עיון מראי מקומות בהר תשפ"ב


 

 

פרשת בהר (קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה [לפי סדר א' ב']

 אוסף גליונות - מבית 'צוףי

אוצר פניני החסידות

אורות הגבעה

אז נדברו

איש לרעהו

אספקלריא

אשיחה בחוקיך

אשכול יוסף

באר הפרשה

בארה של תורה

בינת המשפט

בית מדרש - ישיבת מיר

במחשבה תחילה

במשנת הפרשה

דברי אמת

דברי יושר

דברי ישרים

דברי שי"ח

דרישה וחקירה

דרכים בתורה

האיחוד בחידוד

היא שיחתי

המצוות בפרשה

וישמע משה

וכל מאמינים

זרע ברך

זרע שמשון

יחי ראובן

יסודות החינוך

יקרא דאורייתא

יתרון דעת

כאיל תערוג

לאור הנר

להתעדן באהבתך

לקראת שבת מלכתא

מאור השבת

מאורות הפרשה

מגישי מנחה

מדי שבת בשבתו

מדשן ביתך

מחמדי התורה

מים זכים

מלאכת מחשבת

משנתה של תורה

מנחת אשר

מעדני אשר

מעינות בני יששכר

נוה ההיכל

נועם אליעזר

נחלתנו

נשיח בחוקיך

נר יששכר

נר לשולחן שבת

סיפורים להלכה שלמה

סיפורי צדיקים

עולמות

עומקא דפרשה

עיון הפרשה

פאר מקדושים

פניני אי"ש

פניני דעת

פניני הסופר

פנינים משולחן רבינו

פרי ביכורים

קב ונקי

קובץ גליונות

קול יעקב

שבילי פנחס

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

שלמים מציון

שמעתא עמיקתא

שפת אמת

תורה והוראה

 קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים [לפי סדר א' ב']

 

 

נר נשמה - ציור בפוטושופ | פרוג - דף הבית של היוצרים החרדים

לעילוי נשמת הגאון

רבי אליהו אבא שאול זצ"ל

מייסד וראש ישיבת 'אור לציון'

בנו של הגאון

רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל

מחבר ספרי 'אור לציון'

ח' אייר תשפ"ב

תנצב"ה

 

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

[לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא]

 

נושא בפרשה: מצות השמיטה בשנה השביעית

נושא בפרשה: יובל שנת החמישים

נושא בפרשה: עבודה "עברית"

נושא בפרשה: יחס אנושי לעובד

נושא בפרשה: איסור רדיה בפרך - בבן חורין כיום

נושא בפרשה: חייך קודמים לחיי חברך

נושא בפרשה: הונאת ממון

נושא בפרשה: אונאת דברים

נושא בפרשה: ריבית

שאר עניני הפרשה:

 

נושא בפרשה: מצוות השמיטה בשנה השביעית

 

הודעה: בשל גודלו של החומר ולכבוד שנת השמיטה

הופק גיליון מיוחד של 'מראי מקומות' לנושא השמיטה – ישלח אי"ה בנפרד

 

נושא בפרשה: יובל שנת החמישים

ספירת היובל:

 

ספירת שנות השמיטה והיובל ע"י בית הדין הגדול, בלילה או ביום? [ספירת העומר בלילה, אין מקדשין את החודש בלילה, בבין השמשות] מים זכים-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' נג)

מצוות ספירת מ"ט שנים עד היובל נועם אליעזר, תשפ"א

ספירת שנות השמיטה והיובל ע"י בית הדין הגדול [ביום או בלילה, עם או בלי ברכה, מי מברך, נוסח הברכה, ברכת שהחיינו, מתי חוזרים העבדים, מראש השנה עד יום הכיפורים מה מעמדם] פקודיך דרשתי, תשע"ט

האם יושבים כהנים בעיבור שנה בסמוך לשנת היובל? [ניגוד עניינים] צבא הלוי, תשפ"א

דינים המעכבים את היובל מלחול [שילוח עבדים, תקיעת שופר, החזרת שדות לבעלים] נועם אליעזר, תשפ"א

ספירת השנים וקידוש שנת היובל [האם יש מצוה לספור כל שנה, כל שבע שנים, את שנת היובל, הדומה והשונה מספירת העומר, ספירה על יחיד או על בי"ד הגדול, ספרה בלב או בפה, כתיבה כדיבור, דיני היובל המסורים לכל אחד ואחד, קידוש החודש בפועל מעכב, קידוש שנת היובל האם הוא בפועל או בהימנעות ממלאכת הקרקע, תקיעת השופר ושילוח העבדים ביובל רק ביום כיפור ולא בתחילת שנת היובל] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רז) נועם אליעזר, תשפ"א

מצוות תקיעה ביובל [האם חיובה על כל יחיד כתקיעת שופר בראש השנה, האם חיובה על כל יחיד שיש לו קרקע חוץ מכהנים, האם חיובה על כל מי שיש לו עבד עברי וכהנים בכלל, האם חיובה על גר צדק או על עבד כנעני משוחרר, האם חיובה רק על בית הדין, אחר תקיעת השופר של בית דין האם יש חובה על כל יחיד לתקוע, מטרת התקיעה, האם שילוח העבדים ביובל הוא מצוה בפני עצמה, ממלכתי] מקרא העדה, תש"פ (עמ' ריג)

תקיעת שופר בשבת מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א

תקיעת שופר ביובל כשחל בשבת [תקיעת שופר בשבת האם היא מלאכה, תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת בטלה מחמת גזירת חכמים או עיקר הדין, במקדש ובגבולין, מה שהתירה התורה במפורש אי אפשר לאסור, מכשירי מצוה דוחים את השבת, חובת תקיעת שופר ביובל על היחיד או דין על הציבור] מקרא העדה, תש"פ (עמ' ריח)

תקיעת שופר ביובל יאיר נזרו, תשפ"א

תקיעת שופר ביום הכיפורים של שנת יובל בשבת [בארץ ישראל או גם בחו"ל, בפני בי"ד או כל יחיד ויחיד, האם יש חובה להכנס למקדש כדי לשמוע את התקיעה] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רכב) נועם אליעזר, תשפ"א

מצוות ספירת שמיטין ויובלות [חובת ספירה על כל יחיד או על בי"ד, ברכה על הספירה, ספירת העומר, ברכת שהחיינו] נועם אליעזר, תשע"ט

הקשר בין מצוות שמיטה ויובל לספירת העומר (וספרת לך) [כה, ח] שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב

"שבע שבתות תמימות" - הדמיון בין ספירת העומר לשבתון דשמיטה, והסיבה שכל אחד צריך לספור בעצמו! אספקלריא, תשע"ט (עמ' ט)

שנים אתה מקדש ואין אתה מקדש חודשים (וקדשתם את שנת החמישים) [כה, ט] זרע ברך, תשע"ג

יובל בשנת השמיטה השביעית או שנה לאחריה? משנתה של תורה, תשע"ט

גרים ותושבים – דרור בארץ – מצוות היובל תורת אביגדור-הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"ב

זמן קידוש שנת היובל [ראש השנה או יום הכיפורים] אספקלריא, תשע"ט (עמ' קיט)

קדושת יובל מא' תשרי או מיום הכיפורים בו (ביום הכיפורים תעבירו שופר) [כה, י] זרע ברך, תשע"ג נועם אליעזר, תשפ"א

שחרור העבדים במוצאי יוה"כ של שנת היובל אספקלריא, תשע"ט (עמ' מה)

מדוע לא תקנו מדרבנן יובל בזמן הזה? [הבטחת וציויתי את ברכתי רק בזמן קיום המצוה דאורייתא או גם מדרבנן, בזה"ז] האיחוד בחידוד, תשע"ז

