדברי הרמב"ם ורבינו יונה הלכות תשובה ירחון האוצר (כ), תשע"ט (עמ' ק)

'לפני השם תטהרו' - 'מקוה ישראל השם' - 'המלך הקדוש' ירחון האוצר (כ), תשע"ט (עמ' קיד)

גדרי התשובה [עד שיעיד עליו יודע תעלומות, תשובת חולה אנוש, תיקוני התשובה] מנחת אשר, תשע"ח

"בנים" לה' - שורש קנין התורה ויסוד לדרכי התשובה [הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר, תשע"ג

מהותה של תשובה [תשובה מקרבת את האדם לה'] תורת הביטחון, תשפ"ב

תשובה בבני נח בארה של תורה, תשע"ו רץ כצבי, תשע"ו

תשובה מדי שבת, תשע"ו רוממות, תשע"ז

תשובת היחיד ותשובת הציבור רץ כצבי, תשע"ו

מצות תשובה [שוב יום אחד לפני מיתתך, המצווה היא החזרה בתשובה או שהמצווה היא וידוי, "חיובית" או "קיומית", וחיוב התשובה ביום הכיפורים, הוידוי עניינו חרטה על העבר וקבלה על העתיד, וצריך שיאמר בפיו גם את החרטה וגם את הקבלה. או שגדר הוידוי הוא בקשת סליחה ומחילה על עוונות שחטא, רס"ג מנה ארבעה עיקרים לתשובה: עזיבת החטא, חרטה, בקשת כפרה וקבלה לעתיד. ומה דעת הרמב"ם, מחלוקת הראשונים בביאור הכתוב האם "המצוה הזאת" היא מצות התשובה, ביאור ה"מום" בנפש האדם אשר נגרם ממעשה עבירה, וענין "עברה גוררת עברה", כסיבה המחייבת למהר בעשיית התשובה, ביאור דברי הרמב"ן שהמתנה הגדולה שנתן הקב"ה - התשובה, היא חסד גדול מצד אחד, אך מצד שני, אם מתנה זו לא מנוצלת כראוי, נהפך הדבר לרועץ והיא עונש גדול, חיוב התשובה המיוחד המוטל על יושבי ארץ ישראל] נוה ההיכל, תשע"ג עולמות, קעג אוצרות אורייתא, תשע"ז המצוות בפרשה, תשע"ז

האם יש חיוב תשובה מיוחד ביום הכיפורים? [דעת הרמב"ם ורבינו יונה] אורות הגבעה, תשע"ג תורה והוראה, תשע"ד

אשריכם ישראל מחמדי התורה, תשע"ז

הדרכה יחודית ומעשית כיצד לקבל קבלות וכיצד לעמוד בהם [אי היכולת לעמוד בקבלות, הגישה אל הקבלה והטעות, ביאור כוח הרצון, הכרת הלב, העבודה המעשית, הכרת הקבלה, חיבור הקבלה לאורח החיים, ההנאה והסיפוק בקיום הקבלה, מעשה הקבלה, כלים להתמודדות מול הקושי] קונטרס נעשה ונצליח, תשפ"א (סו עמ')

הקשר בין תשובה לתורה באר הפרשה, תשע"ט (עמ' לד) פניני אור החיים, תשע"ט

 

הלכות קורונה ביום הכיפורים:

 

הוראות לצום יום הכיפורים לחולי קורונה [חולה, מחלים, מחלים שנית שחלה] [הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א] קהילת בני תורה הר נוף, תשפ"ב [הגר"ע פריד שליט"א] אזמרה לשמך, תשפ"ב

חולה קורונה ביום הכיפורים [נדבק בחולי הקורונה, האם חייב לצום ביום-הכיפורים, חולה האוכל ביום-הכיפורים, האם תיקנו ברכת הנהנין, האם חולה רשאי להחמיר על עצמו ולצום, חולה שאינו צם, צריך לקדש קודם שיאכל, האם צריך לערב דבר מר במאכל כדי שלא יהנה, האוכל שיעור המחייב בברכת המזון, האם מזכיר 'יעלה ויבוא] עין יצחק, תשפ"ב

חולה בבידוד [קורונה] שמנהגו לעשות כל שנה כפרות על תרנגול [יעשה על מעות, האם צריך התרת נדרים על אי קיום חד פעמי באונס] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב

קיצור דיני צום יום הכיפורים בעידן הקורונה - הוראת שעה [הרב שאול סעיד שליט"א] מנחת שאול, תשפ"ב

חולה קורונה ביום כיפור [אכילה, כל נדרי ביחיד, מסירת מודעה, וידוי בעמידה או תפילה בעמידה, עשר וידויים ביחיד, יזכור ביחיד] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב

חופש הבחירה הרוחני - לקח מחופש ההפגנות חופש הביטוי הדמוקרטי אז נדברו, תשפ"א

בגדי הלבן של הכהן הגדול - בגדי בד [הכניסה לקודש הקודשים בדד, הישיבה בבידוד, הכניסה הנוספת לקודש הקודשים להוצאת המחתה, סגירת הקצוות] אז נדברו, תשפ"א

להתקשר לרופא ביום כיפור ע"י גוי כדי לדעת אם יכול לצום [בעל תסמיני קורונה הרוצה לדעת אם התקבלה תשובה שלילית המאפשרת לו לצום, החש ברע ביום הכיפורים, להיבדק בדיקת קורונה בערב שבת כדי שיוכל לצום ביוכ"פ אם התשובה תהיה שלילית, איסור לפני עיור דאורייתא או שתיית חצי שיעור ביוכ"פ, אין היתר פיקוח נפש על איסור שאינו מסייע להצלת החולה, נסיעת הבעל ללידה בשבת עם אשתו למנוע איסור יחוד, להתקשר בשבת לברר אם להתאשפז כדי לחסוך נסיעת חינם, דוגמאות נוספות, הבדל בין אם החולה עצמו עושה את האיסור או אחר עושה עבורו, כל מה שמוגדר כהשתדלות רגילה להצלה בחול נידון כהצלה בשבת] [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

הוראות לצום יום הכיפורים לחולי קורונה יום הכיפורים, תשפ"א

השימוש באלכוג'ל ביום הכיפורים [קורונה, רחיצה או סיכה, סיכה כשתיה בשאר איסורים, דאורייתא או דרבנן, סיכה שלא לתענוג, האם סיכה חמורה מרחיצה, הורדת לכלוך בסיכה] בירור הלכה, תשפ"א

לבישת מסכת הגנה מפני קורונה בשבת [קורונה, היתר מלבוש. היתר תכשיט. צורך האדם. צורך רפואה ומגן מחולי. מגן ומציל מצער. להעביר ריח הפה. דבר שרגיל לצאת בו בחול] בירור הלכה, תשפ"א

צום יום הכיפורים לחולי קורונה [הרב אשר וייס שליט"א] לקט תשובות ופסקי הלכה בענייני ימים הנוראים בעידן הקורונה - מנחת אשר, תשפ"א

אחיות במחלקות הקורונה בצום יוה"כ [הרב אשר וייס שליט"א] לקט תשובות ופסקי הלכה בענייני ימים הנוראים בעידן הקורונה - מנחת אשר, תשפ"א

הוראת הגר"י סלנטר זצ"ל בימי המגיפה [הרב אשר וייס שליט"א] לקט תשובות ופסקי הלכה בענייני ימים הנוראים בעידן הקורונה - מנחת אשר, תשפ"א

 

מצוות אכילה בערב יום הכיפורים:

 

תענית חלום בערב יום כיפור [מיתב תענית לתעניתו] מעינות בני יששכר, תשע"ט

סגולת ערב יום כיפור [ערב יום הכיפורים אינו עוד אחד מעשרת ימי תשובה, זמן בפני עצמו, מעלת יום שישי בירידת המן הכפולה, מעלת ערב יום כיפור – ערב שבת שבתון, ביום הכיפורים יש שביתה מאכילה, ובערב יום כיפור המצוה באכילה] [הגרב"ד פוברסקי שליט"א] מדו בד-אוצר הפרשה, תשפ"ב (עמ' ח)

אכילה בערב יום הכיפורים כהידמות למלאכים [פטור נשים מאכילה זאת, מעמידה בתפילה, מלבישת קיטל ואמירת בשכמל"ו בקול רם] עומקא דפרשה, תשע"ו

האם יש חיוב או מצווה לשתות יין בערב יום כיפור? מעדני אשר, תשפ"ב

עם ישראל ביום הכיפורים כמלאכי השרת [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' צו)

יש לו מעות לקנות קיטל לעצמו או בגד לבן לאשתו, מה יעדיף? פניני חשוקי חמד, תשפ"א

מצות אכילה בערב יום הכיפורים [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' צג)

האם נשים חייבות במצוות אכילה בערב יום הכיפורים? [מ"ע שהזמן גרמא] שמעתתא עמיקתא, תשע"ג