מצוות היובל בנשים [מצוות עשה שהזמן גרמא] מלאכת מחשבת, תשפ"א

 

מהותו:

 

קבורה ויובל - קבורה בזמן שהיובל נוהג [כיצד ניתן היה לחפור בקרקע לצורך קבר, הרי היא חוזרת בשלמותה ביובל, וגם אחים שחלקו לרבי יוחנן הרי הן לוקחין ומחזירים זה לזה ביובל, האם היה שטח 'כמדבר' לא פרטי, ציבורי, שייך לשבט ובו קברו], נמצא צדיק קבור בקבר שאינו שחוף בעלות על חלקת קבורה] צבא הלוי, תש"פ

תקיעה בחצוצרות בבית המקדש ביובל (והעברת שופר) [כה, ט] זרע ברך, תשע"ב רוממות, תשע"ו

מכר שדהו בזמן שהיובל נוהג, ומתנה שתחול המכירה רק לאחר היובל הבא, האם חלה המכירה? [אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ולדידן דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

מכירת שדה בזמן שהיובל נוהג [איסור מכירת קרקע לצמיתות, קנה קרקע בקניין כסף החל מדאורייתא וכמים תקנו שלא יחול, האם עבר על איסור מכירה לצמיתות, או קנה קרקע לצמיתות בקניין המועיל מדרבנן, האם תקנו במקום שעובר על איסור תורה, קניין דרבנן אי מהני לדאורייתא, הפקר בית דין הפקר, קניין דרבנן החל מכח הפקר בית דין הפקר, האם עדיין מצווה להחזיר ביובל את שדהו, מכירה באמצעות שליח, אין שליח לדבר עבירה, שליח המוכר או שליח הקונה, שליחות, איסור על הקונה או על המוכר, האם תלוי בהסכמתם, הדימוי ללא תחמוד] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רכח)

איסור מכירת קרקע ארץ ישראל לצמיתות [אפקעתא דמלכא, איסור גזילה בקרקע למרות ש'קרקע אינה נגזלת', מלקות] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רלא)

"והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ" ארץ ישראל היא שלנו הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"ב

איסור מכירת קרקע בארץ ישראל [השמחה וההודאה בקניית בית בארץ ישראל] בית ראובן, תש"פ

להנחיל אוהבי יש [ראשי תיבות - יובל ושמיטה, ספירת העומר] חישבתי דרכי [הגר"מ שפירא זצ"ל]-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' ז)

מצוות השמיטה והיובל - חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא [היובל והיובל] נר יששכר, תשע"ז

גאולת שדה ע"י קרובים [משפט הגאולה ירמיהו, בועז, האם הגואל לוקח את השדה לעצמו או עבור קרובו הבעלים המקורי, קדימה בקרובים, קדימה בסדר הקרובים או במצבם הכלכלי, דין תורה או מנהג בישראל, בעל כרחו של הלוקח] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רלה)

אם אין לאיש גואל - הקב"ה בעזרו נאה דורש, תשפ"א

אם אין לאיש גואל - חסד מתחיל במשפחה [בעל לאשתו, המקרב את קרוביו, אדם קרוב אצל עצמו] בארה של תורה, תשפ"א

גאולת קרובים של עבד עברי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

גאולה מעבדות לכל מיני אדונים [אדון בלוטוס] עינינו גל-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' כה)

עם ישראל יזכו לגאולת עולם גם כשלא יהיו ראויים מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א

תקיעה בחצוצרות בבית המקדש ביובל (והעברת שופר) [כה, ט] זרע ברך, תשע"ב רוממות, תשע"ו

בעניני יובל [שדה אחוזה, ספירת היובל, מנין היובל, תקיעת שופר, חזרת ירושת הבעל] מידת הביטחון (וקדשתם את שנת החמישים שנה) [כה, י] עומקא דפרשה, תשע"ב

יציאה בשש שנים וביובל בעבד עברי (ושב אל משפחתו) [כה, מא] הגר"א עוזר, תשע"א

דין ודברים בין לבן ויעקב לאור הלכות שמיטת חובות בשמיטה וביובל (זה לי עשרים שנה בביתך) [לא, מא] האיחוד בחידוד, תשע"ו

לאו ד"והארץ לא תימכר לצמיתות" [וגדר המכירה בזמן שיובל נוהג] אספקלריא, תשע"ט (עמ' קב)

הבאת ביכורים מנכסי אחים שחלקו ירושה [קרקע החוזרת ביובל, קנין פירות וקנין הגוף, אחים שירשו כלקוחות או כיורשים, לקוחות בלי מעשה מכירה] הגר"א עוזר, תשע"ד

שביעית בזמן הזה בזמן שיובל אינו נוהג [דרבנן או דאורייתא, הקשר בין שמיטה ליובל, רוב יושביה עליה, קדושה שניה לשעתה או לעתיד לבוא, שמיטה בזמן בית שני, האם היתה מדאורייתא מתוקף שבועת עזרא, דעת הרמב"ם ביד החזקה בסהמ"צ בפירושו לש"ס ותשובותיו, האם צריך קידוש שנת שמיטה] הגר"א עוזר, תשע"ד

עמידה בנסיונות בשמחה על ידי הכרה שהחיים אינם שלך (והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי, רש"י) [כה, כג] נחל אליהו [הגר"א דיסקין שליט"א]-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' נט)

מעמדו האמיתי של אדם בעל רכוש (והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי, רש"י) [כה, כג] הפרשה המחכימה, תשפ"א

חיובי שמיטה ויובל כשאין בני ישראל על אדמתם (אז תרצה הארץ את שבתותיה) [כו, לד] מלאכת מחשבת, תשע"ו

האם שביעית משמטת זיכוי מֵחנות? אספקלריא, תשפ"א (עמ' קנב)

כפיה על שמיטת כספים [כפיה על המצוות למ"ד שאין שביעית משמטת בעצמה, כפיה ע"י בי"ד בא"י או גם בי"ד בחו"ל, האם כפיה היא כמו דיני קנסות, האם כפיה על המצוות צריך בי"ד או בידי כל אדם, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, נתיבות וקצות סי' ג, כפיה על מצוה דרבנן, שמיטה בזמן הזה, כפיה על מצוה ששכרה בצידה] צבא הלוי, תש"פ

מקרא ביכורים במוכר שדהו בשנות היובל [מקרא ביכורים רק למי שהוא בעלים על הקרקע והפירות, קנין פירות, ברירה] (ראשית פרהאדמה אשר נתת לי ה') [כו, י] שלמים מציון, תשע"ז

סיבת השמיטה והיובל כלי יקר, תשע"ט

 

נושא בפרשה: עבודה "עברית"

 

הקדמת מכירה לישראל [בחינם ובשכר, ריבית] נועם אלעזר, תש"פ

האם להעדיף קניה אצל שכן הגר לידו או אצל שכן שחנותו ליד חנותו? [העדפת שכן, העדפת בני העיר, מי קודם בצדקה שכנו או העובד אצלו] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' 19)

קניה מחנות של גוי או מחלל שבת? פניני הלכה-אוסף גיליונות, תשע"ח (עמ' כז)

קניית חפץ מגוי כשיכול לקנות מישראל [קנה כחול לבן, יבוא זול מסין] (או קנה מיד עמיתך) [כה, יד] אספקלריא, תשע"ח (עמ' סח) אספקלריא, תשע"ח (עמ' פט) מלאכת מחשבת, תשע"ח אוסף גיליונות, תשע"ח (עמ' כז) מנחת אשר,תשע"ח הפרשה המחכימה-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' נה)

לקנות אתרוג מהודר מישראל או באותו מחיר אתרוג מהודר יותר מגוי? (או קנה מיד עמיתך) [כה, יד] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' יא)