מדוע אין מברכים על מצוות אכילה בערב יום הכיפורים? חגי רוזנברג, תשע"ח

'עוסק במצוה' באכילת ערב יום הכיפורים [פטור מצות צדקה או השבת אבדה, כאשר היה אוכל בכל מקרה כבכל יום או מחמת היותו ערב צום ולא מחמת המצוה, 'שליח מצוה' ההולך למקום אחר לשם מצוה וגם לשם עניניו] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

אי אמירת מזמור לתודה בערב יום כיפור [כדי לא למעט באכילתו, הקרבת שלמים בח' תשרי] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

חולה שעתיד לאכול ביום הכיפורים, האם הוא מצווה באכילת ערב יום כיפור ?מעדני אשר, תשע"ט [הרב משה דיין שליט"א] חמדת משה, תשפ"ב (עמ' נ)

האם יש מצוה לשתות יין בערב יום כיפור? פניני חשוקי חמד, תשפ"א

אכילת ערב יום הכיפורים שמועה טובה, תשע"ט (עמ' יד-יח) באר הפרשה, תשע"ט (עמ' כא)

מצוות אכילה בערב יום הכיפורים [דאורייתא או דרבנן, שיעור האכילה, כוונה למצווה, האם נחשב כעוסק במצווה, מהלילה או רק מהבוקר, האם נשים חייבות, חולה שאינו מתענה ביום כיפור, אכילה בזמן תוספת יום הכיפורים] הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

אכילת מאכלי חלב קרים ומיני מתיקה בערב יום כיפור מלאכת מחשבת, תשפ"ב

אכילת ערב יום כיפור מתקנת כל אכילות השנה שפת אמת, תר"מ

אכילת דגים בערב יום כיפור מעדני אשר, תשע"ח

אכילה בערב יום כיפור [מקור הדין וטעמיו, "כל האוכל ושותה בתשיעי", רמב"ם לא הזכיר את המצוה לאכול בערב יום כיפור בדיני יום הכיפורים (הלכות שביתת עשור), אלא בהלכות נדרים. חובת מצות האכילה בערב יום כיפור באכילת לחם דווקא, שיעור האכילה, האם יש מצוה להרבות באכילה באופן מיוחד. המצוה לאכול בערב יום הכיפורים מתחילה כבר מהלילה הקודם, או רק מהבוקר. חיוב נשים מצות אכילה בערב יום כיפור. חולה שאינו מתענה ביום כיפור, האם מחוייב במצוה לאכול בערב יום כיפור. קיום מצות אכילה בערב יום כיפור בהזנה מלאכותית. נטילת גלולות בערב יום הכיפורים להקלת התענית. ברכה על מצות אכילה בערב יום כיפור. קטן במצות אכילה בערב יום כיפור. מאכלים ראויים בערב תענית ובמוצאי התענית, מנהגי האכילה והשתיה בערב יום כיפור] עולמות, תקיא

 

איסור אכילה ביום הכיפורים:

 

ליל יום הכיפורים הוי כיומו [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קלז)

אכילת המן ביום כיפור מעדני אשר, תשע"ד

איסור אכילה באוכל שאינו ראוי למאכל אדם [בליעת רוק עצמית] מעדני כהן, תשפ"ב

השותה חומץ ביום הכיפורים זרע ברך, תשע"ו

בליעת כדורים בערב יום כיפור למניעת הרגשת הצום [קל צום, האם מקיימים בכך מצות אכילה בתשיעי, חולה שאינו מתענה האם חייב באכילת תשיעי, קטן שהגדיל ביום כיפור אם מחויב באכילת תשיעי, נשים] אוצרות אורייתא, תשע"ח תשע"ט תורת המעדנים, תשע"ט פניני חשוקי חמד, תשפ"ב שואלין ודורשין, תשפ"ב

קל צום בערב יום הכיפורים לאדם בריא [ביטול הרגשת העינוי בצום, ברכת 'צום קל' לפני יום כיפור, טעמי איכלה בתשיעי, האם יש ענין לגרום עוגמת נפש בצום, לקיחת קלי צום להקלת הצום, לחולה ולבריא, נטילת קל צום בערב יום הכיפורים קודם זמן העינוי, אכילת מאכלים עד תחילת זמן הצום, מעלת האוכל בתשיעי] עומק הפשט, תש"פ

ויטמינים ו'קל צום' בשבת ערב הצום [שחיקת סמנים, רפואה בשבת, הכנה משבת לחול] עומק הפשט, תשע"ח

"לשבות בו מאכילה ושתיה" - הגדרת הרמב"ם לאיסורי יום הכיפורים ומשמעותה ירחון האוצר (כ), תשע"ט (עמ' קסו)

לשיטת רשב"י האוכל ביום כיפור כל שהוא ענוש כרת? מעדני אשר, תשע"ז

האם להעמיד שומר שישגיח שהמאכיל חולה ביום הכיפורים לא יאכל גם בעצמו? [מאכיל חולה בבית, או בבית חולים, מאכיל קטן בבית] פניני חשוקי חמד, תשפ"ב

האכלת חולי אלצהיימר ביום כיפור [ספיה בידים לשוטה, לקטן, הגדרת שוטה] קהילת בני תורה הר נוף, תשע"ו

כפרת יום הכיפורים על חצי שיעור [הגר"א גניחובסקי זצ"ל] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' עב)

צום יום הכיפורים [הגר"ח קמיל זצ"ל] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' עב)

איסור אכילה ביו"כ אם האיסור מצד ביטול העינוי או איסור אכילה גרידא [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קיד)

ספייה לקטנים בחמשה עינויים ביו"כ [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קכ)

איסור האכלת ילדים ביום כיפור [ספיה בידיים, יותר מכפי צורכו] מעדני אשר, תשע"ג כאיל תערוג, תשע"ו פניני מנחת חינוך, תשע"ז תורת המעדנים, תשע"ח

איסור ספיה לקטן ביוה"כ וסוכה [מאיזה גיל, הליכה בלא ארבע כנפות לקטן, תלל לידו של הקטן או לתת לפיו, נותן לקטן מבעוד יום, נתינת עוגה שיש עליה אותיות לקטן, האכלת קטן מחוץ לסוכה] הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"א

צום קטן ביום הכיפורים [הגר"ב שרייבר שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' עט)

קטן האוכל ביום כיפור האם חייב לקדש? [חינוך על מצוה שלא תהיה בגדלותו] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' קפ)

תשובת תרומת הדשן בדין נגיעה באוכלים ביום הכיפורים לצורך קטן [הרב אהרן אמויאל שליט"א] ירחון האוצר (מה), תשפ"א (עמ' קיח)

האם מותר להאכיל קטן ביום הכיפורים יותר מכדי צורכו? [לא תאכילום, ספיה בידיים, ממתקים לילדים, כשמתענה שעות מדין חינוך] בירור הלכה-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' נח)

 

"ועיניתם את נפשותיכם":

 

חמשת העינויים ביום הכיפורים [הגר"א וסרמן זצ"ל] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים (עמ' יד)

חמשת העינויים ביום הכיפורים [הגר"מ אליפנט זצ"ל] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים (עמ' כז)

חמשת העינויים ביום הכיפורים [הגרי"ח סופר שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים (עמ' נא)

מצות עינוי ביום הכיפורים [סוגי העינויים, ישיבה בחמה או בצינה, היתר המלך והכלה, כלה שנסתיימו שלושים ימי שמחתה בתוספת יום הכיפורים, דין המלכה, נעילת הסנדל ביולדת, חצי שיעור מדאורייתא, יתובי דעתא, עליה לתורה למחובר לאינפוזיה, להתחבר לאינפוזיה או לאכול בשיעורין, האם ניתן לחייבו להעדיף אינפוזיה, חיבור לאינפוזיה הדורש 'אמירה לעכו"ם'] מעשה כהן, תשע"ח

חולה סכרת היכול לצום ביום כיפורים אם יחובר לאינפוזיה, האם רשאי לעשות זאת? [האם חייב לעשות זאת, כאשר יחסוך בכך אכילה או שתייה לשיעורים] אספקלריה, תש"פ (עמ' יג) מעדני אשר, תש"פ פניני אי"ש, תש"פ תשפ"א תשפ"ב שואלין ודורשין, תשפ"ב

מדוע אין ברכה על מצוות 'עינוי' ביום הכיפורים? תורת המעדנים, תשע"ט

עינוי ביום הכיפורים, הימנעות מאכילה ושתיה או עינוי הנפש זרע ברך, תשע"ג עולמות, תשע"ד

רחיצת קטן ביום כיפור כשאין חשש פקוח נפש [לא תאכילום] הגר"א גניחובסקי, תש"פ

איסור רחיצה ביום כיפור [הנחת בושם על הגוף להקלה והרחה במהלך היום] מעדני כהן, תשפ"ב

 