מתי עדיף לקנות מגוי למרות שניתן לקנות מישראל? [קניית מגרש בארץ ישראל, חמץ אחר פסח, לקחת ביצה מגוי ביום טוב במקום ביצה שנולדה ביום טוב] (או קנה מיד עמיתך) [כה, יד] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' י)

העסקת יהודי או עובד זר [קניה מיהודי או מגוי, פערי מחיר, האם יש להעדיף להעסיק עובד יהודי גם כאשר עלותו יקרה מהעסקת עובד זר, האם מותרת קנייה מוזלת בחנות של גויים כשיש חנויות בבעלות יהודית?] (או קנה מיד עמיתך) [כה, יד] נוה ההיכל, תשע"ז

קניות לפסח [העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי, שיקולי נוחות ומחיר] תורה והוראה, תשע"ד

הקטן וקנייניו [גיל הפעוטות, אפוטרופוס לקטן, קטן שיש לו אב, שימוש בחפץ של קטן, פקדון של קטן] מאור השבת, תשע"ח

קנין גוי במשיכה או בכסף? [במטלטלין ובקרקעות] נועם אליעזר, תשע"ח

 

נושא בפרשה: יחס אנושי לעובד

 

גם אדם שנמכר לעבד עדיין הוא עבד ה' [עידוד לקירוב רחוקים] (עבדי הם) [כה, נה] נשיח בחוקיך, תשע"ח

תפקידו של יהודי להיות עבד ה' (עבדי הם) [כה, נה] דבר אמת, תשע"ח

בני ישראל עבדי ה' ולא עבדים לעבדים [שטרי קודם] (עבדי הם) [כה, נה] שפת אמת, תרנ"ח

שביתת עובדים בראי ההלכה (עבדי הם) [כה, נה] תורה והוראה, תשע"ד

שביתת פועלים [זכות העובד, מנהג המקום, על פיטורי חבר, סוגי עיסוקים, חובת העובד לעבוד בכל כוחו, דיני "התפטרות" פועל מעבודתו, האם רשאי פועל ל"שבות" ממלאכתו כדי להיטיב את תנאי שכרו, רשאין בני העיר להתנות על שכר פועלים ולהסיע על קיצתן, האם מותר לעובדים לשבות מכוח "מנהג המקום", האם מותר לשבות במקום שהדבר מעוגן בחוק, מ"דינא דמלכותא דינא", האם מותר לעובדים השובתים להכריח את חבריהם שאינם מעוניינים בכך, להצטרף לשביתה, כמו כן האם מותר לעשות "שביתת האטה", דהיינו להמשיך לעבוד בעצלתיים, או לבוא באיחור לעבודה, עוד יש לעיין האם מותר לעובדים לשבות במחאה על פיטורי חבריהם, שביתה במקום ציבורי ובמקום שאין בו ארגון עובדים, הוצאת "צווי ריתוק", פיטורי עובד ששבת, ניכוי שכר ימי השביתה, האם מותר למלמדים ומרביצי תורה לשבות, כאשר בכך יגרמו לביטול תורה, האם יש היתר לשביתת רופאים ואחיות, המסכנים בכך חיי אדם] [לא, מא] עולמות, קפא

האם 'קבלן' יכול לחזור בו בחצי היום כמו 'עובד'? [דעת האבני נזר: לקבלן יש שני חיובים כלפי בעל הבית, חיוב להשלים המלאכה, והוא חיוב ממוני כמו שאר חיובי ממון. ובנוסף, יש לו חיוב של שיעבוד הגוף, להשלים אותו דבר] בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח

גר לא יכול להימכר כעבד עברי [ושב אל משפחתו, ודין בן הגר, חצי עבד וחצי בן חורין, נתערבו הוולדות של בן כהן ובן עבד כנעני של כהן - האם שייך למכור עצמו לעבד כנעני] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

תשלום שכר עבודה בזמן [מצות עשה ולא תעשה, האם רק דין איסור למעסיק או גם זכות תביעת ממון מצד העובד, האם יכול הפועל להסכים לשינוי מועד התשלום, באיחור מהמועד החדש האם יעבור המעסיק איסור, מתי זמן החיוב בשכיר "יום" ושכיר "לילה", שכיר "שעות", ובעבודות הנעשות ב"קבלנות", האם יש הבדל אם למעסיק יש מעות זמינות, האם המעסיק חייב למכור מטלטלין או לממש נכסים שברשותו או ללוות כסף כדי לשלם שכר, האם צריך העובד לתובע את שכרו, כשהעובד בוש לתבוע, התייצב לקבל משכורת ולא תבע בפה, שכרו המעביד עצמו ולא על ידי שליח, שכירות פועל על ידי גזבר "ועד הבית", חשב שכר, חברות "כוח אדם", דיני קדימה בתשלום משכורות כשאין למעסיק אפשרות לשלם לכולם, תשלום בשיק או שיק דחוי, פועל או אומן "מומר", האם מלגות כולל הן כשכר] (ביומו תתן שכרו) [כד, טו] עולמות, קסט

לא שחרר עבדו בזמן [האם משלם כמו 'נהנה', האם דינו כגזלן] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

מתי בדיוק אמור לומר העבד שרוצה להישאר ולא יוצא בשנה שישית? הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

האיסורים הנוהגים בעבד עברי אספקלריא, תשע"ח (עמ' מד)

גאולת קרובים של עבד עברי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

מדוע חייב אדם למסור כרית יחידה שברשותו לעבדו? [חיי שעה וחיי עולם, מול חייך קודמין, כשיש לו כד מים אחד בדרך הוא קודם לחבירו] (וחי אחיך עמך) [כה, לו] מלאכת מחשבת, תשע"ח אשכול יוסף, תשע"ד אשכול יוסף, תשע"ג מלאכת מחשבת, תשפ"א אשכול יוסף, תשפ"א

כבר ביציאת מצרים נצטוו במצוות שילוח עבדים אספקלריא, תשע"ח (עמ' טז)

האם יש חיוב קדימה לקנות מאדם העובד אצלו? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' 19)

דיני שכר עבודה [מסדר קידושין שרגיל ליטול שכר, ולא קצץ שכר מתחילה, האם זכאי לשכר. עשה לחבירו פעולה, מתי יכול לתבוע שכר ומתי לא. פועל היודע שאין דעת בעל הבית לשלם, ולא קצץ שכר, האם נוטל שכר. מנהל תלמוד תורה שהעלה את שכר הלימוד באמצע השנה. הטבות סוציאליות האם יש בהם איסור בל תלין, והאם שייכים לבעל. בעל הבית שפשט רגל, ואין לו לשלם לכל הפועלים, האם יש לו להקדים לשלם שכר עבודה בלבד, או גם הטבות השכר הן בכלל שכר עבודה] בינת המשפט, תשפ"א