מוהל ביוכ"פ ופיו מלוכלך מדם המציצה של ברית המילה, האם מותר לו לרחוץ את פיו? [איסור רחיצה – הנאת טעימה בכלל איסור אכילה, גזירה שמא יבלע, איסור רחיצה כמו בשאר אברים, איסור חצי שיעור באיסורים דרבנן, רחצת פיו איסטניס, רחצת פיו למי שהקיא, אדם הסובל מיובש קיצוני בפה ואינו מסוגל לדבר] [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

האם יכולים בני זוג נשוי לשמש קוואטער בברית מילה ביום כיפור? [הרחקה] שואלין ודורשין, תשפ"ב

עינויים בזמן תוספת יום הכיפורים הגר"א גניחובסקי, תש"פ

תוספת יום הכיפורים הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

תוספת יום הכיפורים [רחמים, ואין תוספת יום טוב בראש השנה שהוא יום דין] יאיר נזרו, תשפ"א

רחיצת מלך וכלה ביום הכיפורים [כיום] הגר"א גניחובסקי, תש"פ

חמשת העינויים האם הם מדאורייתא או מדרבנן [אכילה ושתיה דאורייתא, רחיצת אבר ורחיצת כל גופו, ספק אם הוא חולה וצריך רחיצה, דבר שיש לו מתירין, אפשר לרחוץ למחר, לאכול חצי שיעור או לעבור על אחד משאר העינויים לחולה שיש בו סכנה במצב של פיקוח נפש, איסור סיכה ביום הכיפורים] הגר"א גניחובסקי, תש"פ

 

חולה ביום הכיפורים:

 

הוראות למעשה לחולה ביום הכיפורים [הגרמ"ש קליין שליט"א] עיטורי מרדכי, תשע"ט (עמ' 42)

תקציר הלכות חולה ביום הכיפורים [הגרב"צ נשר שליט"א] גאב"ד בית הוראה אבן פינה, תשפ"ב [הגר"ע פריד שליט"א] אזמרה לשמך, תשפ"ב הוראות מעשיות לחולה ביום הכיפורים (עם דוגמאות מוצרים), תשפ"ב

דרגות שונות בפיקוח נפש ובהיתר אכילה ביום הכיפורים [רצון האדם לצום נגד הכרעת רופא, אפילו רופא גוי, מדוע במקרים אחרים מתחשבים בדעת החולה או בשיקולים כלכליים, פיקוח נפש בחילול שבת, כשהחולה מורה לא לצום כלל והחולה אוכל ושותה לשיעורין, האם נחשב כמזלזל בבריאותו, שמירת הגוף] [הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א] קהילת בני תורה הר נוף, תשפ"ב

לקט תשובות ופסקי הלכה בדיני חולה ביום הכיפורים [במחלות גריאטריות וזקנה, דין זקן תשוש, חולה שאב"ס ביוה"כ במקום שאין רופא, לקיחת תרופות ביוה"כ, להאכיל חולה אלצהיימר ביוה"כ, צום יוה"כ לסובלים ממחלות נפש, שיעורים ביוה"כ, תשובות קצרות בדיני הצום ביום כיפור, להתחבר לעירוי כדי להתענות ביוה"כ, לאכול לשיעורים מתחילת היום או כשיעור כשיסתכן, שטיפת הפה ביוה"כ, חולת אלצהיימר ביוה"כ, קבעו לו ניתוח למחרת יוה"כ, דין "צריך אני", ביטול הצום כדי לדחות לידה, שתיה לשיעורים, חידושי דין בדין חולה ביוה"כ, שלא כדרך אכילה ואוכל שאינו ראוי לענין יוה"כ, צום יוה"כ בחולי סכרת, ש"ץ שאינו מתענה ביוה"כ, סיכה שאינה של תענוג ביוה"כ] [הגאב"ד רבי אשר וייס שליט"א] מנחת אשר, תשע"ט (מה עמ')

שתיה כדי לבלוע כדור, מנין שאסור מהתורה? פניני חשוקי חמד, תשפ"א

דיני חולה ביום הכיפורים [מעוברת, יולדת, קטן] עיטורי מרדכי, תשע"ט

חולה שאוכל פחות מכשיעור האם צריך לברך בכל פעם שאוכל? [הסח הדעת בזמן בין אכילה לאכילה] תורת המעדנים, תשע"ט

חולה האוכל ביוה"כ פחות מכשיעור האם מקיים מצות "ועיניתם"? [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קכג)

בין אכילת חולה ביו"כ לאכילת מאכלות אסורות במקום סכנה [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קכז)

אכילה לבריאים שאם לא יאכלו ביו"כ יסתכנו [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קל)

הקל הקל תחילה[הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קלב)

חולה שצריך לאכול ביום כיפור האם צריך להעדיף שלא לאכול לחם שלא יצטרך ליטול נטילת ידים? תורת המעדנים, תשע"ט

עצה הלכתית להאכלת חולה ביום כיפור [להשבע קודם יום הכיפורים שלא יאכל כשיעור] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים (עמ' טו)

החולה ביום הכיפורים [חשיבות פיקוח נפש הדוחה כל המצוות, האם החולה רשאי להסתכן ולצום, חולה המחויב לאכול ביום הכיפורים - האם צריך כפרה, האם אדם רשאי לסמוך על הנס ולא להיוועץ ברופא ולהתרפאות, רופא שאינו שומר תורה ומצוות האם נאמן, שיעורי אכילה המותרים לחולה ביום הכיפורים, זמן השהייה ביניהם, הרופא והחולה - למי שומעים] עין יצחק, תש"פ

האכלת שיעורים לחולה שיש בו סכנה פניני מנחת חינוך, תשע"ז

יעלה ויבוא בבהמ"ז לחולה האוכל ביוה"כ [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קלד)

זימון לחולים שאכלו ביום הכיפורים רץ כצבי, תשע"ו מעדני אשר, תש"פ

זימון בחולים האוכלים ביום כיפור [קבעו ביניהם] (כי שם ה' אקרא) עיון הפרשה, תשע"ד (עמ' עו)

שלושה חולים שאכלו כאחד ביום הכיפורים, אינם מצטרפים לזימון פניני אי"ש, תשע"ט

הזנה מלאכותית לחולה ביום הכיפורים, ולמצוות אכילה בערב יום הכיפורים רץ כצבי, תשע"ו

הנחיות הלכתיות לחולה ביום הכיפורים קהילת בני תורה הר נוף, תשע"ח

נטילת תרופות ושתיית מים לצורך בליעתם ביום כיפור קהילת בני תורה, תשע"ה

האם מותר לחולה החייב לאכול ביום הכיפורים, ליטול גלולת שינה וישן בכל יום הכיפורים ולא יצטרך לאכול? [מונע עצמו משאר עינויים, מתפילה ווידוי] נועם אליעזר, תש"פ

שינה בבית הכנסת ביום הכיפורים קדושת בתי מקדש מעט-אוצר הפרשה, תשפ"ב (עמ' ח)

נטילת תרופות ביום הכיפורים לחולה [ולהמשך טיפול כשאין חולי] שמעתתא עמיקתא, תשע"ד

האם אכילת חצי שיעור מותרת לחולה ביום הכיפורים? שמעתתא עמיקתא, תשע"ג

אכילת חצי שיעור לחולה ביום הכיפורים [הגר"י בורגר שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' סד)

חולה שיש בו סכנה האם חייב להשתדל לצום? [לקחת תרופות מבעוד מועד שיאפשרו לו לצום] שמעתתא עמיקתא, תשע"ד

מעוברת בצום יום הכיפורים [הגר"מ שטרנבוך שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים (עמ' מד)

חולה האוכל ביום הכיפורים האם יאמר יעלה ויבוא [לחם משנה] זרע ברך, תשע"ו מעדני אשר, תש"פ

שליח ציבור האוכל "שיעורים" האם יכול לשמש כש"ץ [וכשספק אם עשה כדין] פניני אי"ש, תשע"ז

מינקת בזמן הזה ביום הכיפורים - הנחיית הגרי"ש אלישיב זצ"ל פניני אי"ש, תשע"ט

חולה האוכל ביום הכיפורים בהיתר, האם רשאי לעלות לתורה במנחה? אורות הגבעה, תשע"ו

נשיאת כפים בכהן שאינו מתענה [בשחרית, בנעילה] רץ כצבי, תשע"ו

החולה ביום הכיפורים, כמלאכי השרת, ונפק"מ הלכתית בדברי החזו"א שלמים מציון, תשע"ז

עליה לתורה למי שאינו מתענה [בשחרית, במנחה, ובמנחה ביום כיפור שחל בשבת, קריאה מחמת היום או מחמת התענית, הבדלה במוצאי שבת שהוא גם מוצאי יו"ט שני של גלויות האם בן א"י יכול להוציא בן חו"ל] הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

חולה שצריך לאכול ביום כיפור והבריא, האם צריך לצום? תורת המעדנים, תשע"ט

חולה ביום כיפור יאכל מוצק ככותבת, או ישתה משקה כמלא לוגמיו? הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

חולה שיש בו סכנה שרוצה להחמיר על עצמו שלא לאכול ביום כיפור האם רשאי? תורת המעדנים, תשע"ט פניני אי"ש, תשע"ט תשפ"ב

האם חולה שיש בו סכנה מוגבל במה שהוא אוכל ביוהכ"פ? הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשע"ט

חולה שהותר לו לאכול חצי שיעור ואכל שיעור שלם, האם ילקה? הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

לבן האם נחשב כאוכל או כמשקה [ואם יבחשו אותו יהפוך למשקה] הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

קביעת ניתוח קודם שבת, יום כיפור ותשעה באב [מכניס עצמו לפיקוח נפש, רפואה אלקטיבית, פסיקה עם הנוכרי שלא יחלל שבת, חיוב במצוה קודם זמנה] רץ כצבי, תשפ"א

 

נעילת הסנדל:

 

עמידה ביום הכיפורים בשעת התפילה מלאכת מחשבת, תש"פ

האם ביום כיפור מותר ללבוש נעלי עור שסולייתם קרועה? (ונעלך לא בלתה מעל רגלך) [כט, ד] מעדני אשר, תשע"ח

סדר חליצת נעלים בחליצת רשות ובחליצת מצוה [חליצת רשות וחליצת מצוה, נשיאת כפים, ערב יום כיפור, השלכת הנעל לברכת כהנים או חליצתה, המנהג לחלוץ נעליים קודם הגעה לכותל המערבי] קב ונקי, תשפ"א

לבישת נעלי בית שאינם קשורים לרגל במקום שאין ערוב שלמים מציון, תשע"ו

שקעה עליו חמה בערב יום כיפור והוא עם מנעלי העור [יחלצם בידו, ברגלו, יטלטלם לביתו, מוקצה] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

האם נעלי עור ביום הכיפורים אסורים בטלטול מדין מוקצה? מעדני אשר, תשפ"ב

האם מותר לחולה הנצרך לכך לבוא עם נעלי עור לבית הכנסת [מראית העין]? מעדני אשר, תשפ"ב

נעילת מנעל לקטנים [הגרי"ש אלישיב זצ"ל] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' קצח)

נעילת מנעלים כשאינו הולך בהם אלא שוכב על המיטה הגר"א גניחובסקי, תש"פ מן הבאר, תשפ"ב

גדרי איסור נעילת הסנדל ביום כיפור [הרב רפאל בנימין כהן שליט"א] ברכת מועדיך, תשפ"א (עמ' קיז)

איסור נעילת הסנדל [מדאורייתא או מדרבנן, מעור או מעץ, מחומרים סינטטיים, האיסור הוא בבטול העינוי או איסור עצמי, ללכת יחפים או להרגיש את הארץ, עמידה על כרים וכסתות, הליכה עם מדרסים, נעלי ספורט נעלי בית ונעלי קרוקס, לחולה וליולדת, מצטער ואיסטניס בנעילת סנדל, לקטנים, וגיל חינוך בכך, איסורי נעילה בדינים אחרים] עולמות, רעג

נעלי קרוקס ביום הכיפורים [נעילת הסנדל ביום הכיפורים, מנעל, יחף, נעלי טניס, עור סינטטי, קרוקס ביום הכיפורים במקום שאין עירוב] עומק הפשט, תשפ"א

מנעל שמרגיש בו שאינו יחף [סוליית נעל העשויה מחבלים] פניני אי"ש, תשפ"ב

חולה ברגליו, ילבש מנעל או יישאר בביתו הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

הנעלת נעלי עור לתינוק ביום כיפור [איסור נעילת המנעל לקטן ביום כיפור, לא תאכילום] פרי עמלנו, תש"פ

נעילת נעלי 'סד' [מעור] לילד עם רגלים עקומות - המתקשה לעמוד בתפילה אחרת [הליכה לבית הכנסת, עמידה בתפילה, תפילה בישיבה] אספקלריה, תש"פ (עמ' יד)

 

נשים ביום הכיפורים:

 

האם נשים חייבות במצוות אכילה בערב יום הכיפורים? [מ"ע שהזמן גרמא] שמעתתא עמיקתא, תשע"ג עומקא דפרשה, תשע"ו הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

'כל נדרי' לנשים [בשליחות הבעל, כשהיא בביתה, מסירת מודעא, אחר הדלקת נרות יום הכיפורים] הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשע"ט

הנהגות לנשים ביום הכיפורים הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשע"ט

חיוב נשים בכריעה בתפילת מוסף רץ כצבי, תשע"ו

נשים בברכת שהחיינו עין יצחק, תשע"ט

 

'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' בקול רם

 

אמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' מחמדי התורה, תשע"ו

אמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' בתוך סדר קריאת שמע אספקלריא, תשע"ח (עמ' יב)

מעלתו הגדולה של הפסוק 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג רוממות, תשע"ז

אמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו' בקול רם ביום הכיפורים - מדרגת האדם נמדדת על פי הדרך בה הוא מעמיד את עצמו עליה [אמירתו ביום הכיפורים ואי אמירתו בערבית של מוצאי יום הכיפורים] מתוקים מדבש, תשפ"א למעשה, תשפ"א

'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' [אמירתו בקריאת שמע, ולטעם אמירת פסוק זה דווקא בלחש ולא בקול רם, מנהג או תקנה, בהלכות קריאת שמע ובהלכות יום הכיפורים. אמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ללא כוונה - האם חייב לחזור לאומרו. דברי הרמב"ם בהלכות קריאת שמע, ומה שלכאורה ניתן לדייק מדבריו • הפסקה בין קריאת שמע לאמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". האם הוא חלק מקריאת שמע. בדברי הפוסקים הוזכרה אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", בהקשרים שונים: ציבור אומר קריאת שמע, האם צריך לומר עמהם גם "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד." היה מהלך בדרך, האם צריך לעמוד גם באמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בלחש שלא בשעת קריאת שמע. כשאומר פסוק זה שלא בסמוך לקריאת שמע, האם גם צריך לאומרו בלחש, בתפילת יום כיפור קטן • באמירת "אנא בכח" • בדרך לימודו. מדין "עניה" ומדין "שירה" בגמרא מבואר כי "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" היה נאמר לאחר שמיעת השם המפורש בבית במקדש. על פי זה נראה לדון בגדר אמירתו סמוך לקריאת שמע, ושלא בקריאת שמע. "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" - פסקי הלכות וחידושי דינים: כאשר לא כיוון באמירתו • האם צריך לכסות את עיניו גם באמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" • "בלחש" - האם צריך להשמיע לאוזניו • כאשר קורא קריאת שמע ביחיד, או לאחר אמירת ברכה לבטלה, האם צריך לאומרו בלחש. הכוונה הנצרכת באמירתו, פנינים ופרפראות, פירוש הגר"א לתפילה "גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה". תרגום ירושלמי מפרש: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד - יהא שמיה רבה מברך לעלמי עלמיא] עולמות, תעז

'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' - פרטי דיניו, ופירושו אספקלריא, תשע"ט (עמ' קכ)

אמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו' [בלחש, בדרך כלל וביום הכיפורים בקול רם, 'גניבת' משה מן המלאכים, בוצע ברך, לו ולאחרים, יאוש ושינוי רשות] אגעדאנק, תשפ"א

אמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' ביום הכיפורים ב'קול רם' ע"י נשים עומקא דפרשה, תשע"ו

 

תפילות יום הכיפורים:

 

אמר ברוך אתה ה' המלך, ומסופק אם לסיים "הקדוש" או "המשפט" הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

האם מועיל לומר תשעים פעם "המלך הקדוש" לצאת מידי ספק הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

המלך הקדוש והמלך המשפט – אזכרות או נוסח התפילה? שיעורי הגר"נ נבנצאל שליטא, תשפ"ב

קידוש לבנה לפני יוהכ"פ או מיד בצאת יום הכיפורים עומקא דפרשה, תשע"ו

סדר הזכרת הנשמות ביזכור [לפי תאריך הפטירה ולא לפי מעלת חשיבותם] פניני אי"ש, תשע"ט

כתר בחזרת הש"ץ בכל תפילות יום מהכיפורים מעיינות מהרצ"א, תשע"ז

להשתדל לקנות עלייה בראש השנה או ביום כיפור, והאם בשניהם? קול יעקב, תשע"ו

נפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת יום כיפור נוה ההיכל, תשע"ה עומקא דפרשה, תשע"ד

 

תפילת נעילה:

 

נעילה פוטרת ערבית [הגר"ח פיינשטיין שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים (עמ' מח)