הרעת תנאי עבודה [שכר פועל לעבודה מסויימת, והסתיימה המלאכה, רשאי לתת להם לעבוד במלאכה אחרת זהה או קלה ממנה, אך לא במלאכה אחרת יותר קשה. ואם אין לו מלאכה לתת להם, משלם להם "שכר בטלה" על מחצית היום, אלא אם כן היו פועלים שהבטלה קשה להם, שאז חייב לשלם להם "שכר מושלם" על כל היום, שכר עובד "סתם" ולא קבע עמו את סוג העבודה, ובתחילת העבודה נתן לו עבודה קלה, האם רשאי להעסיקו לאחר מכן בעבודה יותר קשה. שכר פועל לעבודה מסויימת, ובתוך תקופת השכירות סיים את העבודה, האם רשאי לומר לו להשלים עבודה מסוג זה אך במקום אחר או אצל אדם אחר, האם רשאי להטיל עליו עבודה קשה יותר בתמורה לתוספת שכר, האם רשאי לומר לפועל שבזמן הנותר ישב ללמוד או יאמר תהילים, עובד אינו דורש מהמעביד שכר אלא עבור הזמן שעבד, האם רשאי המעביד לכופו להמשיך בעבודה אחרת קלה יותר. שכר פועל לעבודה מסויימת ולא נסתיימה העבודה, האם רשאי לתת לו עבודה אחרת קלה יותר [ומה הדין אם נתברר שהפועל אינו מסוגל לבצע עבודה זו]. מלמדים ומורים: האם מותר למנהל לחייב מורה באמצע שנת הלימודים ללמד בכתה אחרת שיותר קשה ללמד בה, אב ששכר מורה פרטי לבנו, וחלה הבן, האם יכול להטיל על המורה ללמד תלמיד אחר במקום בנו, העברת מורה מתפקיד של "מחנכת" למורה "מקצועית", פועל תחזוקה במוסד: האם מותר לבעל הבית לתת לו לתקן מכשירים מביתו, העסקת נשים: נשכרה לעבודות במשק בית, האם מותר לחייבה לצאת גם מחוץ לבית, התפטרה לאחר לידת ילד נוסף, האם מגיעה לה פיצויים, "מנהג המדינה" בהלכות שכירות פועלים] [א, יד] עולמות, רפה

לאוין דעבד עברי אספקלריא, תשע"ט (עמ' מב)

עבד עברי גופו קנוי [שחרור עבד אינו רק פעול קניינית, דאל"כ די בהפקרתו או במחילת העבדות, קניין איסור, היתרו בשפחה כנענית] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רמד)

יציאת עבד עברי לחירות ביום הכיפורים אך איסורו בשפחה כבר בראש השנה בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א

 

נושא בפרשה: איסור רדיה בפרך - בבן חורין כיום

 

איסור רדיה בפרך בישראל [בחוג הבית, לחינוך הילדים, בכיבוד לדבר דבר תורה] (לא תרדה בו בפרך) [כה, מו] בארה של תורה, תשע"ז

איסור רדיה בפרך בישראל [שלש פעמים בתורה איסור רדיה בעבד, מה נכלל באיסור, עבודה שאין לה קצבה, עבודה שאינו צריך לה, בעבד עברי, בבן חורין, דברי רבינו יונה על אנשים הסרים למרותו, לרדות במי שאינו נוהג כשורה, מפציר בחברו לומר דברי תורה, אי השבת ספר למקומו בארון ספרים ציבורי, ביקש מחברו פעולה נכללת ברדיה - ולא עשאה - האם עבר, בקשות מאשתו ובניו, לצורך חינוך בניו, בקשה מנציגי ציבור לפעול לטובתו שלא כחוק, הנהגת גדולי ישראל להימנע מלבקש מהזולת טובות] (לא תרדה בו בפרך) [כה, מו] עולמות, תכה

כיצד ניתן בזמן הזה לעבור על איסור לא תרדה בו בפרך? (לא תרדה בו בפרך) [כה, מג] נשיח בחוקיך, תשע"ו בארה של תורה, תשע"ו קב ונקי, תשע"ה עולמות, תכה פרי עמלינו, תשע"ח אספקלריא, תשע"ח (עמ' עח) אספקלריא, תשע"ח (עמ' פט) פניני אי"ש, תשע"ח מאור השבת, תשע"ח אספקלריא, תשע"ט (עמ' כח)

איסור עבודת עבד ורדיה בפרך בעבד עברי מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א

עבודת פרך בלימוד תורה פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' טו)

האם בעל חייב למנוע את מינוי עוזרת, כדי שאשתו לא תכשל ב'לא תרדה בו בפרך'? פרי עמלנו, תשע"ט

איסור רדיה בפרך בחצי עבד וחצי בן חורין מלאכת מחשבת, תש"פ

איסור רדיה בפרך בבן חורין [דברי רבנו יונה, רדיה בפרך בכפיה לומר דברי תורה, אב הכופה בנו לקיים כיבוד אב ואם כפי המצוה, לכפות רב ללמד תורה לתלמידיו כפי המצוה, ללמד מי שאינו יודע, וללמד מי שיודע, לענות תשובה למי שאינו זקוק לה, האם איסור רדיה הוא רק אם לבסוף הסכים וביצע את הפעולה, האם ביצוע הפעולה הוא הכשלה ב'לפני עיור' של הכופה, המחלוקת החזו"א והקוב"ש, להכשיל מי שנוהג איסור בדבר] צבא הלוי, תש"פ תשפ"א

איסור רדיה בעבד עברי ובבן חורין שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ

המטריד מורי הוראה בשאלות שאינן למעשה, האם עובר ב"לא תרדה בו בפרך"? (לא תרדה בו בפרך) [כה, מג] אספקלריא, תשע"ח

 

נושא בפרשה: חייך קודמים לחיי חברך

 

'חייך קודמין' מול 'ואהבת לרעך כמוך' עיון הפרשה, תשע"ט (עמ' קמד) לב תירוצים

מדוע חייב אדם למסור כרית יחידה שברשותו לעבדו? [מול חייך קודמין, כשיש לו כד מים אחד בדרך הוא קודם לחבירו] (וחי אחיך עמך) [כה, לו] מלאכת מחשבת, תשע"ח מלאכת מחשבת, תשפ"א אשכול יוסף, תשע"ד אשכול יוסף, תשע"ג עומקא דפרשה, תשע"ז

הצלת עצמו מול הצלת זולתו עומקא דפרשה, תשע"ז

סיכון עצמו להצלת הזולת ["לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ"; "וַהֲשֵׁבֹתוֹ לוֹ", הרואה חברו טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטים באים עליו חייב להצילו, ומאידך "וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ" "חייך קודמים לחיי חברך", האם יש חיוב להיכנס לספק סכנה להצלת הזולת מסכנה ודאית, האם רשאי להסתכן [הנהגת הגר"ח מבריסק והגרא"ח מייזל בשעת מגיפת החולירע], מהו אחוז הסיכון שצריך להסתכן, הגדרת "סכנה" הדוחה שבת לעומת "סכנה" בנדון הצלת נפשות, הסתכנות להצלת רבים או כלל ישראל, פנחס בהריגת זמרי, השתתפות בניסויים רפואיים שיש בהם סכנה קטנה אך משמעותית, מידת הסיכון המותרת לחבלן בפירוק מטעני חבלה להציל נפשות, תרומת איברים: האם מותר לאדם להסתכן בכריתת איבר מגופו [בספק סכנה], כדי להציל את חברו [מסכנה ודאית], והאם יש חיוב לעשות כן, האם דינו של רופא שונה מכל אדם אחר, ומוטלת עליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשיש סכנה שידבק במחלת החולה המטופל, תרופה המצויה בידו של חולה שיש רק ספק סכנה לחייו, האם חייב לוותר עליה עבור חולה שנשקפת לחייו סכנה ודאית, רופא שבידו לרפא אחד ולפניו שנים הנמצאים בסכנה שווה, בשדה הקרב האם חייב חובש להסתכן להציל חייל, יציאה ממרחב מוגן בעת התקפה כדי להציל נפגעים, הסתכנות כדי להביא חללי ישראל הי"ד לקבורה] עולמות, שיג

הערות בדין שנים מהלכין במדבר ואין די מים לשניהם, לדעת ר"ע חייך קודמין [כאשר מחזיק המים אינו הבעלים, המים גנובים אצלו או בפקדון, אם יש לו טענת קיזוז מחמת חוב אחר, מסדרין לבעל חוב] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