זמן תפילת נעילה [הרב ישראל מאיר ויינשטיין שליט"א] מנורה בדרום (כז), תשפ"ב (עמ' קה)

מי שיש לו זמן להתפלל או מנחה או נעילה? [האם יש תשלומין לתפילת נעילה, לתפילת מוסף אין תשלומין, תדיר ושאינו תדיר] וישמע משה, תשפ"א

נשיאת כפים בנעילת שערים ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' עד) הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א פניני אי"ש, תשפ"ב

נשיאת כפים בכהן שאינו מתענה [בשחרית, בנעילה] רץ כצבי, תשע"ו

בעת נעילת שער - תוקף זמן נעילה באר הפרשה, תשע"ט (עמ' לג)

ברכת מאורי האש במוצאי יום כיפורים בנר העשוי לאורה [בזמנינו האם נר עשוי לאורה] עומקא דפרשה, תשע"ו

מדוע אומרים במוצאי יום הכפורים "והוא רחום יכפר עון"? מפיק מרגליות, תשפ"ב

מדוע אומרים במוצאי יום הכפורים "סלח לנו"? מעדני אשר, תשפ"ב

שתיית מים קודם הבדלה במוצאי יוה"כ [הרב משה דיין שליט"א] חמדת משה, תשפ"ב (עמ' סא)

מה עושים למחרת יום הכיפורים - היציאה מהקודש לרשות הרבים [הגרמ"א ברוורמן שליט"א]-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' מד) משנתה של תורה, תש"פ

 

ביאורים בנוסח התפילה:

 

הוספת "שיר למעלות" בעשרת ימי תשובה מעינות בני יששכר, תשע"ט

באין מליץ יושר [סנהדרין שראו כולם לחובה, קיום חוקי התורה בלא טעם, לצאת ידי חובה בדיבור ולא במעשים] מחמדי התורה, תשע"ו

ביאורי תפילות [הגר"ח פיינשטיין שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' קנ)

הלכות אמירת אבינו מלכנו [מקור הדין, בשבת, בערב שבת שובה, פתיחת ארון הקודש, עמידה, בציבור, בן ספרד המתפלל במנין אשכנז בשבת, אמירתו פסוק פסוק, לדלג בראש השנה 'חטאנו לפניך', לא להכות באגרוף, לדלג אבינו מלכנו כדי הספיק וידוי ותחנון לפני השקיעה, השמטת מילת 'רוע'] באר ההלכה (כ), תשפ"ב

ביאור הפסוק "כי עמך הסליחה למען תורא" כולל "מאור התורה" סן פאולו ברזיל, תשע"ד (י"ג)

ותמלוך אתה ה' לבדך [במשנת החפץ חיים, לא לבקש תפוחי אדמה] קובץ גליונות, תשע"ז (עמ' 35)

חתימת עושה "השלום" בעשרת ימי תשובה יסודות החינוך, תשע"ד

"ארשת שפתינו" פנינים ופרפראות על סדר התפילה ממשנתה של תורה, תשע"ה

פיוט עשרה הרוגי מלכות - כיצד נגע רבי ישמעאל כהן גדול ברשב"ג שנהרג? [מהרוגי מלכות, טומאת מת] עיון הפרשה, תשס"ו (עמ' פו) ה' תירוצים

על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון [הגר"י פרלמן שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' צט) מן הבאר, תשפ"ב

עיונים במועדים מכתבי הר' יהושע השיל רייזמן ז"ל

על דעת המקום ועל דעת הקהל עומקא דפרשה, תשע"ו

בקשות ממלאכים [מכניסי רחמים, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, תחינה אחר התקיעות, תפילה קודם הכפרות, וברכוני לשלום בליל שבת, תפילה על יד אמצעי, תפילה לצדיקים] עומק הפשט, תשע"ח נר יששכר, תשע"ד נוה ההיכל, תשע"ב עולמות, שכב

מה מקומו של יצר הרע בין כל רשימת החלאים? [אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעה ושבי וביזה ומשחית ומגפה ויצר הרע וחלאים רעים מבני בריתך] אשכול יוסף, תשע"ג

אל חטא שחטאנו לפניך ב"יצר הרע" [איזה חטא חוטאים ללא יצר הרע] מעדני אשר, תשע"ח

עלינו לשבח ביום כיפור עולמות, תלה

 

סדר עבודת יום הכיפורים:

 

כיצד הותרה, מידי שנה בניית לשכת הכהן גדול מחדש לקראת יום הכיפורים? [סתירה ובנין בבית המקדש] זרע ברך, תשע"ד

כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים במשך השנה [אינו יכול להכנס לשם ביוה"כ, האם מועילה תשובה לזה] (בזאת יבוא אהרן אל הקודש) [טז, ג] פניני אור החיים, תשע"ז

האם רשאי היה אהרן הכהן להיכנס לקדש הקדשים בכל עת? [דעת גביע הכסף בדברי הגר"א, ודעת המשך חכמה שהיתר זה גם לבניו היינו לאלעזר שכיהן תחתיו - כל זמן שחפץ ענן ה' על המשכן במדבר, וטעם נוסף לכך בגלל איסור בשר תאוה ואכילתם רק בקודשים וכדי לכפר על כמות גדולה של טומאת מקדש וקדשיו] (בזאת יבוא אהרן אל הקודש) [טז, ג] בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח משך החכמה, תשפ"ב

האם הותרה כניסת אהרן הכהן לקודש הקדשים בשאר ימות השנה? זרע ברך, תשע"ד פניני אור החיים, תשע"ז

מדוע עלו בגדי כהן גדול כה הרבה כסף? אספקלריא, תשפ"ב (עמ' קלה)

גילוי השם המפורש ביום הכיפורים [הרב שמואל אריה ישמח שליט"א] ירחון האוצר (מה), תשפ"א (עמ' קכו)

כהן גדול שאינו מתענה, האם כשר לעבודת היום? פניני אי"ש, תשע"ז פניני אי"ש, תשע"ט תשפ"ב

כהן גדול מקריב אונן ביום הכיפורים [הרב חנוך פרידמן שליט"א] עלון איתרי (יא), תשפ"ב (עמ' לד)

כהן המשלח את השעיר ונחלש האם רשאי לאכול או רק במצב הקרוב לפיקוח נפש? מעדני אשר, תשע"ט

וידוי כהן גדול על שעיר המשתלח האם הוא וידוי על חטא? מלאכת מחשבת, תשע"ט

כפרת שעיר המשתלח עם תשובה וללא תשובה בינת החכמה על משך החכמה, תשע"ט

הדר עוז יקר תפארת עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים מלאכת מחשבת, תשפ"ב

האם יש קדושת הגוף בבגדי כהונה? [בגדי קודש הם] מלאכת מחשבת, תשע"ט

האם הכהן הגדול היה מברך 'ברכת הגומל' בצאתו מקדש הקדשים בשלום? מעדני אשר, תשע"ט

מדוע התנגדו הכהנים שזר יוליך השעיר לעזאזל? [מוליך השעיר היה נפטר באותה שנה] מעדני אשר, תש"פ

ספיקות להלכה בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים תורת הקרבנות, תשע"ד

הקטרת חלבי יום הכיפורים במוצאי יום הכיפורים, ע"י כהן גדול דווקא? זרע ברך, תשע"ד

מהותם של שני השעירים לפי דברי המשך חכמה שבילי פנחס, תשע"ו

שני שעירי יום הכיפורים שווים במראה בקומה ובדמים קהילת בני תורה, הר נוף, תשע"ז שבילי פנחס, תשע"ה

הערות בסדר העבודה מהגר"ד לנדו שליט"א מנחת דבר-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' טו)

אכילת איש העתי בדרכו עם השעיר [כשמסתכן, כדי שיהא לו כוח לקיים המצווה, מכשירי מצווה האם דוחים איסור] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

מעלה עשן בקטורת יום הכיפורים ובכל השנה [הגר"נ קסטנר שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' נו)

עבודת האדם להיות קשור עם הקב"ה "אחת למעלה" כדי שלא יפול "שבע למטה" שבילי פנחס, תשע"ד

כפרת שעיר המשתלח [בגמ' יומא מבואר שמכפר על עריות, אך בגמ' שבועות מבואר שמכפר על עבירות רבות, ובזבחים מבואר שמכנסי הכהן מכפרים על עריות] עיון הפרשה, תשע"ח (עמ' קז) לה תירוצים

היכן התפלל כהן גדול תפילת יום הכיפורים, בהיכל או בקודש הקדשים? ירחון האוצר (ח), תשע"ח (עמ' נא)

האם השתחווה הכהן הגדול ביום הכיפורים? אספקלריא [פולמוס], תשע"ט (עמ' קנד) אספקלריא [פולמוס], תשע"ט (עמ' קלו)

 

בכי הכהן הגדול והזקנים על שחשדו אותו כצדוקי [כבדהו וחשדהו, שבועת שוא] במשנת הפרשה, תשע"ז

היתר הנאה משעיר המשתלח [ודין רוב בהמות אינן טרפות] הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

דין וידוי וסמיכה בפר כה"ג ביום הכיפורים זרע ברך, תשע"ג

קרבנות יום הכיפורים [מבעל הכלי חמדה] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים (עמ' טז)

הלכת טרחא דציבורא הנלמדת מסדר העבודה ביום הכיפורים תורה והוראה, תשע"ה תשע"ט

הלכות עבודת יום הכיפורים ברמב"ם שתי הלכות ביום, תשע"ט

תקציר סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים תורת הקרבנות, תשע"ה

יום הכיפורים שלא חל ביום העשירי לראש השנה [כשקדשו ע"פ הראיה] זרע ברך, תשע"ח

שבועת כהן גדול בערב יום הכיפורים שלא ישנה בעבודה [ואם הוא צדוקי לא חלה השבועה] (ונתן את הקטורת על האש לפני ה') [יח, ב] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

משמעותו של י' בתשרי לולי חטא העגל ירחון האוצר (כ), תשע"ט (עמ' קלו)

 

ספר יונה:

 

תשובת ישראל ותשובת העמים [הפטרת ספר יונה, תשובת אנשי נינוה] ירחון האוצר (לג), תש"פ (עמ' סט)

מעלת רגע בעשרת ימי תשובה [שאוני והטילוני] משכיל לדוד, תשע"ט א ישיבישע'ר חומש, תשפ"ב

האם גוי יכול להיות בעל תשובה? [תשובה בבני נח, אנשי נינוה] בארה של תורה, תשע"ט

הלקח מפרשת יונה שבילי פנחס, תשע"ז

מפטיר יונה שמועה טובה, תשע"ט (עמ' כז-כט)

מפטיר יונה - הטיעון המנצח הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' נו)

ספר יונה מבואר - על פי המלבי"ם שתי הלכות ביום, תשע"ט

ספר יונה - ספר הנשמה היא שיחתי, תשע"ט

גורל - ביום הכיפורים [שימוש בגורל, שני השעירים, הטלת יונה לים] עולמות, כ מעדני אשר, תשע"ד עולמות, קסב עומק הפשט (124), תשע"ז

'ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה' - האם ניסו להציל את יונה ומדוע? [ספר יונה] אספקלריא [פולמוס], תשע"ט (עמ' קנז)

הנקודה הטהורה שבאדם היא שיחתי, תשע"ט

 

שאר עניני יום הכיפורים:

 

פלאי התורה ליום הכיפורים פלאי התורה, תשפ"ב

רשימות התלמידים - מרן הגרי"ז זצ"ל קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' ג)

תשובות מאירות לשאלות טורדות בענייני עבודת יום הכיפורים [שאלה א: האם אני הפכפך? מדוע בכל שנה אני צריך לחזור מחדש בתשובה, כעגל לא לומד, התסכול והקושי מעוררים אהבה אצל הקב"ה, אל תתביישי לנסות שוב ושוב, נקבה תסובב גבר, שבע יפול צדיק, המנצח הוא מי שלא מתייאש מלהמשיך בקרב. שאלה ב: מה מועילים כמה ימי התקרבות אם בשאר השנה אני מתרחק? יום הכיפורים – חזרה במטוס אחרי בריחה רגלית, כל שנה התשובה שלנו עמוקה יותר, אנחנו גדלים משנה לשנה, קפוץ למים המטהרים – בלי להתפלפל על העתיד. שאלה ג: איך להתייחס לרגשות קודש שמופיעים ונעלמים? לך אמר לבי – מקורם וכוחם של הרהורי תשובה, הקב"ה - ליבן של ישראל, כוח הרהור תשובה אחד – לשנות את האדם מקצה לקצה. שאלה ד: אני מרגיש רשע ורחוק... אני נכשל שוב ושוב... לגולה עמוקות – שושנת העמקים, בפנימיותנו אנו צדיקים גדולים מאד, תשובה – לשוב אל עצמנו, התשובה – קלה מאד. שאלה ה: מדוע בוכים בכל נדרי? מה מרגש בהתרת נדרים, מודעא – להודיע מראש על רצונך האמיתי, חרטה – לגלות את פנימיות רצונך, התרת נדרי השכינה הקדושה, מיום כיפורים עד יום כיפורים, כי לכל העם בשגגה. שאלה ו: למה מנשקים ומחבקים את הספר תורה ב'כל נדרי'? יום הכיפורים – יום מתן תורה, כל אחד מביא ספר תורה מביתו, עיקר התשובה – ע"י החזרה לתורה. שאלה ז: האם המלאכים לא מצליחים לשמוע את לחישת 'ברוך שם כבוד מלכותו'? מהו הסוד הגדול במילים הללו, לחישה – השגה לא מוחשית, ביום הכיפורים – אפשר לקפוץ מדרגות, ביום הכיפורים אנו "בני בית", מותרים לנו דברים שבכל השנה רחוקים מאתנו... שאלה ח: מה עושים בליל יום הכיפורים אחר ערבית? לשית עצות בנפשנו על התשובה ועיקריה. שאלה ט: איך אפשר לחזור בתשובה על כל כך הרבה חטאים ביום כיפורים אחד? להיות 'עושה תשובה', להתמקד ב'בחינות הקלות', בחינה קלה – מוציאה את האדם ממעמד של 'רשע', תפילה על התשובה, התשוקה אל התשובה, אך בה' אל תמרודו – איני רוצה אלא לבכם, כי בי חשק – ויפלטהו, לעשות, את המצוות הקבועות – בחשק. שאלה י: מדוע 'במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים עומדין'? תשובה – לקבל טעם חדש בעבודת ה', נגד כל עמך אעשה נפלאות. שאלה יא: איך מתמודדים מול פיתויים ודחפים? איך להתגבר על היצר שלי, לעסוק במניע הפנימי של החטא, דיברה תורה כנגד יצר הרע, מדוע אין הקב"ה עוזרו?, מלחמת היצר – באסטרטגיה ולא בכוחנות, ללמוד להשקיט את היצר, תקיעת שופר באלול – סיבה קלה למניעת הכשלון, עיקר מלחמת היצר – לזהות אותו כגורם חיצוני אלינו. שאלה יב: נכשלתי בליל יום הכיפורים, איך קמים מזה? לפתח חטאת רובץ – יצר הרע מחטיאם בעל כרחם. שאלה יג: אני לא מצליח לבכות – למה זה קורה לי? רגש מתאמץ – כבה. שאלה יד: מתעוררים בי ספיקות באמונה... לברר את האמונה בשכל ובהיגיון. שאלה טו: אינני מצליח להתרכז... אני שוב ושוב חולם באמצע התפילה, לא להילחם במחשבות – לתת למילים את המקום שלהם. שאלה טז: מדוע בוכים בתחילת קריאת התורה 'אחרי מות שני בני אהרן'? להשתתף בצער הצדיקים, לטעום מעט ממידת הדין. שאלה יז: למה עבודת יום הכפורים מכפרת בעיקר על טומאת מקדש וקדשיו? לב של יהודי – קודש הקדשים. שאלה יח: איך השעיר לעזאזל 'נושא את עוונות בני ישראל לארץ גזירה'? להיפרד מהרע – לשלוח אותו לעזאזל. שאלה יט: למה מתרגשים כל כך באמירת 'אחת ואחת ... אחת ושבע'? הנפש הבהמית נכנסת לקודש הקדשים. שאלה כ: למה חוזרים ומתוודים הרבה פעמים? זה לא מאבד את הטעם בווידוי? כל ווידוי מוסיף ניקוי, וידוי איננו התנצלות – אלא הודאה במעשים לפני ה', לרחוץ את הטינופת בתוך קודש הקדשים. שאלה כא: מה השייכות בין הכריעות של 'היו כורעים' לעבודת יום הכיפורים? עבודת התשובה – להרגיש את נוכחות ה' בעולמנו. שאלה כב: למה מקוננים אחר 'עבודת כהן גדול' על החורבן, וכי היום תשעה באב? תשובה – תהליך רחב של שיבה מעומק הצרות והחטאים, ריבוי פעלי, ש.ב. בפרשת התשובה, תשובה וגאולה – חד המה. שאלה כג: האם אנו מתענים כעונש וייסורים על עוונותינו? יום הכיפורים – שביתה מאכילה ושתיה. שאלה כד: האם אי פעם אצליח להשיג את כל השאיפות שלי? הסוף – ברור. כל אחד יגיע אל התיקון השלם והטוב ביותר. שאלה כה: איך אני יכול להיות צדיק? אני מכיר את עצמי – אינני צדיק, יעזור ה' לשבים – הקב"ה הופך את העולם כדי להשיב אותנו אליו, אם יהיה נדחך בקצה השמים – משם יקבצך, שאלה כו: מה מרגש כ"כ בנעילה – הרי היא נתקנה גם לעוד תעניות ציבור!.. עילה – תפילה של כל כלל ישראל יחד. שאלה כז: נעילה – עם הפנים לכוס הקפה? נעילה – עם הפנים ליום הכיפורים הבא. שאלה כח: למה ממהרים במעריב של מוצאי יוהכ"פ? כמה גדולה הזהירות מלצער את הזולת. שאלה כט: מה פשר השמחה והניגונים בסוף יום הכיפורים? מי אמר שזכיתי בדין, השמחה לאחר עבודה או מצוה – היא 'גמר הקניין' שלו] [הרב אברהם משה רוט שליט"א] תטהרו, תשפ"ב (פח עמ')