מחלוקת רבי עקיבא ובן פטורא לגבי 'חייך קודמין' [הכרעת ההלכה] מחמדי התורה, תשע"ט מציון מכלל יופי, תשע"ט

חייך קודמין והרוגי לוד עומקא דפרשה, תשע"ז

עניני פיקוח נפש [ברית מילה במקום סכנה, מילת בני לוי בזמן המדבר, מילה ביום מ"א מחמת פיקוח נפש, פיקוח נפש של מחללי שבת] עומקא דפרשה, תשע"ח

הלוואה בריבית בפיקוח נפש [אצל המלווה אין פיקוח נפש, להציל עצמו בממון חברו] עומקא דפרשה, תשע"ח

 

ברוחניות:

 

כיצד ינהגו באכילת מצה כשאין שיעור מספיק לכולם? [יחלקו לכל אחד פחות מכזית, או יעדיפו את הכהן, בעה"ב, יטילו גורל, חייך קודמין] עולמות, תיג

אתרוג מהודר, האם יתנו לאביו? [חייך קודמין בגשמיות או ברוחניות] אספקלריא, תשע"ח (עמ' צד)

חייך קודמין ברוחניות ובגשמיות עומקא דפרשה, תשע"ז

 

נושא בפרשה: הונאת ממון

 

הסמיכות בין איסור אונאה במכר למצוות היובל מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א

אונאה ורמאות במקח וממכר [עבודת נגרות בסנדביץ' רגיל במקום בסנדביץ' אדום] אספקלריא, תש"פ (עמ' לב)

תנאי על איסור אונאה ועל החזרת קרקע ביובל [תנאי בממון, מתנה על מה שכתוב בתורה] ממגד גרש ירחים, תשפ"ב

קנה רימון עתיק בבית כנסת ושילם תמורתו סכום רב והובהר שטעה בהערכתו [לוקח שהונה את עצמו] פניני חשוקי חמד, תשפ"א

שליח שמכר חפץ וביצע הונאת ממון האם בטלה השליחות [שליח לדבר עבירה] (ולא תונו איש את אחיו) [כה, יד] הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

היוצאים מן הכלל בדיני הונאת ממון [קרקעות עבדים שטרות] בזמן הזה תורה והוראה, תשע"ו

איסור אונאה מדוע נכתב בלשון יחיד ובלשון רבים? מחמדי התורה, תשע"ט

דיני אונאה [הדברים שיש בהם אונאה ודברים שאין, כשיש אונאה מדוע לא אומרים אי עביד לא מהני, הקונה בקנין מדרבן החל רק מכח הפקר בית דין הפקר האם חלים עליו גם איסורי אונאה מדאורייתא, איסור נטילת שוחד בבית דין של הדיוטות-האם הם בכלל הדיינים ואיסוריהם, עד פסול האם יש עליו דין שבועת העדות, קניין] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רכו)

איסור אונאת ממון בגוי מעדני אשר, תשע"ט

אונאת ממון [גזילה במקח או רמאות במקח] הגר"א עוזר, תשע"ג תשע"ח תורה והוראה, תשע"ו

אונאת ממון בקטן אשכול יוסף, תשפ"א

אונאת ממון וחיוב תשלומין [חיוב בשבת האונאה, פחות משתות, קטן, האם הקניין בטל משום טעות בו, או משום הפקעת השער, הדומה והשונה מאיסור ריבית] מנחת אשר, תשפ"א

הזמין אוכל בכשרות בד"ץ מסוים והביאו לו מכשרות בד"ץ אחר [הונאה בכשרות, מקח טעות] משפט שלום, תשע"ח

איסור הונאת ממון בקטן (ולא תונו איש את אחיו) [כה, יד] אשכול יוסף, תשע"ד

נודע למוכר שנתאנה אחר שהלוקח מכר את המקח, האם מוציאו מיד לוקח שני [קידש אשה במעות מקח טעות, או בחפץ מקח טעות, האם הוי קידושין, קנה מוצר שיש בו מום, ומכרו או נתנו במתנה לאחר, מי זכאי לבטל את המכר, ומי זוכה במעות] בינת המשפט, תשע"ט

עד מתי ניתן להחזיר את המקח במקרה של אונאה [עד שיראה לתגר] נועם אליעזר, תשע"ח

מדוע אין ביטול מקח מפני האונאה? נועם אליעזר, תשע"ח

שכר דירה עם מזוזות, והתברר שאין בה, האם יכול לבטל את השכירות? [ביטול מקח מחמת אונאה, ניחא ליה לאיניש למיעבד מצוה בממוניה] עשר עטרות, תשע"ט

 

נושא בפרשה: אונאת דברים

 

אונאת דברים ברכת יוסף-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' לא) אספקלריא, תש"פ (עמ' כח)

אונאת דברים [גזל זמן, גזל שינה, תנורו של עכנאי] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב

איסור אונאת דברים ואיסור נתינת עצה רעה [לפני עיור] האם כפילות? [מי הוא 'מוטב' האיסור חברו, האם חברו יכול למחול, הבדל בין לפני עיור שאין חבירו המוכשל צד בדבר לבין לאו הונאת דברים שחברו צד בדבר ורשאי למחול] שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ

'מדקרות חרב' מול 'מרפא לשון' [מי הוא הנוכל האמיתי, צלקת נפשית נשארת, תיק פלילי-פגיעת בעל באשתו, גם ילדים הם בני אדם, יש בוטה כמדקרות חרב, דמעה מסוכנת, מרפאת ד"ר מרפא לשון, מולטי ויטמין, מחמאות, חסד מתחיל בבית, תפקיד הבעל, תפקיד האשה, עבודת חיים] תורת אביגדור-הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"א

אונאת דברים [עמיתו או אחיו, חומר האיסור, מתי אין איסור, גזל שינה, בדרך תוכחה, רמב"ם כתבו בהלכות מכירה ולא בהלכות דעות שורשו מדין מזיק, ציער חבירו בשוגג חייב מחילה כדין מזיק בשוגג, גם 'גרמא' בבושת אסורה מסוגיית ראה חמרים, סקר והשוואת מחירים בחנויות, אונאת דברים תוך כדי ויכוח ממוני, העלבה, מצער חברו בצחוק, מכנה שם לחברו, אונאת קטן, פרסום חשד בעיתון, שיימינג, (כה, יז) סביב לשולחן, תש"פ

האם מותר לקרוא לחבר בשם כינוי? [המכנה שם לחברו, לכנות חבר בכינוי שכולם מכנים אותו כך, כשהחבר כבר אינו מקפיד, כאשר הכינוי אינו גנאי, לקרא לאדם בשם משפחה או שיש חובה או עדיפות לכנותו בשם פרטי, האם יש בעיה לקרוא לאדם בן עמרם או בן ישי, או אבא של דוד וכדומה, האם יש הבדל בין כינוי המגנה את האדם עצמו, לבין כינוי המגנה את משפחתו או מוצאו של האדם, כאשר אדם אינו מכיר את שמו אלא רק את כינוי הגנאי שכולם מכנים אותו, כשקוראים לאדם רק בכינוי של גנאי כיצד יכתבו זאת בגט שיש חובה לפרט כל כינוי שכולם מכנים אותו כך, אם ניתן להוכיח אדם ולומר לו שהינך גנב, כיצד ניתן להוכיח אותו בשעת הצורך, לפטר מורה שמכנה את תלמידיו בכינוי גנאי לצורך העברת ביקורת] תורה והוראה, תשפ"א