עניני עשרת ימי תשובה ויום כיפור [מעלת עשרת ימי תשובה, המנהג שהחכם דורש הוא גם בשבת שקודם ראש השנה, המלך הקדוש במגן אבות בשבת שובה, עשה דשבתון ביוה"כ אי קאי גם על איסור מלאכה, מעלת לימוד ספר חובת הלבבות, עיקר התיקון בעשי"ת הוא ע"י אכילה ושתיה, איך נפטר הריב"א, בעשי"ת נפתח שפע מהשמים, עוברה שהריחה ואין סכנה לאשה אלא לולד אי רשאית לאכול ביוה"כ, השותה מים ביוה"כ, חולה שיש בו סכנה שאכל ביוה"כ ועבר הסכנה אי חייב להמשיך לצום, הממחה מאכל ושותהו ביו"כ אי חייבים עליו, כפרת יוה"כ על חייבי אשם תלוי, אילני סרק עתידים ליתן דין וחשבון, מצות תוכחה, הקל הקל אי הוי דאו' או דרבנן, מי שעבר על איסור דהיה סבור שזה רק ספק ונתברר שזה ודאי אי חשיב שוגג או מזיד, אימתי היה יום כריתת ברית י"ג מדות, מי שיצא במנעל שאסור לנעלו ביוה"כ אי חייב משום הוצאה, בטעם שקוראים ששה קרואים ביוה"כ, לומר כפרות בין הברכה לשחיטה, מנהג כפרות, יחיד מתודה לאחר התפילה, קיבל עליו תוס' יוה"כ ועדיין לא אכל באותו יום אי רשאי לאכול, לוים ונשים אם רשאים ללבוש תכשיטי זהב ביוה"כ, הפסיק באכילה יותר מכא"פ אין מצטרפין האכילות, אכל ביוה"כ והיה הפסק יותר מכא"פ ושבע אי חייב, אי לרבי יוה"כ מכפר בלא תשובה אף על עבירות שבין אדם לחבירו, שכח נעילה ביוה"כ אי מתפלל ערבית שניים, מדוע מאריכים בשירות ותשבחות ביוה"כ, בשכמל"ו ביחידות בקול רם כל השנה, לערב ביוה"כ בפת, סיכה כשתיה, חולה שאין בו סכנה לאכול חצי שיעור ביוה"כ, חלב דרבנן או נבלה דאו' הי עדיף מדין הקל הקל, ספק איסור בשיעור שלם מאשר חצי שיעור באיסור ודאי לגבי דינא דהקל הקל, האם יש חילוק מלאכות ליוה"כ, מומר ליוה"כ הוי מומר לכה"ת כולה, שומר שבת א"צ ליסורין גם אם עבר על כריתות ומיתות ב"ד, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום ודאי עשה תשובה אם נאמר גם כלפי מצות תוכחה, כפרה על חילול השם, ביאור דברי הגמ' בינונים זכו נכתבים לחיים, תענית ביוה"כ הוי לילה ויום, שיעור אכילה ביוה"כ, אכילת מצוה ביוה"כ, מוקצה ביוה"כ, בקריאת שמע על המטה ביוה"כ אומרים בשכמל"ו בקול רם, דעת רבי דיוה"כ מכפר אף בלא תשובה, דעת רבי שיוה"כ מכפר אף בלא תשובה אי הוי רק בזמן המקדש, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, כה"ג התפלל שתוליכנו קוממיות לארצנו, אכילה גסה, כפרות, מתי אמרינן שמי שישב ולא עבר עבירה מקבל שכר כעושה מצוה, לישון בעשי"ת ביום, ברכה על הכוס במילה ביוה"כ או בט"ב, עשה חצי שיעור בשבת וחצי שיעור ביוה"כ אי מצטרפין, לוחשין למעוברת ביוה"כ, מתי הוא תוספת יוה"כ, תוספת יוה"כ, תוספת יוה"כ איכא לאו, רחץ בהיתר ביוה"כ אי חייב להסתפג מיד, יוה"כ מכפר על חצי שיעור, בן י"ג שנה שלא הביא ב' שערות אי חייב להתענות, עינוי בקטנים, מצות אכילה בעיוה"כ אי הוי מדאו' או מדרבנן, בזמן שהיה שעיר המשתלח היתה מצוות אכילה בתשיעי, בענין מצות אכילה בעיוה"כ, האוכל בערב יום הכפורים חשיב כאילו התענה תשיעי ועשירי, איסור תשמיש המטה ביוה"כ, עשה נמחל מיד, חטא שבין אדם לחבירו ולא ריצה את חבירו האם מתכפר לו החלק שבין אדם למקום, ד' חילוקי כפרה, אינו מכפר עד שירצה את חבירו אם זה גם בשמיטה, מחילה ע"י שליח קטן, עיקר התשובה הוא לשוב לתורה, ביקש מחבירו ג"פ מחילה ולא מחל לו האם נמחל לו, חיוב שמחה בר"ה ויוה"כ, שיעור אכילה ביוה"כ, סגולה שלא יצטרכו ד' חילוקי כפרה, דעת ר"ל דס"ל דחצי שיעור מותר מן התורה אי שרי מה"ת לאכול כזית ביוה"כ, ביוה"כ ליכא קידוש, העושה מלאכה בשבת וביוה"כ אי נפטר בחטאת אחת, מי שנהיה גדול באמצע יוה"כ אי צריך לצום מתחילת היום, שאדם צריך לאכול חצי שיעור נכון שיחלקם קודם יוה"כ, אין עירוב והוצאה ליוה"כ אי ליכא לאו, איסור דמעביר ד"א ברה"ר ביוה"כ, הבערה ללאו יצאת אי איכא איסור הבערה ביוה"כ, לבלוע רוק ביוה"כ, הבערה ביוה"כ, חולה שאוכל ביוה"כ האם צריך למעט בתענוג, הקריאה וההפטרה של מנחה ביוה"כ אי הוי מחמת קדושת היום או מחמת התענית, ליונה הנביא היה פעמיים תחיית המתים, ביאור ויקם יונה לברוח תרשישה, יונה נרדם כדי לעשות שאלת חלום, בטעם ששלח הקב"ה נביא לנינוה, המעשה דתלמיד הרמב"ן, כניסת אהרן לקה"ק ביוה"כ, שעיר המשתלח מכפר על חילול השם, מדוע מוליכים את שעיר המשתלח אל ארץ גזירה, כמה צריך לאכול בעריו"כ, מתי צריך להפסיק לאכול בעיוה"כ, בהוצאת כף ומחתה האם יש איסור 'וכל אדם לא יהיה באהל מועד', וכסה ענן הקטרת, איך היה כתוב שם השם בגורל, סדר העבודה ביוה"כ, מהות ימי אלול ועשי"ת, האם ביוה"כ הקב"ה דן לבדו, אימתי הגזר דין ביוה"כ, מתי חתימת הגזר דין, הקב"ה אינו דן את האדם לפי מעשיו לבד, תשובה מאהבה, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, תשובה מיראה, כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה חוץ מצא, להקדים לחזור בתשובה, בעבודה זרה הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה, צדקה עבור המתים, יזכור, מעלת התשובה, בא על ערוה והוליד ממנה ועשה תשובה יכרת אותו הזרע, לא שב מעבירות שבין אדם לחבירו אם מתכפר לו העבירות שבין אדם למקום, כפרת יוה"כ, ארבע כיתות אין מקבלין פני שכינה, אי עטיפת הטלית הוי לעיכובא בי"ג מדות, האם מותר לומר י"ג מדות בצבור כאשר אין הצבור אומרים באותו זמן י"ג מדות, לעמוד כשארון הקודש פתוח, אוכל שלא כדרך אכילה אי חייב ביוה"כ, אינו מתענה האם יכול לקבל הגבהת ס"ת בתענית, תפילת הסליחות, מחילת עוונות, בקשת מחילה בעיוה"כ, כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי, מנהג לערוך שולחן עם אוכל ליוה"כ, טעם שמנגנים את הוידוי, מקפיד על השני שלא כדין האם צריך לפייסו קודם יוה"כ, ציער את חבירו וחבירו מחל לו בלא שריצהו אי חייב לרצותו, מדבר דברים בטלים באמצע לימודו, לדעת רבי שיוה"כ מכפר בלא תשובה אמאי חרב בית ראשון, עוון חילול השם, בימות המשיח אין מקבלין תשובה, מעלת התשובה בעשרת ימי תשובה, אמר הקב"ה לישראל מתביישים אתם לעשות תשובה הריני שב ראשון, בטבילה הראשונה של כה"ג ביוה"כ האם הותר לחמם לו חמין, האם הכה"ג היה משתחוה כשהיה אומר את השם, האם בזמן חנוכת הבית הראשון בימי שלמה עשו את יוה"כ, האם כה"ג ביוה"כ היה נושא כפיו, 'והוא אומר להם תטהרו', האם הכהן גדול היה מברך הגומל כשהיה יוצא בשלום מקה"ק, מנחת נסכים של יוה"כ שקרב במוצאי יוה"כ האם צריך כה"ג, איזה נרות היה מיטיב הכה"ג בשבעת הימים קודם יוה"כ, חלל שעבד עבודה שצריך בה כה"ג האם עבודתו כשרה, שילוח השעיר דוקא לעזאזל, היכן היה הכה"ג מתפלל תפילתו, היכן קשרו את הלשון של זהורית, גם בבית שני התפללו שלא יעדי שולטן מיהודה, קשר שאינו עשוי להתירו ואין לו צורך בקשר, אין כה"ג משמש בבגדי זהב בעבודות יוה"כ, לפייס איש את חברו במוצאי יוה"כ, החובל בחברו צריך הנחבל לבקש רחמים על החובל, מי שאינו מתענה אם עולה לתורה ביוה"כ במנחה, מעלת המתים שפוסקים צדקה בשבילם, האם נוטלים ידים ביוה"כ שחרית, האם מותר לאיש עיתי לאכול מחמת חולשה, לשיטות ששאר עינוים ביוה"כ מדרבנן אימתי תקנום חכמים, אם בשתיה חמה הצירוף הוא גם ביותר מכדי אכילת פרס] [הרב ישראל קנייבסקי שליט"א] חדוותא דאורייתא, תשפ"ב