אונאת דברים [איסור לצער אדם, בממון, בגוף, כינוי שם, הצועק לפני הקב"ה על אונאת דברים נענה מיד, איסור 'גזל שינה', שמחה בבית בשעת לילה מאוחרת, לימוד בבית מדרש או ישיבה הסמוכים לבתי מגורים בלילה, בקול רם, חולים או אנשים מבוגרים בשכנות, עקיפת אח צעיר את המבוגר בנישואין, מאחר לבית הכנסת ומתפלל במקום שמפריע לאחרים, מכנה שם לחברו: חומר האיסור, כשחברו אינו מתבייש בשם, שם חיבה, קריאת שם לילד שעלול להתבייש בו, כינוי על שם מום באדם, שיבוש בקריאת שם חברו , מכנה שם בדרך בדיחותא] (ולא תונו איש את עמיתו) [כה, יז] תורה והוראה, תשע"ה תשע"ג עולמות, קג

דיבורים פוגעים [האם ניתן לתבוע דמי הסבל והצער בבית דין, האם מותר להעליב את הזולת כתגובה להתקפה מילולית, הקנטה, לשאול אורח שאלות קשות, להביך רב במהלך שיעור, ביחס לאשתו] תורה והוראה, תשע"ח

האם מותר לצער חברו ולבקש סליחה על כך שדיבר עליו לשון הרע? [כשחברו לא היה מודע לכך] מידת הביטחון (ולא תונו איש את עמיתו) [כה, יז] שלמים מציון, תשע"ו

אונאת דברים (א) [מקור הדין, הזכרת עברו, הזכרת מעשה אבותיו, המתעלל בחברו ע"י דיבור] דברי הלכה, תשע"ז

אונאת דברים (ב) [בירור מחירים, ציעור הזולת, בדיבור לא נאה או בהצגת פנים זועמות, או בהפחדה] דברי הלכה, תשע"ז

אונאת דברים (ג) [צער חברו וצער אחרים, אונאה ברמז, צער המתנה בחינם, שערי אונאה לא ננעלו, האומר לחברו דברים קשים] דברי הלכה , תשע"ז

אונאת דברים [ציעור הזולת, בדיבור לא נאה או בהצגת פנים זועמות, או בהפחדה] דברי הלכה, תשע"ז נשיח בחוקיך, תשע"ז מדי שבת בשבתו, תשע"ז

עד כמה חייב אדם לשלם כדי לפצות על אונאת חברו? [פסק הגר"מ פיינשטיין זצ"ל] להתעדן באהבתך, תשע"ז

אונאת גר המתנהג שלא כהוגן מעדני אשר, תשע"ד תשע"ח

איסור אונאת הגר [גר צדק, גר תושב, בזמה"ז] תורה והוראה, תשע"ד

עריכת סקר שוק או בירור מחירים כשאינו מתכוין לקנות [אונאת דברים, לשאול מכיר חפץ בחנות כדי לדעת בכמה למוכרו, להכנס לחנולת למדוד בגד כדי להזמינו בחו"ל, לפרסם מכירת דירה כדי לדעת בכמה ימכרנה לבר מצרא] (ולא תונו איש את עמיתו) [כה, יז] נוה ההיכל, תשע"ד תשע"ח

"מתיחה" כדי לצער את הזולת [הזמין אמבולנס לבית חברו לשווא, פרסם מודעה על מכירת בגדים זולים הבית חברו, הזמין חומרי בניה לביתו, שלח מוהל למקום רחוק בתואנה שיש שם ברית מילה] (ולא תונו איש את עמיתו) [כה, יז] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (לג-לז)

אונאת גר רשע מלאכת מחשבת, תשע"ח

כהן שהלבין פני חברו ברבים האם יכול לשאת כפיו? [הרג את הנפש לא ישא כפיו] שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח

חומרת אונאת דברים (ולא תונו איש את עמיתו) [כה, יז] שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד

הוצאת דיבה [דין מוציא שם רע, איסור אונאת דברים ואיסור לשון הרע. דין "ביישו בדברים", שפטור. האם ניתן להלקות מוציא דיבה? תביעת פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבה. האם חיוב קנס על ביטול שידוך נובע מחמת תשלום דמי בושת. ההבדל בין בושת על מעשה בגופו לבושת הפוגעת בנפש האדם. כיצד עונשים את המחרף ומקלל את חברו. האם רשאי להשיב למחרפיו בהוצאת שם רע עליהם. תביעת פיצויים על הוצאת דיבה בכלי התקשורת. דיני בושת בלא כוונה] עולמות, רס

איסור אונאת דברים - לתת שלום בין הבריות אספקלריא, תשע"ט (עמ' סב)

 

נושא בפרשה: ריבית

 

ריבית כלכלית:

 

ריבית במכירה עם תנאי מכירה חזרה [האם יש חוב בריבית, או שכיון שיש איסור גביה לא חל החוב האסור כלל, חוזה הנוגד דין תורה, מתנה על מה שכתוב בתורה] בנתיבות העיון-אוסף גיליונות, תשפ"א (עמ' צב)

מדריך עסקים ומוסדות [הצורך בהיתר עיסקא לעסקים וחברות שונות, היתרי עיסקא לגופים פיננסים, חברות ועסקים בארץ ובעולם, מאחורי הפרגוד, השתלמויות מרוכזות לבעלי עסקים, היתר עיסקא לכל יהודי, החובה לכל יהודי לחתום על שטר היתר עיסקא, קריאת גדולי ישראל, החששות המצויים בחברות ובעסקים השונים, אינדקס נושאים, רשימת החברות והמוסדות החתומים על היתר עיסקא, אינדקס נושאים, בית הוראה בעיניני ריבית בשפות: עברית, אנגלית, צרפתית, אידיש] בית הוראה לעניני ריבית, תש"פ (עו עמ')

חובת החזרת ריבית [עם תביעה וללא תביעה, שוחד, מחילה כשאינו תובע, שיעבודא דרבי נתן] נועם אליעזר, תשע"ט

האם ריבית קצוצה נגבית בדין [חובת השבה] מלאכת מחשבת, תש"פ

מדוע המלוה בריבית לא יקום בתחיית המתים? מעדני אשר, תש"פ

קיבלו הלוואה על מנת שיקראו לבית הכנסת 'סוכת שלום', האם יש בכך איסור ריבית? [ריבית ע"י שליח, היתר עסקה] פניני חשוקי חמד, תשפ"א

תשלום הקב"ה פירות בעולם הזה והקרן לעולם הבא [איסור ריבית] מעדני אשר, תש"פ

שאלות מעשיות בהלכות ריבית [לוה משכנו עשר ביצים ומצא כמה מהם עם דם - האם יחזיר לו עשר בצים רגילות, הלוואה בריבית לצורך שבת, מחבר ספר שקיבל הלואה מעשיר להדפיס את הספר האם מותר להדפיס לו תודה בספר, לוה מחברו כסף ואינו זוכר כמה האם יכול להחזיר מספק יותר, איסור ריבית בהלוואה ע"י שליח, הלואה לצורך פיקוח נפש - מדוע יש צורך בהיתר מיוחד, האם יש איסור למלוה לתת מתנה ללוה, כיצד אסור חכמים ריבית לגוי המותרת מן התורה] תורת המעדנים, תשע"ח

שלושה סוגי ריבית [ריבית בצורת קנס להביא לתשלום החוב, ריבית בה המלוה מתפרנס מהחוב, ריבית בה המלוה נוטל הוצאות מניעת רווחיו] דברי שי"ח, תשע"ז

האם יש חשש ריבית בכרטיס רב קו [הנחה האם היא כהקדמת מעות] דבר הלכה, תשע"ד

אבק ריבית [חובה לצאת ידי שמים, ריבית דרבנן ואבק ריבית, הערמת ריבית, ריבית ע"י אחר, ריבית דאורייתא וריבית דרבנן, להלוות כסף ולהתנות את ההלוואה בהפסקת עישון, קיום מצוות תוכחה מול איסור ריבית, הלוואה לשם קניית דירה בפרויקט דיור, זקיפת מלוה באבק ריבית, לפני עיוור בריבית, הערמת ריבית בקנס, קנס, חיוב החסרת ריבית קצוצה] מסביב לשולחן-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' כט)

תרם לצדקה חלק משק דחוי, האם יש חשש ריבית? דפי עיון, תשע"ג

הלוואה לנוכרי בריבית [לנוכרי תשיך, כיצד אסרו חכמים להלוות לנוכרי] עיון הפרשה, תשע"ד (עמ' לד) יב תירוצים

לווה שפרע הלוואתו מספק כדי לקבל הלוואה נוספת, האם עבר על איסור ריבית? בינת המשפט, תשע"ו

הלכות ריבית בקצרה [קצוצה, מדרבנן, מוקדמת ומאוחרת, במפרש, הנאה מן המלוה בדבר הרגיל, במתכוין לריבית, הדר בחצרו] מאור השבת, תשע"ו

איסור ריבית במשכון [ריבית דברים] עיון הפרשה, תשע"ו (עמ' קלא) כא תירוצים

ריבית לחברה בע"מ [שעבוד נכסים בלא שעבוד הגוף] דפי עיון, תשע"ג בינת המשפט, תשע"ד

חשש ריבית ברכישת כרטיס נסיעה למירון אספקלריא, תשע"ח (עמ' עח)

חוזה שיש בו ריבית אך הוסיפו בשטר שהכל על פי היתר עיסקא (אל תיקח מאיתו נשך ותרבית) [כה, לו] קהילת בני תורה, תשע"ו

קנס על איחור בהחזרת מוצר - איסור ריבית [שכירות כלים, חוק ביטול עסקה] פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' כז)

האם יש חיוב להלוות כסף לגוי כדי שיוכל לגבות ממנו ריבית? מעדני אשר, תשע"ח

הלוואה בריבית בפיקוח נפש [אצל המלווה אין פיקוח נפש, להציל עצמו בממון חברו] עומקא דפרשה, תשע"ח

ריבית בדמי מקח והיתרים לכך ירחון האוצר (כה), תשע"ט (עמ' קכז)

הלואה בריבית על סמך שהשמות של גויים אספקלריא, תשע"ט (עמ' קסה)

תוספת בהחזרת חפצים (הלכות ריבית) ירחון יתד המאיר (197), תשע"ט (עמ' 319)

שאלות ריבית בחופשה [ריבית - איסורי רבית השייכים בשכירות רכב וחלקם מצויים ג"כ בצימר ומלון, שכירת צימר ריבית במוזיל למקדים תשלום, חשש ריבית בהחלפת דירות ענייני ריבית מרבני ועד ההלכה "גלאט הון" מטעם בתי הדין של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ] קובץ קו ההלכה - "עיון ההלכה", תשע"ח (רמ-רסו)

כבוד של יהודי [סמיכות הפרשיות המעידה על התדרדרות מוסרית המתחילה מסחר בפירות שביעית דרך זלזול באיסור ריבית עד עבודה אצל עובדי ע"ז, מניעת התדרדרותו של עבריין והסכנה בירידתו מן הארץ, איסור ריבית, כבוד האדם] היא שיחתי, תשע"ט

האם פיצוי על הלנת שכר נכלל באיסור ריבית? [צרפו לשכר לימוד ששולם באיחור, עוגה] בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז

איסור ריבית - שורש ההודאה ביציאת מצרים אספקלריא, תשע"ט (עמ' יח)

גזירת חז"ל כשמפורש בתורה להיתר [ריבית בהחזרת בית מושב עיר חומה] אספקלריא, תשע"ט (עמ' קכד)

 

ריבית בהתנהגות:

 

אמירת "תודה" אחר הלוואה [ריבית דברים, ברכה, הכרת טובה] בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח

מדוע אין איסור ריבית בקבלת שכר על המצוות? (אל תיקח מאיתו נשך ותרבית) [כה, לו] זרע שמשון, תשע"ו תשע"ט

שאלות מעשיות בהלכות הלוואה - איסור ריבית [הפרשי מחירים, ריבית, תורנות הורים בהחזרת ילדים מהגן כשיש הפרש במרחק, קנה פחית לחברו בעיר ומחזירה לו פחית בחוף הים, הלוואה לשכן להרחבת דירה בתנאי שלא יזיק לו] עיון הפרשה, תשע"ב (עמ' מ)

ריבית דברים [הקדמת שלום למלוה, נשיכת החרות, ברכה והודאה למלוה] עומקא דפרשה, תשע"ג

ריבית דברים בתפילת הלווה לרפואת המלווה (אל תיקח מאיתו נשך ותרבית) [כה, לו] נוה ההיכל, תשע"ו

האם ללווה יש איסור להתחנף למלוה? מעדני אשר, תשע"ט

כיבד את המלווה בהדלקה בבית הכנסת, האם יש בכך איסור ריבית? [מצוות לאו ליהנות ניתנו] פרי עמלנו, תשע"ט

 

שאר עניני הפרשה:

 

וארטים לפרשת בהר הרב קולדצקי שליט"א, תשפ"א

אוצר החידות לפרשת בהר אוצר החידות והידיעות, תשפ"א

פלאי התורה בפרשת בהר פלאי התורה, תשפ"א

ביאורי פרשיות התורה בהר, תשע"ט

ירושת גוי (וחישב עם קונהו) [כה, ג] אשר ליהודה, תשע"ד

המוכר לחברו חפץ המנוח בעיר אחרת [האם מעות קונות] (או קנה מיד עמיתך) [כה, יד] עשר עטרות, תשע"ח

אונס ביום אחרון של זמן [האם נחשב אונס, לשבועה, תפילה, ממונות, ובתי ערי חומה] (ואם לא יגאל) [כה, כא] הגר"א עוזר, תש"ע

סיבת מכירת עצמו לעבד (כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו) [כה, כה] כלי יקר, תשע"ט

המוכר כל נכסיו בבת אחת, האם עובר על איסור אחד או על שני איסורים? (כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו, ברש"י) [כה, כה] מלאכת מחשבת, תשע"ט

בניה חדשה בארץ ישראל - שינוי יעוד בקרקע חקלאית [אין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה ולא שדה עיר, מדוע אין חוששין לכך כיום, מקומות שמעולם לא יושבו, יום טוב שני של גלויות] (ושדה מגרש עריהם לא ימכר) [כה, לד] פרקי עיון בפרשיות התורה [מרבותינו לבית בריסק זיע"א]-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' לג)

מילה - אותיות יהלום [התמיכה הכלכלית למניעת הנפילה, שמונה מעלות בצדקה, פיוס בדברים, להסביר פנים לבני ביתו] (וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך) [כה, לה] היא שיחתי, תשע"ט

בעיה שלי או שלך? (וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך) [כה, לה] במחשבה תחילה, תשע"ט

ההבדל בין גר תושב לבין ישראל [ההבדל בין 'חי' בצירה לבין 'חי' בפתח, חיות קבועה וחיות זמנית של יהודי מול חיות גר תושב רק מכח הדבקות לישראל, השפעת החברה] (וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך) [כה, לה] בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א

האם רוצעים עבד עברי בזמן היתר הבמות? (ושב אל משפחתו) [כה, מא] מלאכת מחשבת, תשע"ט

הלכות הנוהגות בעבד כנעני [בישולי עכו"ם, לבשל עבורו ביו"ט, לשלוח לו מנות בפורים] (לעולם בהם תעבודו) [כה, מו] מעדני אשר, תשע"ג