קדושת יום הכיפורים [הגר"מ זילבר שליט"א] בנתיבות ההלכה - ימים נוראים, תשע"ח (עמ' קכח)

מהות יום הכיפורים [בחירת התאריך] טעמא דאורייתא, תשפ"ב

הלכות בן ישיבה - הלכות מעשיות לבחור ישיבה הגרש"ז דרוק, תשע"ח

מעלת יום הכיפורים ועניני תשובה [מעין עולם הבא, אם יום כיפור מכפר אף ללא תשובה כיצד נחרב בית המקדש, סגולת היום להיטהר ולהתקדש] זרע שמשון, תש"פ

הלכות מצויות ליום הכיפורים שמעתתא עמיקתא, תשע"ז מים חיים, תשע"ו תשע"ט תשפ"א

יום הכיפורים - כנגד הגיד של עצם הלוז שאינו נהנה מאכילה, ואין המות שולט בו שבילי פנחס, תשע"ט

ביום הכיפורים יוצאים מרשותו של היצר הרע ונכנסים לרשות הקב"ה - ועל ידי זה נמשך הטהרה פניני זאת ליעקב - אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' י)

כח טהרת תשובת יום הכיפורים [הגר"ד כהן שליט"א] אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' יד)

מחילת יום הכיפורים שייכת לעצם גילוי המלכות חשבתי דרכי ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל -אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' ד)

שאלות בהלכות יום הכיפורים נשיח בחוקיך, תשע"ו

דיני יום הכיפורים מים חיים, תשע"ו

יום הכיפורים - שמחה ותקווה [לב טהור ברא לי אלוקים] היא שיחתי, תשע"ט

הרחת אתרוג ביום כיפור [פרי שאינו עומד לאכילה] שלמים מציון, תשע"ו

מי שרוצה לענות עצמו ביום כיפור בדבר שאינו חייב האם מותר? תורת המעדנים, תשע"ט

מדוע אין צמים ב' ימים ביום כפור משום ספיקא דיומא כמו בכל יום טוב? תורת המעדנים, תשע"ט

האם יום הכיפורים יבטל לעתיד לבוא? [המועדים יבטלו ויום הפורים לא יבטל] זרע ברך, תשע"ג

האם מותר לענוד שעון זהב ביום הכיפורים? [אין קטגור נעשה סנגור] קב ונקי, תשע"ד מעדני אשר, תש"פ

לבישת בגדי זהב או תכשיטי זהב ביום הכפורים [הרב ישראל סיתהון שליט"א] ירחון האוצר (מה), תשפ"א (עמ' קכב) יתד המאיר (רט), תשפ"א (עמ' לג)

זהות חדשה היא שיחתי, תשע"ט

אין קטיגור נעשה סניגור [קרן פרה פסולה לתקיעת שופר בר"ה, אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים, במשמעות סוגיית הגמרא, שפסול זה נאמר בשלושה תנאים: דבר שיש בו כפרה, ויש בו נוי, והוא נעשה בפנים, עוד צ"ע האם פסול מדין "אין קטיגור נעשה סניגור" מהתורה או מדרבנן, דין "אין קטיגור נעשה סניגור" בהלכות נוספות, התוספות חידשו בטעם ההלכה שכהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו "לפי שהרגו בידיו, ואין קטיגור נעשה סניגור". ודבריהם צ"ע, שהרי פסול "אין קטיגור נעשה סניגור" נאמר רק "בפנים" ואילו נשיאת כפים היא "בחוץ" [כהן שהרג בתאונת דרכים, כהן שהרג נכרי, כהן שהרג במלחמה יהודים או נכרים], בספר חסידים כתב כי תפילה מתוך קלף של ספרי עכו"ם לאחר שמחק הכתב, או מתוך קלף שכתב עליו רשע, אינה נענית לפי ש"אין קטיגור נעשה סניגור". ודנו הפוסקים האם מותר להתפלל מתוך סידור או ללמוד מספרים שנדפסו בשבת, האם יש להימנע מלבישת בגדים עם זהב ביום הכיפורים מדין "אין קטיגור נעשה סניגור", טלית או קיטל רקומים בזהב, משקפיים עם מסגרת זהב, שעון זהב, חילול שבת לצורך תפילה על חולה, בקשה לפסול דיין מלדון משום שאמר על בעל דין שהמעשה שיעשה יהיה פגום, כיצד תפרו אדם וחוה חגורות מעלי תאנה, למאן דאמר שהיה העץ שאכלו ממנו] עולמות, רכב

קדושת יובל מאחד בתשרי או מיום הכיפורים בו זרע ברך, תשע"ג

ביום הכיפורים אנו נחתמים לחיים מכוח תשובה של בינוניים חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ו)

'קץ מחילה וסליחה לישראל' - שני ענינים בתשובת יום הכיפורים אמרות דעת [הגר"י אייכנשטיין שליט"א]-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' טו)

חג הסוכות - שמירת הטהרה של יום הכיפורים [הגר"נ שילר שליט"א]-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כב)

אחת למעלה ושבע למטה [מעל הטבע ובטבע] עינינו גל-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לד)

ה'בינוני' תשובתו ומצבו [דמיון שני השעירים השווים זה לזה] עינינו גל-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לו)

בין תשובת יום הכיפורים לבלאגן של ערב פסח [סגירת החמץ בארון ומכירתו לגוי] עינינו גל-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לז)

יום הכיפורים עיצומו של יום - ים של רחמים דברי אמת-ובץ גיליונות, תש"פ (סו) יחי ראובן, תש"פ

קץ מחילה וסליחה לישראל' - שני ענינים בתשובת יום הכיפורים אמרות דעת [הגר"י אייכנשטיין שליט"א]-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' טו)

עבודת יום הכיפורים בזמן הזה - התשובה והוידוי לפני ה' תטהרו, תש"פ (כה עמ')

ישעי - זה יום הכיפורים יאיר נזרו, תשפ"א

קדושת יום הכיפורים [מעין עולם הבא] יאיר נזרו, תשפ"א

אשריכם ישראל, בפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים מדי שבת, תשע"ז

אורח חיים למעלה למשכיל [שיחת ערב יום כיפור מהגר"ג אדלשטיין שליט"א] דרכי החיזוק, תשע"ו

כי ביום הזה יכפר עליכם [שלוש דקות לפני חצות] היא שיחתי, תשע"ט

יציאה ממצוה למצוה במוצאי יום הכיפורים [הרב מתתיהו גבאי שליט"א] ירחון האוצר (מה), תשפ"א (עמ' קמב)

 

 

לצפיה בשיעורים על נושא "ימים נוראים" באתר בינינו (למעלה מ-300 שיעורים)

 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת [email protected]

 

חדשות