עבד כנעני [ואיסור לא תחיה נשמה, האם כל עבד גוי הוא עבד 'כנעני'] מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א

זיכוי גט שחרור לעבד כנעני הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

כותב כל נכסיו לעבדו האם העבד עצמו בכלל ויצא לחירות? הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

ספק שחרור עבד כנעני האם העבד מוחזק בעצמו? הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

יחוס הבן אחר אביו [חזקת אביו, רוב בעילות, דאורייתא או מסברא, מדין רוב או מדין חזקה, ממונות ונפשות, שהוא אביו מקורו בדין רוב, אך שלא נתחלף באחר הוא מדין חזקה] (והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה) [כה, מו] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רלז)

עבד כנעני נמכר לעולם [מדוע אינו יוצא ביובל ושב לעצמו, למרות שעבד כנעני הוקש לקרקע] (לעולם בהם תעבודו) [כה, מו] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רלט)

ברכת שלא עשני עבד [עבד עברי או עבד כנעני] מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א

המשחרר עבדו האם עובר בעשה [אי עביד לא מהני] (לעולם בהם תעבודו) [כה, מו] מחמדי התורה, תשע"ט אספקלריא, תשע"ט (עמ' ק) מלאכת מחשבת, תשפ"א צבא הלוי, תשפ"א

כיצד ביטל רבי אליעזר עשה ד'לעולם בהם תעבודו' כדי להשלים מנין, והקשר למעלת עשרה הראשונים אספקלריא, תשע"ט (עמ' מח)

קנין עבד ישראל אצל גוי [מוכר עצמו לגוי, מכרוהו בית דין לגוי, האם האדם הוא בעלים על גופו ורשאי למכור עצמו לגוי, האם רשאי למכור עצמו ליישות גויית-עבודה זרה, מכירת בניו של אדם] מקרא העדה, תש"פ (עמ' רמב)

האם מותר ליהודי לפתוח חנות מזון או תחנת דלק ליד אתר עבודה זרה? (לא תעשו לכם אלילים) [כו, א] נשיח בחוקיך, תשע"ו

איסור השתחויה על אבן [הגדרת אבן משכית, טעם האיסור, האם ייהרג ואל עבור, מדוע הותר בבית המקדש, השתחוית אברהם למלאכים, כריעה והשתחויה, ביום הכיפורים, כשיש הפסק לקרקע, במקום שלא נבנה מעולם, כשקרקע בית הכנסת מעץ, בנפילת אפים, על שיש ולבנים, על מרצפות הבית, התעמלות על אבן] (ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה) [כו, א] אוצרות אורייתא, תשע"ז

נפילה על הארץ ואיסור השתחויה על אבן משכית [מעידת הסטייפלר זצ"ל בשבת וחששו מסמיכה באילן או נגיעה במכונית שהיא מוקצה] (כו, א) מים זכים, תש"פ תשפ"א

איסור עשיית דמות אדם [בובה] (לא תעשו לכם אלילים) [כו, א] שלמים מציון, תשע"ו

הראיה מחברת [החיים המשותפים בסביבה גויית, פרשת סוטה, אשר קרך בדרך] (לא תעשו לכם אלילים, ברש"י) [כו, א] ממעיין החיים [הגר"ח וואלקין שליט"א]-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' יג) תשפ"ב

נפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת יום כיפור (ואבן משכית לא תתנו בארצכם) [כו, א] נוה ההיכל, תשע"ה עומקא דפרשה, תשע"ד

דיני מוקצה בשבת [טעם איסור מוקצה משום הוצאה, משום הכנה, משום השתמשות, עובדין דחול, טלטול מוקצה ביום טוב לצורך אוכל נפש, אין מפקחין הגל בראש הנה עבור שופר, כלי שמלאכתו להיתר, כלי שמלאכתו לאיסור, היתר לצורך גופו כשיכול להשתמש בכלי שמלאכתו להיתר, ניקוי לכלוך ע"י מטלית המיועדת לרצפה, לצורך מקומו, לצורך נטילת טלית של שבת כשיש אחרת, טלטול כדי שהבית יהיה מסודר, טלטול מחמה לצל] (את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו) [כו, ב] שלמים מציון, תשע"ח

לחזק את שמירת השבת (את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו) [כו, ב] דרכי החיזוק, תשע"ט

בנין בית המקדש אינו דוחה שבת (את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו) [כו, ב] אספקלריא, תשע"ט (עמ' לח)

מדוע כאן בלשון 'רבים' ובעשרת הדברות בלשון 'יחיד'? [שניים שעשאוה] (את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו) [כו, ב] בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א

מצא אבדה במקום שאין עירוב [מצוה שבין אדם לחברו מול מצוה שבין אדם למקום, מוקצה במקום מצוה, מצא שופר] (את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו) [כו, ב] עיון הפרשה, תשע"ט (עמ' קמא)

מורא בית הכנסת [מורא מקדש] (ומקדשי תיראו) [כו, ב] נוה ההיכל, תשע"ב

האכלת בעלי חיים קודם האדם [אסור לאדם ש'יאכל' קודם שיתן מאכל לבהמתו, או ש'יטעם', שיעור האכילה האסורה, טעם האיסור לאכול קודם שיאכיל בהמתו, מהתורה או מדרבנן, אם שכח להאכיל בהמתו, להפסיק בין המוציא לטעימת פת הלחם, הבדל בין אכילה ושתיה, כמות האוכל שצריך לתת לבהמה להתיר אכילה, כמה פעמים ביום צריך להקדים האכלת הבהמה, יצא מביתו ושכח להאכיל מהו שיעור הטורח שמחויב בו, מינה אדם להאכיל בהמתו האם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או ילדיו הקטנים, נתן לחברו אוכל במתנה האם צריך להאכיל קודם את בהמותיו, האם דין האכלה שווה לגבי כל בעלי החיים, משמעות הפסוקים אצל נח, משמעות הפסוקים לגבי שמיטה, משמעות הפסוקים אצל אליעזר ורבקה, בשבת ויום טוב [שיש מצוה בסעודה] האם מחוייב להקדים מאכל בהמתו, המנהג להאכיל עופות ב'שבת שירה'] (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, ולבהמתך...לאכול) [כה, ו-ז] הגר"א גניחובסקי, תשע"ד מאור השבת, תשע"ג אשכול יוסף, תשע"ג אשכול יוסף, תשע"ו עולמות, רכז

 

נושאים אקטואליים:

 

קריאת שנים מקרא ואחד תרגום לבן ארץ ישראל הנמצא בחו"ל בשבועות אלו [תושבות, גדרי 'ישלים פרשיותיו עם הציבור, נגרר אחר בציבור] [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

ישן במלון בניגוד לרצונו האם חייב לשלם? [חבר במוסד השתכר במסיבה והובא לפנימיה ונרדם, חבריו חמדו לו לצון ולקחוהו בשכרותו למלון ושכרו עבורו חדר עם כרטיס האשראי שלו, האם הוא חייב בתשלום, האם יכול לתבוע מחבריו את התשלום, האם בעל המלון יכול לתבוע את החברים, זה נהנה וזה אינו חסר, דירה העומדת להשכרה, אדם המזיק] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב

פיתיון לתפיסת גנב [לפני עיוור, זכות האדם על קנינו] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב

חמץ שעבר עליו הפסח ונמצא בבית הכנסת – האם מותר באכילה? קדושת בתי מקדש (פט), תשפ"ב

 

 

לבית ולמשפחה

 

אוצר חידות והידיעות תשפ"ב

בינת זקנים תשפ"ב

דברי שי"ח תשפ"ב

וארטים לפרשת השבוע תשפ"ב

סיפורי צדיקים תשפ"ב

 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת [email protected]

חדשות